Strona główna

Wymagania edukacyjne


Pobieranie 343.87 Kb.
Strona1/8
Data19.06.2016
Rozmiar343.87 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
MAXI TAXI 2 - PLAN WYNIKOWY

Wymagania edukacyjne


Środki dydaktyczne

Zadania sprawdzające

Umiejętności podstawowe

Umiejętności ponadpodstawowe

WELCOME UNIT

GRAMATYKA


Czasowniki can i must. Czas Present Simple i Present Continuous. Stopniowanie przymiotników krótkich i długich: small, big, dirty, romantic.

Uczeń:

- rozróżnia czasowniki can i must,

- rozróżnia zdania w czasie Present Simple i Present Continuous,

- rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.Uczeń:

- poprawnie formułuje zdania z zastosowaniem czasowników can i must,

- uzupełnia zdania właściwą formą przymiotników,

- układa zdania z can i must z rozsypanki wyrazów,

- formułuje zdania mówiące o tym, co musi a co może zrobić w roku szkolnym,

- poprawia zdania stosując poznane czasy,

- tworzy zdania, w których porównuje postaci z rysunku.


- sekcje Handy Grammar

Ćwiczenia typu:

- komunikacyjne,

w którym uczeń opowiada co może a co musi robić (czasowniki can i must),

- układanie zdań z rozsypanki wyrazów,

- samodzielnie formułowanie zdania z can i must,

- udzielanie odpowiedzi na pytania zgodnie z prawdą,

- samodzielnie formułowanie zdania na temat tego, co musi a co może zrobić w roku szkolnym,

- przekształcanie zdań,

- formułowanie zdań, porównujących postaci z rysunku.
Uczeń:

- rozwiązuje wskazane ćwiczenia (P),

- odpowiada na pytania nauczyciela i pytania do tekstu (PP),

- układa krótkie pytania i udziela odpowiedzi na podane pytania na podstawie ilustracji (PP),

- układa proste dialogi (PP),

- wykonuje ćwiczenia z sekcji Revision z pomocą nauczyciela lub samodzielnie (P),

- samodzielnie pisze test z bieżącego materiału (P).

MÓWIENIE


Uczeń:

- opowiada koledze/koleżance, co musi i co może zrobić,

- powtarza usłyszane wyrazy/wyrażenia/zdania,

- odpowiada na pytania zgodnie z prawdą,

- słucha i czyta,

- zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi,

- mówi usłyszany wierszyk.


Uczeń:

- prowadzi dialogi z kolegą/koleżanką zgodnie z poleceniem,

- wypowiada samodzielnie ułożone pytania i udziela odpowiedzi,

- opowiada koledze/koleżance o tym, co może a co musi zrobić w roku szkolnym,

- zadaje zagadki koleżance/koledze dotyczące uczniów z Polski lub Wielkiej Brytanii,

- odpowiada na pytania kolegi/koleżanki,

- odpowiada na pytania, przechodząc przez labirynt.


Ćwiczenia typu:

- prowadzenie dialogu z kolegą/koleżanką na zadany temat,

- zadawanie koledze/koleżance zagadki zgodnie z poleceniem,

- zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi zgodnie z prawdą,

- opowiadanie koledze/koleżance co musi i co może zrobić,

- powtarzanie usłyszanych wyrazów/wyrażeń/zdań,

- labirynt z pytaniami,

- powtarzanie usłyszanej rymowanki.Uczeń:

- odgrywa scenki wg podanego przykładu, zgodnie z poleceniem (PP),

- zadaje pytania zgodnie z poleceniem i udziela odpowiedzi na pytania kolegi/nauczyciela (PP),

- odpowiada na pytania zgodnie z prawdą (PP).SŁOWNICTWO


Czynności: do homework, learn English, keep fit, do gymnastics, meet friends, read a lot of books, present projects, write reports, take photographs, make posters, surf the internet, find a pen-pal, send a lot of e-mails.

Ubrania: a blouse, a skirt, a shirt, shoes, trousers, a dress, socks, a jacket, a scarf, a hat.

Rzeczowniki: competition, team, e-mail, post, technique, report, project, photograph, posters, schoolchildren, uniform, trip, term, school bus, exam, application form, interests, achievements.

Rubryki w kwestionariuszu osobowym: age, first name, surname, date of birth, place of birth, nationality.

Przymiotniki: infant, junior, high, small, large, dirty, noisy, thin, long, short, big, smart, patient, intelligent, romantic.

Wyrażenia: Welcome back after the holidays, What’s wrong with you?, Listen guys!, Sounds cool, All right!, Fantastic!

Powitania: Hello!, Hi! Przypomnienie innych form powitania. Litery angielskiego alfabetu.


Uczeń:

- zna powitania angielskie,

- nazywa części garderoby,

- zna nazwy podstawowych danych osobowych,

- rozróżnia graficznie elementy z zakresu poznanego na lekcjach słownictwa.


Uczeń:

- potrafi samodzielnie zapisać i używa słowa poznane na lekcji i inne wykraczające poza materiał z lekcji,

- wykazuje znajomość większej ilości słów niż te poznane na lekcji,

- prowadzi własny słowniczek zawierający słowa z lekcji oraz wykraczające poza zakres materiału,

- uzupełnia rubryki w kwestionariuszu osobowym,

- tworzy portfolio.- Rysunki przedstawiające różne przedmioty z wyrazami do przyporządkowania,

- zdjęcia różnych przedmiotów do odgadnięcia i podpisania,

ćwiczenia typu:

- podpisywanie obrazków,

- zakreślanie słów w diagramie zgodnie z poleceniem,

- nazywanie przedmiotów na obrazkach,

- układanie nazw części garderoby z rozsypanki literowej,

- uzupełnianie rubryk kwestionariusza osobowego,

- rozsypanka literowa,

- projekt do portfolio (dane osobowe, szkoła).
Uczeń:

- zapisuje poznane słowa (PP),

- dzieli słowa na kategorie (P),

- zakreśla słowa w diagramie (P),

- układa słowa z rozsypanki liter (PP),

- uzupełnia dialogi/formularze słowami z ramki (P),

- zapamiętuje słówka poznane na lekcji (P).

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO


Uczeń:

- rozumie znaczenie pojedynczo czytanych słów,

- rozumie tematykę tekstu,

- czyta ze zrozumieniem litery alfabetu,

- łączy podpisy z obrazkami,

- zakreśla słowa w diagramach.Uczeń:

- czyta zdania i poprawia je,

- czyta dialog/tekst i na jego podstawie uzupełnia formularz,

- samodzielnie odpowiada na pytania zadane przez nauczyciela do tekstu,

- potrafi zadawać pytania do tekstu/podanych odpowiedzi,

- mówi o sobie na przykładzie fotografii i modelu zawartego w tekście,

- układa zdania/pytania z rozsypanki wyrazów,

- układa słowa z rozsypanki liter,

- dopasowuje do siebie części zdań/wyrażeń,

- dopasowuje do siebie fragmenty tekstu,

- dopasowuje odpowiedzi do ułożonych pytań.


Ćwiczenia typu:

- czytanie i poprawianie zdań,

- uzupełnianie formularza na podstawie przeczytanego tekstu,

- słuchanie nagrania i jednoczesne czytanie,

- dopasowywanie podpisów do zdjęć,

- układanie opisu postaci z podanych fragmentów tekstu,

- dopasowywanie opisów do ilustracji,

- dopasowywanie pytań do nagłówków,

- układanie zdań/pytań z rozsypanki wyrazowej,

- zaznaczanie odpowiedzi typu T(true)/F(false) do podanych opisów,

- zakreślanie wyrazów w kwadracie literowym,

- dopasowywanie do siebie części zdań,

- układanie z rozsypanki liter nazw ubrań,

- czytanie podanych odpowiedzi i dopasowanie do nich pytań,

- dopasowywanie wyrazów do obrazków,

- dialogi,

- ilustracje z podpisami,

- rymowanka.Uczeń:

- czyta tekst ze zrozumieniem (P),

- odpowiada na pytania nauczyciela do tekstu (PP),

- wykonuje zadania testowe zawierające element czytania (P/PP),

- wykonuje zadania testowe sprawdzające rozumienie przeczytanego tekstu (P).

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU


Uczeń:

- słucha i powtarza usłyszane słowa, zdania,

- słucha i czyta,

- słucha i dopasowuje tytuły prac projektowych do zdjęć,

- słucha i zaznacza pola w kwestionariuszu,

- słucha i numeruje zdania,

- słucha i powtarza rymowankę.


Uczeń:

- rozmawia z kolegą/koleżanką używając wyrażeń z tabelki,

- słucha i zakreśla w wierszyku wyrazy, w których słyszy określone głoski,

- rozumie i wykonuje usłyszane polecenia,

- słucha i samodzielnie numeruje zdania,

- słucha i sprawdza czy poprawnie wykonał ćwiczenie,

- słucha i podpisuje obrazki,

- słucha i łączy ze sobą fragmenty tekstu.Ćwiczenia typu:

- słuchanie i czytaniu dialogu,

- zaznaczanie na podstawie nagrania, co muszą a co mogą zrobić dzieci,

- słuchanie i powtarzanie słów/zdań,

- słuchanie i uzupełnianie formularza,

- słuchanie i sprawdzanie poprawności wykonanego ćwiczenia,

- dialogi,

- rymowanka.
Uczeń:

- odpowiada na pytania nauczyciela oraz na pytania zadawane przez kolegów/koleżanki (PP),

- wykonuje zadania na podstawie wysłuchanego tekstu (P/PP),

- słucha i dopasowuje (P),

- słucha i numeruje (P).


PISANIE


Uczeń:

- zapisuje pojedyncze słowa i proste zdania,

- uzupełnia formularz wspólnie z kolegą/koleżanką,

- układa pytania/zdania


z rozsypanych wyrazów i zapisuje je,

- podpisuje obrazki,

- uzupełnia zdania,

- zakreśla wyrazy w diagramie,

- zakreśla właściwe odpowiedzi w labiryncie,

- zaznacza zdania prawdziwe/fałszywe.Uczeń:

- pisze zdania zgodnie z poleceniem,

- samodzielnie uzupełnia formularz zgodnie z poleceniem,

- samodzielnie podpisuje obrazki,

- samodzielnie uzupełnia zdania,

- opisuje swój wygląd na podstawie przygotowanej fotografii,

- samodzielnie uzupełnia formularz,

- samodzielnie układa i zapisuje zdania zgodnie z poleceniem, na podstawie wysłuchanego nagrania,

- układa nazwy części garderoby z rozsypanki literowej.


Ćwiczenia typu:

- zapisywanie zdań zgodnie z poleceniem,

- uzupełnianie formularza zgodnie z poleceniem,

- podpisywanie obrazków,

- dokończenie rozpoczętych zdań,

- opisywanie czyjegoś wyglądu na podstawie fotografii,

- uzupełnianie formularza,

- samodzielne układanie i zapisywanie, zdań zgodnie z poleceniem, na podstawie wysłuchanego nagrania,

- zapisywanie wyrazów ułożonych z rozsypanki literowej,

- układanie pytań/zdań z rozsypanki wyrazowej,

- zakreślanie w labiryncie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania,

- zaznaczanie zdań prawdziwych/fałszywych na podstawie przeczytanych opisów,

- labirynt,

- projekt do portfolio,

- diagram z wyrazami do zakreślenia.


Uczeń:

- wykonuje pisemnie

ćwiczenia wskazane przez nauczyciela (P/PP),

- uzupełnia luki w zdaniach, dialogach (PP),

- rozwiązuje diagramy (P),

- przekształca i zapisuje zdania (P/PP),

- podpisuje obrazki (P),

- układa rozsypane zdania w całość (P),

- układa i zapisuje słowa z rozsypanki liter (P),

- wykonuje zadania testowe (P/PP),

- pisze zdania na podstawie ilustracji (PP).

WYMOWA


Uczeń:

- słucha i powtarza usłyszane zdania/wyrażenia,

- poprawnie zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi,

- literuje po angielsku swoje imię i nazwisko,

- słucha i powtarza rytmicznie rymowankę.


Uczeń:

- podkreśla wyrazy w których słyszy określone głoski,

- odgrywa scenki i dialogi na podstawie modelu,

- poprawnie akcentuje wyrazy i zdania.Ćwiczenia typu:

- powtarzanie usłyszanych zdań,

- literowanie,

- zakreślanie wyrazów, w których słyszy określone głoski,

- dialog,

- rymowanka.Uczeń:

- poprawnie wymawia usłyszane wyrazy, zdania i dialogi (P),

- odgrywa scenki i dialogi (PP),

- wymawia rytmicznie i poprawnie intonuje tekst wierszyka (PP).


ACROSS CULTURES


Uczeń:

- słucha i czyta tekst opowiadający o szkole w Wielkiej Brytanii,

- zadaje koledze/koleżance proste pytania dotyczące uczniów z Wielkiej Brytanii.


Uczeń:

- numeruje zdania mówiące o uczniach z Wielkiej Brytanii,

- dopasowuje do siebie fragmenty zdań opisujących uczniów z Wielkiej Brytanii,

- poprawia zdania opisujące życie uczniów z Wielkiej Brytanii,

- na podstawie ilustracji porównuje postaci z książek angielskich autorów.


- Zdjęcia ilustrujące życie uczniów w Wielkiej Brytanii,

- ilustracje z postaciami z książek angielskich autorów.
Uczeń:

- nazywa znane postacie z książek angielskich autorów (P).  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość