Strona główna

Wydział Nauki o Żywności Kierunek studiów


Pobieranie 1.21 Mb.
Strona1/10
Data20.06.2016
Rozmiar1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
BLOK O
przedmioty wykształcenia ogólnego


Wydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Języki Obce: Angielski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Włoski, Ukraiński, Hiszpański

Rok/semestr studiów

I-II/1-4

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny - wykształcenie ogólne

Liczba godzin (w/ćw.)

0/30 (semestr 1), 0/30 (semestr 2), 0/30 (semestr 3), 0/30 (semestr 4)

Liczba punktów ECTS

8 (2+2+2+2)

Cel i zadania przedmiotu

Przygotowanie studenta do biernego i czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym. Istnieje możliwość wyboru nauki języka obcego.

Poziom początkujący: rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego i rozumienie „ze słuchu”. Nauka formułowania krótkich wypowiedzi pisemnych: listów, opisów, opowiadań. Nauka umiejętności posługiwania się językiem obcym w prostych sytuacjach życia codziennego, np. w szkole, kawiarni, na zakupach, w bibliotece, hotelu, na dworcu, w banku u lekarza.Poziom kontynuujący: doskonalenie kompetencji komunikacyjnej
w stopniu umożliwiającym rozumienie i budowanie poprawnych pod względem językowym wypowiedzi na poziomie średnio zaawansowanym. Wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych na różne tematy, np. wakacje, podróże, sposoby spędzania wolnego czasu, problemy życia codziennego. Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów słuchanych i pisanych (czasopisma, programy telewizyjne, itp.). Kształcenie redagowania krótkich form pisemnych, np. listów, streszczeń, opowiadań. Powtarzanie, uzupełnianie i utrwalanie materiału gramatycznego i leksykalnego wprowadzonego na poprzednim etapie nauki języka. Wprowadzenie tekstów specjalistycznych zawierających leksykę związaną z danym kierunkiem studiów.

Typ zajęć

ćwiczenia audytoryjne

Metody dydaktyczne

ćwiczenia – wspomagane środkami audiowizualnymi

Forma zaliczenia

pisemne i ustne zaliczenie ćwiczeń – zaliczenie przedmiotu na ocenę

Treści programowe

Nauka wybranego języka obcego poprzez zapoznanie się z systemami fonetycznymi, strukturami gramatycznymi, materiałem leksykalnym ogólnym na poziomie zerowym i słabo zaawansowanym oraz pogłębienie tych struktur na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Wykaz literatury podstawowej

Podręczniki i skrypty podane przez prowadzącego.

Wykaz literatury uzupełniającej

Podręczniki i skrypty podane przez prowadzącego.

Prowadzący

nauczyciele zatrudnieni w Studium Języków Obcych

Katedra/ Zakład

Studium Języków ObcychWydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Wychowanie Fizyczne


Rok/semestr studiów

I/1-2

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny - wykształcenie ogólne

Liczba godzin (w/ćw.)

0/30 (semestr 1), 0/30 (semestr 2)

Liczba punktów ECTS

2 (1+1)

Cel i zadania przedmiotu

Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowotności studentów.

Typ zajęć

ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne

ćwiczenia – pokaz z objaśnieniem

Forma zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń – zaliczenie przedmiotu na ocenę

Treści programowe

Systematyczne ćwiczenia ruchowe prowadzące do utrzymania prawidłowej postawy, dobrego samopoczucia i samodyscypliny. W zakres ćwiczeń wchodzą: piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, gimnastyka, lekka atletyka, badminton, tenis stołowy, siłownia, pływanie i ratownictwo, narciarstwo zjazdowe, kajakarstwo turystyczne.

Wykaz literatury podstawowej

Podręczniki metodyczne i przepisy dyscyplin sportowych podane przez prowadzącego.

Wykaz literatury uzupełniającej

Podręczniki metodyczne i przepisy dyscyplin sportowych podane przez prowadzącego.

Prowadzący

nauczyciele zatrudnieni w Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu


Katedra/ Zakład

Studium Wychowania Fizycznego i SportuWydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia
Nazwa przedmiotu

Technologia Informacyjna

Rok/semestr studiów

I/1

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny - wykształcenie ogólne

Liczba godzin (w/ćw.)

15/30 (w tym 15 samokształcenia)

Liczba punktów ECTS

2

Cel i zadania przedmiotu

Nabycie umiejętności organizowania stanowiska pracy umysłowej
z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Typ zajęć

wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, samokształcenie

Metody dydaktyczne

wykłady i ćwiczenia – wspomagane prezentacjami multimedialnymi, demonstracja, praca własna

Forma zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń, egzamin

Treści programowe

Systemy operacyjne, niestabilność systemów i awarie – usuwanie problemów. Praca na stanowisku. Technologie sieciowe w tym Internet. Wykorzystanie technologii przetwarzania danych. Edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, problemy przetwarzania grafiki. Współpraca aplikacji, osadzanie i łączenie obiektów, korzystanie z danych zewnętrznych. Wykorzystanie technologii multimedialnych. Algorytmika. Implementacja języków programowania. Programowanie obiektowe. Programowanie współbieżne. Programowanie deklaratywne.

Wykaz literatury podstawowej

1Stefanowicz B., 1998, Wstęp do informatyki. AOW PLJ, Warszawa.

Brookshear J.G., 2003, Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa.Wykaz literatury uzupełniającej

Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., 2007, Technologie informacyjne, Wyd. SGGW, Warszawa.

Wojtuszkiewicz K., 2000, Urządzenia techniki komputerowej cz. I i II. Mikom, Warszawa.

Jędrzejowicz P., 1999, Informacyjne systemy zarządzania. Wyd. WSM, Gdynia.

Adamczewski P., 1998, Zintegrowane systemy informatyczne. Mikom, Warszawa.Prowadzący

dr hab. inż. Marian Kujawski, prof. UWM

Katedra/ Zakład

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością


Wydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Rok/semestr studiów

I/1

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny - wykształcenie ogólne

Liczba godzin (w/ćw.)

4/0

Liczba punktów ECTS

1

Cel i zadania przedmiotu

Zapoznanie się z zagadnieniami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Typ zajęć

wykłady

Metody dydaktyczne

wykłady – wspomagane prezentacjami multimedialnymi

Forma zaliczenia

zaliczenie wykładów – zaliczenie przedmiotu na ocenę

Treści programowe

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrona pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nim związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Problemy związane
z organizacją stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii,
w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Wykaz literatury podstawowej

Literatura u prowadzącego.

Wykaz literatury uzupełniającej

Literatura u prowadzącego.

Prowadzący

dr inż. Jerzy Jaworski

Katedra/ Zakład

Katedra Elektrotechniki i Energetyki
(Wydział Nauk Technicznych)
Wydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Ochrona Własności Intelektualnej

Rok/semestr studiów

I/1

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny - wykształcenie ogólne

Liczba godzin (w/ćw.)

2/0

Liczba punktów ECTS

1

Cel i zadania przedmiotu

Przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu ochrony praw autorskich i zapoznanie z obowiązującym ustawodawstwem.

Typ zajęć

wykłady

Metody dydaktyczne

wykłady – wspomagane prezentacjami multimedialnymi

Forma zaliczenia

zaliczenie wykładów – zaliczenie przedmiotu na ocenę

Treści programowe

Powody powstania ochrony własności intelektualnej. Pojęcia, definicje. Prawo autorskie w ustawodawstwie polskim, europejskim i światowym oraz powiązanie z innymi działami prawa. Elementy prawa autorskiego: prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej. Organizacja prawa własności przemysłowej. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji
i tajemnicy źródeł informacji. Roszczenia związane z ochroną praw autorskich. Wynalazki, wzory użytkowe, topografia układów scalonych, programy komputerowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.

Wykaz literatury podstawowej

Golat R. 2002. Prawo autorskie i prawa pokrewne. C.H. Beck, Warszawa.

Wykaz literatury uzupełniającej

Sobczak J. 2001. Prawo autorskie i pokrewne. IURIS, Poznań.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Prowadzący

dr Jan A. Piszczek

Katedra/ Zakład

Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
(Wydział Prawa i Administracji)
BLOK A
przedmioty podstawowe


Wydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Matematyka

Rok/semestr studiów

I/1,2

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny podstawowy

Liczba godzin (w/ćw.)

30/45 (semestr 1), 30/45 (semestr 2)

Liczba punktów ECTS

16 (7+9)

Cel i zadania przedmiotu

Nauczenie podstaw analizy matematycznej i elementów algebry liniowej. Zapoznanie z innymi działami matematyki.

Typ zajęć

wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Metody dydaktyczne

wykłady i ćwiczenia – wspomagane prezentacjami multimedialnymi

Forma zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny po 2 semestrze

Treści programowe

Wstęp do matematyki: Elementy logiki matematycznej, Zbiory i ich odwzorowania, Zbiory i ciała liczbowe, Liczby zespolone, Funkcje - podstawowe określenia. Elementy algebry liniowej (Wyznaczniki i macierze, Układy równań liniowych, Twierdzenie Kroneckera-Capelliego). Ciągi
i szeregi liczbowe. Elementy rachunku różniczkowego i całkowego: Granica funkcji, Ciągłość funkcji, Pochodne funkcji jednej zmiennej, Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego, Badanie przebiegu funkcji, Całki nieoznaczone, Całki oznaczone, Funkcje dwu i wielu zmiennych, Całki podwójne, Całki potrójne. Równania różniczkowe zwyczajne: Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego, Równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego i wyższych, Układ dwóch równań różniczkowych rzędu pierwszego. Przestrzenie wektorowe i geometria analityczna. Elementy analizy wektorowej.

Wykaz literatury podstawowej

Dziubiński I., L. Siewierski 1987. Matematyka dla wyższych szkół technicznych, części I-II. PWN, Warszawa.

Wykaz literatury uzupełniającej

Gewert M., Z. Skoczylas 1997. Elementy analizy wektorowej. Teoria
i zadania. GiS, Wrocław.

Bronsztejn I.N., K.A. Siemiendiajew, G. Musiol, H. Muehlig 2004. Nowoczesne kompendium matematyki. PWN, Warszawa.Prowadzący

dr Janusz Bednarz

Katedra/ Zakład

Katedra Matematyki Stosowanej

(Wydział Matematyki i Informatyki)
Wydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Fizyka

Rok/semestr studiów

I/1

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny podstawowy

Liczba godzin (w/ćw.)

30/45

Liczba punktów ECTS

6

Cel i zadania przedmiotu

Analiza zjawisk fizycznych leżących u podstaw procesów technologicznych i umiejętność matematycznego opisu tych zjawisk. Podstawy technik instrumentalnych – umiejętność dokonywania pomiarów i wyznaczania podstawowych wielkości fizycznych.

Typ zajęć

wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne

wykłady – wspomagane prezentacjami multimedialnymi, pokazami;

ćwiczenia – laboratoryjneForma zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń, wykonanie 13 ćwiczeń laboratoryjnych
oraz opracowanie wyników pomiarów w formie sprawozdań, egzamin pisemny i ustny


Treści programowe

Oddziaływanie w przyrodzie. Dynamika ruchu postępowego, obrotowego
i drgającego. Zasady zachowania w mechanice. Elementy mechaniki relatywistycznej. Fale mechaniczne. Podstawy termodynamiki statystycznej
i fenomenologicznej. Pole elektryczne i magnetyczne. Elektronowe
i magnetyczne właściwości materii. Falowa i korpuskularna teoria światła. Oddziaływanie promieniowania z materią. Elementy mechaniki kwantowej
i fizyki atomowej. Podstawy pasmowej teorii ciał stałych Wprowadzenie
do instrumentalnych metod optycznych. Budowa jądra atomowego, promieniotwórczość. Cząstki elementarne.

Wykaz literatury podstawowej

Halliday D., Resnick J., Walter G. 2003. Podstawy fizyki. PWN, Warszawa

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn, 2003.Wykaz literatury uzupełniającej

Hewitt P.G. 2000. Fizyka wokół nas. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Bobrowski Cz. 1999. Fizyka – krótki kurs. WNT, Warszawa.Prowadzący

dr Krystyna Mieloszyk

Katedra/ Zakład

Katedra Fizyki i Biofizyki


Wydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Chemia Ogólna i Nieorganiczna

Rok/semestr studiów

I/1

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny podstawowy

Liczba godzin (w/ćw.)

30/30

Liczba punktów ECTS

6

Cel i zadania przedmiotu

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i prawami chemii, zrozumienie istoty problematyki, jaką zajmuje się chemia ogólna
i nieorganiczna oraz wykonanie ćwiczeń ilustrujących praktyczne zastosowanie chemii.

Typ zajęć

wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne

wykłady – wspomagane foliami, ćwiczenia – eksperymentalne

Forma zaliczenia

praktyczne i teoretyczne zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny
i ustny


Treści programowe

Podstawowe pojęcia oraz prawa chemiczne. Stechiometria. Budowa materii. Orbitale. Układ okresowy pierwiastków. Typy wiązań chemicznych. Kinetyka
i równowaga chemiczna. Równowagi jonowe w roztworach elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna. Hydroliza soli i pH. Roztwory buforowe. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Wybrane zagadnienia z analizy miareczkowej. Procesy redoks. Związki kompleksowe.

Wykaz literatury podstawowej

Wiśniewski W., Majkowska H. 2005. Chemia ogólna nieorganiczna, Wyd. UWM, Olsztyn.

Gosiewska H. 1992. Materiały do ćwiczeń z chemii ogólnej i analitycznej, Wyd. ART., Olsztyn.

Bielański A. 2002. Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa.


Wykaz literatury uzupełniającej

Pauling P., Pauling P. 1997. Chemia. WNT, Warszawa.

Wesołowski J. 2002. Zbiór zadań z chemii analitycznej. WNT, Warszawa.Prowadzący

dr Irena Szymura

Katedra/ Zakład

Katedra Chemii (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Wydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Chemia Organiczna z Biochemią

Rok/semestr studiów

I/2

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny podstawowy

Liczba godzin (w/ćw.)

45/45

Liczba punktów ECTS

8

Cel i zadania przedmiotu

Stworzenie teoretycznych podstaw niezbędnych do studiowania przedmiotów zawodowych na kierunku inżynieria chemiczna
i procesowa. Program przedmiotu, uwzględniając jego interdyscyplinarny charakter, ma za zadanie umożliwić prawidłowe kształcenie studentów na ww. kierunku, lepsze zrozumienie
i pogłębienie już posiadanych wiadomości z chemii (korzystając
z możliwości powtórki z zakresu szkoły średniej a także bazując
na wiedzy zdobytej w czasie ćwiczeń i wykładów z chemii nieorganicznej) oraz przyswojenie nowych treści z zakresu biochemii.

Typ zajęć

wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne

Wykłady - wzbogacone przezroczami, slajdami, filmami wideo, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne, obliczeniowe i seminaryjne, pokazy audiowizualne, konsultacje

Forma zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń (zaliczenie praktycznego wykonania ćwiczeń, złożenie i zaliczenie sprawozdań z praktycznego wykonania ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów), egzamin pisemny i ustny

Treści programowe

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami: ogólnej chemii organicznej, alifatycznymi i aromatycznymi związkami organicznymi oraz głównymi grupami związków mającymi znaczenie w chemii żywności, biochemii
i metabolizmie komórek organizmów żywych, tj. aminokwasami, peptydami, białkami, lipidami, węglowodanami i kwasami nukleinowymi. Szczegółowe poznanie chemicznych i biochemicznych funkcji poszczególnych składników, m.in. enzymów, witamin i innych biologicznie ważnych związków pozwala
na docenienie ich roli w żywieniu i przemianach zachodzących podczas pozyskiwania surowców oraz wytwarzania i przechowywania żywności.

Wykaz literatury podstawowej

Morrison R.T., Boyd R.N. 1985. Chemia organiczna. Tom I i II. PWN, Warszawa.

Kączkowski J. 1993. Podstawy biochemii. WNT, Warszawa.

Darewicz M., Niklewicz M. 2003. Chemia organiczna z biochemią. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. UWM, Olsztyn.


Wykaz literatury uzupełniającej

Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J. 1999. Podstawy chemii organicznej. Wyd. SGGW, Warszawa,

Dziuba J., Kostyra H. 2000. Biochemia żywności – metody, zadania i testy. Wyd. UWM, Olsztyn.Prowadzący

prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz

Katedra/ Zakład

Katedra Biochemii ŻywnościWydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Chemia Fizyczna

Rok/semestr studiów

II/3

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny podstawowy

Liczba godzin (w/ćw.)

30/30

Liczba punktów ECTS

7

Cel i zadania przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami i prawami chemii fizycznej, nauka wykorzystania elektronicznego sprzętu laboratoryjnego, zapoznanie z metodyką pomiaru parametrów fizykochemicznych: potencjału elektrod, pH, przewodnictwa roztworów, absorbancji, zapoznanie się z metodami wyznaczania stałych fizykochemicznych, wprowadzenie do analizy instrumentalnej, nauka opracowania danych pomiarowych i analiz przyczyn powstawania błędów podczas pomiarów, rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Typ zajęć

wykłady, ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne

wykłady – wspomagane foliami, ćwiczenia – zajęcia laboratoryjne

Forma zaliczenia

praktyczne i teoretyczne zaliczenie ćwiczeń, egzamin ustny

Treści programowe

Termodynamika i termochemia: podstawowe pojęcia, prawa gazowe, energia wewnętrzna, entalpia, pierwsza zasada termodynamiki, prawo Hessa, prawo Kirchhoffa, druga zasada termodynamiki, entropia, energia swobodna, efekty cieplne w roztworach elektrolitów, kalorymetria. Kinetyka chemiczna: pojęcia szybkości reakcji, stałych szybkości, rzędowości i cząstkowości reakcji chemicznych, czasu połowicznej przemiany, wpływ temperatury na szybkość reakcji, metody wyznaczania rzędowości reakcji chemicznych, reakcje katalityczne. Roztwory elektrolitów: właściwości rozpuszczalników, teorie kwasów i zasad, iloczyn jonowy wody, słabe elektrolity, stała i stopień dysocjacji, mocne elektrolity, współczynniki aktywności, prawo Debay’a-Hückla, równowagi kwasowo-zasadowe, miareczkowanie pehametryczne, wyznaczanie stałych dysocjacji. Konduktometria: przewodnictwo właściwe, molowe, prawo Kohlrausha, prawo rozcieńczeń Ostwalda, krzywe miareczkowania konduktometrycznego. Równowagi fazowe: prawo podziału Nernsta, ekstrakcja, reguła faz Gibbsa, równowagi w układzie trójskładnikowym. Koloidy: rodzaje koloidów, metody otrzymywania, budowa miceli, właściwości elektryczne i optyczne koloidów, koagulacja i czynniki ją powodujące, oczyszczanie koloidów. Adsorpcja: rodzaje adsorpcji, izotermy adsorpcji Langmuira, Freundlicha, Gibbsa, wykorzystanie zjawiska adsorpcji. Potencjometria: rodzaje potencjałów, podwójna warstwa elektryczna, elektrody I, II i III rodzaju, redoks, gazowe, standardowa elektroda wodorowa, reakcje elektrodowe, równanie Nernsta, ogniwa galwaniczna, siła elektromotoryczna, konwencja sztokholmska. Elektroliza: prawa elektrolizy, reakcje elektrodowe, akumulatory.

Wykaz literatury podstawowej

Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna. Tom 1. Podstawy fenomenologiczne, PWN, Warszawa.

Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F. 2000. Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami. Wyd. UWM, Olsztyn.Wykaz literatury uzupełniającej

Chemia fizyczna, Praca zbiorowa, PWN Warszawa, 1980.

Barrow G.M., Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 1978.Eksperymentalna chemia fizyczna, Praca zbiorowa, SGGW, Warszawa 1995.

Prowadzący

dr hab. Jerzy Dziejowski, prof. UWM; dr Sławomir Kalinowski

Katedra/ Zakład

Katedra Chemii (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
Wydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Statystyka

Rok/semestr studiów

II/3

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny podstawowy

Liczba godzin (w/ćw.)

15/15

Liczba punktów ECTS

3

Cel i zadania przedmiotu

Przedstawienie teorii oraz wskazanie możliwości jej zastosowania
do rozwiązywania problemów natury praktycznej. Po wprowadzeniu pojęcia populacji i próby szczegółowo omawiany jest problem estymacji punktowej i przedziałowej parametrów populacji generalnej. Omawiane są testy parametryczne (testy dla średniej i wariancji)
i nieparametryczne (tzw. testy zgodności) oraz ich zastosowanie. Badanie korelacji i wyznaczanie równania prostej regresji ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi metodami badania zależności pomiędzy cechami.

Typ zajęć

wykłady, ćwiczenia audytoryjne

Metody dydaktyczne

Wykład z problemami przedstawionymi do samodzielnego rozwiązania (szybkiego lub jako zadanie domowe); ćwiczenia z podręcznikiem – dobór urozmaiconych zadań, także mających zastosowanie w praktyce.

Forma zaliczenia

dwa pisemne kolokwia w ciągu semestru, w ostatecznym zaliczeniu uwzględnia się obecność na wykładach – zaliczenie przedmiotu
na ocenę


Treści programowe

Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa. Definicja oraz własności prawdopodobieństwa. Pojęcie zmiennej losowej, typy zmiennych losowych. Pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa oraz parametry rozkładu prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej skokowej. Rozkład prawdopodobieństwa; zero – jedynkowy, Bernoulliego, Poissona. Rozkład normalny; pojęcie funkcji gęstości i dystrybuanty oraz ich własności. Twierdzenie lokalne i integralne Laplace,a. Rozkład cechy w populacji
i próbie. Pojęcie populacji i próby. Szeregi rozdzielcze. Obliczanie parametrów dla szeregów rozdzielczych oraz dla materiału nieuporządkowanego. Pojęcie statystyki i estymatora. Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów populacji generalnej. Konstrukcja przedziałów ufności. Przedziały ufności dla wariancji i odchylenia standardowego. Parametryczne testy istotności. Pojęcie hipotezy statystycznej oraz testu. Test dla wartości średniej populacji generalnej. Testy istotności dla wariancji populacji generalnej. Test dla dwóch średnich. Test dla dwóch wariancji. Test analizy wariancji – klasyfikacja pojedyncza. Analiza regresji i korelacji. Współczynnik korelacji Pearsona. Korelacja rangowa – współczynnik Spearmana. Weryfikacja hipotez
o istotności korelacji. Równanie prostej regresji w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów.

Wykaz literatury podstawowej

Jóźwiak J., Podgórski J. Statystyka od podstaw. PWE Warszawa

Wykaz literatury uzupełniającej

Plucińska, A., Pluciński E. 2000. Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka  matematyczna. Procesy stochastyczne. WNT, Warszawa.

Krysicki W. i in. 2004. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I, II. PWN, Warszawa.


Prowadzący

dr Bernard Kasietczuk

Katedra/ Zakład

Katedra Matematyki Stosowanej
(Wydział Matematyki i Informatyki)

Wydział

Nauki o Żywności

Kierunek studiów

Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Specjalność

inżynieria przetwórstwa żywności

Typ studiów

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Chemia Żywności

Rok/semestr studiów

II/3

Status przedmiotu wg programu studiów

obligatoryjny podstawowy

Liczba godzin (w/ćw.)

30/0

Liczba punktów ECTS

3

Cel i zadania przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi surowcami wykorzystywanymi w produkcji żywności oraz ich budową. Omówienie składu chemicznego surowców i żywności oraz przemian i interakcji pomiędzy składnikami podczas wytwarzania i przechowywania produktów. Przekazany materiał pozwoli na lepsze zrozumienie wpływu podstawowych procesów inżynieryjnych na składniki żywności.

Typ zajęć

wykłady

Metody dydaktyczne

wykłady – wspomagane środkami audiowizualnymi

Forma zaliczenia

egzamin pisemny lub ustny

Treści programowe

Podstawowe grupy składników surowców i żywności. Woda i związki mineralne, sacharydy i ich przemiany w procesach przetwarzania
i przechowywania żywności. Substancje azotowe surowców i żywności, białka, występowanie, modyfikacje podczas podstawowych procesów technologicznych i przechowywania. Enzymy w żywności. Tłuszczowce i ich przemiany w surowcach i żywności podczas jej wytwarzania
i przechowywania. Witaminy, barwniki i substancje smakowo-zapachowe
w surowca i żywności, źródła ich powstawania oraz trwałość w produktach podczas wytwarzania i ich przechowywania.

Wykaz literatury podstawowej

Sikorski, Z., Drozdowski B., Pałasiński M. 1988. Chemia żywności. PWN, Warszawa.

Sikorski i in. 1994. Chemiczne i funkcjonalne właściwości żywności, WNT, Warszawa.Wykaz literatury uzupełniającej

Belitz H.D., Grosch W. 1987 (lub późniejszy). Food Chemistry, Springer Verlag Berlin, New York.

TalikT., Talik Z. 1993. Podstawy chemii żywności. Cz.1 i 2. Skrypty Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Prost E. 1985. Higiena mięsa. PWRiL, Warszawa.

Towaroznawstwo produktów spożywczych 1998. Praca zbiorowa


pod redakcją F. Świderskiego. SGGW, Warszawa.

Prowadzący

prof. dr hab. Inż. Andrzej Kuncewicz

Katedra/ Zakład

Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość