Strona główna

Wybór tematu licencjackiego projektu badawczego


Pobieranie 59.86 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar59.86 Kb.

Międzyuczelnainy Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wybór tematu licencjackiego projektu badawczego

Nazwisko i imię studenta:Nr indeksu:Należy zaznaczyć w kolejności 9 tematów numerując je począwszy od pierwszego do ostatniego wyboru ( od 1 do 9).

W jednostce organizacyjnej można zaznaczyć nie więcej niż 3 tematy, przy czym nie więcej niż 2 w Zakładzie lub Pracowni danej jednostki (jednostki oznaczone zostały kolorem czerwonym).

Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej w Katedrze realizowanych będzie maksymalnie 12 projektów

Kolejność wyboru

Pracownia Biochemii Białek (prof. dr hab. Krzysztof Liberek)

1. Badanie oddziaływania bakteriofagowego białka typu J z bakteryjnym białkiem opiekuńczym DnaK.
2. Analiza wpływu bakteriofagowego białka typu J na aktywność ATPazową bakteryjnego białka opiekuńczego DnaK.
3. Badanie oddziaływania pomiędzy białkami opiekuńczymi Hsp90 i Hsp70 z Escherichia coli.
4. Badanie oddziaływań białka CLPB z białkiem ATP2A2
5. Badanie oddziaływań N- i C-terminalnych fragmentów białek IbpA/IbpB z domeną alfa-krystalinową
Pracownia Biochemii Ewolucyjnej (prof. dr hab. Jarosław Marszałek)

1. Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksu desulfurazy cysteinowej z białkiem Isu1
2. Wykorzystanie spektroskopii dichroizmu kołowego do analizy mechanizmu formowania centrów żelazo siarkowych.
3. Analiza strukturalno-funkcjonalna oddziaływania ferrodoksyny Yah1 z kompleksem białkowym odpowiedzialnym za biosyntezę centrów żelazo-siarkowych.
Pracownia Biochemii Fizycznej (prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki)

1. Kserożele jako potencjalne biomateriały
Pracownia Biofizyki (prof. UG, dr hab. Jacek Piosik)

1 Polifenole roślinne jako potencjalne modulatory aktywności antybiotyków
2. Wtórne metabolity roślinne i ich potencjał w chemoprewencji przeciwnowotworowej
3. Bezpośrednie oddziaływania nanocząstek węglowych z aktywnymi biologiczne związkami niskocząsteczkowymi
Pracownia Biologii Molekularnej (prof. dr hab. Igor Konieczny)

1. Analiza struktury DNA i rejonów AT miejsc inicjacji replikacji metodami bioinformatycznymi.
2. Analiza oddziaływania białka inicjującego replikację z jednoniciowym DNA przy użyciu metod MS.
3. Analiza oddziaływania anty-toksyny z cząsteczkami DNA z wykorzystaniem technik mikroskopii sił atomowych.Katedra Biotechnologii w Katedrze realizowanych będzie maksymalnie 12 projektów

Kolejność wyboru

Pracownia Badania Związków Biologicznie Czynnych (prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka)

1. Metody badania cytotoksyczności nanocząstek srebra.
2. Porównanie zielonej i chemicznej syntezy nanocząstek srebra.
Pracownia Biochemii Roślin (prof. dr hab. Antonii Banaś)

1. Wpływ nadekspresji i wyłączenia genu stymulującego autofagię na rozwój roślin Arabidopsis i na zawartość lipidów w ich tkankach.
2. Wpływ nadekspresji genów: kodującego LPEAT1, LPEAT2 oraz stymulującego autofagię na skład i zawartość lipidów w liściach Nicotiana benthamianiana transformowanych tymi genami pojedynczo i w różnych kombinacjach.
3. Charakterystyka akumulacji lipidów w nasionach różnych odmian konopi o bardzo niskim poziomie alkaloidów w celu określenia ich przydatności do manipulacji genetycznych poprawiających skład ich olei.
Pracownia Biologicznej Ochrony Roślin (prof.UG, dr hab. Sylwia Jafra)

1. Wykorzystanie genu gfp do badania oddziaływań roślina-bakteria w warunkach in planta
2. Udział indukowanej przez szczep Pseudomonas sp. P482 odporności systemicznej w ochronie liści cykorii przed mokrą zgnilizna, powodowaną przez Dickeya spp.
Zakład Diagnostyki Molekularnej (prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski)

1. Metody analizy profilu metylacji genów różnicowo metylowanych w nowotworach człowieka (opiekun prof. Krzysztof Bielawski)
2. Modyfikacja związków fotouczulających za pomocą przeciwdrobnoustrojowych peptydów jako strategia zwiększania efektywności terapii fotodynamicznej. (Dr Joanna Nakonieczna)
3. Inaktywacja fotodynamiczna drobnoustrojów z rodzaju Streptococcus jako alternatywna metoda. walki z paciorkowcowymi zakażeniami człowieka. (Dr Mariusz Grinholc)
4. Ocena zdolności adaptacyjnej Staphylococcus aureus na indukowany światłem stres oksydacyjny. (Dr Mariusz Grinholc)
Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin (prof. dr hab. Ewa Łojkowska)

1. Analiza proteomu błon tylakoidów mutantów Arabidopsis różniących się wrażliwością na stres chłodu (opiekun Dr Anna Ihnatowicz)
2. Badanie zróżnicowania genetycznego patogenów roślin z rodzaju Ralstonia (Dr Wojciech Śledź)
3. Mechanizmy adaptacyjne Cyanobakterii na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego. (opiekun dr Małgorzata Waleron)
4. Poszukiwanie bakteriofagów litycznych przeciwko bakteriom pektynolitycznym w różnych środowiskach naturalnych (opiekun Prof. Ewa Łojkowska/Dr Robert Czajkowski)Zakłady dawnej Katedry Wirusologii Molekularnej w Zakładach realizowanych będzie maksymalnie 10 projektów

Kolejność wyboru

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów (prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk)

1. Analiza transmisji bydlęcego herpeswirusa typu pierwszego w hodowlach linii komórkowych pochodzenia ludzkiego (opiekun Prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk/Mgr Natalia Derewońko)
2. Poszukiwanie motywów funkcjonalnych odpowiedzialnych za właściwości immunomodulcyjne glikoproteiny B herpeswirusów (opiekun Dr Andrea Lipińska/Mgr Kinga Grabowska)
3. Rola domeny przezbłonowej białka UL49.5 bydlecego herpeswirusa 1 (opiekun Dr Andrea Lipińska/ Mgr Małgorzata Graul)
4. Fluorescencyjny ABC transporter TAP jako model badania białek komórkowych uczestniczących w funkcjonowaniu immunomodulacyjnego białka UL49.5 (opiekun Dr Andrea Lipińska)
5. Badanie wpływu wybranych miRNA wirusa opryszczki typu 1 transportowanych przez egzosomy na replikację wirusa (opiekun Dr Andrea Lipińska/Mgr Magda Wąchalska)
6. Badanie wpływu kwasów żółciowych na rozprzestrzenianie się wirusa HCV w hodowlach hepatocytów (opiekun Dr Małgorzata Rychłowska)
Zakład Szczepionek Rekombinowanych (prof. dr hab. Bogusław Szewczyk)

1. Badanie aktywności analogów tunikamycyny wobec wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) (opiekun Dr Ewelina Król)
2. Innowacyjne otrzymywanie antygenów wirusa kleszczowego zapalenia mózgu do celów diagnostycznych i szczepionkowych (opiekun Dr Ewelina Król)
3. Szczepionki przeciwnowotworowe - nadzieja nowoczesnej medycyny (opiekun Prof. Bogusław Szewczyk/Mgr Beata Gromadzka)
4. Poszukiwanie i scharakteryzowanie owadzich wirusów - naturalnych wrogów szkodników upraw leśnych (opiekun Dr Łukasz Rąbalski)Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych (Prof. UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz)

w Pracowni realizowane będą maksymalnie 2 projekty

Kolejność wyboru

1. Szczegółowa analiza symulacji dynamiki molekularnej.
2. Badania nad wpływem mutacji punktowej na oddziaływanie białek w dimerze przy użyciu symulacji skanowania alaninowego.Pracownia Struktury Biopolimerów (Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej)

w Pracowni realizowane będą maksymalnie 3 projekty

Kolejność wyboru

1. Zastosowanie kwasu ferulowego w technice MALDI.
2. Proteomiczna analiza ludzkiego płynu pęcherzykowego (hFF)
3. Pomiary zawartości peptydu PIF w podłożach hodowlanych stosowanych w procedurach zapłodnienia in vitro.
4. Optymalizacja warunków w analizach LC-MS całych przeciwciał (intact MS)Katedra Biotechnologii Medycznej w Katedrze realizowanych będzie maksymalnie 11 projektów

Kolejność wyboru

Zakład Bakteriologii Molekularnej (prof. dr hab. Michał Obuchowski) w Zakładzie realizowane będą maksymalnie 4 projekty

1. Porównanie zdolności absorbcji białek przez przetrwalniki bakterii z rodzaju Bacillus
2. Optymalizacja aktywności enzymów degradujących celulozę
3. Udział Ap4A w regulacji odpowiedzi stresowej u bakterii
4. Analiza położenia i stabilności białka fuzyjnego CotB-tomato red
Zakład Biologii Komórki (prof. dr hab. Jacek Bigda) w Zakładzie realizowanych będzie maksymalnie 5 projektów

1. Białka układu dopełniacza jako cel terapeutyczny w terapii przeciwnowotworowej.
2. Ocena potencjału nowych substancji terapeutycznych w leczeniu bielactwa nabytego (vitiligo).
3. Rola CD73 w regulacji oporności wielolekowej nowotworów.
4. Identyfikacja nowych markerów chemiowrażliwości niedrobnokomórkowego raka płuca
5. Przewidywanie odpowiedzi nao radioterapię w oparciu o analizę krążącego DNA guza u chorych na raka gruczołu krokowego
Zakład Enzymologii Molekularnej (prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski) w Zakładzie realizowane będą maksymalnie 2 projekty

1. Mechanizmy progresji luminalnych raków piersi.
2. Mikrośrodowisko guza - znaczenie w rozwoju raka gruczołu piersiowego.


str.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość