Wspierania rodziny wrocław, marzec 2015 rPobieranie 343.03 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar343.03 Kb.
  1   2   3   4
SPRAWOZDANIE


Z REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU
WSPIERANIA RODZINY

Wrocław, marzec 2015 r.
29 listopada 2012 r. Uchwałą nr XXXV/784/12 Rady Miejskiej Wrocławia przyjęto gminny program wspierania rodziny we Wrocławiu na lata 2012-2014, odpowiadający zapisom ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013, poz. 135 ze zm.), nakładającej na gminy obowiązek wspomagania rodzin przeżywających trudności w szeroko rozumianym obszarze „opiekuńczo – wychowawczym”. Gminny program wspierania rodziny jest również jednym z elementów realizowanej polityki prorodzinnej państwa i jest podstawą do budowania dobrego klimatu dla rodziny na szczeblu samorządowym.
Celem głównym gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 – 2014 było tworzenie warunków umożliwiających realizowanie polityki na rzecz wzmacniania rodziny na szczeblu lokalnego samorządu, poprzez następujące cele szczegółowe:


 • Promowanie wartości rodziny – tylko prawidłowo funkcjonująca rodzina jest gwarancją rozwoju społeczeństwa, dlatego tak ważne jest wspieranie jej rozwoju oraz promocja wartości rodziny poprzez:

 • promowanie i organizowanie różnorodnych form integracji rodzin i społeczności lokalnych (działania w ramach Programów Aktywności Lokalnych),

 • działalność edukacyjno-informacyjna na rzecz promowania rodziny (organizowanie kursów, warsztatów, konferencji).
 • Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniubiorąc pod uwagę, że rodzina jest głównym środowiskiem funkcjonowania swoich członków, a przede wszystkim rozwoju dziecka i stanowi naturalne środowisko wychowawcze, w którym dziecko uczy się żyć i postępować w określony sposób, należy w sytuacjach kryzysowych, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami, udzielić jej pomocy poprzez stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu poradnictwa specjalistycznego oraz terapii rodzinnej.

Jednostką odpowiedzialną za koordynację zadań związanych ze wspieraniem rodziny na terenie Wrocławia, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).


Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu wspierania rodziny w 2014 roku.
W 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w ramach gminnego program wspierania rodziny, szczególną uwagą (tak jak w latach poprzednich) objął rodziny z dziećmi, które miały trudności w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej.
Wzmocnienie kondycji rodzin nieradzących sobie z trudami rodzicielstwa lub opieki nad dziećmi, promocja pozytywnych wzorców w rodzinie i prawidłowych ról społecznych, jak również zmniejszanie obszarów marginalizacji rodzin w różnych sferach życia, to przykładowe obszary działań MOPS we Wrocławiu.

Realizowane przez MOPS działania odpowiadały zapisom ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nie można bowiem zapominać, że orientacja na rodzinę odczuwającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych odnalazła swoje odzwierciedlenie w katalogu powodów udzielania pomocy społecznej (art. 7 Ustawy o pomocy społecznej, Dz. U z 2015 poz. 163.). Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w preambule mówi o tym, że celem jest wsparcie rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz stworzenie możliwości powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej.


Szczegółowy opis działań realizowanych przez MOPS we Wrocławiu w ramach wspierania rodziny, w nawiązaniu do zadań przewidzianych do realizacji na lata 2012 – 2014.
W celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych dziecka oraz zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązaniu już istniejących sytuacji kryzysowych podjęto następujące działania:
1. Wdrażanie i rozwój asystentury rodzinnej.
W strukturach MOPS w roku 2014 na umowę zadaniową zatrudnionych było 7 asystentów rodziny (5 etatów). Każdy z asystentów rodziny współpracował z 10-14 rodzinami. Ponadto od kwietnia 2014 r. w ramach projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych zatrudniono na umowę zlecenie 16 asystentów rodziny. W ramach projektu WMA asystenci współpracowali z 83 rodzinami. W roku 2014 do współpracy z asystentami rodziny skierowano łącznie 155 rodzin. Szczegółowy wykaz rodzin objętych wsparciem asystenta w poszczególnych Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej przedstawia Wykres nr 1.
Wykres nr 1. Liczba rodzin objętych asystenturą w roku 2014 [N=155]

Łączna ilość rodzin objętych asystenturą rodziny (155)

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań asystentów rodzinnych za rok 2014.


Rodziny współpracujące z asystentem opiekowały się bezpośrednio lub pośrednio 377 dziećmi w wieku do 18 roku życia (Wykres nr 2).


Wykres nr 2. Łączna ilość dzieci do 18 roku życia [N=377]

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań asystentów rodzinnych za rok 2014.


Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w roku 2014 asystenci rodziny skierowani zostali do rodziców biologicznych, których dzieci umieszczone zostały w systemie pieczy zastępczej (o czym mówi art. 10 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2013, poz. 135 ze zm.). Tabela nr 1 przedstawia zestawienie liczbowe rodzin, do których został skierowany asystent rodziny, w sytuacji, kiedy dzieci przebywały w pieczy zastępczej.
Tabela nr 1. Ilość rodzin, do których został skierowany asystent rodziny, w sytuacji umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej.

ROK

ILOŚĆ RODZIN

ILOŚĆ DZIECI

2012

10

20

2013

8

14

2014

30

46

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań.
Do głównych zadań asystenta rodziny należało:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną;

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;

 • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny (nie rzadziej, niż co pół roku);

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Asystent rodziny, realizując swoje zadania, odpowiedzialny był za koordynowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji rodziny.

W roku 2014 zakończono współpracę z 77 rodzinami, z tego w 50 rodzinach zrealizowano cele i osiągnięto efekty, w 1 rodzinie cele zostały zrealizowane częściowo, w 19 rodzinach zakończono współpracę z powodu braku gotowości do zmiany i nie zrealizowano zaplanowanych celów, w przypadku 3 rodzin przekierowano pracę na inną formę wsparcia. W pozostałych 4 rodzinach konieczna jest dalsza współpraca zmierzająca do osiągnięcia zaplanowanych celów.
Poniższa tabela przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące asystenta rodziny w latach 2012 – 2014.
Tabela nr 2. Zestawienie liczby rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w latach 2012-2014

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta rodziny.

Ogółem

2012 rok

2013 rok

2014 rok

131

135

155

W tym

Zobowiązane przez Sąd

3

10

17

Liczba rodzin objęta wsparciem asystenta rodziny.

Do 3 miesięcy

7

5

7

Powyżej 3 do 12 miesięcy

117

24

121

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył współpracę.

W tym

Ze względu na osiągnięte cele

0

91

48

Ze względu na zaprzestanie współpracy

5

4

8

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań asystentów rodzinnych za lata 2012-2014.
Wykres nr 3. Przyczyny zakończenia współpracy z rodzinami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań asystentów rodzinnych za rok 2014.
Asystenci rodziny w roku 2014 w zależności od potrzeb uczestniczyli w zespołach problemowych oraz w grupach roboczych dot. problematyki przemocy w rodzinie. W skład zespołu problemowego i grup roboczych oprócz asystenta rodziny wchodził pracownik socjalny, kurator społeczny lub zawodowy, pedagog szkolny, psycholog, specjalista ds. aktywizacji społeczno - zawodowej, kierownik CPSR, dyrektor i pracownik socjalny Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji oraz w jednostkowych przypadkach przedstawiciele rodziny, na rzecz, której powołano zespół.

Asystenci rodziny podjęli się również zorganizowania i przeprowadzenia w grudniu artystycznych warsztatów edukacyjnych, których celem było wzmocnienie więzi emocjonalnych w rodzinie i grupie, organizacja czasu wolnego. W zajęciach uczestniczyło 5 rodzin (rodzice z dziećmi).

Dodatkowo rodziny korzystające ze wsparcia asystentów rodziny w ramach projektu „Wrocław Miastem Aktywnych” wzięły udział w warsztatach wyjazdowych (19 rodzin) oraz w zajęciach akademii rodzica (14 rodzin). Ponadto 53 rodziny odbyły konsultacje psychologiczne lub pedagogiczne, świadczone przez konsultantów CPSR.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokładnie określiła zadania asystenta rodziny. Realizacja tych obowiązków nie mogła jednak odbyć się bez wnikliwego rozpoznania problemów i obszarów, w których umiejętności członków rodzin nie są wystarczające, by rodzina funkcjonowała poprawnie. Wiedza na temat obszarów dysfunkcji przekłada się na dobór metod i „narzędzi” pomocowych, i tym samym wpływa na ostateczne rezultaty pracy z rodziną.

W roku 2014 zdiagnozowano w rodzinach różne obszary problemowe, które w znaczny sposób ograniczały lub uniemożliwiały prawidłowe funkcjonowanie rodzin w szeroko rozumianym życiu społecznym.

Wykres nr 4 ilustruje liczbę rodzin, w których asystenci rodziny odnotowali poszczególne obszary problemowe.


: uploads -> files -> Sesje porzadki 7 kadencja
files -> Chronologia litwy
files -> Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu określający zasady refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
files -> Moduł I obszar b zadanie nr 1, Obszar c zadanie nr 1
files -> Studia podyplomowe „ichtiologia I akwakultura”
files -> Akwakultura i bezpieczeństwo żywności program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia I. Wymagania ogólne
files -> Wydział Nauk o Środowisku Egzamin dyplomowy Studia stacjonarne II stopnia kierunek: Rybactwo specjalność: akwakultura I akwarystyka
files -> Rybactwo, specjalność „akwakultura i akwarystyka” studia stacjonarne drugiego stopnia A. Przedmioty podstawowe
files -> Rybactwo, specjalność „akwakultura i akwarystyka” program studiów stacjonarnych drugiego stopnia I. Wymagania ogólne
files -> Oferta montażu systemu automatyki domowej fibaro szanowni Państwo
Sesje porzadki 7 kadencja -> Lokal mieszkalny nr ( ) położony we Wrocławiu przy al gen. Józefa Hallera nr ( ) z bonifikatą w wysokości 90 został zbyty przez Gminę Wrocław w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy


  1   2   3   4


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy