Strona główna

Wybrane zagadnienia z historii filozofii cz. 1 Cele lekcji


Pobieranie 17.58 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.58 Kb.

Wybrane zagadnienia z historii filozofii cz. 1

1. Cele lekcji

a. Wiadomości

Uczeń uzyskuje podstawowe (wybrane) wiadomości dotyczące historii filozofii. Podczas zajęć zostaną omówione następujące epoki: starożytność, średniowiecze i Renesans.

Przedstawione zostaną najważniejsze nazwiska osób związanych z dziejami filozofii (wymienionych wyżej epok), to jest: Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes, Sokrates, Platon, Arystoteles, święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu.

Omówione zostaną najważniejsze kategorie filozoficzne dotyczące wybranych nurtów i zagadnień: arche, relatywizm, idea, zasada, dualizm, substancja, przyczyna, realizm, tomizm, kosmocentryzm, teocentryzm, antropocentryzm.
  1. Umiejętności:

Uczeń potrafi:
   1. Omówić podstawowe zagadnienia dotyczące historii filozofii;

   2. Przedstawić podstawowe poglądy filozofów lub ich wpływ na rozwój filozofii, takich myślicieli jak: Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Sokrates, Platon, Arystoteles, święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu, Kartezjusz.

   3. Wskazać ciekawe zagadnienia dotyczące historii filozofii;

   4. Wyjaśnić pojęcia: arche, relatywizm, idea, zasada, dualizm, substancja, przyczyna, realizm, tomizm, kosmocentryzm, teocentryzm, antropocentryzm.


 1. Metoda pracy:

   1. Wykład nauczyciela

   2. Dyskusja

   3. Komentarze uczniów do wybranych zagadnień


 1. Środki dydaktyczne:

   1. Wybrane podręczniki z historii filozofii (do zaprezentowania);

   2. Materiały biurowe. 1. Przebieg lekcji


  1. Faza przygotowawcza:

   1. Zapisanie tematu zajęć - „Wybrane zagadnienia z historii filozofii”.
   1. Omówienie potrzeby uprawiania historii filozofii.
 • Dyskusja uczniów na temat potrzeby uprawiana historii filozofii. Podanie uzasadnienia, dlaczego warto uczyć się (dużej ilości) nazwisk, nowych terminów i prądów.
   1. Źródła naszej wiedzy o filozofach:
 • Przedstawienie podstawowych opracowań dotyczących historii filozofii, zwłaszcza: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii; E. Gilson, Historia filozofii w wiekach średnich; G. Reale, Historia filozofii starożytnej.
   1. Chronologia:
 • Przywołanie wspomnianej już chronologii przyjętej w dziedzinie historii filozofii.

 • Podział na filozofię: starożytną, średniowieczną, nowożytną i współczesną.  1. Faza realizacyjna


   1. Filozofia starożytna:
 • Kosmocentryzm w filozofii starożytnej;

 • Pojęcie arche;

 • Rozwój filozofii w Grecji – filozofowie z Miletu (Tales, Anaksymander i Anaksymenes) jako myśliciele poszukujący ostatecznych zasad rzeczywistości (praca z mapą, wskazanie na sytuację starożytnej Grecji);

 • Krótkie przedstawienie poglądów Parmenidesa – ojca ontologii;

 • Znaczenie filozofującego stylu życia Sokratesa, dyskusja dotycząca maksymy: „Wiem, że nic nie wiem”. Przeciwstawienie się Sokratesa wobec relatywizmu sofistów;

 • Platon – przedstawienie mitu o jaskini, opis szkoły filozoficznej założonej przez Platona. Rola koncepcji „idei” i jej znaczenie dla dziejów historii filozofii;

 • Przedstawienie realizmu Arystotelesa - pogląd, że istnieją tylko stworzone, doświadczane przez nas byty; dualizm, pojęcie substancji i przypadłości; Arystotelesowska koncepcja przyczyn bytu (materialna, formalna, sprawcza i celowa).
   1. Filozofia średniowieczna:
 • Teocentryzm jako odpowiedź na „znaki czasów”;

 • Rola Ojców Kościoła w tworzeniu filozofii;

 • Scholastyka – nowa forma filozofowania, oddzielenie teologii od filozofii;

 • Święty Augustyn jako autor słów: „Pragnę poznać Boga i duszę. I nic więcej”;

 • Święty Tomasz – autor pięciu dowodów na istnienie Boga (celowości, przyczyny, ruchu, przygodności, stopnia doskonałości); oddzielenie porządku wiary i rozumu.


  1. Faza podsumowująca:

 • Na podstawie swoich notatek uczniowie komentują, które zagadnienie zainteresowało ich najbardziej. W zależności od pozostałego do końca lekcji czasu – próba rozwijania „ciekawych” tematów.

 • Praca domowa dla chętnych – napisz esej na temat: „Ten filozof intryguje!”. 1. Bibliografia:

   1. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966

   2. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, Lublin 1993

   3. S. Swieżawski, Między średniowieczem a czasami nowymi, Warszawa 1983

   4. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1970


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość