Strona główna

Wykonawca: Biuro Ekspertyz Ekologicznych „Eko-opinia” mgr Wiesław Tomaszewski


Pobieranie 0.84 Mb.
Strona7/15
Data19.06.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15Tabela 10 Klasyfikacja stref dokonana w wyniki oceny wstępnej 5-letniej za lata

1997-2001


Aglomeracja/strefa

Klasa strefy pod kątem:

ochrony zdrowia

ochrony zdrowia

O2

O2

ppył PM10

O

Ołów

Benzen

Ozon

O2

Ox

zon

powiat wąbrzeski

I


II b

I

II b

II b

I

I

II b

II b

I

Województwo podsumowanie (liczba stref)

Klasa I3

0

0

0

3

0
19

klasa II
1

03

0

0

0

0

klasa III

5

7

0

2

3

0

0

9

9

0

Wynik przedstawionej klasyfikacji powiatu wąbrzeskiego wskazuje na konieczność przeprowadzenia modernizacji systemu monitoringu jakości powietrza w powiecie, polegającą na utworzeniu nowej stałej stacji pomiarowej do badań monitoringowych powietrza w zakresie: dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu.


3.4.3 Pierwsza roczna ocena jakości powietrza za rok 2002 wykonana wg zasad określonych w art.89 ustawy Prawo ochrony środowiska
Pierwsza roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego za rok 2002 wykonana została w oparciu o nowe przepisy, wprowadzone w życie w 2001 r. (ustawa - Prawo ochrony środowiska) oraz w 2002 r. (rozporządzenia Ministra Środowiska do ustawy – Prawo ochrony środowiska). Ocenę wykonano zgodnie ze „Wskazówkami do pierwszej rocznej oceny jakości powietrza wykonywanej wg zasad określonych w art.89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska” (GIOŚ, Warszawa, styczeń 2003).
Oceny dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:

  • ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi (uwzględnione zanieczyszczenia: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył PM10),

  • ustanowionych ze względu na ochronę roślin (uwzględnione zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon). Kryteria ustanowione ze względu na ochronę roślin, dotyczą obszarów niezabudowanych, znajdujących się w odległości ponad 20 km od aglomeracji, ponad 5 km od innych miast, poza obszarem bezpośredniego oddziaływania autostrad, dróg ekspresowych i innych dróg krajowych oraz ponad 5 km od przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią: dopuszczalny poziom substancji w powietrzu i dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji. Zgodnie z nowymi przepisami prawa polskiego, wynikającymi z adaptacji odpowiednich przepisów Unii Europejskiej, stężenia zanieczyszczeń powinny zostać zredukowane przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego w określonym terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po tym terminie. Dla 6 zanieczyszczeń (SO2, NO2, PM10, Pb, CO, C6H6) ustanowiono tymczasowy margines tolerancji, stanowiący określony procent wartości dopuszczalnej. Jego wartość będzie corocznie redukowana aż do czasu przyjętego jako data wymaganego osiągnięcia stężeń nie wyższych od wartości granicznej. Wprowadzenie marginesu tolerancji spowodowało okresowe podniesienie poziomu stężeń, powyżej którego istnieje obowiązek przygotowania programów ochrony powietrza dla poszczególnych stref. Oznacza to w praktyce, że w kolejnych latach stężenia rejestrowane na identycznych poziomach spowodują zaliczenie danej strefy do coraz gorszej klasy. Poniżej przedstawiono efekt końcowy klasyfikacji.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość