Strona główna

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Pobieranie 12.34 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar12.34 Kb.L.dz. TT-2121/247/10 Lublin, dnia 27.09.2010 r.
Wykonawcy,

którzy złożyli oferty w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania na „Wykonanie Projektu Budowlanego placu manewrowego dla wozów bojowych PSP zaakceptowanego przez LKW PSP wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do pozwolenia na budowę” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Priorytet XII. Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia; Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, realizowanego przez SPSK Nr 1 na podstawie umowy nr UDA-POIS.12.02.00-00-002/09-00. (nr sprawy TT-274/25/10.)

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Publicznego Zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej do 14.000EURO na „Wykonanie Projektu Budowlanego placu manewrowego dla wozów bojowych PSP zaakceptowanego przez LKW PSP wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do pozwolenia na budowę” (nr sprawy TT-274/ 25/ 10) jako najkorzystniejsza została uznana n/w oferta :


Oferta nr 3 złożona przez: AKSUM Grzegorz Klimek, Ul. Ttrześniowska 5, 20-139 Lublin

Cena oferty brutto wynosi: 13 664,00 zł

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w PUBLICZNYM ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w nim kryteria wyboru

II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB , Ul. Lipowa 12/4, 20-024 Lublin

Cena oferty brutto wynosi: 64 660,00 złOferta nr 2 złożona przez: Biuro usług Projektowych BUDOPROJEKT, Inż. J. Fronczyk, Ul. Narutowicza 22/13, 20-004 Lublin

Cena oferty brutto wynosi: 28 060,00 złOferta nr 3 złożona przez: AKSUM Grzegorz Klimek, Ul. Trześniowska 5, 20-139 Lublin

Cena oferty brutto wynosi: 13 664,00 złOferta nr 4 złożona przez: Biuro Projektów i Usług Technicznych „HADRO” Inż. H. Grzeszczyk

Cena oferty brutto wynosi: 28 060,00 złZ poważaniem

........................................................Z-ca Dyrektora

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Marek OsuchSamodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 16

REGON 431029234, NIP 712-24-29-274


Tel. 081 532-39-35, 081 532-50-43, 081 532-83-30, Fax 081 532-94-86

e-mail: szpital@spsk1.lublin.pl www.spsk1.lublin.pl©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość