Strona główna

Wymagania edukacyjne z języka polskiego kl. IV


Pobieranie 229.38 Kb.
Strona2/3
Data18.06.2016
Rozmiar229.38 Kb.
1   2   3


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

KL. V


DZIAŁ PROGRAMOWY

KONIECZNE

(DOPUSZCZAJĄCY)

PODSTAWOWE

(DOSTATECZNY)

ROZSZERZAJĄCE

(DOBRY)

DOPEŁNIAJĄCE (B. DOBRY)

WYKRACZAJĄCE

(CELUJĄCY)

Głoska, spółgłoski dźwięczne, bezdźwięczne, głoski miękkie i twarde, ustne i nosowe, akcent

UCZEŃ:

- zna pojęcia,

- poprawnie wymawia wyrazy,


UCZEŃ:

- rozróżnia rodzaje spółgłosek,

- dostrzega różnice miedzy pisownią, a wymową,

- właściwie akcentuje wyrazy.UCZEŃ:

- określa cechy głosek,

- poprawnie zapisuje ą i ę w czasownikach,

- poprawnie zapisuje spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne,UCZEŃ:

- wyjaśnia sposoby artykulacji głosek,

- p[oprawnie zapisuje wyrazy z –om, -on w zakresie słownictwa występującego w klasach IV, V,

- właściwie akcentuje wyrazy.UCZEŃ:

- analizuje mechanizm powstawania błędów fonetycznych,

- pisze poprawnie wyrazy z –om, -on, -en, -em;


Wyraz

-wyjaśnia znaczenie wyrazu na podstawie słownika,

- wymienia odmienne i nieodmienne części mowy- rozumie różnice między odmiennymi i nieodmiennymi częściami mowy,


- wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne w tekstach,

- nazywa części mowy,

- rozumie budowę wyrazu


- wyjaśnia różnice znaczeniowe i emocjonalne wyrazu,

- posługuje się bogatym słownictwem


Czasownik

- poprawnie używa form czasu, liczby, osoby

- rozróżnia osobowe i nieosobowe formy czasownika,

- rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane,

- tworzy różne tryby czasownika


- określa formy gramatyczne czasownika,

- odmienia czasownik przez osoby we wszystkich trybach,

- poprawnie akcentuje czasowniki w zależności od trybu,

- określa rolę czasownika w zdaniu- potrafi określić różnice pomiędzy czasownikami osobowymi a nieosobowymi,

- wyjaśnia, kiedy stosujemy czasowniki dokonane, a kiedy niedokonane,

- poprawnie zapisuje cząstki: -bym, -byś, -by

Rzeczownik

- wskazuje rzeczowniki w tekście,

- zna formy przypadków- wskazuje i określa kategorię rzeczownika (pospolity, osobowy, żywotny, nieżywotny, własny, nieosobowy),

- określa formę gramatyczną rzeczownika- rozpoznaje rzeczowniki odczasownikowe,

- określa rolę rzeczownika w zdaniu- stosuje w tekście mówionym i pisanym wszelkiego rodzaju rzeczowniki,

- tworzy rzeczowniki od czasowników i przymiotników


Przymiotnik

- wskazuje przymiotniki w tekście,

- odmienia przez przypadki-dostosowuje formę przymiotnika do rzeczownika,

- określa formę gramatyczną przymiotnika- dostrzega związek przymiotnika z rzeczownikiem,

- poprawnie odmienia przymiotnik przez liczby, rodzaje, osoby,

- określa rolę przymiotnika w zdaniu


- stosuje w tekście mówionym i pisanym przymiotniki w różnych formach,

- potrafi omówić związek przymiotnika z rzeczownikiem


Przysłówek

- wskazuje przysłówki w tekście,

- tworzy przysłówek od przymiotnika- odróżnia przysłówki utworzone od przymiotników i przysłówków nieutworzonych od przymiotników,

- określa różne przysłówki, wyróżnia w tekście przysłówki oznaczające miejsce, sposób, czas

- określa rolę przysłówka w zdaniu,

- poprawnie stosuje przysłówki w wypowiedziach ustnych i pisemnych


Liczebnik

- wyróżnia liczebniki w zdaniu,


- rozróżnia liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe i zbiorowe

- używa liczebników w zdaniu,

- dostrzega związki pomiędzy liczebnikiem a rzeczownikiem,

- właściwie zapisuje liczebniki


- poprawnie łączy liczebniki z innymi częściami mowy,

- odmienia liczebniki,

- stosuje prawidłowo liczebniki zbiorowe,

- określa funkcje, jaką liczebnik pełni w zdaniu


Pisownia

- opanował pamięciowo pisownie przynajmniej po 20 wyrazów z: ż, rz, u, ó, h, ch

- zna podstawowe zasady ortograficzne poznawane na lekcjach języka polskiego- zna i stosuje poznane zasady ortograficzne,

- korzysta ze słownika ortograficznego
- ma świadomość wyjątków od danych reguł ortograficznych,

- dostrzega różnice w pisowni wyrazów rdzennie polskich i pochodzenia obcego(np. marynarz, garaż; -aż, -arz)- zna i stosuje w piśmie zasady ortograficzne,

- potrafi uzasadnić pisownię


Wypowiedzenia

- rozpoznaje i nazywa rodzaje zdań w kontekście intencji wypowiedzi

- odróżnia zdanie od równoważnika- wskazuje zdania pojedyncze i złożone,

- dostrzega pomiędzy nimi różnicę,

- rozpoznaje i nazywa podstawowe części zdania,


- przekształca zdanie na równoważnik i odwrotnie,

- odróżnia zadania złożone podrzędnie i współrzędnie,

- rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu

- przedstawia graficznie związki wyrazów w zdaniu- wyodrębnia zdania składowe w zdaniu złożonym,

- tworzy zdania złożone podrzędnie i współrzędnie,

- przedstawia na wykresie zdania złożone,

-rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu,

- rozróżnia wyraz nadrzędny i podrzędny


- przedstawia wykresy zdań złożonych w różny sposób,

- bezbłędnie dokonuje rozbioru gramatycznego i logicznego zdania,
Wypowiedź ustna i pisemna
Sprawozdanie

- z pomocą redaguje proste sprawozdanie

- zna i stosuje podstawowe założenia sprawozdania,


- redaguje sprawozdania z wydarzeń,

-stosuje właściwe formy gramatyczne czasowników,

- dba o rzetelność i zwięzłość formy


- pisze sprawozdania z wydarzeń, w których uczestniczył, - przestrzega zasad ustalonych przy redagowaniu sprawozdania
Przepis

- z pomocą redaguje przepis,

- rozumie istotę przepisu- redaguje prosty przepis,

- zna zasady redagowania przepisu- odróżnia przepis od instrukcji,

- przestrzega zasady konsekwencji formy zapisu- konstruuje przepisy,

- sprawnie posługuje się formą równoważnika zdania i zdaniem rozkazującym


Instrukcja

- pomocą redaguje proste instrukcje

- redaguje prostą instrukcję,

- posługuje się odpowiednim słownictwem- odróżnia instrukcję od przepisu,

- zna i przestrzega zasad tworzenia instrukcji- sprawnie redaguje instrukcję,

- stosuje właściwe formy gramatyczne podczas konstruowania instrukcji


Plan

- planuje treść rozmowy,

- wyodrębnia najważniejsze wydarzenia w tekście- potrafi napisać plan dnia,

- odróżnia plan ramowy od planu szczegółowego- na podstawie tekstu tworzy plan ramowy i szczegółowy,

- na podstawie planu redaguje wypowiedzi wielozdaniowe,

- rozumie pojęcie chronologii wydarzeń


- przekształca plan ramowy w streszczenie, a plan szczegółowy w opowiadanie,

- rozumie cel pisania planów wypowiedzi,

- stosuje jednolitą formę (równoważnik zdania lub zdanie)

Opowiadanie

- odróżnia opowiadanie od opisu,

- buduje plan ramowy, jako przygotowanie do opowiadania- zachowuje chronologie wydarzeń w opowiadaniu,

- przestrzega właściwej budowy opowiadania,

- tworzy wstęp, rozwinięcie i zakończenie w danej formie wypowiedzi


- stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobową,

- komponuje spójną wypowiedź na dany temat,

- przestrzega zasad redagowania opowiadania,

- wplata dialog w opowiadanie- redaguje opowiadanie z zastosowaniem wszystkich prawideł,

- prawidłowo zapisuje dialog w opowiadaniu,

- tworzy opowiadanie na podstawie komiksu


- redaguje opowiadania twórcze,

- posługuje się barwnym językiem,

- stosuje wypowiedzenia proste i złożone,

- układa np. baśnie w myśl zasad gatunkuStreszczenie

- wyszukuje najważniejsze wydarzenia w tekście

- pisze streszczenie na podstawie ramowego planu

- świadomie stosuje zdania pojedyncze,


- streszcza tekst stosując zdania pojedyncze,

- świadomie unika zbędnych ozdobników,

- dokonuje właściwej selekcji wydarzeń

Kształcenie literackie

- rozumie pojęcie fikcji literackiej,

- odróżnia wydarzenia i osoby realistyczne od fantastycznych- odróżnia osoby mówiące w wierszu i narratora w prozie od autora tekstu,

- określa czas i przestrzeń akcji,

- wskazuje cechy bohaterów i ich przeżycia,

- wskazuje w tekście opis, opowiadanie, dialog,

- wskazuje poznane środki stylistyczne,


- określa sens utworu,

- wyszukuje odpowiednie fragmenty utworu (na potwierdzenie jakiegoś założenia),

- rozumie funkcje artystyczne środków wypowiedzi,

- motywuje ocenę postaci,

- dostrzega prawdy życiowe w utworach literackich


- wyodrębnia pierwszo- i drugorzędne zagadnienia w utworze,

- rozumie różnice między warstwą historyczną a fikcją utworu literackiego,

- porównuje świat przedstawiony w różnych utworach,

- określa cechy i przeżycia bohaterów- wykazuje się wiedzą z danej dziedziny znacznie wykraczającą ponad program

Wersyfikacja

- odróżnia wiersz od prozy

- rozróżnia wiersz stroficzny i ciągły,

- rozumie zjawisko rytmu i rymu- określa cechy wiersza stroficznego i ciągłego,

- znajduje rytm wiersza i rym- określa cechy wiersza stroficznego i ciągłego,

- określa cechy wiersza białego,

- zna rymy, potrafi wymienić ich rodzaje

Genologia

- rozróżnia podstawowe gatunki literackie,

- rozpoznaje: legendę, mit, opowieść biblijną, poezję, bajkę, legendę, nowelę

- uzasadnia przynależność utworu do danego gatunku literackiego,

- dostrzega związek mitów z baśniami- porównuje poznane utwory reprezentujące różnorodne gatunki

- wykazuje się znajomością literatury także spoza lektury,

- zna i rozumie pojęcia: gatunek literacki, rodzaj literackiMedia

- zna podstawowe media i potrafi je nazwać,

- rozumie podstawowe pojęcia dotyczące prasy i telewizji- zna podstawowe terminy ze słownika filmowego,

- orientuje się w programach telewizyjnych dla dzieci,

- zna 2- 3 tytuły prasy dla dzieci


- stosuje terminologie związana z filmem i prasą,

- rozróżnia gatunki filmowe, prasowe,

- umie czytać program telewizyjny,

- czyta teksty prasowe ze zrozumieniem treści i funkcji- opisuje dzieło filmowe ze względu na jego środki wyrazu,

- rozumie różnicę między filmem a utworem literackim,

- ocenia program telewizyjny pod względem treści,

- tworzy własny komiks,

- opisuje tekst prasowy ze względu na funkcję


- potrafi przygotować i zaprezentować w interesujący sposób prezentację multimedialną,

- tworzy teksty do gazetki szkolnejPostawa

- jest biernym uczestnikiem zajęć,

- nie zawsze wykonuje zadania domowe,

- nie pracuje systematycznie,

- włącza się do pracy pod nadzorem i dodatkowej motywacji,

- niechętnie uczestniczy w zajęciach wyrównawczych


- sporadycznie włącza się w tok zajęć,

- wykonuje większość zadań domowych terminowo,

- współpracuje z grupą w realizacji zadania,

- prowadzi systematycznie zeszyt,

- ma niewiele nieobecności


- czynnie uczestniczy w lekcjach,

- systematycznie i solidnie wykonuje zadania,

- dotrzymuje terminów,

- pełni funkcje w grupie,

- stara się rozwijać własne zainteresowania,

- ma staranny zeszyt,

- pyta i prosi o pomoc,

- nie opuszcza lekcji,
- bierze aktywny udział w lekcji,

- wykonuje zadania rozszerzające polecenia,

- potrafi pracować w grupie wykazując się inicjatywą,

- pomaga innym w nauce,

- rozwija swoje zainteresowania,

- bierze udział w konkursach,

- formułuje i przedstawia własne opinie,

- potrafi zadawać pytania,

- bierze udział w dyskusji,


- twórczo i samodzielnie rozwija zainteresowania,

- bierze aktywny udział w lekcji,

- podejmuje inicjatywy, działalność literacką, kulturalną, uczestniczy w konkursach reprezentując szkołę,

- odważnie broni swego stanowiska w dyskusji, dobierając właściwe argumenty,

- prowadzi bardzo starannie zeszyt

1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość