Strona główna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej


Pobieranie 68.09 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar68.09 Kb.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Nazwa kierunku

Farmacja

Poziom i forma studiów

jednolite studia magisterskie

stacjonarne/

niestacjonarne
Nazwa przedmiotu

Farmakologia i farmakodynamika

Punkty ECTS

14

Jednostka realizująca

Zakład Farmakodynamiki

Osoba odpowiedzialna


Prof. dr hab. Dariusz Pawlak

farmakodynamika@umb.edu.pl; tel. 85748 5601

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Semestr VII, VIII

Rodzaj zajęć i liczba godzin

wykłady

60


ćwiczenia

150


seminaria

0


Cel kształcenia

Zdobycie wiedzy z zakresu farmakologii oraz farmakodynamiki oraz zastosowanie jej w praktyce zawodowej


Treści programowe

Wykłady

Farmakologia ogólna

Leki układu przywspółczulnego

Leki układu współczulnego

Leki psychotropowe

Leki przeciwpadaczkowe i przeciwparkinsonowe

Leki nasenne, znieczulenia ogólnego i analeptyczne

Leki znieczulające miejscowo i zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane

Farmakologia układu endokrynnego - autakoidy i hormony

Zasady leczenia bólu – narkotyczne leki przeciwbólowe

Niesteroidowe leki przeciwbólowe

Leki stosowane w leczeniu niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu serca

Leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej oraz miażdżycy

Leki naczyniowe – farmakoterapia nadciśnienia tętniczego

Leki krwi

Leki układu oddechowego

Leki układu pokarmowego

Środki i leki chemioterapeutyczne

Środki odkażające

Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące


Ćwiczenia


Farmakologia ogólna.

Farmakokinetyka.

Interakcje i działania niepożądane

Leki układu przywspółczulnego.

Leki układu współczulnego.

Leki psychotropowe.

Leki stosowane w leczeniu padaczki, ch. Parkinsona oraz ch. Alzhimera

Leki nasenne, znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz środki zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane

Farmakologia układu endokrynnego cz. I – autakoidy, hormony podwzgórza i przysadki, zasady leczenia osteoporozy.

Hormony cz. II – Hormony steroidowe, insulina i leki przeciwcukrzycowe, leki tarczycowe.

Hormony cz. III – Hormony płciowe, antykoncepcja, hormonalna terapia zastępcza w okresie pomenopauzalnym

Zasady leczenia bólu. Narkotyczne leki przeciwbólowe.

Niesteroidowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, leki przeciwgorączkowe. Zasady leczenia RZS oraz dny moczanowej.

Leki stosowane w leczeniu niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu.

Leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej oraz miażdżycy.

Leki naczyniowe – leczenie nadciśnienia. Niedociśnienie.

Leki krwi cz. I – leki stosowane w zaburzeniach zakrzepowo – zatorowych

Leki krwi cz. II – leki stosowane w skazach naczyniowej, płytkowej, osoczowej oraz niedokrwistościach.

Leki układu oddechowego

Leki przewodu pokarmowego.

Środki i leki chemioterapeutyczne

Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące.Formy i metody dydaktyczne

wykłady z prezentacją multimedialną,

ćwiczenia z dyskusją nad tematem, materiały edukacyjne w postaci opakowań leków, ulotek leków, druków recept, komputery PC z oprogramowaniem umożliwiającym obrazowanie farmakodynamiki omawianych grup leków
Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: egzamin

egzamin pisemny: testowy

- wykonanie pracy praktycznej (prezentacji obrazującej mechanizm
działania wybranej grupy leków)

- dopuszczenie do egzaminu na podstawie ocen cząstkowych z ćwiczeń oraz kolokwiów otrzymanych w trakcie trwania semestru
Literatura podstawowa

1. Andrzej Danysz, Włodzimierz Buczko. Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2008

2. Ernst Mutschler, Gerd Geisslinger , Heyo K. Kroemer, Peter Ruth, Monika Schafer-Korting Kompendium farmakologii i toksykologii Muschlera. MedPharm Polska. Wrocław 2008

3. Goodman & Gildman. Farmakologia. Czelej. Lublin 2007

4. H. P. Rang , M. M. Dale, J. M. Ritter. Farmakologia kliniczna. Czelej. Lublin 2001

Literatura uzupełniająca

Wytyczne towarzystw naukowych EHJ oraz AHA

Przedmiotowe efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Odniesienie do

kierunkowych efektów kształcenia

P-W01

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków oraz zna i rozumie czynniki wpływające na działanie leków.

KD. W12

KD. W13


KD. W15

P-W02

Rozumie komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków oraz zna punkty uchwytu i mechanizmy działania leków.

KD. W16

KD. W17


P-W03

Zna właściwości farmakologiczne oraz wskazania i przeciwwskazania dla poszczególnych grup leków.

KD.W18, KD.W19

P-W04

Zna działania niepożądane swoiste dla leku i zależne od dawki oraz możliwości unikania niekorzystnych interakcji

KD.W20, KD.23

KD.W24


P-U01

Potrafi wykorzystać nabyte wiadomości z fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków do zrozumienia mechanizmów działania, potrafi uzasadnić korzyści wynikające ze stosowania leku i w sposób zrozumiały przedstawić je pacjentowi oraz przewidzieć skutki niekorzystnych interakcji i im zapobiegać.

KD.U15, KD.U17, KD.U18, KD.U19

P-U02

Udziela informacji o mechanizmie działania, właściwościach farmakologicznych oraz przewidzieć i poinformować o możliwości wystąpienia działania niepożądanego leku.

KD.U47

KD.U48


KD.U49

P-U03

Przekazuje zdobyte wiadomości z zakresu farmakologii w sposób zrozumiały dla pacjenta.

KD.U51

P-U04

Współpracuje z lekarzem w celu wyboru właściwego leku.

KD.U52

P-K01

Ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych oraz posiada nawyk wspierania działań pomocowych i zaradczych

KA.K2 KA.K3

Bilans nakładu pracy studenta
semestr VII

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:udział w wykładach

15 x 2h

30 h

udział w ćwiczeniach

15 x 6h

90 h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami

5 x 1h

5 h
Razem

125 h

Samodzielna praca studentaprzygotowanie do ćwiczeń

15 x 2 h

30 h

przygotowanie do kolokwiów

2 x 15 h

30 h
Razem

60 h
Ogółem

185 h
ECTS

7

Bilans nakładu pracy studenta
semestr VIII

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:udział w wykładach

15 x 2h

30 h

udział w ćwiczeniach

15 x 4h

60 h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami

5 x 1h

5 h
Razem

95 h

Samodzielna praca studentaprzygotowanie do ćwiczeń

15 x 3 h

45 h

przygotowanie do kolokwiów

1 x 15 h

15 h

przygotowanie do egzaminu

1 x 40h

40 h
Razem

100 h
Ogółem

195 h
ECTS

7

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

240

ECTS

8

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym

355

12

Nr efektu kształcenia

Metody weryfikacji efektu kształcenia
Formujące

Podsumowujące

P-W01

obserwacja i ocena pracy studenta w trakcie ćwiczeń

zaliczenie pisemne w postaci kolokwium testowego, egzamin testowy
P-W02

obserwacja i ocena pracy studenta w trakcie ćwiczeń

zaliczenie pisemne w postaci kolokwium testowego, egzamin testowy
P-W03

obserwacja i ocena pracy studenta w trakcie ćwiczeń

zaliczenie pisemne w postaci kolokwium testowego, egzamin testowy
P-W04

obserwacja i ocena pracy studenta w trakcie ćwiczeń

zaliczenie pisemne w postaci kolokwium testowego, egzamin testowy
P-U01

obserwacja i ocena pracy studenta w trakcie ćwiczeń

zaliczenie pisemne w postaci kolokwium testowego, egzamin testowy
P-U02

obserwacja i ocena pracy studenta w trakcie ćwiczeń, symulacja sceny z praktyki

zaliczenie zajęć
P-U03

obserwacja i ocena pracy studenta w trakcie ćwiczeń, symulacja sceny z praktyki (odczyt recepty, konwersacja pacjent-farmaceuta)

zaliczenie zajęć
P-U04

obserwacja i ocena pracy studenta w trakcie ćwiczeń, symulacja sceny z praktyki (odczyt recepty, konwersacja pacjent-farmaceuta)

zaliczenie zajęć
P-K01

obserwacja studenta w trakcie zajęć

zaliczenie zajęć
Data opracowania programu

27. 03. 2013

Program opracował


Dr hab. Andrzej Mogielnicki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość