Strona główna

Wydział nauk o zdrowiu uniwersytet jagielloński collegium medicum program studiów stacjonarnych I stopnia ratownictwo medyczne cykl kształcenia rok akademicki 2011/2012-2013/2014 program nauczania na kierunku studiów ratownictwo medyczne


Pobieranie 2.37 Mb.
Strona1/20
Data18.06.2016
Rozmiar2.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


wYDZIAŁ nAUK O zDROWIU

Uniwersytet jagielloński

collegium medicumprogram studiów stacjonarnych

i stopnia

ratownictwo medyczne

CYKL KSZTAŁCENIA - ROK AKADEMICKI 2011/2012-2013/2014

program nauczania na KIERUNKU studiów ratownictwo medyczne, STUDIa WYŻSZe; stacjonarne; studia pierwszego stopnia.

Program nauczania na kierunku Ratownictwo Medyczne jest zgodny ze standardami kształcenia określonymi w drodze Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów dla poszczególnych kierunków.

I. Wymagania ogólne

Studia pierwszego stopnia dla kierunku studiów Ratownictwo Medyczne trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć w okresie trzech lat kształcenia wynosi 4099, natomiast liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) liczy łącznie 187.

II. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.Absolwent powinien posiadać umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym:

 1. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.

 2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.

 3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów.

 4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.

 5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:

  • rurki ustno-gardłowej;

  • rurki nosowo-gardłowej;

  • maski krtaniowej;

  • rurki krtaniowej;

  • konikopunkcji oraz innymi metodami alternatywnymi do intubacji dotchawiczej,

 6. Odsysanie dróg oddechowych.

 7. Podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem:

  • ręcznie - z użyciem:

  • maski twarzowej,

   • zastawki jednokierunkowej i worka samorozprężalnego;

  • mechanicznie - z użyciem:

 • respiratora.

 1. Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej.

 2. Wykonanie defibrylacji manualnej pod kontrolą zapisu EKG.

 3. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.

 4. Wykonanie EKG.

 5. Monitorowanie czynności układu oddechowego.

 6. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.

 7. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.

 8. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.

 9. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu.

 10. Dokonanie oceny świadomości z zastosowaniem skali Glasgow.

 11. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.

 12. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych.

 13. Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, w tym w szczególności:

  • poziomu glukozy w surowicy;

  • poziomu elektrolitów w surowicy;

  • badania gazometrycznego krwi włośniczkowej.

 14. Opatrywanie ran, w tym również zaopatrywanie oparzeń.

 15. Tamowanie krwotoków.

 16. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.

 17. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.

 18. Odebranie porodu nagłego w warunkach poza szpitalnych.

 19. Segregacja medyczna.

 20. Podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.

 21. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.

 22. Podawanie leków wymienionych w obowiązujących przepisach.

A także medycznych czynności ratunkowych, które mogą być wykonywane pod nadzorem lekarza systemu:

  1. Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających.

  2. Wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej.

  3. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (szycie ran, zakładanie drenów) i innych procedurach medycznych.

  4. Cewnikowanie pęcherza moczowego.

  5. Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka.

  6. Podawanie na zlecenie lekarza leków, innych niż wyszczególnionych jako leki, które ratownik medyczny może podać samodzielnie.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Absolwent studiów przygotowany jest do: podjęcia pracy w zespołach wyjazdowych szpitali bądź pogotowia ratunkowego oraz w części stacjonarnej Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych jak również w Centrach Powiadamiania Ratunkowego i innych formacjach ratowniczych.Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

 1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS


liczba

godzin

ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

450

22

B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1605

80

Razem :

2055

102
 1. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTSLp.
liczba godzin

ECTS

A.

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Treści kształcenia w zakresie :

450

22

1.

Propedeutyki prawa

15
2.

Socjologii

15

3.

Psychologii

15

4.

Biofizyki

15

5.

Biochemii

15

6.

Zdrowia publicznego

30

7.

Higieny i epidemiologii

30

8.

Anatomii

90

9.

Fizjologii

30

10.

Patofizjologii

30

11.

Biologii i mikrobiologii

45

12.

Pierwszej pomocy

30

13.

Farmakologii

15

14.

Toksykologii

45

15.

Dydaktyki

15

16.

Metodologii badań

15

B.

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Treści kształcenia w zakresie :

1605

80

1.

Kwalifikowanej pierwszej pomocy

60
2.

Medycyny ratunkowej

330

3.

Medycznych czynności ratunkowych

510

4.

Metodyki nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy

45

5.

Medycyny katastrof

60

6.

Chorób wewnętrznych

120

7.

Chirurgii

120

8.

Pediatrii

75

9.

Neurologii

30

10.

Traumatologii narządów ruchu

90

11.

Intensywnej terapii

75

12.

Medycyny sądowej

30

13.

Psychiatrii

30

14.

Położnictwa i ginekologii

30
 1. PRZEDMIOTY W RAMACH OKREŚLONYCH GRUP TREŚCI KIERUNKOWYCH: 1. Przedmioty realizowane w ramach treści podstawowych:

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

ECTS

Propedeutyka prawa

20

1

Socjologia

15

1

Psychologia cz. 1 Psychologia ogólna

45

4

Psychologia cz. 2 Interwencja kryzysowa

30

2

Biofizyka

15

1

Biochemia

15

2

Zdrowie publiczne

30

2

Higiena i epidemiologia

30

2

Anatomia

90

9

Fizjologia

130

9

Patofizjologia

30

2

Biologia i mikrobiologia

45

4

Pierwsza pomoc

120

4

Farmakologia

70

3

Toksykologia

85

5

Dydaktyka

25

1

Metodologia badań

15

1

Łącznie:

810

53 1. Przedmioty realizowane w ramach treści kierunkowych:

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

ECTS

Kwalifikowana pierwsza pomoc

110

4

Medycyna ratunkowa

520

19

Medyczne czynności ratunkowe cz. 1 Podstawowe zabiegi diagnostyczne i lecznicze

200

9

Medyczne czynności ratunkowe cz. 2 Techniki w ratownictwie

160

6

Medyczne czynności ratunkowe cz. 3 Ratownictwo zaawansowane

170

7

Medyczne czynności ratunkowe cz. 4 Stany nagłe w neurotraumatologii

70

5

Medyczne czynności ratunkowe cz. 5 Stany nagłe w laryngologii

45

2

Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy

75

2

Medycyna katastrof

80

4

Choroby wewnętrzne cz. 1 Propedeutyka chorób wewnętrznych i badania klinicznego

100

4

Choroby wewnętrzne cz.2 Ostre stany internistyczne

120

6

Choroby wewnętrzne cz.3 Nagłe zagrożenia z chorób zakaźnych

30

2

Chirurgia cz. 1 Stany nagłe w chirurgii

85

5

Chirurgia cz.2 Stany nagłe w torakochirurgii

80

4

Chirurgia cz.3 Nagłe zagrożenia urologiczne

25

2

Chirurgia cz.4 Nagłe zagrożenia okulistyczne

25

2

Chirurgia cz.5 Ostre uszkodzenia szczękowo-twarzowe

45

2

Pediatria

120

9

Neurologia

35

3

Traumatologia narządu ruchu

95

6

Intensywna terapia

145

9

Medycyna sądowa

45

2

Psychiatria

45

3

Położnictwo i ginekologia

40

2

Łącznie:

2465

119 1. Przedmioty realizowane ramach treści kształcenia do wyboru:

Nazwa przedmiotu

liczba godzin

ECTS


Łącznie:
IV. warunki ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego

Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjonowanego ratownika medycznego. Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie ogólnej wiedzy medycznej, humanistycznej oraz w zakresie przedmiotów podstawowych jak i kierunkowych. Częścią studiów są też zajęcia z nauk objętych programem zdrowie publiczne. Integralną częścią studiów jest również obóz sprawnościowy. Warunkiem ukończenia studiów tym samym warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z poszczególnych przedmiotów realizowanych w trakcie trzyletniego kształcenia. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna egzaminu przeprowadzona na podstawie scenariuszy symulacyjnych (obowiązują standardy w ratownictwie medycznym z poszczególnych dziedzin klinicznych).V. PRAKTYKI

W czasie studiów studenci odbywają praktyki, które trwają nie krócej niż 10 tygodni. Celem praktyk jest doskonalenie przez studentów zdobytej wiedzy oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Praktyki umożliwiają zdobycie podstawowego doświadczenia zawodowego niezbędnego w pracy ratownika medycznego.

PRAKTYKI ZAWODOWE REALIZOWANE W CZASIE STUDIÓW;


RODZAJ PRAKTYKI

ZAKRES PRAKTYKI

LICZA GODZIN/TYGODNI

Praktyka zawodowa -Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

POZNANIE:

▪ zasad funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w SOR,

▪ sprzętu ratowniczego,

▪ leków będących na wyposażeniu SOR,

▪ zasad funkcjonowania wszystkich obszarów SOR,

▪ procedur obowiązujących w SOR,

▪ udział w czynnościach medycznych wobec pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.


▪ 160/▪ 4

Praktyka zawodowa –Pogotowie Ratunkowe
(Zespoły Ratownictwa Medycznego w tym u dysponenta (ZRM))

POZNANIE:

▪ zasad funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w zespole ratownictwa medycznego i u dysponenta ZRM,

▪ sprzętu ratowniczego oraz leków będących na wyposażeniu ambulansów,

▪ zasad pracy dyspozytora medycznego,

▪ zasad przyjmowania wezwań pod nadzorem dyspozytora.

UDZIAŁ:


▪ w medycznych czynnościach ratunkowych wobec poszkodowanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia/życia zgodnie z obowiązującymi standardami/procedurami,

▪ 80/▪ 2


▪ 80/▪ 2 „F

Praktyka zawodowa-Państwowa Straż Pożarna (PSP)

POZNANIE:

▪ organizacji i funkcjonowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG),

▪ zasad dysponowania jednostkami PSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

▪ wyposażenia technicznego PSP,

▪ taktyki działań gaśniczych,

▪ organizacji akcji ratowniczej,

▪ zasad prowadzenia ewakuacji, ratownictwa, dekontaminacji,

▪ bezpieczeństwa działań ratowniczych,

▪ wyposażenia zestawu ratowniczego PSP oraz środków łączności.


▪ 80/▪ 2

Obóz sprawnościowy

OPANOWANIE:

▪ sprawności w zakresie ratownictwa wodnego, górskiego i wysokościowego poprzez poznanie:

- ratownictwa wodnego, górskiego i wysokościowego,

- sportów wodnych (wioślarstwa, kajakarstwa, żeglarstwa),

- gier zespołowych (piłki nożnej, siatkówki),

- biegów terenowych,

- wspinaczki.


▪ 90/ ▪ 2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość