Wspólne stanowisko rady z dnia 27 maja 2002 r dotyczące środków ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida I Talibom oraz innym osobom fizycznym, grupomPobieranie 25.52 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar25.52 Kb.


WSPÓLNE STANOWISKO RADY
z dnia 27 maja 2002 r.
dotyczące środków ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida i Talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym oraz uchylające wspólne stanowiska 96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB
(2002/402/WPZiB)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,
a także mając na uwadze, co następuje:
1) Dnia 19 października 2001 r. Rada Europejska oświadczyła, że jest zdecydowana zwalczać wszelkie formy terroryzmu w każdym miejscu na świecie i że będzie kontynuować wysiłki na rzecz wzmocnienia koalicji, utworzonej przez społeczność międzynarodową w celu zwalczania wszelkich postaci i form terroryzmu.
2) Dnia 16 stycznia 2002 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 1390 (2002), zwaną dalej „RRBONZ 1390(2002)”, określającą środki, jakie należy wprowadzić przeciw Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji Al-Kaida i Talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i powiązanym z nimi podmiotom.
3) RRBONZ 1390 (2002) dostosowuje zakres sankcji, dotyczących zamrożenia środków pieniężnych, zakazu udzielania wiz i embarga na dostawy, sprzedaż lub przekazywanie broni oraz świadczenie doradztwa technicznego, pomocy technicznej lub szkolenia w związku z działaniami o charakterze wojskowym, nałożonych rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1267 (1999) i 1333 (2000).
4) Zgodnie z ust. 3 RRBONZ 1390 (2002), Rada Bezpieczeństwa ONZ dokona przeglądu powyższych środków w terminie 12 miesięcy od dnia przyjęcia tej rezolucji i pod koniec tego okresu Rada Bezpieczeństwa zezwoli na kontynuowanie stosowania środków lub postanowi o ich udoskonaleniu.
5) RRBONZ 1390 (2002) stanowi o zakazie podróżowania Osamy bin Ladena, członków organizacji Al-Kaida i Talibów oraz innych osób fizycznych z nimi powiązanych.
6) Sankcje dotyczące zakazu przelotu i embarga na sprzedaż bezwodnika kwasu octowego, nałożone rezolucjami RRBONZ 1267 (1999) i 1333 (2000) przestały obowiązywać na mocy ust. 23 RRBONZ 1333 (2000) i ust. 1 RRBONZ 1390 (2002). Ponadto, wszelkie zarządzenia ograniczające wobec Afgańskich Linii Lotniczych Ariana przestały obowiązywać na mocy RRBONZ 1388 (2002) z dnia 15 stycznia 2002 r.
7) Wobec powyższego, środki ograniczające przyjęte przez Unię Europejską na mocy RRBONZ 1333 (2000) należy dostosować zgodnie z przepisami RRBONZ 1390 (2002).
8) Dla zapewnienia czytelności i przejrzystości, należy w jednym instrumencie prawnym ujednolicić przyjęte przez Unię Europejską środki ograniczające, do których odnoszą się odpowiednie wspólne stanowiska Rady i w związku z tym uchylić wspólne stanowiska 96/746/WPZiB1, 1999/727/WPZiB2, 2001/154/WPZiB3 i 2001/771/WPZiB4.
9) Wykonanie niektórych środków wymaga działania Wspólnoty,
PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:
Artykuł 1
Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się do Osamy bin Ladena, członków organizacji Al-Kaida i Talibów oraz innych osób fizycznych grup, przedsiębiorstw i podmiotów z nimi powiązanych, wymienionych na wykazie sporządzonym zgodnie z RRBONZ 1267 (1999) i 1333 (2000) i systematycznie aktualizowanym przez komitet powołany na podstawie RRBONZ 1267 (1999).
Artykuł 2
1. Zakazuje się bezpośredniej lub pośredniej dostawy, sprzedaży i przekazywania osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom, określonym w art. 1, wszelkiego rodzaju broni i materiałów wojskowych, w tym broni i amunicji, wojskowych pojazdów i sprzętu, sprzętu paramilitarnego i części zamiennych do wyżej wymienionych, z terytoriów Państw Członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod banderą Państw Członkowskich albo samolotów Państw Członkowskich, albo przez obywateli Państw Członkowskich działających poza ich terytoriami, na warunkach określonych w RRBONZ 1390 (2002).
2. Bez uszczerbku dla kompetencji Państw Członkowskich w zakresie sprawowania władzy publicznej, Wspólnota Europejska, działając w granicach uprawnień powierzonych jej Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, zapobiega bezpośredniej lub pośredniej dostawie, sprzedaży lub przekazywaniu osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom, określonym w art. 1, doradztwa technicznego, pomocy technicznej lub szkoleń związanych z działaniami o charakterze wojskowym, z terytoriów Państw Członkowskich lub przy użyciu statków pływających pod banderą Państw Członkowskich albo samolotów Państw Członkowskich, albo przez obywateli Państw Członkowskich działających poza ich terytoriami, na warunkach określonych w RRBONZ 1390 (2002).
Artykuł 3
Wspólnota Europejska, działając w granicach uprawnień przyznanych jej Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską:
- zarządza zamrożenie środków pieniężnych i innych aktywów finansowych lub zasobów ekonomicznych osób fizycznych, grup, przedsiębiorstw i podmiotów, określonych w art. 1,
- uniemożliwia bezpośrednie lub pośrednie udostępnienie osobom fizycznym, grupom, przedsiębiorstw i podmiotom, określonym w art. 1, lub na ich rzecz, środków pieniężnych, aktywów finansowych lub zasobów ekonomicznych.
Artykuł 4
Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki w celu zapobieżenia wjazdowi lub przejazdowi przez ich terytorium osób fizycznych, określonych w art. 1, na warunkach określonych w ust. 2 lit. b) RRBONZ 1390 (2002).
Artykuł 5
Wspólne stanowiska 96/746/WPZiB, 1999/727/WPZiB, 2001/154/WPZiB i 2001/771/WPZiB tracą moc.
Artykuł 6
Niniejsze wspólne stanowisko obowiązuje od dnia jego przyjęcia.
Niniejsze wspólne stanowisko podlega stałemu przeglądowi.
Artykuł 7
Niniejsze wspólne stanowisko podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 maja 2002 r.
W imieniu Rady
M. ARIAS CAÑETE
Przewodniczący

1 Dz.U. L 342 z 31.12.1996, str. 1.

2 Dz.U. L 294 z 16.11.1999, str. 1.

3 Dz.U. L 57 z 27.2.2001, str. 1.

4 Dz.U. L 289 z 6.11.2001, str. 36.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Dyrektywa 94/60/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 20 grudnia 1994 r zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych
ccvista -> Dyrektywa komisji 2002/72/we z dnia 6 sierpnia 2002 r w sprawie materiałów I wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
ccvista -> Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy I Rozwoju
ccvista -> Decyzja wspólnego komitetu eog
ccvista -> Pierwsza dyrektywa rady
ccvista -> Druga dyrektywa rady
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 775/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego I Rady dotyczącego wywozu I przywozu niebezpiecznych chemikaliów
ccvista -> Dyrektywa rady
ccvista -> Decyzja komisji
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy