Strona główna

Wymagania edukacyjne z języka polskiego kl. IV


Pobieranie 229.38 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar229.38 Kb.
  1   2   3
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

KL. IV


DZIAŁ PROGRAMOWY

KONIECZNE

(DOPUSZCZAJĄCY)

PODSTAWOWE

(DOSTATECZNY)

ROZSZERZAJĄCE

(DOBRY)

DOPEŁNIAJĄCE

(B. DOBRY)

WYKRACZAJĄCE

(CELUJĄCY)

Alfabet, głoska, litera, samogłoska, spółgłoska, sylaba, hasło, wyraz hasłowy

UCZEŃ:

-odszukuje w słowniku ortograficznym potrzebny wyraz (hasło w encyklopedii)UCZEŃ:

-porządkuje wyrazy wg kolejności alfabetycznej uwzględniając kolejne litery

-rozumie różnice między głoską a literą (rozróżnianie akustyczne i graficzne)

-rozróżnia samogłoski i spółgłoski

-wypowiada się na temat lektury

-poprawnie artykułuje głoski w wypowiedzi ustnej w czasie czytania i recytacjiUCZEŃ:

-prawidłowo dzieli wyraz na sylaby (przenosi do następnej linii)UCZEŃ:

-dostrzega różne funkcje głoski „i”UCZEŃ:

-na podstawie lektury ustnie opisuje postać literacką, omawia postępowanie bohaterów, stosuje słownictwo związane z określoną tematyką, np. z baśnią

Wyraz-potrafi korzystać ze słownika ortograficznego


-wyjaśnia znaczenie wyrazu na podstawie słownika


wyjaśnia sens i znaczenie wyrazów

-wyróżnia wyrazy bliskoznaczne-wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne w tekstach

-wyjaśnia różnice znaczeniowe i emocjonalne wyrazu

-wyjaśnia antonimyCzasownik

-odróżnia czasownik od innych części mowyrozpoznaje formy czasu, osoby, liczby

-poprawnie pisze „nie” z czasownikami

-odróżnia formy osobowe i nieosobowe czasownika (bezokolicznik)

-określa formy czasu, liczby, osoby

-poprawnie pisze zakończenia:

-bezokolicznika

-czasowników w

czasie przeszłym-wskazuje podobieństwa i różnice między wyrazami

-rozróżnia zwroty od wyrażeń


Rzeczownik

-odróżnia rzeczownik od innych części mowy-rozumie kategorie gramatyczne przypadków, liczby i rodzaju rzeczownika

-stosuje w zdaniu wskazaną formę rzeczownika

-prawidłowo pisze „nie” z rzeczownikami-określa przypadek, liczbę i rodzaj rzeczownika

-wyjaśnia znaczenie wyrazu na podstawie tekstu

-rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu

-rozróżnia temat i końcówkę (w związku z ćwiczeniami ortograficznymi)


Przymiotnik

-odróżnia przymiotnik od innych części mowy

-wyróżnia przymiotnik, jako określenie rzeczownika

--rozróżnia przypadki, liczby i rodzaje przymiotnika

-odmienia rzeczownik z przymiotnikiem

-dostrzega związek formy rzeczownika i przymiotnika
Przysłówek

-odróżnia przysłówek od innych części mowy


-tworzy przysłówek od przymiotnika

-wyróżnia przysłówek utworzony od przymiotnika, jako określenie czasownika

-stopniuje regularnie przysłówki-stopniuje nieregularnie
Spójnik

-rozpoznaje proste spójniki

-rozpoznaje spójniki

-używa spójników w zdaniu

-stosuje w zdaniach rzadziej używane spójniki

-dba o stosowanie różnych spójników

Liczebnik

-poprawnie zapisuje daty

-wyróżnia w tekście

-poprawnie zapisuje

- poprawnie stosuje zapis w zdaniach

Przyimek

-odróżnia przyimek od innych części mowy


-poprawnie stosuje przyimki


-wyróżnia przyimek, jako nieodmienną część mowy wskazującą na relacje przestrzenne i czasowe

-poprawnie stosuje przyimki, określając stosunki przestrzenne
Pisownia

-opanował pamięciowo zestawy wyrazów z „ó” i „rz” niewymiennym i poprawnie je zapisuje (20-30 wyrazów z „ó”, ok. 20 wyrazów z „rz”)

-opanował pamięciowo zestawy wyrazów z „ó” i „rz” niewymiennym i poprawnie je zapisuje (ok. 40 wyrazów z „ó” powyżej 30 wyrazów z „rz”

-zna zasady pisowni z „ó” wymiennym oraz w zakończeniach wyrazów: –ów, -ówka, -ówna

-zna zasady pisowni wyrazów z „rz” wymiennym i po spółgłoskach: p, b, g, k, d, t, j, w, ch


-zna zasady pisowni z „ó” wymiennym oraz w zakończeniach wyrazów –ów, -ówka, -ówna i poprawnie je zapisuje

(w zakresie czynnego słownictwa)

-zna zasady pisowni wyrazów z „rz” wymiennym i po spółgłoskach oraz poprawnie je zapisuje (w zakresie czynnego słownictwa)

-poprawnie dzieli wyrazy przy przenoszeniu-uzasadnia pisownię wyrazów

-bierze udział w konkursach ortograficznych

Zdanie pojedyncze, podmiot i orzeczenie, związki wyrazów w zdaniu, wyraz określany i określający

-wydziela zdania z tekstu (w piśmie i mowie)

-rozpoznaje zdanie pojedyncze

-zna i stosuje kropkę, znak zapytania, wykrzyknik na końcu zdania


-stosuje różne rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi

-rozwija zdanie pojedyncze nierozwinięte-rozpoznaje zamierzony przez nadawcę cel wypowiedzi

-dostosowuje formę orzeczenia do formy podmiotu we własnych wypowiedziach

-ustala, kto jest wykonawcą czynności, a kto lub co jej podlega

-świadomie stosuje zdania wykrzyknikowe-rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie ( za pomocą pytań)

-dostrzega różnice między zdaniem pojedynczym zdaniem złożonym-ustala rolę czasownika (na podstawie pytań o uzupełnienie zdania)

-z formy osobowej czasownika odczytuje informacje o nadawcy i o sytuacji mówienia

-przekształca zdania ze względu na zmianę nadawcy lub odbiorcy

-ustala związki składniowe w zdaniu (wyrazy określane i określające)

-dostrzega związki między wyrazami w zdaniu


Wypowiedź ustna i pisemna
Dialog jako zapis rozmowy,

rozmowa telefoniczna,

-poprawnie przedstawia się

- ustnie formułuje proste formy użytkowe: zapytania, prośby, przeprosiny

- tworzy dialog w zespole


rozróżnia zdania wyrażające prośbę rozkaz w (zależności od intencji czy intonacji)

-przeprowadza rozmowę telefoniczną

-wchodzi w rolę rozmówcy, skupiając uwagę na temacie rozmowy

-uczestniczy w rozmowach, w których raz jest nadawcą, a raz odbiorcą (z realizacją określonego celu)

-zapisuje rozmowę telefoniczną prowadzoną z koleżanką lub kolegą

-zapisuje prosty dialog
-buduje wypowiedzi uwzględnione w dziale programowym kl. IV (ustne i pisemne), uwzględniając właściwe środki językowe (np. konwencjonalne formuły: proszę pani, czy mogę...)

-dokonuje przedstawienia innych osób

-podejmuje rozmowę w określonym celu, np. chcąc przeprosić, poinformować, zapytać

-używa zwrotów grzecznościowych właściwych rozmowie towarzyskiej

-podtrzymuje kontakt z rozmówcą za pomocą środków językowych o funkcji kontaktowej

-poprawnie zapisuje dialog-koncentruje się na treści wypowiedzi ustnej innej osoby

- zna zasady zapisywania dialogu i potrafi je zastosować

-planuje własną wypowiedź ustną (ok. 2 min)

-tworzy dialog uwzględniając różne sytuacje
Opowiadanie ustne i pisemne


-ustnie opowiada o zdarzeniach, których sam był uczestnikiem

- w opowiadaniach o zdarzeniach z lektury nie zachowuje chronologii zdarzeń

- wie, co to jest akapit, ale nie stosuje go konsekwentnie


-ustnie i pisemnie opowiada o zdarzeniach z lektury i filmu

-zna trójdzielną kompozycję opowiadania, rozwija opowiadanie odtwórcze
-w opowiadaniu ustnym i pisemnym wykorzystuje środki językowe właściwe tej formie, określenia nazywające okoliczności, wyrazy sygnalizujące relacje czasowe

-dba o związki przyczynowo – skutkowe między zdarzeniami
-odróżnia opis od opowiadania

-dokonuje selekcji informacji według stopnia ich ważności

-dba o związki przyczynowo – skutkowe między zdarzeniami

-stosuje akapity


- potrafi rozpoznać różne formy wypowiedzi

-tworzy opowiadanie o wartości artystycznejOpis przedmiotu i postaci

-opisuje – nazywa cechy przedmiotu, postaci rzeczywistej

-pisemnie i ustnie opisuje wygląd przedmiotów, uwzględniając wyrazy (głównie przymiotniki określające wielkość, kształt, barwę, ogólne wrażenie)


-pisemnie i ustnie opisuje wygląd przedmiotów/postaci literackiej, stosując właściwe dla tej formy środki językowe

-unika powtarzania wyrazów

-swobodnie zapisuje informacje na podany temat


-redaguje opis postaci rzeczywistej, literackiej, krajobrazu

-zestawia cechy przeciwstawne, dobiera właściwe przymiotniki-tworzy opis bogaty treściowo i stylistycznie

Plan wydarzeń

-potrafi w grupie zredagować plan

-porządkuje wydarzenia w tekście

-tworzy plan ramowy krótkiego tekstu literackiego-redaguje twórczy i odtwórczy plan

-redaguje plan ramowy, stosując równoważniki zdań-redaguje plan ramowy, stosując rożne wypowiedzenia
List prywatny, przepis, instrukcja, życzenia

-zna pojęcie nadawcy i odbiorcy

-wykonuje projekt graficzny, np. życzeń lub instrukcji

-ustnie formułuje proste formy użytkowe: podziękowania, życzenia

-w liście zapisuje poprawnie formy grzecznościowe, prawidłowo pisze datę i miejscowość

-stosuje akapit-podtrzymuje kontakt z rozmówcą za pomocą środków językowych o funkcji kontaktowej

- redaguje list prywatny do rzeczywistego odbiorcy i uwzględnia w nim nagłówek i podpis

-ustnie formułuje proste formy użytkowe: podziękowania, życzenia


-redaguje instrukcję i przepis kulinarny, uwzględniając środki językowe właściwe dla tych form

-zwraca uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych, dba o estetykę i układ graficzny

- stosuje wszystkie wyznaczniki listu


-wykonuje projekt graficzny, np. życzeń lub instrukcji


Autor, jego biografia, czytelnik, narrator

-czyta głośno, poprawnie wcześniej poznany tekst

-porozumiewa się bez użycia słów (ekspresja mimiczna) w czasie gier dramowych

-wyróżnia prosty dialog w tekście

-zapisuje prosty dialog na podstawie tekstu

-czyta głośno, poprawnie

-czyta płynnie wcześniej poznany tekst


-rozumie pojęcie autora jako twórcy dzieła

-rozumie relację autor – czytelnik (na podstawie baśni)

-czyta głośno z uwagą tekst literacki

-czyta tekst pod kątem wyjaśnienia słownictwa- – praca ze słownikiem

-własnymi słowami przekazuje przebieg wydarzeń w utworze

-rozumie w tekstach wyrazy pokrewne
-rozpoznaje w tekście narratora

-czyta cicho w celu wyszukania najważniejszych informacji

- interesuje się literaturą w stopniu znacznie wykraczającym poza program

Zmyślenie literackie a kłamstwo, wydarzenia i postaci zmyślone a prawdziwe, bohater literacki, wydarzenia realistyczne i fantastyczne

-odróżnia kłamstwo od zmyślenia literackiego

-wypowiada się na temat lektury-rozumie pojęcie fantazji

-rozumie pojęcia: wydarzenia zmyślone, postać zmyślona-wskazuje bohaterów literackich baśni (ludzie, zwierzęta)

-wyodrębnia z tekstu wydarzenia-na podstawie lektury ustnie opisuje postać literacką

-wskazuje realistyczne i fantastyczne elementy świata przedstawionego baśni

-omawia postępowanie bohaterów, stosuje słownictwo związane z określoną tematyką np. z baśnią-porządkuje wydarzenia zgodnie z chronologią


Rym, zwrotka, refren, linijka wiersza (wers)

-postrzega zwrotkę jako graficznie wydzieloną część wiersza

-dostrzega związek piosenki z wierszem

-śpiewa kolędy, piosenki, hymn


-dzieli wyraz na sylaby

-policzy sylaby w wyrazie

-rozumie rym jako współbrzmienie zakończeń wyrazów w wersie

-wypisuje pary wyrazów rymujących się

-wygłasza wiersz z pamięci z uwzględnieniem poprawnej artykulacji

-rozumie refren jako powtarzającą się część piosenki, wiersza


-rozpoznaje linijkę wiersza jako wers


-posługuje się terminami: zwrotka, refren, rym


-recytuje wiersz z właściwą ekspresją

-wskazuje wyrazy brzmiące identycznie i podobnie (rymy dokładne i niedokładne)

-oznacza literowo wersy rymujące sięEpitet, porównanie, ożywienie, uosobienie

-rozpoznaje epitet jako określenie rzeczownika

-rozpoznaje porównanie poetyckie i języka codziennego na podstawie połączenia „jak”

-posługuje się językiem literackim


- dobiera epitety do wskazanych rzeczowników

-rozpoznaje porównanie na podstawie połączeń innych niż „jak”

-dostrzega różnice między uosobieniem a ożywieniem-postrzega epitet jako środek oddziałujący na wyobraźnię

-dostrzega poetycką funkcję środków stylistycznychBaśń a bajka, opowiadanie, wiersz – proza

-dostrzega różnice między utworem prozatorskim a poetyckim

-dostrzega niektóre wyróżniki wiersza, np. zwrotka, wers, rym

-rozpoznaje cechy gatunkowe baśni: fantastyka, motywy wędrowne, ludzkie cechy przyrody


-wyodrębnia cechy gatunkowe bajki

-formułuje prawdy baśniowe jako pouczenia wypływające z treści

-odróżnia bajkę od baśni na podstawie wyróżników gatunkowych baśniBaśń – sens moralny, motywy wędrowne, zwyczaje, obrzędy, radio – słuchowisko

-zna kolędy, zauważa ich związek z muzyką

-zauważa różnice między baśnią literacką a jej konkretyzacją sceniczną (teatr: słowo, autor, scenografia’ rekwizyt, efekty muzyczno – świetlne)

-zna zwyczaje i obrzędy kultywowane w regionie

-wskazuje elementy tworzywa dźwiękowego

-rozróżnia rodzaje teatru – lalkowy, aktorski

-sporadycznie korzysta z pism dziecięcych

-dostrzega motywy wędrowne w baśni


-korzysta z pism dziecięcych

-identyfikuje się ze swoją miejscowością i regionem

-zauważa różnice w sposobie przekazu między radiem, teatrem, literaturą

-rozróżnia rodzaje audycji radiowych (informacyjna, rozrywkowa)

-opisuje inscenizację uwzględniając poznane terminy (aktor, scena, scenografia)

-odczytuje przesłania moralne baśni

-odczytuje ilustracje w piśmie

-opisuje ustnie utwór ze zwróceniem uwagi na jego stosunek do literackiego pierwowzoru (na podstawie baśni i jej inscenizacji)


POSTAWA

-jest biernym uczestnikiem zajęć ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu

-włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela

-przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odtworzyć efekty pracy kolegów i odwzorować zaprezentowane przez innych elementy wiedzy


-współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością sporadyczną (pracuje bez zespołu, ale nie przeszkadza innym)-czynnie uczestniczy w lekcji
-wykonuje polecenia nauczyciela
-aktywny na lekcji, choć nie jest pomysłodawcą, realizuje chętnie cudze pomysły
-zadania powierzone przez nauczyciela lub przez grupę wykonuje samodzielnie
-pomaga innym, nigdy nie przeszkadza w pracy


-formułuje i przedstawia na forum klasowym własne opinie – bierze czynny udział w dyskusjach

-podejmuje i wykonuje zadania w charakterze dobrowolnym (np. gromadzi materiały na lekcję, czyta lektury uzupełniające)

-bierze udział w konkursach polonistycznych

-wykazuje się aktywną postawą w klasie, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, czasem wykazuje własną inicjatywę-autentycznie jest zainteresowany tym, co się dzieje w toku zajęć lekcyjnych i pracy pozalekcyjnej

-podejmuje się z własnej woli realizacji różnych zadań, wykazuje inicjatywę i pomysłowość, służąc swą wiedzą członkom grupy uczniowskiej

-osiąga sukcesy w konkursach

-podejmuje się opracowania materiałów przygotowywanych dowolną techniką o dużych walorach poznawczych służącym innym uczniom


  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość