Strona główna

Wykonawca: Biuro Ekspertyz Ekologicznych „Eko-opinia” mgr Wiesław Tomaszewski


Pobieranie 0.84 Mb.
Strona4/15
Data19.06.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

dane z roku 1990 wg Programu kompleksowej ochrony gruntów przed erozją w województwie toruńskimZ powyższego zestawienia wynika, że na terenie powiatu wąbrzeskiego ok. 16,5% gleb zagrożonych jest erozją, w tym blisko 14% erozją wietrzną. Największa skala zagrożenia erozją występuje na terenie miasta Wąbrzeźna (%) oraz gmin: Wąbrzeźno i Dębowa Łąka (ha).

3.3 Stan czystości wód powierzchniowych


Wody płynące

Według danych zawartych w Raporcie o stanie środowiska województwa kujawkso-pomorskiego w roku 2002 (oraz w poprzednich opracowaniach i raportach z lat 1994-2001) badaniami stanu czystości wód płynących w powiecie wąbrzeskim objęto (w różnych latach) następujące rzeki: Strugę Wąbrzeską i jej dopływ Wawrzonkę, Strugę Kujawską, Strugę Toruńską, Kanał Zgniłka, Kanał Książki i Kanał Sicieński. Na podstawie tych opracowań ocena stanu czystości badanych rzek powiatu przedstawia się następująco:
Struga Wąbrzeska – jest prawostronnym dopływem Drwęcy. Całkowita jej długość wynosi 34,4 km, przy czym przez teren powiatu przepływa górny i środkowy odcinek cieku. Zlewnia Strugi jest znacznie odlesiona i w dużym stopniu narażona na zanieczyszczenia obszarowe. Ciek na całej długości w granicach powiatu prowadzi wody pozaklasowe. Znaczny ładunek zanieczyszczeń Struga Wąbrzeska otrzymuje w górnym i środkowym biegu (spływy powierzchniowe z rolniczego obszaru zlewni). Do Strugi odprowadzane są znaczne ilości ścieków komunalnych z oczyszczalni w Wąbrzeźnie (ok. 2 tys.m3/d). Wawrzonka – dopływ Strugi Wąbrzeskiej prowadzi wody pozaklasowe (n.o.n.).
Struga Kujawska (Kujawka) – jest prawostronnym dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi 17,6 km, przy czym na terenie powiatu położony jest 11-kilometrowy środkowy i dolny odcinek cieku. Zlewnia Strugi Kujawskiej jest obszarem typowo rolniczym. Sama rzeka w górnym i środkowym odcinku pozbawiona jest naturalnej biologicznej strefy ochronnej (brak lasów i zadrzewień). Grunty orne często dochodzą bezpośrednio do linii brzegowej. Wskaźnik lesistości wynosi zaledwie 8,1% powierzchni zlewni. Lasy zlokalizowane są jedynie w dolnej części zlewni. Wyniki badań przeprowadzonych w roku 1999 wskazały, że klasyfikacja wód Strugi odpowiadała normom III klasy. Decydujący wpływ na klasyfikację miały wskaźniki biogenne, miano coli oraz częściowo utlenialność. Z biegiem rzeki wyraźnie widoczna była poprawa czystości. Najbardziej niekorzystne warunki stwierdzono w górnym odcinku Strugi, gdzie zlewnia charakteryzuje się intensywnym rolniczym użytkowaniem (stawy rybne) oraz dużym stopniem zmeliorowania gruntów.
Struga Toruńska – bierze początek z jeziora Wieldządz (gm.Płużnica) i uchodzi do Wisły na terenie Torunia. Jej długość wynosi 55,3 km. Na terenie powiatu wąbrzeskiego znajduje się odcinek źródłowy i górny. Rolniczy charakter zagospodarowania zlewni decyduje o wysokim poziomie zanieczyszczenia wód Strugi oraz jezior, przez które przepływa. Badania jakości wód Strugi przeprowadzone w roku 2000 wykazały utrzymywanie się pozaklasowego poziomu zanieczyszczenia na całym odcinku. Powyżej Jeziora Mlewieckiego decydowały o tym wskaźniki biogenne, poniżej zaś zeutrofizowane wody Jeziora, przejawiające się długotrwałym odtlenieniem oraz bardzo wysoką zawartość chlorofilu „a”. Zbiorczą informację o stanie czystości wód płynących na terenie powiatu wąbrzeskiego ilustruje załączona tabela nr 5.


Tab. 5 MONITORING WÓD PŁYNĄCYCH POWIATU WĄBRZESKIEGO (stan na 31.12.2002 r.)

KmK l a s a c z y s t o s c iL.p.

Nazwa

Lokalizacja

Przekroj

km

od-

Gmina

rok

ddoce

fizyko-chem.

chlo-

bakte-

Wskaźnik

Uwagi
cieku

punktu p-k

punktu p-k

rzeki

bior-
ba-

lowa
rodzaj

rofil

riolo-

decydującynika
dańoceny

a

giczna1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Str. Kujawska

pon. rozdzialu wód

Łobdowo

2,7
Dębowa Łąka

1999

II

n.o.n.

Ch
II

NO2
2.

Str. Wąbrzeska

pow. J. Zamkowego

Prusy

29.9
Wąbrzeźno

1994

II

n.o.n.

N-90

I

I

P
3.
pon. J.Frydek

Wąbrzeźno

25.5
Wąbrzeźno

1994

II

n.o.n.

N-90

n.o.n.

III

PO4, P
4.
pon. oczyszczalni

Wąbrzeźno

24.5
Wąbrzeźno

1994

II

n.o.n.

N-90

III

n.o.n.

szeroki zakres
5.
pow. J. Radowiska

Zaradowiska

19.2
Wąbrzeźno

1994

II

n.o.n.

N-90

n.o.n.

n.o.n.

szeroki zakres
6.
pon. J. Radowiska

Wlk Radowiska

17.8
Dębowa Łąka

1994

II

n.o.n.

N-90

n.o.n.

n.o.n.

szeroki zakres
7.

Wawrzonka

ujście do Str.Wąbrzeskiej

Małe Pułkowo

1.2

11.8

Dębowa Łąka

1994

II

n.o.n.

N-90

I

III

PO4, P
8.

STRUGA

pow. J. Płużnica

Płużnica

49,0
Płużnica

2000

II

n.o.n.

Ch

n.o.n.

n.o.n.

NO2, PO4, P
9.

TORUŃSKA

pon. j. Wieczno

Ryńsk

43,7
Wąbrzeźno

2000

II

n.o.n.

Ch

n.o.n.

II

O, NO2, PO4, P
10.
pon. Kanału Błoto

Ryńsk

43,5
Wąbrzeźno

2000

II

n.o.n.

Ch

n.o.n.

II

NO2, PO4, P
11.

Dopł./J.Wieldządz


ujście do J.Wieldządz

Wieldządz

0.3
Płużnica

2000
n.o.n.

Ch

n.o.n.

II

NO2, P
12.

Kanał Zgniłka

ujście do Str. Toruńskiej

Węgorzyn

0.2
Wąbrzeźno

2000
III

Ch

I

II

NO2

Granica powiatów

13.

Kanał Książki

ujście do J.Wielkiego

OsieczekKsiążki

1996
n.o.n.

-90

II

III

szeroki zakres
14.

Kanał Siciński

pow. Książek

ŁopatkiKsiążki

1996
n.o.n.

Ch

III

III

O, P
15.
pon. Książek

KsiążkiKsiążki

1996
n.o.n.

N-90

I

III

U, NO2, PO4, P1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość