Strona główna

Wykonawca: Biuro Ekspertyz Ekologicznych „Eko-opinia” mgr Wiesław Tomaszewski


Pobieranie 0.84 Mb.
Strona9/15
Data19.06.2016
Rozmiar0.84 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

4. Zagrożenia środowiska


  1. Hałas (komunikacyjny i przemysłowy)

Dotychczasowe badania wskazują, że zagrożenie hałasem na terenie powiatu wąbrzeskiego związane jest głównie z hałasem komunikacyjnym i odnosi się do terenów przyległych do głównych tras drogowych i kolejowych oraz do terenu miasta Wąbrzeźno. Do głównych czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu komunikacyjnego należą:

• natężenie ruchu,

• struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego,

• stan techniczny pojazdów,

• rodzaj i stan techniczny nawierzchni,

• organizacja ruchu drogowego,

• charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających.

Oceniając zagrożenie hałasem komunikacyjnym przyjmuje się, że hałas o poziomie równoważnym poniżej 50 dB (w porze dziennej) nie jest uciążliwy dla człowieka. Hałas o poziomie równoważnym powyżej 70 dB uważa się za szkodliwy dla człowieka.

Na terenie powiatu wąbrzeskiego zasadniczy szkielet układu drogowego tworzą drogi krajowe i wojewódzkie, które przebiegaj ą przez następujące gminy: • Nr 15 Inowrocław - Toruń - Ostróda (Dębowa Łąka),

 • Nr 534 (Wąbrzeźno, Dębowa Łąka),

 • Nr 543 (Książki),

 • Nr 548 (Wąbrzeźno, Płużnica, Dębowa Łąka),

 • Nr 551 (Wąbrzeźno)

 • Nr 554 (Wąbrzeźno).

Przeprowadzony w 2000 roku generalny pomiar ruchu wykazał, że na wymienionej wyżej drodze krajowej średni dobowy ruch (SDR) był oscylował w granicach 3300 – 5800 pojazdów. SDR na drodze Nr 15 wynosił 3300 poj. na odcinku Lipnica – Wrocki, na żadnym z odcinków SDR nie był niższy niż 3000 pojazdów.

Z pozostałych dróg wojewódzkich i powiatowych dość dużymi wartościami SDR charakteryzują się odcinki dróg: Nr 534 w Wąbrzeźnie (5400 poj./dobę) i Wąbrzeźno – Radzyń Chełmiński (2200 poj./dobę), Nr 554 Kowalewo Pom – Orzechowo (1300 poj/dobę), pozostałe odcinki dróg wojewódzkich charakteryzują się SRD w granicach 1100 – 1700 pojazdów.

O wielkości emisji poziomu dźwięku od tras komunikacyjnych decyduje głównie natężenie ruchu pojazdów i udział w nim transportu ciężkiego. Dla wyszczególnionych wyżej dróg udział transportu ciężkiego jest wysoki i wynosi z reguły 4 - 20 %, a w niektórych przypadkach, tak jak np. na drodze 534 przekracza 21 %.

Dane literaturowe wskazują, że strefy negatywnego oddziaływania akustycznego wynoszą w przypadku dróg: • autostrad, dróg ekspresowych i krajowych o SDR powyżej 10 tys. pojazdów - do 200 m, a o SDR 5-10 tys. pojazdów - do 160 m,

 • wojewódzkich o natężeniu powyżej 5 tys. poj./dobę - do 160 m, a poniżej 5 tys. pojazdów - do 80 m,

 • dróg powiatowych - około 50 - 80 m.

Wyniki prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska pomiarów hałasu w ramach tzw. monitoringu szczególnych uciążliwości akustycznych wzdłuż drogi nr 15 wykazały, że we wszystkich punktach pomiarowych przekroczony został dopuszczalny poziom dźwięku dla poszczególnych typów przyległych do drogi terenów. Zanotowano tutaj równoważny poziom dźwięku Leq w poszczególnych miesiącach (maj - wrzesień) na poszczególnych odcinkach od 70,0 do 75,3 dB (A).

W powiecie wąbrzeskim do najbardziej zagrożonych hałasem komunikacyjnym zaliczyć należy miejscowości o zwartej zabudowie, przez które przebiegają wyżej scharakteryzowane droga krajowa i wojewódzkie. Należą do nich: Dębowa Łąka, Lipnica Małe Pułkowo, Niedźwiedź, Wlk. Pułkowo i Wlk. Radowiska (gm. Dębowa Łąka); Blizno (gm. Książki); Józefkowo, Płużnica (gm. Płużnica) i Orzechowo, Nielub, Ryńsk, Stanisławki, Wałycz, Cymbark (gm. Wąbrzeźno).

Do miejscowości szczególnie zagrożonych hałasem komunikacyjnym należy miasto Wąbrzeźno o skrajnie niekorzystnym układzie komunikacyjnym. Przez centrum miasta przebiegają drogi wojewódzkie nr 534, 551, 548. Ruch tranzytowy prowadzony jest wąskimi szczelnie zabudowanymi ulicami (zabudowa kilkupiętrowa typu „kanionowego”) i zbiega się na Placu Wolności. Wyniki badań hałasu drogowego głównych tras komunikacyjnych z 1994 roku wykazują, że w przedziale 70 – 75 dB[A] znajduje się aż 62.5% długości badanych ulic, w przedziale 65 – 70 dB[A] 17,2%, 60 – 65 dB[A] – 11,6%, a w przedziale 55 – 60 tylko 8,7 opomiarowanych tras. Najbardziej uciążliwa okazała się droga wojewódzka nr 534 ( Rypin – Grudziądz), na której średni poziom natężenia dźwięku wyniósł 71,7 dB[A].Najmniej uciążliwą okazała się droga wojewódzka nr 548 ( Wąbrzeźno – Stolno) ze średnim poziomem 56,7 dB[A]. Badania te prowadzono 9 lat temu; obecnie ze względu na znaczący przyrost ilości pojazdów i wzrost natężenia ruchu wartości natężenia dźwięku będą wyższe. Niektóre tereny miasta Wąbrzeźno, zwłaszcza związane z długotrwałym przebywaniem dzieci i młodzieży można prawdopodobnie uznać za obszary zagrożone hałasem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.(Dz. U. Nr 8 poz. 81 z dnia 31 stycznia 2002 r.)

Uciążliwość hałasu kolejowego w powiecie wąbrzeskim jest marginalna. Dotyczy bowiem tylko obszarów bezpośrednio przyległych do linii kolejowych, a te najczęściej przebiegają z dala od terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej. Ponadto sieć linii kolejowych systematycznie się zmniejsza, zmniejsza się też częstotliwość kursowania oraz długość składów pociągów.

Główną linią kolejową, a zarazem głównym źródłem emisji hałasu kolejowego w powiecie wąbrzeskim jest linia:


 • nr 353 Poznań - Inowrocław - Toruń - Olsztyn, przebiegająca przez gminy Wąbrzeźno i Książki.

Opierając się o dane literaturowe, zasięg strefy uciążliwości akustycznej określonej izofoną 60 dB określić należy dla linii nr 353 na około 50 - 100 m w porze dziennej. W przypadku pory nocnej, gdzie miarą uciążliwości akustycznej jest izofoną 50 dB, strefa uciążliwości sięga 150 - 300 m.
Hałas przemysłowy

W stosunku do skali problemu jakim jest hałas komunikacyjny uciążliwości hałasu przemysłowego w powiecie wąbrzeskim są marginalne. Hałas przemysłowy swym zasięgiem obejmuje z reguły znacznie mniejszy obszar i liczbę ludności narażoną na jego oddziaływanie. Stanowić może jednak znaczne uciążliwości. Szczególnie wszędzie tam, gdzie występuje styk zabudowy przemysłowej z zabudowa mieszkaniową. Hałas ten jest bardziej zróżnicowany od hałasu komunikacyjnego ze względu na różnorodność źródeł znajdujących się na terenie podmiotów gospodarczych. Źródłami są instalacje przemysłowe, sieci i urządzenia energetyczne, ale także prowadzona działalność gastronomiczno-rozrywkowa. Na terenie powiatu wąbrzeskiego, w chwili tworzenia niniejszego opracowania, zidentyfikowano jeden zakład będący czynnym źródeł hałasu przemysłowego o ponad normatywnym oddziaływaniu. Jest to firma „Dalkia Termika” S.A.- kotłownia przy ul. Dąbrowskiego 2. Ponieważ kotłownia powoduje odczuwalne oddziaływania akustyczne Starosta Powiatu Wąbrzeskiego określił decyzją dopuszczalne poziomy hałasu dla pory dziennej i nocnej dla tego obiektu.

Skala przestrzenna zjawiska zagrożenia hałasem przemysłowym dla powiatu wąbrzeskiego jest zdecydowanie mniejsza niż hałasu komunikacyjnego. Największe uciążliwości mogą powstawać na terenie miasta Wąbrzeźno ze względu na koncentrację podmiotów gospodarczych i możliwość powstawania uciążliwości na styku obszarów o różnej funkcji urbanistycznej.


4.2 Promieniowanie elektromagnetyczne

Źródłami promieniowania elektromagnetycznego w dolnym paśmie wysokich częstotliwości (0,1-300 MHz) są linie i stacje elektroenergetyczne, a także liczne urządzenia radiokomunikacyjne, takie jak: nadajniki radiowe, nadajniki telewizyjne, radiotelefony, stacje przekaźnikowe oraz rozmaite techniczne urządzenia przemysłowe i medyczne. W podstawowym paśmie mikrofalowym (0,3-300 GHz) źródłami promieniowania są m.in: • wyższe pasmo telewizyjne,

 • radiotelefony i sieci łączności ruchomej,

 • telefonia komórkowa,

 • bezprzewodowe sieci komputerowe,

 • komunikacja w podczerwieni,

 • nagrzewnice mikrofalowe,

 • różnorodne grzewcze urządzenia kuchenne i suszące.

Według danych literaturowych strefy o podwyższonej wartości pola elektromagnetycznego występują: • wokół linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub wyższym,

 • w pobliżu instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych (anteny radiowo-telewizyjne).

  Na terenie powiatu znajdują się dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu 220 kV i cztery linie o napięciu 110 kV i jedna stacja transformatorowa 110/15 kV.  W przypadku linii przesyłowych WN natężenia pól elektrycznych szybko maleją wraz z oddalaniem się od linii – poniżej 1kV /m (jest to wartość dopuszczalna wg obowiązujących przepisów dla obszarów zabudowy mieszkaniowej) w odległości od 10 do 30 m licząc od rzutu skrajnego przewodu na powierzchnie terenu; z kolei stacje elektroenergetyczne z reguły charakteryzują się oddziaływaniem ograniczonym do terenu zajmowanej działki;Największe kontrowersje społeczne budzą inwestycje związane z lokalizacją stacji bazowych telefonii komórkowej. Według danych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy na terenie powiatu wąbrzeskiego działają następujący operatorzy sieci telefonii komórkowej:

 • POLKOMTEL S.A. – 2 stacje

 • stacja bazowa (sieć Plus GSM) w miejscowości Książki,

 • stacja bazowa (sieć Plus GSM) w Wąbrzeźnie ul. Dąbrowskiego 2,

 • PTK „Centertel” sp. z o.o. – 2 stacje

 • stacja bazowa (sieć Idea) w miejscvowości Błędowo,gm.Płużnica,

 • stacja bazowa (sieć Idea) w m.Wąbrzeźnie ul. Dąbrowskiego 2,

 • PTC sp. z o.o. – 2 stacje

  - stacja bazowa (sieć ERA) w Wąbrzeźnie ul. Dąbrowiskiego 2 i Wielkim Pułkowie (gm. Dębowa Łąka).

Jak wynika z analizy dokumentacji i raportów sporządzanych na etapie lokalizacji i budowy - stacje bazowe telefonii komórkowej, przy prawidłowym zainstalowaniu i wprowadzeniu zabezpieczeń związanych z dostępem do anten, charakteryzują się bardzo małymi natężeniami pól elektromagnetycznych (EM). Anteny stacji bazowych instalowane są na wysokich wspornikach, tworząc w ten sposób strefy ochronne.

Z badań prowadzonych w roku 2002 przez służby pomiarowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (a tym samy na terenie powiatu wąbrzeskiego) nie stwierdzono w przypadków przekroczeń norm dopuszczalnych w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.  1. Gospodarka odpadami

Na terenie powiatu wąbrzeskiego w roku 2002 wytworzono ogółem 10 596,2 Mg odpadów komunalnych. Procesom unieszkodliwiania polegającym na deponowaniu odpadów na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne poddano 6 437,6 Mg. Procesom odzysku, w wyniku selektywnej zbiórki poddano 42,25 Mg odpadów. Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne jest dominującą metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Na terenie powiatu funkcjonuje jedno składowisko odpadów innych niż niebezpieczne - międzygminne składowisko odpadów w Niedźwiedziu gm. Dębowa Łąka. Składowisko funkcjonuje od 1986 r. Warto zaznaczyć, że składowisko przyjmuje również odpady spoza terenu powiatu wąbrzeskiego tj. z gmin: Bobrowo, Lisewo, Radzyń Chełmiński, Jabłonowo Pomorskie, miasto i gmina Kowalewo Pomorskie, miasto i gmina Chełmża.
Prowadzoną w powiecie wąbrzeskim gospodarkę odpadami komunalnymi należy ocenić jako niewystarczającą ze względu na:


 • brak zorganizowanego systemu zbiórki surowców wtórnych „u źródła”,

 • brak zorganizowanego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców.

 • z bilansu odpadów komunalnych wynika, że ok. 4150 Mg odpadów nie podlega unieszkodliwianiu i przenika, w sposób niekontrolowany do środowiska.

Stan gospodarowania odpadami przemysłowymi wytwarzanymi przez podmioty gospodarcze funkcjonujące w powiecie wąbrzeskim należy ocenić jako zadowalający. Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne wytwarzane przez podmioty gospodarcze w zdecydowanej większości przeznaczane są do odzysku. Osady ściekowe powstające w gminnych i miejskiej oczyszczalniach ścieków w całości przeznaczone są do zagospodarowania w kompostowniach, które funkcjonują przy oczyszczalniach. Na terenie powiatu działają prężne firmy prowadzące recykling materiałowy z odpadów tworzyw sztucznych, papieru i tektury i innych odpadów użytkowych. Analiza materiałów źródłowych wykorzystanych do niniejszego opracowania wykazuje, że na terenie powiatu wąbrzeskiego funkcjonuje wystarczająca ilość podmiotów prowadzących działalność w zakresie: transportu, zbierania i odzysku surowców wtórnych zwłaszcza tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

Na terenie powiatu w 2002 r. wytworzono 51,3 Mg odpadów niebezpiecznych, z czego zdecydowana większość została unieszkodliwiona metodami innymi niż składowanie, a tylko znikoma część (0,2 Mg) uległa odzyskowi. W powiecie brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, które wytwarzane są na terenie szpitala powiatowego oraz zbierane od innych wytwórców. Najbliższa instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych szczególnego ryzyka SRM i HRM znajduje się w Zakładzie Utylizacyjnym w Olszówce gm. Golub-Dobrzyń, natomiast spalarnia odpadów medycznych przy szpitalu w Golubiu Dobrzyniu. Wydajność tych instalacji zabezpiecza potrzeby powiatu wąbrzeskiego w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Szczegółową analizę ilości odpadów i sposobów ich unieszkodliwiania zawiera odrębne opracowanie – Plan gospodarki odpadami.4.4 Gospodarka wodno-ściekowa

   1. Zaopatrzenie w wodę

Na terenie powiatu znajduje się 49 ujęć wody (wg rejestru wydanych pozwoleń wodnoprawnych), w tym 16 zasilających wodociągi zbiorowe (miejski i gminne); łączna wydajność zarejestrowanych ujęć wody wynosi ok. 13 tys.m3/d. Długość sieci wodociągowej wynosi łącznie 741,1 km. Stopień zwodociągowania powiatu jest b.wysoki i wynosi ok. 92,5%.


Tab. 14 Szacowana wielkość poboru wody wg gmin

Lp.

Gmina

Liczba mieszkańców*

Stopień zwodociągowania

Pobór wody

(m3/d)


1.

m.Wąbrzeźno

14 200

98,0

1420,0

2.

Dębowa Łąka

3 389

98,5

338,9

3.

Książki

4 565

92,0

456,5

4.

Płużnica

5 177

99,0

517,7

5.

Wąbrzeźno

8 906

75,0

890,6

6.

Razem:

36 237

92,5

3623,7

*Liczba mieszkańców wg GUS, stan na 31.12.2003 r.
Wielkość poboru wody obliczono wg wskaźnika: 0,1 m3/mk/d (tab.1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - Dz. U. Nr 8, poz.70).
4.4.2 Odprowadzanie ścieków
Na terenie powiatu wąbrzeskiego powstaje średnio na dobę ok. 3,6 tys. m3 ścieków komunalnych. Gospodarka ściekowa obejmuje 3 rodzaje rozwiązań:


 1. systemy kanalizacji zbiorczej wyposażone w grupowe (miejskie, gminne) oczyszczalnie ścieków,

 2. systemy kanalizacji indywidualnej oparte na małych (przyzagrodowych) oczyszczalniach ścieków,

 3. obszary nieskanalizowane oparte na zbiornikach wybieralnych (szambach).


Tab. 15 Zbiorcze systemy kanalizacyjne i grupowe oczyszczalnie ścieków wg gmin


Gmina

Długość sieci kan. sanitarnej

(km)


% skanali-

zowania


Oczyszczalnia ścieków

Uwagi

Q (m3/d)

śrd / maxdObciążenie m3/d /%

m.Wąbrzeźno


24

95

2800/3500


1800/66%

Oczyszczalnia niedociążona, konieczna modernizacja systemu zrzutu ścieków do odbiornika


gm. Dębowa Łąka

0

0

0

-

Na terenie gminy brak jest kanalizacji i oczyszczalni grupowych

gm.Książki

28,2

29

250/300

-

Ścieki skierowane do oczyszczalni w Wąbrzeźnie

gm.Płużnica

30,5

45

 • 88/111 (Płużnica)

 • 46/61 (Orłowo)

 • 19/25 (Działowo)

78/ 88%

35/ 76%


19/100%Ścieki częściowo skierowane do oczyszczalni w Wąbrzeźnie (Mgowo, Wieldządz, Nowa Wieś Królewska)

gm.Wąbrzeźno

11,8

5

 • 92 (Nielub)

 • 134(Wałycz)

 • 110 (Wronie)

-

-

-Oczyszczalnie b.PGR zmieniono na przepompownie, a ścieki skierowano do oczyszczalni w Wąbrzeźnie


Razem:

67,5

34,8

3520/4308

1932/55%


Tab. 16 Indywidualne systemy kanalizacyjne oparte na przyzagrodowych oczyszczalniach ścieków


Gmina

Ilość przyzagrodowych oczyszczalni

Uwagi/lokalizacja

m.Wąbrzeźno

1
gm.Dębowa Łąka

52

Dębowa Łąka, Łobdowo, Kurkocin, Niedźwiedź, W.Radowiska, M.Pułkowo, Lipnica, W.Pułkowo

gm.Książki

-

-

gm.Płużnica

-

W planie 40 oczyszczalni w rejonie wsi Płąchawy,Pólko,Bągart

gm.Wąbrzeźno

4

Czystochleb

Razem:

57
Obecną gospodarkę wodno-ściekową na terenie powiatu ocenia się jako niezrównoważoną z uwagi na:
 • wysoki stopień zwodociągowania gmin powiatu (92,5%),

 • niski stopień skanalizowania (ok.35%), w tym duże zróżnicowanie w rozwoju sieci kanalizacyjnej (od 0% skanalizowania w gminie Dębowa Łąka do 45% w gminie Płużnica i 95% na terenie miasta Wąbrzeźno),

 • niewykorzystanie przepustowości istniejących oczyszczalni ścieków, w tym głównie oczyszczalni komunalnej w Wąbrzeźnie

 • małą (w stosunku do skali rozproszonej zabudowy), ilość oczyszczalni przyzagrodowych.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość