Strona główna

Wymagania edukacyjne z języka polskiego kl. IV


Pobieranie 229.38 Kb.
Strona3/3
Data18.06.2016
Rozmiar229.38 Kb.
1   2   3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

KL. VI


DZIAŁ PROGRAMOWY

KONIECZNE

(DOPUSZCZAJĄCY)

PODSTAWOWE

(DOSTATECZNY)

ROZSZERZAJĄCE

(DOBRY)

DOPEŁNIAJĄCE (B. DOBRY)

WYKRACZAJĄCE

(CELUJĄCY)

Głoska

UCZEŃ:

- zna i rozumie pojęcia: głoska, litera, sylaba, akcent

- odróżnia głoski i litery

dostrzega różnice między pisownią a wymową spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych
UCZEŃ:

rozróżnia spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, twarde i miękkie, głoski ustne i nosowe

- dostrzega różne funkcje litery „i”

- poprawnie zapisuje spółgłoski dźwięczne

- poprawnie oznacza miękkość spółgłosek


UCZEŃ:

- poprawnie zapisuje „ę” i „ą” w większości wyrazów

- poprawnie akcentuje czasowniki na 3. i 4. sylabie od końca


UCZEŃ:

- we wszystkich wypowiedziach ustnych poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, uwzględnia intonację zdania


Wyraz, budowa, odmiana, pisownia

- zna pojęcia: podstawa słowotwórcza, formant, wyraz podstawowy, wyraz pochodny

- wymienia typy formantów- wyróżnia wyrazy pokrewne i wieloznaczne

- tworzy wyrazy pochodne za pomocą znanych formantów

- tworzy rodzinę wyrazów


- rozumie znaczenie realne i przenośne wyrazu

- wyodrębnia podstawę słowotwórczą i formant

- rozpoznaje formant przedrostkowy i przyrostkowy


- wyjaśnia znaczenie wyrazów na podstawie prostej etymologii lub analizy słowotwórczej

- poprawnie zapisuje wyrazy z przedrostkami: roz-, bez-, wz-, ws-, weź-, wes-
- wskazuje na funkcje formantów słowotwórczych

- poprawnie zapisuje wyrazy z przedrostkami obcego pochodzeniaCzasownik

-odróżnia: czasownik dokonany i czasownik niedokonany od innych części mowy

-rozumie pojęcia: forma nieosobowa na -no, -to

- zna tryby czasownika

- z pomocą nauczyciela określa formę fleksyjną czasowników- rozpoznaje i tworzy formy czasowników zakończone na -no,

-to

- określa formę fleksyjną czasowników- w wypowiedziach ustnych i pisemnych używa poprawnych form gramatycznych -czasownika

- przekształca zdania z konstrukcji czynnej na bierną i odwrotnie

- określa funkcje stron czasownika

- wskazuje różnice między czasownikiem przechodnim i nieprzechodnimRzeczownik

- odróżnia rzeczownik od innych części mowy

- określa przypadek, liczbę i rodzaj
- rozpoznaje rzeczowniki nazywające czynności, pojęcia, cechy

- prawidłowo wskazuje temat i końcówki- wskazuje i nazywa oboczności w tematach rzeczowników

- potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy rzeczownika- w wypowiedziach ustnych i pisemnych używa poprawnych form rzeczownika

- wyjaśnia, na czym polega nieregularność odmiany niektórych rzeczowników

Przymiotnik

- odróżnia przymiotnik od innych części mowy

-zna rodzaje stopniowania

-wie, że nie wszystkie przymiotniki podlegają stopniowaniu

zna zasady pisowni nie z przymiotnikami;
- stopniuje przymiotnik:

-zna i stosuje zasady pisowni nie z przymiotnikami

- rozpoznaje przymiotniki nie podlegające stopniowaniu


- poprawnie pisze nie

z przymiotnikami;
- wie, czemu służy stopniowanie
Liczebnik

- zna rodzaje liczebnika

-poprawnie zapisuje daty- rozróżnia liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe i zbiorowe

- poprawnie zapisuje liczebnik;- rozpoznaje różne typy liczebników w tekście;

- określa formę gramatyczną liczebnika- poprawnie łączy liczebnik zbiorowy z rzeczownikiem

- uzasadnia użycie danego typu liczebnika w tekście- poprawnie odmienia liczebniki złożone i nieokreślone

Zaimek

-zna rodzaje zaimków

- zna wzory odmian niektórych zaimków

-świadomie używa zaimków we własnych tekstach

-poprawnie odmienia zaimki

- stosuje różne formy zaimków, by uniknąć powtórzeń-uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków

Przysłówek

- odróżnia przysłówek od innych części mowy;

- tworzy przysłówek; od przymiotnika

- zna zasady pisowni nie z przysłówkami odprzymiotnikowymi


- poprawnie stopniuje przysłówki;

- zna zasady pisowni nie z przysłówkami- poprawnie pisze nie z przysłówkami odprzymiotnikowymi

- poprawnie pisze nie z przysłówkami nie pochodzącymi od przymiotników

-uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków

Przyimek

- wyróżnia przyimek jako nieodmienną część mowy

- poprawnie stosuje przyimki, określając stosunki przestrzenne i czasowe
- poprawnie pisze często używane wyrażenia przyimkowe;

- poprawnie pisze większość przyimków złożonych i wyrażeń przyimkowych;

- poprawnie pisze wyrażenia przyimkowe i przyimki złożone;
Spójnik

- rozpoznaje podstawowe spójniki

w zdaniu


- poprawnie stosuje spójniki w zdaniu pojedynczym i w zdaniu złożonym

- podaje przykłady spójników podrzędności i współrzędności

- wymienia spójniki, przed którymi stawia się przecinek-rozpoznaje spójniki podrzędności i współrzędności

- rozróżnia cztery rodzaje spójników współrzędności


Pisownia

- zna zasady pisowni nie z różnymi częściami mowy

- poprawnie pisze nie z czasownikami i rzeczownikami

- rozumie pojęcie łącznika jako znaku graficznego używanego przy łączeniu wyrazów złożonych


- poprawnie pisze nie z przymiotnikami i przysłówkami

- zna zasady pisowni wyrazów z en, em, on, om

-popełnia nieliczne błędy w pisowni przedrostków roz-, bez-, wz-, ws-

- popełnia nieliczne błędy w pisowni zakończeń rzeczowników i przymiotników


-poprawnie pisze nie

z różnymi częściami mowy

-prawnie zapisuje większość wyrazów z en, em, on, om

- poprawnie zapisuje przedrostki roz-, bez-, wz-, ws-, wes-, wes-, z-, s-.ś

- poprawnie pisze zakończenia rzeczowników i przymiotników


- świadomie stosuje i poprawnie zapisuje przymiotniki złożone

- poprawnie pisze wyrazy obcego pochodzenia

Wypowiedzenie

- zna rodzaje zdań współrzędnie złożonych

- próbuje określać ich rodzaje-

- odróżnia zdania pojedyncze od złożonych

- zna części zdania

- na łatwych przykładach omawia sposób wyrażania podmiotu i orzeczenia- stosuje różne rodzaje zdań w zależności od celu wypowiedzi

- świadomie posługuje się szykiem wyrazów w zdaniu w celu uniknięcia dwuznaczności oraz uzyskania spójności tekstu

- stosuje różne rodzaje orzeczenia

- rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe

- tworzy związki zgody, rządu i przynależności

- układa przykłady czterech rodzajów zdań współrzędnie złożonych- świadomie stosuje konstrukcje nominalne

- świadomie stosuje zaimki w celu uzyskania spójności wypowiedzi

- rozpoznaje rodzaje zdań współrzędnie złożonych

- na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażania podmiotu i orzeczenia

- wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je

- na ogół poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w zdaniu pojedynczym i złożonym- opisuje stosunki między zdaniami składowymi w zdaniu złożonym i przedstawia je graficznie

- omawia różne sposoby wyrażania przydawki, dopełnienia i okolicznika

- poprawnie stosuje

znaki interpunkcyjne w zdaniu złożonym- wskazuje funkcje składniowe frazeologizmów

Wypowiedź ustna i pisemna (formy użytkowe)

- redaguje zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie i telegram

- poprawnie stosuje zwroty grzecznościowe- redaguje telegramy do różnych adresatów


-redaguje proste teksty reklamowe

- świadomie posługuje się w rozmowie środkami komunikacji niewerbalnej,

redaguje teksty reklamowe- redagując teksty reklamowe, zwraca uwagę na etyczny wymiar składanych obietnic

Dialog

- zapisuje dialog, stosując poprawną interpunkcję

- włącza dialog

w tok opowiadania- świadomie posługuje się mową zależną i niezależną


-poprawnie redaguje wywiad z postacią rzeczywistą i fikcyjną

-w wywiadzie stosuje słownictwo ożywiające wypowiedź

Opowiadanie

- w tekście uwzględnia chronologię zdarzeń, związki przyczynowo-skutkowe

- stosuje poprawny układ graficzny- próbuje włączyć opis i dialog w tok narracji

- włącza opisy i dialogi

- dostrzega różnice między językiem mówionym a pisanym- wzbogaca narrację elementami charakterystyki postaci

-potrafi kreować dramaturgię zdarzeń- stosuje słownictwo ożywiające relację, słownictwo oceniające

- wykorzystuje różnorodne konstrukcje składniowe,

- buduje ciekawe opowiadania odtwórcze wykorzystując swoją wyobraźnię


Opis

- opisuje wygląd zewnętrzny postaci rzeczywistej i fikcyjnej,- opisuje wygląd krajobrazu lub dzieła sztuki wg wcześniej ustalonego planu


-samodzielnie redaguje opis krajobrazu lub dzieła sztuki

- stosuje słownictwo oceniające- rozróżnia opis rzeczowy i artystyczny

- używa słownictwa nacechowanego emocjonalnie

List

-redaguje list prywatny do rzeczywistego lub fikcyjnego odbiorcy

-zwraca uwagę na pisownię zwrotów grzecznościowych

dba o estetykę


- stosuje właściwy układ graficzny tekstu

- redaguje list oficjalny, stosując właściwe wyrażenia i zwroty

- stosuje właściwe słownictwo i styl

- w liście oficjalnym dobiera stosowny styl ze względu na treść i adresata

Charakterystyka postaci

-zna schemat charakterystyki postaci

-redaguje charakterystykę postaci wg ustalonego wcześniej planu- redaguje tekst poprawny pod względem kompozycyjnym

- stosuje właściwy układ graficzny
-stosuje pogłębioną ocenę postaci

-podejmuje próbę redagowania autocharakterystyki i charakterystyki porównawczej

- określa motywację czynów bohaterów i ocenia ich postępowanie- w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego bohatera

- umiejętnie wprowadza cytaty z utworu literackiegoKomunikacja literacka

-rozróżnia pojęcia pisarz - poeta

-wskazuje w tekście osobę narratora

- odróżnia podmiot mówiący od autora

- czyta tekst z podziałem na role

- rozróżnia formy wypowiedzi w tekście: dialog, monolog, opis, opowiadanie

- czyta wyraźnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym

- odczytuje informacje z różnych źródeł


- orientuje się wybiórczo w biografiach sławnych ludzi

- wskazuje podmiot mówiący w wierszu

-odczytuje z tekstu sytuację komunikacyjną

-z dialogu odczytuje informacje o bohaterach

- czyta głośno, płynnie

- w tekstach literackich rozpoznaje intencje

- odczytuje ilustracje i schematy

- zestawia informacje z różnych źródeł- zna wskazane fragmenty biografii pisarza

- określa adresata utworu

- określa i nazywa narratora

- określa rodzaj narracji

redaguje opowiadanie twórcze z pozycji różnych narratorów

- relacjonuje dialog w mowie zależnej i niezależnej

- czyta wyraziście

- dostrzega i komentuje wybrany problem

- czyta teksty w prasie młodzieżowej ze zrozumieniem ich treści


- typuje role bohaterów, narratora, milczącego adresata

- rozumie rolę dialogu, monologu i opisu w utworze

- podejmuje próby porównania różnych form przekazu treści


- czyta teksty prasowe ze zrozumieniem ich treści

- wskazuje charakterystyczne cechy dotycząceFikcja literacka

- dostrzega różnice między światem przedstawionym a rzeczywistością

- rozumie pojęcia: fikcja literacka, wątek, akcja

- próbuje oceniać zachowanie bohaterów


- odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości

- ocenia zachowanie bohaterów

- rozumie pojęcia: świat przedstawiony, fabuła

różnorodnie przetwarza tekst (ustnie i pisemnie)- ocenę bohaterów potwierdza właściwym fragmentem tekstu

- wyodrębnia wątki w utworze literackim-formułuje pytania, na które tekst nie daje odpowiedzi

- wyciąga własne wnioski z tekstu- formułuje własne sądy i przemyślenia dotyczące tekstów literackich

Wersyfikacja

-liczy sylaby w wierszu

- wygłasza tekst ze świadomością budowy wiersza- dostrzega związek liczby sylab z wierszem sylabicznym

- rozumie pojęcie wiersz wolny

- wygłasza tekst ze świadomością roli cech języka poetyckiego


- dostrzega różnicę między wierszem sylabicznym a wierszem wolnym

- czyta wiersz z uwzględnieniem właściwej intonacji

- interpretuje wiersz ze świadomością roli i charakteru podmiotu mówiącego


- odróżnia wiersz sylabiczny od wiersza wolnego

- czyta wiersz, dostosowując barwę głosu i intonację do myśli i uczuć zawartych w utworze


- podejmuje próby

twórczości poetyckiej


Język artystyczny i jego funkcje

- rozumie pojęcia: epitet. porównanie, przenośnia

- dostrzega różnicę między językiem potocznym a literackim- rozpoznaje środki stylistyczne

- rozumie zależności sytuacyjne i osobowe stosowania różnych odmian języka- omawia funkcję środków stylistycznych w tekście

- dostrzega swoiste cechy języka literatury w poszczególnych utworach

- podejmuje próby wypowiedzi na ten sam temat w języku literackim i potocznym- świadomie stosuje we własnych tekstach różne środki artystycznego wyrazu

Genologia

- wskazuje w utworze postacie i wydarzenia komiczne

- dostrzega różnicę między opowiadaniem i powieścią

- zna odmiany powieści ze względu na tematykę


-odróżnia odmiany powieści ze względu na tematykę

- wyodrębnia i wykazuje cechy powieści

- odróżnia nowelę od powieści

- zna rodzaje literackie- rozpoznaje komedię jako utwór dramatyczny

- rozróżnia tekst główny i poboczny

- wyodrębnia i wykazuje cechy noweli i opowiadania

- rozróżnia utwory należące do epiki, liryki i dramatu- rozróżnia rodzaje powieści ze względu na charakter świata przedstawionego i czas prezentowanych zdarzeń

- bezbłędnie określa rodzaj i gatunek literacki utworu

Znaki kultury, tradycja

rozumie, że Biblia jest wyrazem wiary monoteistycznej chrześcijan, a mity są wyrazem wiary politeistycznej Greków i Rzymian

-zauważa różnice między językiem literackim a gwarą

- dostrzega walory estetyczne dzieła filmowego, teatralnego, muzycznego

- rozumie, że prasa jest jednym ze środków przekazu
- próbuje odczytać wartości zawarte w dziełach sztuki

- świadomie i celowo dokonuje wyboru propozycji z programu telewizyjnego

- opisuje dzieło literackie, filmowe lub teatralne, uwzględniając jego elementy, swoistość tworzywa i funkcje


- rozumie rolę Biblii w tradycji europejskiej i współcześnie

- rozumie rolę mitów w tradycji i współcześnie

- wskazuje różnice między językiem literackim a gwarą

- zna podstawowe pojęcia różnych sztuk

- rozróżnia czasopisma ze względu na częstotliwość ich ukazywania się

- tworzy proste teksty dziennikarskie, np. wywiad, sprawozdanie z uroczystości szkolnej- rozumie odmienne punkty widzenia

-ocenia programy dla młodzieży pod kątem ich przydatności

- tworzy proste scenariusze teatralne lub filmowe


- opisuje tekst prasowy, uwzględniając jego zawartość informacyjną i prawdziwość

- pisze teksty dziennikarskie do gazetki klasowej lub szkolnej (wywiad, sondaż, informacja, recenzja, sprawozdanie, reportaż)Postawa

- jest biernym uczestnikiem zajęć

- nie przeszkadza innym w ich prowadzeniu

- włącza się do pracy pod nadzorem nauczyciela

- przy dużej pomocy nauczyciela potrafi odtworzyć efekty pracy kolegów i odwzorować zaprezentowane przez innych elementy wiedzy- współpracuje z grupą w realizacji zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela

- czasami wykazuje się w czasie lekcji aktywnością- czynnie uczestniczy w lekcji

- wykonuje polecenia nauczyciela

-chętnie realizuje pomysły innych

- zadania powierzone przez grupę wykonuje samodzielnie- formułuje i przedstawia na forum klasy własne opinie

- bierze czynny udział w dyskusji

- bierze udział w konkursach polonistycznych

- wykazuje się aktywną postawą w klasie

- aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę

-często wykazuje własną inicjatywę-podejmuje się z własnej woli realizacji różnych zadań

- wykazuje inicjatywę i pomysłowość, służąc swą wiedzą członkom w grupy uczniowskiej

- bierze udział w konkursach i osiąga w  nich sukcesy

W KLASACH IV- VI OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

- nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności, co uniemożliwia mu wiedzę na poziomie wyższym,

- nie opanował techniki czytania na odpowiednim poziomie,

- popełnia wiele błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, językowych,

- nie opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą,

- odmawia pomocy ze strony kolegów i nauczyciela,

- nie prowadzi notatek, nie przynosi potrzebnych pomocy,

- opuszcza lekcje bez wyraźnej przyczyny,

- ma lekceważący stosunek do nauczyciela i kolegów,- przeszkadza na lekcji.1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość