Strona główna

Wydział Humanistyczny Akademia Podlaska w Siedlcach


Pobieranie 39.22 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar39.22 Kb.
SYLLABUS


Wydział Humanistyczny

Akademia Podlaska w Siedlcach

Instytut Nauk Społecznych

Kierunek

Bezpieczeństwo narodowe

Specjalność
Przedmiot

Historia
Punkty ECTS
Autor Arkadiusz Indraszczyk

Prowadzący: dr Arkadiusz Indraszczyk,


1. FORMA I WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCHrok studiów

semestr

wykłady

l. godzin

ćwiczenia

l. godzin

konwersatoria

l.godzin

stacjonarne

I stopnia
stacjonarne

II stopnia
niestacjonarne

I stopnia

I

115

niestacjonarne

II stopnia
2. Założenia i cele przedmiotu:. Analiza historii Polski pod względem osiągania sukcesów i ponoszenia porażek. Student poprzez analizę sukcesów i porażek w historii Polski ma nabyć wiedzę na temat przyczyn prowadzących do sukcesów, przyczyn powodujących porażki, ma poznać rolę konsolidacji i rozwarstwienia społeczeństwa dla zachowania bezpieczeństwa państwa oraz rolę czynników zewnętrznych w czasie sukcesów i załamywania się państwa polskiego.

- określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: historia ze szkoły średniej

- metody dydaktyczne: burza mózgów, meta plan, prace grupowe, analiza źródeł, referaty – prezentacje multimedialne

3. Kryteria i formy oceny przedmiotu :

wykład -

ćwiczenia – aktywność, referaty- prezentacje multimedialne

4. Treści programowe zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia:

-Treści kształcenia:Źródła sukcesów w tworzeniu i umacnianiu państwowości oraz budowy potęgi Polski Piastów i Jagiellonów. Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej. Próby odzyskania niepodległości w powstaniach narodowych. Źródła zwycięstwa w wojnie 1918-1920 roku ora przyczyny klęski Polski w 1939 roku. Wkład Polski w zwycięstwo nad Niemcami. Funkcjonowanie Polski w Układzie Warszawskim. Odzyskanie suwerenności państwowej Polski w latach 1970-1989.

5. PROGRAM TEMATYCZNY ( proszę wyodrębnić zagadnienia)

Wykłady:


Ćwiczenia: (tematy i zagadnienia)

  1. Rzeczpospolita „złotego wieku”

– gospodarcze i polityczne uwarunkowania siły państwa

- funkcjonowanie struktur ustrojowych rzeczpospolitej szlacheckiej

- panowanie dwóch ostatnich Jagiellonów

- osiągnięcia naukowe i kulturalne „złotego wieku”

- znaczenie Polski w regionie


  1. Społeczno- polityczny i gospodarczy kryzys państwa w XVII-XVIII w.

- nieudane próby wzmocnienia władzy królewskiej

- rokosze – ich wpływ na osłabienie wewnętrzne i zewnętrzne państwa

- zniszczenia wojenne – kryzys gospodarczy i militarny

- Rzeczpospolita „karczmą zajezdną”.  1. Ojczyzną był język i mowa” znaczenie kultury w życiu narodu bez państwa.

- warunki rozwoju nauki, kultury i oświaty polskiej w okresie zaborów

- przykłady działań mających na celu ochronę polskiego dorobku kulturalnego (Puławy Czartoryskich, Ossolineum we Lwowie, Krzemieniec i in.)

- główne ośrodki polskiego życia naukowego i kulturalnego, inicjatywy ponadzaborowe

- wkład Polaków z czasów niewoli do nauki światowej  1. Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza ziem polskich w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

- „organiczne wchłanianie” ziem polskich przez państwa zaborcze

- świadomość narodowa

- polska myśl polityczna początku XX wieku

- kierunek powstańczy i kierunek nacjonalistyczny.

- uwarunkowania międzynarodowe


  1. Polskie Państwo Podziemne – 2 g

- podziemie polityczne

- organizacje wojskowe

- edukacja i kultura podziemia

- konsolidacja społeczeństwa6.Opozycja w PRL.

- monopolizacja władzy przez komunistów w l. 1944-1947, likwidacja opozycji

- wokół Millenium

- Marzec’68, Grudzień ’76, Ursus i Radom – organizowanie samoobrony społeczeństwa

- pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski i jej znaczenie

- narodziny pierwszej „Solidarności”

- opozycja w latach osiemdziesiątych XX w.

7. Kolokwium


6. Literatura podstawowa:

1. Baczkowski K., Wielka historia Polski. Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), t. 3, Kraków 1999.

2. Buszko J., Wielka historia Polski. Od niewoli do niepodległości (1864-1918), t. 8, Kraków 2000.

3. Czubiński A., Dzieje najnowsze Polski: Polska Ludowa (1944-1989), Poznań 1996

4. Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2003

5. Eisler J., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

6. Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, Poznań 2002.

7. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-2002, T. 1-3, Warszawa 2003.

8. Topolski J., Historia Polski, Poznań 2000.


7. Literatura uzupełniająca:

1. Ajnenkiel A., Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975

2. Ajnenkiel A., Od rządów ludowych do przewrotu majowego, Warszawa 1978

3. Ajnenkiel A., Polska po przewrocie majowym, Warszawa 1980

4. Bartoszewicz H., Polityka Związku Sowieckiego wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1948, Warszawa 1999

5. Beck J., Ostatni raport, Warszawa 1987

6. Ciałowicz J., Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921-1939, Warszawa 1970

7. Ciechanowski J. M., O genezie i upadku II Rzeczypospolitej, Lublin 1986.

8. Ciechanowski J. M., Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego, Warszawa 1989

9. Cytowski J., Rudnicki B., Szweda E., Historia wychowania wojskowego w Polsce do 1864 roku, Warszawa 1991

10. Davies N., Boże igrzysko, t. I-II, Warszawa 1989

11. Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z dnia 26 stycznia 1934 r. z perspektywy Polski i Europy w siedemdziesiątą rocznicę podpisania , studia pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń 2005.

12. Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990, Warszawa 1997

13. Duraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945. Organizacja. Personalia. Polityka, Warszawa 1993

14. Eisler J., Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991

15. Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000

16. Faworyci i opozycjoniści : król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVIII wieku, pod red. Mariusza Markiewicza i Ryszarda Skowrona, Kraków 2006.

17. Fijałkowski Z., Konflikty i sojusze Polski z sąsiadami w latach 1918-1939 (wprowadzenie do tematu i wybór dokumentów), Warszawa 1998.

18. Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1984

19. Garlicki A., Drugiej Rzeczypospolitej początki, Wrocław 1999

20. Garlicki A., Przewrót majowy, Warszawa 1978

21. Garliński J., Polska w II wojnie światowej, Londyn 1980

22. Górski G., Administracja Polski Podziemnej w latach 1939-1945, Toruń 1995

23. Grabowski W., Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Warszawa 1995

24. Grzelak Cz., Stańczyk H., Zwoliński S., Armia Berlinga i Żymierskiego: Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943-1945, Warszawa 2003

25. Grzelak Cz., Stańczyk H., Kampania polska 1939 roku : początek II wojny światowej, Warszawa 2005.

26. Grzelak Cz., Kształcenie kadr dla potrzeb Wojska Polskiego na froncie wschodnim : 1943-1945, Warszawa 1989

27. Grudzień 1970, Warszawa 1980

28. Holzer J., Fiszer J. (red), Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970-1995, Warszawa 1998

29. Jabłonowski M., Cztery lata przed wojną : z dziejów gospodarki polskiej 1936-1939, Olsztyn 1996

30. Jabłonowski M., Wobec zagrożenia wojną : wojsko a gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, Warszawa 2001.

31. Jackiewicz H., Brytyjskie gwarancje dla Polski w 1939 roku, Olsztyn 1980

32. Kamiński M. K., Zacharias M. J., Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1987

33. Kardas J., Edukacja obronna w Polsce, Warszawa 1999

34. Kersten K., Historia polityczna Polski 1944-1956, Warszawa 1982

35. Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1980

36. Korboński S., Polskie Państwo Podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945, Philadelphia 1983

37. Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1975

38. Krasuski J., Między wojnami: polityka zagraniczna II RP, Warszawa 1985

39. Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie w latach 1919-1932, Poznań 1975

40. Landau Z., Tomaszewski J., Polska w Europie i świecie 1918-1939, Warszawa 2005.

41. Łada K., Partacz Cz., Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej, Toruń 2004

42. Maciejewski J., Trojanowicz Z., Poznański czerwiec 1956, Poznań 1981

43. Marzec 1968. Trzydzieści lat później, t. I-II, Warszawa 1998

44. Majerski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994

45. Matusak P., Edukacja i kultura Polski Podziemnej, 1939-1945, Siedlce 1997

46. Michnik A., Kościół, lewica, dialog, Warszawa 1998

47. Monarchia Jagiellonów 1399-1586, red. nauk. Marek Derwich, Wrocław 2003.

48. Newman S., Gwarancje brytyjskie dla Polski, Warszawa 1981

49. Paczkowski A., Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 – styczeń 1982, Kraków 2002

50. Paczkowski A., Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski, Kraków 1999

51. Paczkowski A., Stanisław Mikołajczyk czyli klęska realisty, Warszawa 1991

52. Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków 1995.

53. Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1980

54. Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. I-IX, Warszawa 1937

55. Pindel K., Obrona narodowa 1917-1939, Warszawa 197956. Polityka obronna Polski i jej Siły Zbrojne w latach 1945-1980, Wiesław Wróblewski, Cezariusz Skuza (red), Szczecin 2006

57. Polityka obronna Polski i jej Siły Zbrojne w latach 1981-1989, Wiesław Wróblewski, Andrzej Żebrowski (red, Szczecin 2006

58. Rudnicki B., Wojskowa myśl wychowawcza w Polsce ( do 1939 roku ), Siedlce 1998

59. Sierpowski S., Polityka zagraniczna Polski międzywojennej, Warszawa 1999

60. Skrzypek A., Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Pułtusk 2002.

61. Skrzypek A., Mechanizmy autonomii. Stosunki polsko-radzieckie 1956-1965, Pułtusk-Warszawa 2005.

62. Stawecki P., Koncepcje operacyjne polskiego sztabu generalnego wobec Prus Wschodnich w latach 1919 – 1939, 1981

63. Stawecki P., Konstytucje Polski a siły zbrojne 1791-1935 : studium historyczno-prawne, Warszawa 1999.

64. Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981

65. Ślusarczyk J., Stosunki polsko-radzieckie 1939-1945, Toruń 2002

66. Ślusarczyk J., Układ Warszawski : działalność polityczna 1955-1991, Warszawa 1992

67. Szczur S., Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej, Kraków 1990.

68. Szajdak S., Polsko-ukraiński sojusz polityczno-wojskowy w 1920 roku, Warszawa 2005

69. Turkowski R., Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945-1949, Warszawa 1992

70. Włodarkiewicz W., Przed 17 września 1939 roku : radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2002

71. Wojtasik J., Od potęgi przez upadek do odrodzenia: z dziejów politycznych i wojskowych Polski (XVI wiek - 1918 r.), Siedlce 2003.

72. Wyszczelski L., Historia polskiej myśli wojskowej, Warszawa 200173. Z dziejów Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej 1914-1918, red. Piotr Stawecki, Warszawa 1984


Podpis prowadzących

…………………………


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość