Strona główna

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uwb rok akademicki 2011/2012 Tryb studiów


Pobieranie 22.47 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.47 Kb.
Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB

Rok akademicki 2011/2012
Tryb studiów

Studia stacjonarne


Kierunek studiów

Biologia, Biologia ogólna, Biologia środowiskowa


Rok i typ studiów

III rok, studia I stopnia; studia II stopnia


Kod przedmiotu

0200-BS1-1PDW20Liczba punktów kredytowych ECTS

2


Tytuł przedmiotu

Ekologia populacji zwierząt – przedmiot do wyboru


Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego

dr hab. Jan R. E. Taylor, prof. UwB


Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

dr hab. Jan R. E. Taylor, prof. UwB


Forma zaliczenia przedmiotu

Forma przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Ogólna ilość godzin

30Liczba godzin

w tygodniu

2Forma zaliczenia

zaliczenie na ocenę
Prerogatywy

zaliczony przedmiot:


Krótki opis tematyki przedmiotu

Treści kształcenia: Struktura socjalna, strategie ewolucyjnie stabilne, problem altruizmu u zwierząt, systemy kojarzenia, struktura płciowa i dobór płciowy, pojęcie adaptacji i krytyka programu adaptacjonistycznego, ewolucja interakcji między populacjami, wymieranie populacji.

Efekty kształcenia: rozszerzenie i ugruntowanie ewolucyjnego podejścia do procesów ekologicznych.


Wykład

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów

L. godz.

 1. Populacje i dobór naturalny.

 2. Hierarchia socjalna i strategie ewolucyjnie stabilne (genetyczne podstawy zachowania i uczenia się, struktura dominacyjna, ekologiczne i fizjologiczne koszty bycia dominantem, strategia agresora i ustępującego jako strategia ewolucyjnie stabilna mieszana, pojęcie strategii ewolucyjnie stabilnej, strategia legalisty).

 3. Altruizm u zwierząt: lęgi zespołowe ptaków, dobór krewniaczy (bilans kosztów i zysków a pokrewieństwo, dostosowanie łączne, dobór krewniaczy a ubarwienie i zachowanie ostrzegawcze), altruizm odwzajemniany, problem doboru grupowego).

 4. Altruizm u zwierząt i gatunki eusocjalne (eusocjalność, elementy biologii eusocjalnych błonkoskrzydłych, termitów, golców, kasty i ich role, ewolucja eusocjalności u owadów błonkoskrzydłych, konflikt między królową a robotnicami, ewolucja eusocjalności u mszyc, termitów, golców).

 5. Systemy kojarzenia i dobór płciowy (tło środowiskowe systemów kojarzenia, monogamia, poligynia i model progu poligynii, poliandria, promiskwityzm, tokowiska - strategie ewolucyjnie stabilne na tokowisku, strategia konkurencji plemników i związane z nią adaptacje).

 6. Dobór płciowy (przeciwstawność doboru naturalnego i płciowego, dymorfizm płciowy, ewolucja ornamentów – hipotezy, dobór płciowy u gatunków poligynicznych i u monogamicznych, tokowiska altanników).

 7. Alternatywne strategie rozrodcze (alternatywne strategie rozrodcze jako strategie ewolucyjnie stabilne, zmiana płci jako strategia). Proporcje płci w populacji (hipoteza Fishera, zależność płci potomstwa od kondycji samicy).

 8. Czy wszystko jest adaptacją? Program adaptacjonistczny i jego krytyka. Ograniczenia w ewolucji adaptacji.

 9. Ewolucja interakcji między populacjami, hipoteza Czerwonej Królowej, koewolucja, koewolucja bicenotyczna. Drapieżnictwo (koewolucja układu drapieżca-ofiara, adaptacje ofiar – ubarwienie i mimikra Batesowska i Muellerowska).

 10. Ewolucja interakcji między populacjami – c.d., symbioza i mutualizm (mechanizmy zabezpieczające przed nadmierną eksploatacją w mutualizmie, ewolucja Eukaryota poprzez symbiozę, symbioza metaboliczna).

 11. Konkurencja (ewolucyjne różnicowanie nisz), wymieranie (czynniki, od których zależy prawdopodobieństwo wymarcia populacji, znaczenie zróżnicowania genetycznego dla trwałości populacji, minimalna „bezpieczna” wielkość populacji).

2

4

3


2

2


3

2


2
43

3


Razem godzin

30


Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

 1. J.R. Krebs, N.B. Davies. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN.

Literatura uzupełniająca:

 1. H. Krzanowska, A. Łomnicki, J. Rafiński, H. Szarski, J.M. Szymura. Zarys mechanizmów ewolucji. PWN.


Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, pozytywna ocena z zaliczenia końcowego.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość