Strona główna

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej


Pobieranie 24.51 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.51 Kb.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej

Kierunek: kulturoznawstwo , specjalność: rosjoznawstwo

Rok akademicki: 2010/2011L.p.

Elementy składowe sylabusu

Z * pola, które nie dotycząStudiów podyplomowych
1.

Nazwa przedmiotu

Komunikacja, reklama, media

2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot


Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Katedra Rosjoznawstwa

3.

Kod przedmiotu*

WSMP-IR-43

4.

Język przedmiotu

polski

5.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany*

Grupa treści kierunkowych

6.

Typ przedmiotu*
7.

Rok studiów, semestr

III rok, II semestr

8.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot

Aleksy Awdiejew

9.

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot
10.

Formuła przedmiotu

wykład

11.

Wymagania wstępne*12

Liczba godzin zajęć dydaktycznych


30


13

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi*
14

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?*

15

Założenia i cele przedmiotu

Kształcenie umiejętności analizy procesu reklamowego

16

Metody dydaktyczne

konwersatorium

17

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotuZaliczenie z oceną

18

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji1

  1. Teoria komunikacji. Komunikacja publiczna. Determinizm technologiczny

  2. Teoria komunikowania masowego. Kultura mediów. Gatunki przekazów medialnych.

  3. Odbiorca publiczny i predyspozycje wpływów medialnych

  4. Reklama. Gatunki i formy reklamy.

  5. Organizacja procesu reklamowego. Określenie grup docelowych. Podstawowe komponenty procesu reklamowego.

  6. Analiza i projektowanie reklamy

19

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

1. A. Awdiejew Podstawowe komponenty procesu reklamowego (w:) Styl. Dyskurs. Media (red.

B. Bogołębska, M. Worsowicz) UŁ Łódź 2009, ss. 233 – 239

2. M. Fleischer Ogólna teoria komunikacji WUW Wrocław 2007

3. D. Doliński Psychologiczne mechanizmy reklamyQWP Gdańsk 2005

4. D. McQuail Teoria komunikowania masowego, PWN Warszawa 20071 Bardzo prosimy o precyzyjne wypełnienie zawartości 18. składowego elementu sylabusu: Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji. Będzie ono podstawą do wyszukiwania informacji o prowadzonych przedmiotach oraz o zagadnieniach, które poruszane są w trakcie zajęć. Prosimy też o podanie do jakiego zakresu dziedzinowego można zaliczyć konkretny przedmiot.

Planujemy część danych przedstawić zainteresowanym użytkownikom (zwłaszcza studentom). Wskazane przez Państwa elementy mogą być dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych – np. przygotowujących sprawozdania dotyczące jakości kształcenia.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość