Wydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2010/2011 Tryb studiówPobieranie 26.37 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar26.37 Kb.
Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB

Rok akademicki 2010/2011
Tryb studiów

Studia stacjonarne


Kierunek studiów

Biologia, Biologia Ogólna, Biologia Środowiskowa


Rok i typ studiów

V rok, jednolite studia magisterskie; III rok, studia I stopnia


Kod przedmiotu

SBB


Liczba punktów kredytowych ECTS

2


Tytuł przedmiotu

Struktura i funkcje błon biologicznych – przedmiot do wyboru


Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego

Prprof. dr hab. Maria Zamarajewa


Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

mgr Izabela Żukowska


Forma zaliczenia przedmiotu

Forma przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Ogólna ilość godzin

15
15

Liczba godzin

w tygodniu

3
3

Forma zaliczenia

zaliczenie na ocenę
zaliczenie na ocenę


Prerogatywy

zaliczony przedmiot: Chemia ogólna i analityczna, Chemia organiczna, Chemia fizyczna, Podstawy fizyki, Biochemia, Fizjologia roślin, Fizjologia zwierząt


Krótki opis tematyki przedmiotu

Treści kształcenia: Struktura i funkcje błon biologicznych jest jednym z rozdziałów przedmiotu biofizyka, który opisuje procesy odbywające się w błonie plazmatycznej, jak również w błonach organelli komórkowych. Posługując się metodologią fizyki, ukazuje się mechanizmy działania układów błonowych, międzybłonowych i komórkowych. Przedstawione są parametry fizykochemiczne błon biologicznych oraz relacje pomiędzy ich strukturą i funkcją. W ramach tego przedmiotu omówione są również podstawy metod membranologii.

Efekty kształcenia: Efektem kształcenia jest rozumienie podstawowych zagadnień dotyczących struktury i mechanizmów funkcjonowania błon biologicznych. Umiejętność stosowania nowoczesnych metod badań struktury i funkcji błon.

Wykład

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów

L. godz.

1. Ewolucja wyobrażeń naukowców na temat struktury błon biologicznych Struktura i funkcje błon plazmatycznych i błon organelli komórkowych. Skład lipidów i asymetryczne rozmieszczenie fosfolipidów
w błonie plazmatycznej. Podstawy organizacji struktury lipidów: warstwa monomolekularna, micele, dwuwarstwowa struktura lipidowa. Liposomy.

2. Dynamika struktur lipidowych. Stan krystaliczny i stan ciekłokrystaliczny błon. Przejście fazowe. Polimorfizm lipidów w błonach. Domeny w błonach. Rola strukturalnej organizacji biomembran w regulacji ich funkcji.. Metody zastosowane w badaniach struktury błon biologicznych (podstawy EPR, spektrofluorymetria). Elektryczne właściwości błon.

3. Charakterystyka białek błonowych. Synteza i transport membranowych białek. Fuzja. Białka fuzji. Typy międzykomórkowych połączeń i kontaktów. Typy kontaktów między organellami. Transport przez błony biologiczne. Transport bierny: dyfuzja i. dyfuzja ułatwiona - nośniki i kanały. Typy kanałów błony plazmatycznej i mechanizmy regulacji. Rola kanałów i nośników w regulacji objętości komórek (RVD). Akwaporyna– kanał dla wody. Ca-kanały ER/SR.

4. Transport aktywny pierwotny. Typy ATPaz. P-glikoproteina-ATPaza wieloodporna na leki. Transport wtórny aktywny. Receptory jonotropowe


i metabotropowe, struktura, funkcja i regulacja. Receptory śmierci i apoptoz.

5.Rola biologicznych membran w procesach detoksykacji: cytochrom P450 -reakcja monooksygenazy. Oksydacja lipidów. Zmiany struktury i funkcji błon przy oksydacji. Fosfosfolipazy membranowe i ich rola w regulacji struktury i funkcji błon.

6. Metody zastosowane w badaniach funkcji błon biologicznych. Izolowanie i oczyszczanie błon. Enzymy – markery subkomórkowych frakcji. Solubilizacja i rekonstytucja błon. Modele błon biologicznych. Sposoby tworzenia dwuwarstwy lipidowej. Technika czarnych błon lipidowych. Proteoliposomy. Metoda Patch-clamp. Cytometria przepływowa.


3
3

3
3


1

2


Razem_godzin__15___Laboratoria'>Razem godzin

15


Laboratoria

Zawartość tematyczna

L. godz.

 1. Izolowanie mózgowej błony plazmatycznej i określenie aktywności Na,K-ATP-azy metodą pomiaru fosforu nieorganicznego oraz pH-metryczną.

 2. Badanie wpływu temperatury na hemolizę erytrocytów. Wyznaczanie energii aktywacji.

 3. Badanie wpływu substancji na hemolizę erytrocytów. Wyznaczanie EC50.

 4. Oporność osmotyczna i wyznaczanie powierzchni erytrocytów.

 5. Otrzymywanie liposomów z azolektyny i badanie utleniania lipidów w układzie żelazo-askorbinian.

3

3
3
33

Razem

15


Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

 1. K.Dołowy, A.Szewczyk, S.Pikuła, Błony biologiczne, „Śląsk” Sp.z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice-Warszawa 2003

 2. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002

 3. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

 4. Biofizyka . Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami . pod .red Z. Jóźwiak, G.Bartosz. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2005

 5. S. Przestalski. Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki . Wydawnictwo Uniwersytety Wrocławskiego, Wrocław, 2001 .

Literatura uzupełniająca:

 1. Wybrane zagadnienia z biofizyki pod red. S.Miękisza i A.Hendricha, VOLUMED, Wrocław 1998

 2. Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału pod.red. J.Nowaka i J.Zawilskiej,

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

 1. G.Matthews, Neurobiologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000


Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności jedno ćwiczenie można odpracować), uzyskanie pozytywnej oceny z każdego ćwiczenia oraz zaliczenie sprawozdania, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy