Strona główna

Wskazówki edytorskie pisania pracy magisterskiej podstawowe reguły edytorskie tekstu


Pobieranie 36.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar36.59 Kb.
WSKAZÓWKI EDYTORSKIE PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ
Podstawowe reguły edytorskie tekstu:

 1. Student składa pracę w formie elektronicznej (na płycie CD) oraz 2 egzemplarze pracy w formie papierowej (1 do Dziekanatu, 2 dla Promotora), oprawa miękka, grzbiet zgrzany. Oprawa plastikowa dla Wydziału Fizjoterapii w kolorze zielonym.

 2. Format A4.

 3. Praca pisana dwustronnie.

 4. Numeracja stron rozpoczyna się od strony tytułowej.

 5. Marginesy:

  • strona pierwsza / tytułowa/

górny: 4,5 cm, dolny: 2,5 cm,

 • pozostałe strony

górny: 2,5 cm, dolny: 2,5 cm,

lewy: na stronach nieparzystych 3 cm, na stronach parzystych 1,5 cm,

prawy: na stronach nieparzystych 1,5 cm, na stronach parzystych 3 cm.


 1. Czcionka tekstu - Times New Roman „12”, niepogrubiona.

 2. Interlinia 1,5 wiersza.

Układ pracy magisterskiej

STRONA TYTUŁOWA (sporządzona wg podanego schematu – załącznik nr 1)

OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE PRACY (zamieszczona jako 2-ga strona zaraz po stronie tytułowej – załącznik nr 2)

OŚWIADCZENIE PROMOTORA W SPRAWIE DOPUSZCZENIA PRACY DO OBRONY (zamieszczona jako 3 strona – załącznik nr 3)
 1. SPIS TREŚCI

 2. WSTĘP

 3. CEL PRACY

HIPOTEZY (lub PYTANIA BADAWCZE)

4. MATERIAŁ BADAWCZY I METODY 1. WYNIKI

 2. DYSKUSJA

 3. WNIOSKI

 4. STRESZCZENIE W J. POLSKIM I ANGIELSKIM

 5. PIŚMIENNICTWO

 6. SPIS RYCIN I TABEL (opcjonalnie)

 7. WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TEKŚCIE (opcjonalnie)

ZAŁĄCZNIKI (opcjonalnie)
SPIS RYCIN I TABELnie jest wskazany i wymagany; aczkolwiek dopuszczalne jest jego zamieszczenie w przypadku bardzo dużej liczby tabel i rycin. Wówczas, spis ten musi zawierać odnośniki do strony, na której dana tabela czy rycina znajduje się (tak jak spis treści).

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TEKŚCIE - z ich objaśnieniami; nie jest wymagany, według potrzeby

STRESZCZENIE (do 1 strony): powinno zawierać hipotezy lub pytania badawcze oraz cel pracy; opis materiału badawczego (ile osób, w jakim wieku) oraz wymienione metody badawcze wraz z podaniem metod statystycznych; najważniejsze wyniki badań oraz wnioski.

Zasady sporządzania spisu piśmiennictwa

 • Spis piśmiennictwa musi być sporządzony w porządku alfabetycznym wg nazwiska pierwszego autora, a gdy jego prac jest więcej, to następnie wg kolejności roku ukazania się jego kolejnych prac.

 • W przypadku, gdy ten sam autor ma więcej prac opublikowanych w tym samym roku, to w spisie piśmiennictwa, przy dacie wydania kolejnych prac, dopisuje się a, b, c, itd., na przykład: 2000a, 2000b, 2000c.

 • Jeżeli również prace tego autora są współautorskie, to w następnej kolejności pojawiają się prace wg kolejności alfabetycznej nazwiska drugiego autora, z zachowanie również chronologiczności wg roku wydania, od najwcześniejszych prac do ostatnio opublikowanej pracy.

 • W wykazie muszą być zamieszczone nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów danej pracy, niezależnie od liczby autorów.

 • Uwaga: Zamieszczone w spisie piśmiennictwa prace muszą zawierać wszystkie informacje bibliograficzne, w tym nazwy czasopism podaje się w formie skróconej zgodnie z przyjętymi zasadami podanymi przez index medicus. Notka bibliograficzna dla wszystkich pozycji piśmiennictwa musi być wykonana w identyczny sposób, wg poniżej podanego schematu (ważne są wszystkie znaki interpunkcyjne i miejsce ich występowania lub braku):


Prace oryginalne:
Nazwisko i inicjały imienia i/lub imion wszystkich autorów........

Tytuł artykułu.......

Nazwa czasopisma........ używać odpowiednich skrótów nazw czasopism bez kropek po każdym inicjale skrótu danego słowa

Rok wydania....... wolumin (lub tom)....... numer (o ile czasopismo podaje numer

zawsze w swojej notce bibliograficznej)........ strony........
Na przykład:


 1. Magdeburski J, Budyń AJ, Zakrzewski PM. Wpływ wieku na strategię aktywacji jednostek motorycznych podczas rozwijania siły. Biol Sport 2005, 21(3): 17-35.

 2. Schmied A, Pouget J, Vedel JP. Electromechanical coupling and synchronous firing
  of single wrist extensor motor units in sporadic amyotrophic lateral sclerosis. Clin Neurophysiol 1999, 110:960-974.

Pozycje zwarte
Nazwisko i imię autora lub autorów rozdziału..........

Tytuł rozdziału...........

Nazwisko i imię redaktora.........

Tytuł książki lub monografii.............

Nazwa wydawnictwa............

Miejsce wydania............

Rok wydania.............

Strony ........


Na przykład:


 1. Budyń AJ, Zakrzewski PM. Wpływ wieku na szybkość rozwijania siły. W: Magdeburski J. (red), Procesy starzenia się. PZWL, Warszawa, 2005, ss. 17-35.
 1. Orizio C. Surface mechanomyogram. W: Merletti R, Parker P (red) Electromyography. Physiology, Engineering, and Noninvasive applications. IEEE Press, Wiley-Interscience, John Wiley and Sons, New Jersey, 2004, ss. 65-71.

Sposób cytowania piśmiennictwa w tekście

 • cytowania podaje się w nawiasach okrągłych

 • umieszcza się w nich nazwisko autora oraz rok wydania: (Kowalski, 2003),

 • w przypadku gdy w tym samym miejscu cytowanych jest więcej pozycji, to kolejność cytowanych prac w nawiasie jest wg porządku alfabetycznego autorów: (Adamczewski, 1998; Kowalski, 2003).

 • w przypadku gdy cytowana praca ma dwóch autorów, to w nawiasie podaje się oba nazwiska i rok (Budyń i Kisiel, 2006)

 • w przypadku gdy cytowana praca ma więcej niż dwóch autorów, to w nawiasie podaje się nazwisko pierwszego autora i „i wsp.” oraz rok (Budyń i wsp., 2006). Uwaga: w spisie piśmiennictwa muszą natomiast widnieć nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, niezależnie od liczby autorów.Załącznik nr 1
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WE WROCŁAWIU

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

/ wielkie litery, czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiona /Joanna Nowak

/ czcionka Times New Roman, 16 pkt, pogrubiona /Tytuł pracy

w środkowej części strony tytułowej / czcionka Times New Roman, 24 pkt, pogrubiona /
Praca magisterska napisana pod kierunkiem promotora

Dr hab. Jana Kowalskiego, prof. AWF

/ czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiona /


……………………………………………

/podpis promotora pracy magisterskiej oznaczający akceptację pracy/
Wrocław 2011
/ czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiona /


Oświadczenie nr A
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………
Numer albumu: …………………………………
Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych

przechowywanych w ASAP i systemie antyplagiatowym 1. Oświadczam, że każda praca przejściowa i dyplomowa sprawdzana przeze mnie w systemie antyplagiatowym:

 1. jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem,

 2. nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/łam w sposób niedozwolony,

 3. nie była podstawą nadania dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego ani mnie ani innej osobie,

 4. jest związana z zaliczeniem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Plagiat.pl Sp. z o. o, z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Przanowskiego 32 lok. 53 moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym w trakcie korzystania z ASAP i systemu antyplagiatowego w zbiorze danych Uczelni, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926,
  z późn. zm.) w celu prawidłowego świadczenia usługi kontroli antyplagiatowej prac przejściowych i dyplomowych, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem systemu antyplagiatowego. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.

 2. Wyrażam zgodę na poddanie mojej pracy kontroli za pomocą systemu antyplagiatowego oraz na umieszczenie tekstu pracy w bazie danych Uczelni, w celu ochrony go przez nieuprawnionym wykorzystaniem. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam na to zgodę, by system antyplagiatowy porównywał tekst mojej pracy z tekstem innych prac znajdujących się w bazie danych Uczelni, z tekstami dostępnymi w zasobach światowego Internetu oraz z bazą porównawczą systemu antyplagiatowego.

 3. Wyrażam zgodę, aby moja praca pozostała w bazie danych Uczelni przez okres, który Uczelnia uzna za stosowny. Oświadczam, że zostałem poinformowany i wyrażam na to zgodę, że tekst mojej pracy stanie się elementem porównawczej bazy danych Uczelni, która będzie wykorzystywana, w tym także udostępniana innym podmiotom, na zasadach określonych przez Uczelnię, w celu dokonywania kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych i przejściowych, a także innych tekstów, które powstaną w przyszłości.

……………………………………………… …………………………………………………

miejscowość, data podpis studenta

Załącznik nr 3
Opinia promotora

w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony
Oświadczam, że zapoznałem się z Raportem podobieństwa wygenerowanym przez system antyplagiatowy dla pracy:

Autor: ………………………………………………………………………………………………………

Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Współczynnik podobieństwa 1: ………………………………………….

Współczynnik podobieństwa 2: ………………………………………….

Współczynnik podobieństwa 3: ………………………………………….

Współczynnik podobieństwa 4: ………………………………………….

Współczynnik podobieństwa 5: ………………………………………….


Po analizie raportu stwierdzam, co następuje:

~ praca nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń.

~ wykryte w pracy zapożyczenia są uprawnione i nie noszą znamion plagiatu. W związku z powyższym

uznaję pracę za samodzielną i dopuszczam ją do obrony.

~ wykryte w pracy zapożyczenia nie noszą znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość budzi wątpliwości co do

jej merytorycznej wartości w związku z brakiem samodzielności jej autora. W związku z powyższym, praca powinna zostać ponownie zredagowana pod kątem zapożyczeń.

~ wykryte w pracy zapożyczenia są nieuprawnione i noszą znamiona plagiatu. W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

~ W pracy znajdują się intencjonalne zniekształcenia tekstu, wskazujące na próbę ukrycia nieuprawnionych zapożyczeń. W związku z powyższym, nie dopuszczam pracy do obrony i kieruję zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)


Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………… …………………….

Data Podpis

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość