Strona główna

Wykonawca: Biuro Ekspertyz Ekologicznych „Eko-opinia” mgr Wiesław Tomaszewski


Pobieranie 0.84 Mb.
Strona15/15
Data19.06.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

7. Przewidywane koszty realizacji Programu

W niniejszym rozdziale dokonano oszacowania kosztów realizacji Programu jedynie dla I okresu ramowego, tj. na lata 2004 –2007. Założenie to przyjęto z uwagi na to, że w dłuższym przedziale czasu (do roku 2016) szacunek kosztów obarczony byłby zbyt dużym błędem.

Zgodnie z założeniami Programu w I okresie realizacji, w latach 2004 –2007, przewidziane są działania zarówno ze sfery zarządzania, planowania jaki i zadania o charakterze inwestycyjnym. W tabeli poniżej podano szacunkowe koszty w podziale na określone w Programie sfery działań, przy czym szacunki oparte są na kosztach realizacji konkretnych przedsięwzięć zgłoszonych przez inwestorów, wskaźnikach kosztów budowy i eksploatacji określonych typów urządzeń oraz na ocenie możliwych do zaangażowania środków własnych głównych realizatorów Programu.
Szacunkowe koszty realizacji programu w latach 2004-2007

Lp.

Sfera działań /zadań/


Koszty w latach 2004-2007 w tys. PLN

Źródła finansowania

Pozainwestycyjne

inwestycyjne

Razem

1.

Ochrona powierzchni ziemi (gleby)

10,0


(m.in. aktualizacja potrzeb w zakresie melioracji gruntów)

50,0 (zadrzewienia śródpolne)


60,0

PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki własne właścicieli gruntów

2.

Ochrona przyrody i krajobrazu

20,0


(inwentaryzacja przyrodnicza gmin, wydanie publikacji o walorach przyrodniczych powiatu)

250,0 (rewaloryzacja parków podworskich)


270,0

PFOŚiGW, WFOŚiGW,

środki własne właścicieli (parki)


3.

Lasy i gospodarka leśna

15,0


(opracowanie planów zalesień gruntów porolnych)

650,0


(zalesienie ok. 230 ha)

665,0


Fundusz leśny, PFOŚiGW, WFOŚiGW


4.

Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa

10,0


(promocja rozwiązań służących ochronie wód, programy szkoleniowe)

6500,0 (rozbudowa sieci kanalizacji w gminach)6510,0


środki własne gmin, WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki pomocowe UE5.

Ochrona przed hałasem

6,0

(opracowanie mapy akustycznej powiatu)150,0

(poprawa nawierzchni dróg, pasy zieleni izolacyjnej)156,0


Budżet państwa, środki pomocowe UE

6.

Ochrona powietrza

5,0

promocja nowych technik, edukacjab.d.


b.d.

PFOŚiGW, GFOŚiGW środki własne podmiotów gospodarczych

7.

Gospodarka odpadami

-

-

-

Wg ustaleń Planu gospodarki odpadami (środki pomocowe UE)

8.

Gospodarka zasobami surowców naturalnych

5,0


(opracowanie mapy zasobów i terenów perspektywicznych

-

5,0

PFOŚiGW

9.

Edukacja ekologiczna


10,0


(programy edukacyjne w szkołach, konkursy, materiały szkoleniowe)

-

10,0

PFOŚiGW

10.

Zarządzanie Programem

/w tym monitoring/

10,0


(monitoring środowiska)

5,0


(zakup sprzętu komputerowgo)

15,0

PFOŚiGW
Razem: (bez gospodarki odpadami)
91,0


7600,0


7691,0
Biorąc pod uwagę istniejące możliwości finansowania zadań ochrony środowiska na szczeblu powiatu zaproponowano następujący podział kosztów realizacji Programu:
Źródło finansowania

Udział

%

tys. PLN

Środki własne powiatu i gmin (budżet, kredyty bankowe)

10

769,1

Środki własne podmiotów gospodarczych (w tym komunalnych)

15

1153,6

PFOŚiGW , GFOŚiGW

5

384,5

Środki zewnętrzne:

 • Budżet państwa

 • WFOŚiGW, NFOŚiGW

 • Środki pomocowe UE, inne dotacje

70%, w tym:

10

3525

769,1


2691,9

1922,8 1. Załączniki

zał.1 Wybrane akty prawne


zał.2 Spis literatury i materiałów źródłowych
zał.3 Mapa powiatu w skali 1:50 000

Zał. 1 Wybrane akty prawne
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach i aktach wykonawczych (rozporządzeniach, zarządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście realizacji niniejszego Programu, należy zaliczyć:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99/2001 poz. 1079 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994, Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 100, poz. 1190 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. (Dz. U. Nr 176, poz. 1453),

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu roku (Dz. U. Nr 8, poz. 81),

 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2003 (M.P. Nr 49, poz. 715).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Dz. U. Nr 230, poz. 1934).Zał. 2 Spis literatury i materiałów źródłowych
 • Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r.,

 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 opracowana przez Radę Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 433),

 • II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, 2000 r.,

 • Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 2002 r.,

 • Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006, Ministerstwo Środowiska, 2000,

 • Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa, 1999 r.,

 • Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta uchwałą nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2000 r.,

 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjęty uchwałą nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 97, poz. 1437,

 • Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego przyjęty uchwałą nr XV/180/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2003 r.,

 • Bilans otwarcia. Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego 1999 r,

 • Strategia Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego na lata 2001-2010 przyjęta uchwałą Nr XVI/121/2000 Rady Powiatu Wąbrzeskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r.,

 • Wieloletni program inwestycyjny powiatu wąbrzeskiego na lata 2004 – 2006 przyjęty u uchwałą nr VI/32/2003 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 maja 2003 roku,

 • Informacja o warunkach przyrodniczych, ekologicznych i społecznych Powiatu Wąbrzeskiego, Wąbrzeźno, maj 2000 r.,

 • Ocena wstępna (ocena 5-letnia) jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za lata 1997 – 2001 wraz z klasyfikacją stref, WIOŚ Bydgoszcz, 2003 r.,

 • Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, WIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 r.,

 • Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Bydgoszcz, 2001r.,

 • Dysarz R., Przystalski A. (red.) 2001. Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody; Bydgoszcz,

 • Program zwiększania lesistości i zadrzewień w latach 2001-2020, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz, 2001r.,

 • Założenia do polityki ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego, Departament Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM Woj. Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, 1999 r.,

 • Giziński A., Burak S. (red.), Przyroda województwa toruńskiego, Urząd Wojewódzki w Toruniu, Oficyna Wydawnicza „Turpress”; Toruń 1992,

 • Roczna ocena jakości powietrza za rok 2002 w województwie kujawsko-pomorskim, WIOŚ Bydgoszcz, 2003 r.,

 • Rejewski M., Bielecki P. (red.) Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego, Urząd Wojewódzki w Toruniu Wydział Ochrony Środowiska, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Toruń 1996,

 • Giziński A., Chrapkowski B., Tomaszewski W. (red.) Przyroda Ziemi Chełmińskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski, Toruń 2000,

 • Marszelewski W., Burak Sz.., Solarczyk A., Jeziora województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska, Bydgoszcz, 2000,

 • Katalog jezior województwa toruńskiego wraz z ich waloryzacją turystyczną, oprac. A. Zwoliński, St. Soc. Sci. Tor., TNT Toruń 1991,

 • Choiński A., Katalog jezior Polski, cz. II Pojezierze Chełmińskie, Wyd. Nauk. UAM Poznań, 1991 r.,

 • Województwo toruńskie. Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka, praca zbior. pod red. R. Galona, PWN Warszawa – Poznań – Toruń 1984.

 • Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, US Bydgoszcz, 2002 r.,

 • Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999-2000, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2001,

 • Program kompleksowej ochrony gruntów przed erozją w woj.toruńskim, Olsztyn, 1990 r.

 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002,

 • Sprawozdanie z działalności za 2002 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 2003 r.,

 • Ceynowa-Giełdon M. (red.) 1971. Osobliwości florystyczne i rezerwaty ziemi chełmińskiej. Przewodnik florystyczny. Towarzystwo Nauk w Toruniu. Prace Popularnonaukowe 15; Toruń,

 • Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL; Warszawa,

 • Rutkowski L. (red.) 1997. Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta Univ. Nic. Copern.; Biologia 53,

 • Generalny pomiar ruchu – 2000 rok, Transprojekt Warszawa,

 • Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 1980,

 • Województwo kujawsko-pomorskie. Obszary chronione. Mapa w skali 1:250 000, 2001, Wydział Ochrony Środowiska, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz,

 • Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2001r. PIG, Warszawa 2002 r.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość