Strona główna

Wspólne stanowisko rady 2004/179/wpziB z dnia 23 lutego 2004 r dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy


Pobieranie 32.38 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar32.38 Kb.
WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/179/WPZiB
z dnia 23 lutego 2004 r.
dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) 27 lutego 2003 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2003/139/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy1.
(2) Pomimo rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmian w konstytucji nie nastąpił poważny postęp w sytuacji dotyczącej konfliktu transdniestrzańskiego w Mołdowie.
(3) UE nadal jest zaangażowana w znalezienie pokojowego rozwiązania konfliktu, z pełnym poszanowaniem integralności terytorialnej Mołdowy i w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
(4) UE uważa dotychczasowe stanowisko kierownictwa regionu transdniestrzańskiego w Republice Mołdowy i jego brak woli pełnego zaangażowania w działania na rzecz pokojowego i wszechstronnego rozwiązania konfliktu transdniestrzańskiego za niemożliwe do zaakceptowania.
(5) Zakaz podróży nałożony przez wspólne stanowisko 2003/139/WPZiB wygasa 26 lutego 2004 r. i powinien zostać odnowiony,
PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:
Artykuł 1
1. Państwa Członkowskie podejmują środki konieczne do zapobieżenia wjazdowi lub przejazdowi przez ich terytoria osób wymienionych w Załączniku, odpowiedzialnych za uniemożliwianie postępów na drodze do politycznego rozstrzygnięcia konfliktu.
2. Ust. 1 nie zobowiązuje Państwa Członkowskiego do odmówienia jego własnym obywatelom wjazdu na jego terytorium.
3. Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, w których Państwo Członkowskie jest związane zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego, a mianowicie:
(a) jako kraj przyjmujący międzynarodową organizację międzyrządową;
(b) jako kraj przyjmujący konferencję międzynarodową zwołaną przez lub pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych; albo

(c) na mocy umowy wielostronnej przyznającej przywileje i immunitety.


Rada jest należycie informowana w każdym z tych przypadków.
4. Ustęp 3 uważa się za mający zastosowanie również w przypadkach, w których Państwo Członkowskie jest krajem przyjmującym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
5. Państwa Członkowskie mogą przyznać zwolnienia ze środków nałożonych w ust. 1, jeżeli podróż jest uzasadniona przez ważne powody humanitarne lub przez uczestnictwo w spotkaniach międzyrządowych, w tym promowanych przez Unię Europejską, na których prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio promujący demokrację, prawa człowieka i praworządność w Mołdowie.
6. Państwo Członkowskie, które zamierza przyznać zwolnienia określone w ust. 5 powiadamia Radę na piśmie. Zwolnienie uważa się za przyznane, jeżeli w ciągu 48 godzin od otrzymania powiadomienia o proponowanym zwolnieniu co najmniej jeden z członków Rady nie wyrazi sprzeciwu na piśmie. W przypadku gdy jeden lub większa liczba członków Rady wniesie sprzeciw, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zdecydować o przyznaniu proponowanego zwolnienia.
7. W przypadkach gdy, stosownie do ust. 3, 4, 5 i 6, Państwo Członkowskie zezwala na wjazd lub przejazd przez swoje terytorium osobom wymienionym w Załączniku, zezwolenie jest ograniczone do celu, w jakim zostało wydane i do osób, których ono dotyczy.
Artykuł 2
Rada, stanowiąc w oparciu o wniosek Państwa Członkowskiego lub Komisji przyjmuje zmiany w wykazie znajdującym się w Załączniku zgodnie z rozwojem wydarzeń politycznych w Mołdowie.
Artykuł 3
Aby wpływ powyższych środków był jak największy, Unia Europejska podejmuje starania, aby zachęcić państwa trzecie do przyjmowania środków podobnych do zawartych w niniejszym wspólnym stanowisku.
Artykuł 4
Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od 27 lutego 2004 r. i jest stosowane do 27 lutego 2005 r. Jest stale poddawane przeglądom. Zostaje odpowiednio odnowione lub zmienione, jeżeli Rada uzna, że jego cele nie zostały spełnione.
Artykuł 5
Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2004 r.
W imieniu Rady
B. COWEN
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK
Wykaz osób określonych w art. 2 ust. 1
1. SMIRNOV, IGOR, „Prezydent”, urodzony 29.10.1941 w Chabarowsku. Paszport rosyjski nr 50 NO. 0337530.
2. SMIRNOV, VLADIMIR, syn nr 1 i przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego, urodzony 3.4.1961 w Wupiansk Charkowie. Paszport rosyjski nr 50 NO. 00337016.
3. SMIRNOV, OLEG, syn nr 1 i doradca Państwowego Komitetu Celnego, urodzony 8.8.1967 w Nowacja Kachowka, Chersoń. Paszport rosyjski nr 60 NO. 1907537.
4. LEONTYEV, SERGEY, „Wiceprezydent”, urodzony 9.2.1944 w Odessie Leontowce. Paszport rosyjski nr 50 NO. 0065438.
5. MARACUTSA, GRIGORY, „Przewodniczący Rady Najwyższej”, urodzony 15.10.1942 w Teia, Grigoriopol. Stary paszport radziecki nr 8BM724835.
6. KAMINSKY, ANATOLY, „Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej”, urodzony 15.3.1950 w Cita. Stary paszport radziecki nr A25056238.
7. SHEVCHUK, EVGENY, „Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej”, urodzony 21.6.1946 w Nowosybirsku. Stary paszport radziecki nr A25004230.
8. LITSKAI, VALERY, „Minister Spraw Zagranicznych”, urodzony 13.2.1949 w Twerze. Paszport rosyjski.
9. KHAJEEV, STANISLAV, "Minister Obrony ", urodzony 28.12.1941 w Czelabińsku.
10. ANTIUFEEV (SEVTOV), VADIM, „Minister Bezpieczeństwa Państwa”, urodzony w 1951 r. w Nowosybirsku. Paszport rosyjski.
11. KOROLYOV, ALEXANDER, „Minister Spraw Wewnętrznych”, urodzony w 1951 r. w Briansku. Paszport rosyjski.
12. BALALA, VIKTOR, „Minister Sprawiedliwości”, urodzony w 1961 r. w Winnicy.
13. AKULOV, BORIS, „Przedstawiciel Transdniestrza na Ukrainie”.
14. ZAKHAROV, VIKTOR, „Prokuratura”, urodzony w 1948 r. w Camenca.
15. LIPOVTSEV, ALEXEY, „Wiceprzewodniczący Komitetu Celnego”.
16. GUDYMO, OLEG, „Wiceminister Bezpieczeństwa”, urodzony 11.9.1944 w Ałma-Acie. Paszport rosyjski nr 51 NO. 0592094.
17. KOSOVSKI, EDUARD, „Prezes Transdniestrzańskiego Banku Republikańskiego”, urodzony 7.10.1958 we Floresti.

1 Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 60.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość