Strona główna

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – Swoimi słowami klasa 3


Pobieranie 362.48 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar362.48 Kb.
  1   2   3   4   5
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – Swoimi słowami klasa 3

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym, autorstwa Jolanty Kuklińskiej, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Swoimi słowami w klasie 3. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)


Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to,
co na ocenę dopuszczającą, oraz:


Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)
Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)
Uczeń potrafi to, co
na ocenę dobrą, oraz:


Wymagania wykraczające

(ocena celująca)
Uczeń potrafi to,
co na ocenę
bardzo dobrą, oraz:


Rozdział I. ODEJŚCIA I POWROTY

1.

Podróż niejedno

ma imię


• rozpoznaje w tekście metaforę drogi jako życia pełnego zmagań

• wyjaśnia znaczenie terminów: klasyczny, klasycystyczny, antyk• tworzy własne hasło do rozdziału, np. „W poszukiwaniu drogi życiowej”

• tłumaczy, że zgodnie z metaforą drogi zakręt to etap w życiu, który przynosi nowe wyzwania i problemy• objaśnia, dlaczego ludzi nazywa się „wygnańcami Ewy”


• właściwie stosuje termin neoklasycyzm

• wskazuje w przykładowych tekstach kultury cechy stylu klasycznego


2.

Z dala od domu...• opowiada, co było przyczyną wyjazdu Odyseusza z rodzinnej Itaki

• nazywa uczucia i emocje bohatera tekstu

• wymienia cechy eposu


• opisuje sytuację, w której znalazł się bohater

• podaje przykłady i wyjaśnia przyczyny ingerencji bogów w los Odyseusza

• wypisuje epitety określające Odysa, Kalipso i Penelopę

• wyjaśnia znaczenie pojęć: egida, hekatomba i stosuje te terminy w zdaniach w znaczeniu dosłownym oraz przenośnym
• krótko opisuje postać Homera

• gromadzi informacje na temat innych niezwykłych zdarzeń mających miejsce w czasie powrotu Odyseusza do domu
• wskazuje powody, dla których ludzie opuszczają rodzinny dom lub ojczyznę

• stosuje w wypowiedzi wyraz dom w znaczeniu gniazdo rodzinne i ojczyzna
• redaguje opowiadanie dotyczące przygody Odyseusza przedstawionej na wazie greckiej

3.

Z punktu widzenia wiernej Penelopy, czyli o reinterpretacji mitu• opisuje uczucia kobiety opowiadającej przedstawioną historię

• wypisuje cechy Odyseusza wynikające z tradycyjnego ujęcia mitu oraz te ze współczesnej wersji tekstu

• stosuje w wypowiedzi przysłowie niedaleko pada jabłko od jabłoni


• charakteryzuje Penelopę

• wyjaśnia, na czym polega reinterpretacja tekstu kultury

• porównuje opowieść Margaret Atwood z fragmentem Odysei


• tłumaczy, czemu służy reinterpretacja mitu


• podaje przykłady współczesnych powieści i filmów wykorzystujących klasyczne postacie i wątki zaczerpnięte z mitologii lub podań ludowych

• redaguje opis sytuacji

z elementem opisu przeżyć


• wykonuje kolaż ilustrujący powrót Odysa do Itaki

4.

Kiedy wyruszasz w stronę Itaki...• określa temat wiersza

• wskazuje osobę mówiącą w tekście
• tłumaczy, jaką funkcję w utworze pełni odwołanie do historii Odysa

• ustala, co w wierszu symbolizuje podróż, Itaka oraz postać Odyseusza

• wyjaśnia sens zwrotu „podróże kształcą”

• układa na podstawie utworu listę wskazówek dla podróżujących• wyjaśnia, jak wędrówka może wpłynąć na człowieka


• objaśnia pojęcie aluzji literackiej

• wypowiada się na temat intencji nadawcy• dokonuje interpretacji ostatnich wersów wiersza

5.

Bądź krytyczny• tłumaczy potrzebę określenia celu komunikatu, aby uniknąć nieporozumień

• wyjaśnia, że kontekst historyczny, literacki i biograficzny jest ważny dla pełnego zrozumienia komunikatu

• podaje właściwe argumenty na potwierdzenie własnego stanowiskauzasadnia, dlaczego umiejętność określenia intencji autora tekstu

jest ważna dla czytelnika• dostrzega elementy manipulacji w tekstach reklamowych i propagandowych

• omawia kontekst historyczny haseł z czasów PRL

6. i 7.

Rozwijamy umiejętność formułowania tezy

i argumentów


• rozpoznaje tezę w tekście argumentacyjnym

• wskazuje argumenty

w przykładowej wypowiedzi

• korzysta ze słownika synonimów• formułuje argumenty do debaty


• rozróżnia w tekście i w wypowiedzi ustnej chwyty argumentacyjne i je nazywa


• tworzy rozprawkę na podany temat

• odróżnia wypowiedź argumentacyjną od wypowiedzi zawierającej ciąg przyczynowo-skutkowy

8. i 9.

Trudne powroty

do domu


• podaje definicję przypowieści (paraboli)

• opowiada dzieje syna marnotrawnego

• nazywa cechy bohatera


• wyjaśnia metaforyczny sens przypowieści

gromadzi argumenty do dyskusji

• tłumaczy, dlaczego synem marnotrawnym może być każdy człowiek

• opisuje obrazy Rembrandta i Hieronima Boscha nawiązujące do fragmentów przypowieści• wypowiada się, w jaki sposób można zdobyć mądrość życiową

• omawia postępowanie starszego syna i ocenia jego zachowanie

• odpowiada na pytanie, dlaczego umiejętność przebaczenia jest trudną sztuką


• wskazuje cechy paraboli widoczne w biblijnej historii


• przekształca wybrany fragment opowieści w scenę dramatu, wprowadza didaskalia

10.

Praca klasowa• wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje


• tworzy krótki opis

• formułuje tezę

• podaje argumenty


• redaguje dłuższą wypowiedź pisemną na podany temat

• w wypowiedzi pisemnej stosuje bogate słownictwo oraz dba o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną
11. i 12.

Na początku nowej drogi...• wymienia cechy babci Jacques’a


• układa ramowy plan wydarzeń

• charakteryzuje środowisko, z którego wywodził się bohater

• uzasadnia decyzję bohaterki

• tłumaczy, dlaczego Jacques mimo odniesionego sukcesu czuje się zagubiony i samotny• krótko przedstawia postać Alberta Camusa

• podaje cechy autorytetu

• redaguje opis przeżyć Jacques’a

• wymienia powody, dla których warto kontynuować naukę
• omawia, jaką rolę odegrał w życiu Jacques’a i jego rodziny pan Bernard

• pisze charakterystykę nauczyciela• przeprowadza dyskusję na temat możliwości rozwoju uczniów z małych miejscowości

13. i 14.

Kiedy trzeba opuścić dom.• określa, kim jest narrator tekstu

• wskazuje w tekście cechy pamiętnika

• rozróżnia w komiksie wypowiedzi bohaterów i komentarze narratora


• wyjaśnia, dlaczego język potoczny nadaje tekstowi autentyzm

• tłumaczy, że zastosowanie krótkich zdań, równoważników i pojedynczych wyrazów ukazuje natłok zdarzeń, przeżyć i odczuć narratora

• tłumaczy, co to jest komiks i od kiedy znana jest ta forma wypowiedzi

• rozważa, co łączy komiks Adriana Madeja i Barbary Seidler z fragmentem utworu Mirona Białoszewskiego

• uzasadnia, dlaczego komiks – zjawisko kultury masowej – może pomóc ludziom z XXI w. zrozumieć powstanie warszawskie


• krótko przedstawia postać Mirona Białoszewskiego

• wypisuje z tekstu neologizmy i wyjaśnia, w jaki sposób zostały utworzone

• stosuje właściwe zasady pisowni nazw wydarzeń historycznych


• wykazuje, czemu służy pominięcie w tekście obrazów walk powstańczych

• wyjaśnia, odwołując się do wiedzy z historii, dlaczego wyjście ze zrujnowanej Warszawy narrator uznał za zbieranie się na Sąd Ostateczny
• wymienia przykłady najpopularniejszych światowych i polskich serii komiksowych


15.

Porozmawiajmy

o języku


• rozróżnia odmiany polszczyzny

• określa, czym jest norma językowa wzorcowa i użytkowa• rozpoznaje wypowiedzi należące do oficjalnej i nieoficjalnej odmiany języka


• tłumaczy znaczenie słowa uzus

• przedstawia zasadę stosowania zaimków ,


• przekształca tekst, stosując oficjalną odmianę języka

16.

Kiedy nagle trzeba uciekać z domu...• wskazuje w przeczytanym fragmencie cechy reportażu

• ustala, że nienawiść i szowinizm prowadzą do konfliktów i wojen• wyjaśnia znaczenie terminów: uchodźca, emigracja

• opowiada na podstawie tekstu o sytuacji kobiet w obozie dla uchodźców w czasie starć między mieszkańcami Cypru w latach 1963–1964

• tłumaczy, w jakim celu autor wprowadził do tekstu elementy charakterystyczne dla języka potocznego

• analizuje, na czym polega uniwersalny charakter sytuacji ukazanej przez Ryszarda Kapuścińskiego• krótko przedstawia postać Ryszarda Kapuścińskiego

• wymienia cechy reportażu

• tłumaczy, co znaczą słowa, że przed wojną „we wsiach istniała równowaga nienawiści”


• określa funkcję pytań zadawanych w tekście

• pisze notatkę na temat warunków życia współczesnych uchodźców wojennych


17.

Czy można tęsknić za gniazdem bociana? – wiersz Cypriana NorwidaMoja piosnka (II)


• wskazuje elementy kultury i tradycji, za którymi tęskni osoba mówiąca w utworze


• redaguje notatkę biograficzną na temat emigracyjnych losów Cypriana Norwida

• przedstawia argumenty potwierdzające, że podmiot liryczny można utożsamiać z autorem wiersza

• odnajduje w wierszu przykłady sakralizacji ojczyzny

• objaśnia znaczenie pojęć: emigrant, reemigrant

• tłumaczy zastosowanie wielokropka


• krótko przedstawia postać Cypriana Norwida

• omawia, czym jest zjawisko sakralizacji
• wyjaśnia sens neologizmu bez-myślenie oraz tłumaczy, dlaczego ten stan jest dla podmiotu lirycznego wartością pozytywną

• pisze list, w którym przedstawia emocje osoby zmuszonej do pozostania poza granicami kraju rodzinnego
• wskazuje w malarstwie polskim obrazy mogące ilustrować utwór Moja piosnka (II)


18. i 19.

Przeprowadzka za przeprowadzką
• charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu

• wymienia cechy właściwie zredagowanego referatu

• wypisuje niezbędne elementy budowy tej formy prezentacji


• wyjaśnia, co – według podmiotu lirycznego – jest „ojczyzną” emigranta

• określa, jak osoba mówiąca odbiera odwiedzane miejsca

• tłumaczy, w jaki sposób został ujęty w wierszu motyw pielgrzyma

• opisuje formę wypowiedzi, jaką jest referat

• omawia kolejne czynności przydatne w opracowaniu referatu

• objaśnia, co jest istotą rodziny

• przedstawia mocne i słabe strony wyjazdu za pracą z kraju rodzinnego


• krótko przedstawia postać Kazimierza Wierzyńskiego

• przypomina, w jakim okresie działała grupa poetycka Skamander i wymienia jej członków

• wskazuje środki poetyckie, za pomocą których zostały ukazane w wierszu tęsknota za ojczyzną i tułaczka


• omawia funkcję motywu pielgrzyma w literaturze

• wymienia skutki psychologiczne, jakie może wywołać u dziecka wyjazd jednego z rodziców• przygotowuje referat na temat: Jak w dobie telewizji i internetu funkcjonuje Polonia na całym świecie?


20.

O wyrazach, które umierają i się rodzą• rozpoznaje archaizmy w podanym tekście

• podaje przykłady neologizmów we współczesnym języku polskim

• wypowiada się na temat stylizacji językowej


• tłumaczy, jaki efekt daje wprowadzenie archaizmów do tekstu

• tworzy własne neologizmy różnych typów

21.

Podsumowanie• wyjaśnia znaczenie terminów: klasycyzm, klasycyzm renesansowy, neoklasycyzm

• wymienia poznane utwory, w których wystąpił motyw podróży

• podaje, kim jest homo viator

• tłumaczy, dlaczego ludzie decydują się na los emigranta

• przygotowuje plakat na temat: Odejścia i powroty w poznanych tekstach literackich

22.

Sprawdź swoją wiedzę – praca klasowa• definiuje podane wyrazy

• rozwija wypowiedzenia, tworząc notatki
• wyjaśnia sens przysłowia


• wskazuje podobieństwa między życiem ludzkim a podróżą


• opisuje wybrane dzieło sztuki

• przygotowuje referat na podany temat

Rozdział II. KARNAWAŁ

23.

Czas postu i czas zabawy• podaje przykłady średniowiecznych wzorców osobowych

• tworzy własne hasło do rozdziału, np. „Powaga i żart”


• wyjaśnia, że europejskie tradycje karnawałowe mają źródło w średniowieczu


• tłumaczy, dlaczego w średniowieczu oprócz ideału ascety i rycerza zrodziła się postać wesołego łotrzyka i spryciarza

• opisuje scenę dworską przedstawioną na miniaturze z XV w.


24.

O tym, jak mędrzec rozmawiał

z Marchołtem


• przedstawia postać Marchołta i króla Salomona


• tłumaczy, na jakiej zasadzie zostali zestawieni bohaterowie tekstu

• opisuje stosunek Marchołta do władcy

• charakteryzuje sposób udzielania odpowiedzi przez Marchołta


• omawia, na czym polega przewrotność opisanej sytuacji

• korzysta ze słownika języka polskiego w celu wyjaśnienia znaczenia słowa chytrość
• interpretuje słowa Marchołta: „Ten ci wydaje się mądry, który samego siebie uważa za głupca”

• podaje przyczyny popularności Marchołta i podobnych do niego postaci• wymienia bohaterów tego typu spotykanych we współczesnej kulturze

25.

Kontrowersyjne zabawy w dawnych czasach• opisuje, w jaki sposób wybierano papieża błaznów

• wypisuje cechy „dziwacznego oblicza”
• wyjaśnia, dlaczego Quasimodo wygrał konkurs

• odszukuje w tekście przykłady hiperboli

• wskazuje środki językowe, dzięki którym przytoczony fragment powieści ma emocjonalny charakter

• objaśnia funkcje archaizmów występujących w tekście• krótko opisuje postać Wiktora Hugo

• redaguje notatkę na temat katedry Notre Dame w Paryżu

• zapisuje nazwy średniowiecznych zawodów i wyjaśnia, czym dana osoba się zajmowała


• odtwarza w klasie zabawę opisaną we fragmencie powieści

• ustala, co dawały ludziom w średniowieczu rozrywki podobne do opisanej przez Wiktora Hugo
• tłumaczy za pomocą słownika języka polskiego znaczenie słowa juwenalia i dostrzega związek studenckiego zwyczaju z tradycją średniowiecza

26.

Poprawmy sobie humor• wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego wstać lewą nogą

• charakteryzuje postacie biorące udział w scence
• ocenia sposób na dobry humor zastosowany przez Piekielnego Piotrusia

• wyszukuje w tekście wyrazy nacechowane emocjonalnie i określa ich funkcję

• redaguje poradnik dla tych, którym często zdarza się wstawać z łóżka lewą nogą


• krótko przedstawia postać Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

• uczestniczy w dyskusji na temat potrzeby większej ilości „zielonych sznureczków” w Polsce
• odpowiada, w czym przejawia się groteskowość przedstawionej scenki


• przedstawia inscenizację utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego techniką pantomimy

27. i 28.

Post i zabawa, czyli o naszym życiu• opisuje, gdzie rozgrywają się sceny ukazane na obrazie

• przedstawia plany malarskie w dziele

• wymienia typowe zachowania karnawałowe uwiecznione przez malarza

• określa osobę mówiącą w utworze

• wypisuje współczesne zwyczaje związane ze świętowaniem karnawału


• redaguje notatkę na temat zwyczajów związanych z ostatkami, Środą Popielcową i tłustym czwartkiem

• wskazuje fragmenty utworu Jacka Kaczmarskiego korespondujące z dziełem Pietera Bruegla starszego

• wyjaśnia tytuł utworu Wojna postu z karnawałem

• nadaje tytuły częściom wiersza

• interpretuje refren piosenki


• krótko przedstawia postać Pietera Bruegla starszego

• krótko opisuje postać Jacka Kaczmarskiego

• odsłuchuje piosenkę w wykonaniu autora i tłumaczy, jak sposób interpretacji utworu wpływa na jego wymowę

• objaśnia, jak rozumie puentę utworu

• wykonuje plakat informujący o wydarzeniu odbywającym się w trakcie Wielkiego Postu lub karnawału


• proponuje własne symbole dla postu i karnawału

• wskazuje, które z postaci na płótnie można uznać za personifikacje postu i karnawału

• argumentuje, że wizje życia ascetycznego oraz hulaszczego mają zarówno wady, jak i zalety


• wyjaśnia, w jaki sposób opozycja post ‒ karnawał kształtuje wizerunek człowieka naszych czasów

29.

Ukryć się pod maską• opisuje, jak wyglądają maski karnawałowe i tłumaczy, po co się je zakłada

• charakteryzuje bohatera wiersza
• wyjaśnia znaczenie związków frazeologicznych: nosić maskę, zrzucać maskę

• tłumaczy sformułowania z utworu: „przywdziewa maskę błazna”, „przylepia sztuczny uśmiech”• uczestniczy w dyskusji na temat powodów, z jakich ludzie zakładają maski• przedstawia swoją opinię na temat prezentowanej w utworze postawy

• określa stosunek podmiotu lirycznego do kwestii ucieczki przed światem• wskazuje podobieństwa i różnice między sytuacją przedstawioną w utworze a ilustracją Szymona Kobylińskiego

30.

O gwarze

i dialekcie


• wyjaśnia znaczenie pojęć: dialekt, gwara


• wskazuje różnice fonetyczne i wyrazowe między gwarą a polszczyzną ogólną

• tłumaczy, dlaczego firmy i organizacje wykorzystują gwarę w reklamach


• bierze udział w dyskusji, czy warto dbać o zachowanie gwarowych odmian polszczyzny

• wykonuje plakat informujący o szkolnej zabawie z zastosowaniem stylizacji na język uczniowski• układa tekst reklamy z wykorzystaniem stylizacji gwarowej swojego regionu lub okolicy


31.

Nieoficjalne odmiany języka• rozpoznaje, do jakich języków zawodowych należą podane wypowiedzi


• wyjaśnia, czym charakteryzują się języki środowiskowe i zawodowe

• wymienia przykłady wyrazów należących do nieoficjalnych odmian polszczyzny• zapisuje przykłady użycia gwary uczniowskiej


• formułuje wypowiedź, używając slangu internetowego

• redaguje minisłownik slangu młodzieżowego


32. i 33.

Kolorowe jarmarki• opisuje jarmark przedstawiony we fragmencie powieści

• charakteryzuje narratora tekstu
• tłumaczy, w jakim celu ludzie przybywali na targ

• wyszukuje cytaty, które potwierdzają, że opis jarmarku przypomina wypowiedź ustną

• dostrzega elementy gwary w języku narratora

• wskazuje w tekście przykłady powtórzeń i tłumaczy funkcję zastosowanego środka stylistycznego

• porównuje jarmark opisany przez Władysława Stanisława Reymonta ze współczesnym targowiskiem

• pisze sprawozdanie z jarmarku opisanego w wierszu Kaziuki

• wskazuje cytaty, które potwierdzałyby tezę, że forma jarmarku w dniu św. Kazimierza jest niezmienna od wielu lat

• zapisuje informacje na temat świąt, których nazwy pochodzą od imion własnych

• wyjaśnia różnice między znaczeniami podanych wyrazów


• krótko przedstawia postać Władysława Stanisława Reymonta

• odszukuje w wybranych źródłach informacje, czym jest jarmark i z jaką kulturą związane jest to zjawisko

• podaje wyrazy bliskoznaczne do rzeczownika jarmark

• podaje przykłady dawnych zawodów w Polsce

• wykonuje plakat informujący o jarmarku mającym się odbyć w jego miejscowości


• tłumaczy, czemu służy nagromadzenie szczegółów w opisie jarmarku

• formułuje notatkę dotyczącą dialektów występujących we współczesnej polszczyźnie

• wyjaśnia, co symbolizuje motyw serca w utworze Witolda Hulewicza

• interpretuje przesłanie utworu
• przygotowuje inscenizację jarmarku opisanego w powieści

  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość