Strona główna

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna


Pobieranie 106.34 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar106.34 Kb.
Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia i społeczeństwo

dla klasy V szkoły podstawowej
Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą, odmawia odpowiedzi na zadawane pytania, nie wykonuje pracy domowej, nie jest w stanie udzielić odpowiedzieć na zadane pytania nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi korzystać z mapy, nie jest w stanie połączyć logicznie informacji, nie przejawia aktywności na lekcji, wypowiedzi są chaotyczne, nieuporządkowane chronologicznie lub problemowo.
Ocenie podlegają:

sprawdziany wiadomości , odpowiedzi ustne, kartkówki , aktywność na lekcji , zeszyt ćwiczeń, dodatkowe prace np. referaty, wywiady itp., prace domowe.Wymagania na ocenę

dopuszczającą

Uczeń:

Wymagania na ocenę

dostateczną

Uczeń:

Wymagania na ocenę

dobrą

Uczeń:

Wymagania na ocenę

bardzo dobrą

Uczeń:

Wymagania na ocenę

celującą

Uczeń:

– posługuje się pojęciami: źródło historyczne, chronologia, kalendarz księżycowy, kalendarz słoneczny, kalendarz juliański, kalendarz gregoriański

– określa przedmiot badań historycznych– dokonuje podziału źródeł na pisane i niepisane (materialne i niematerialne)

– wymienia przykłady źródeł historycznych obu typów

– wyjaśnia znaczenie pomiaru czasu

– na podstawie daty rocznej zdarzenia, określa wiek, w którym miało ono miejsce

– przedstawia ogólnie genezę kalendarza

– wyjaśnia znaczenie narodzin Chrystusa dla współczesnej rachuby lat

– posługuje się terminami dotyczącymi chronologii


– wyjaśnia znaczenie chronologii w badaniach historycznych

– posługuje się osią czasową – potrafi prawidłowo umiejscowić na osi czasowej wydarzenia mające miejsce w okresie przed narodzinami Chrystusa i po nich

– posługuje się skrótami dotyczącymi chronologii


– wyjaśnia, jakie znaczenie dla historyka ma prawdziwość przekazu źródłowego

– przedstawia ogólnie znaczenie kalendarza
– wyjaśnia, jakie znaczenie dla historyka ma prawdziwość przekazu źródłowego


– posługuje się pojęciami: cywilizacja, Bliski Wschód, Daleki Wschód, faraon, monarchia despotyczna, mumifikacja, piramida, hieroglify, zwoje papirusu

– wymienia najstarsze starożytne cywilizacje
– wskazuje na mapie starożytne cywilizacje: Mezopotamię, Egipt, Indie, Chiny

– wymienia określenia, które wyjaśniają pojęcie cywilizacji

– wymienia charakterystyczne cechy pierwszych cywilizacji

– opowiada o wierzeniach Egipcjan

– przedstawia wyobrażenia Egipcjan o życiu pozagrobowym


– wskazuje zależność pomiędzy położeniem geograficznym a powstaniem cywilizacji

– wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji

– opisuje organizację państwa egipskiego


– wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla badań nad przeszłością człowieka


– dostrzega związki między powstawaniem cywilizacji i państwa a organizacją społeczeństwa

– posługuje się pojęciami: Hellada, polis, kolonia

– wskazuje na mapie


i określa położenie geograficzne Grecji


– opowiada o warunkach życia mieszkańców Hellady

– opowiada o zajęciach Greków
– dostrzega związki między warunkami naturalnymi Grecji a wykształceniem się polis i życiem mieszkańców

– wymienia czynniki jednoczące Greków

– wyjaśnia znaczenie pojęcia: wielka kolonizacja


– wskazuje przyczyny i następstwa kolonizacji greckiej

– wyjaśnia znacznie określenia: Jedna Hellada wiele wspólnot

– posługuje się pojęciami: demokracja, agora, akropol, arystokracja, Zgromadzenie Ludowe


– wie skąd wywodzi się pojęcie demokracja

– wie, komu przysługiwała pełnia praw w Atenach

– opowiada o organizacji greckiej polis


– opisuje ustrój Aten

– opisuje sytuację niewolników w Grecji

– wymienia główne zasady, na których opierała się demokracja ateńska

– dostrzega podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a współczesną

– posługuje się pojęciami: mitologia, mit, heros, Olimp

– wymienia głównych bogów olimpijskich– opowiada, w jaki sposób Grecy wyobrażali sobie bogów

– opowiada o życiu bogów na Olimpie

– przypisuje bogom ich atrybuty i dziedziny życia, którymi się opiekowali

– opowiada w jaki sposób Grecy czcili bogów– opowiada wybrany mit

– wyszukuje w mitach wartości uniwersalne

– opisuje obrzędy religijne Greków

– przedstawia różnice między bogami i herosami– posługuje się zwrotami: syzyfowa praca, pięta Achillesa, męki Tantala, jabłko niezgody

– wyjaśnia znaczenie tych zwrotów współcześnie

– ocenia rolę religii w umacnianiu wspólnoty greckiej


– rozumie rolę mitów w kulturze antycznej i współczesnej


– posługuje się pojęciami: igrzyska, barbarzyńcy, złoty wiek, koturny, akropol, styl dorycki, joński, koryncki

– pamięta datę 776 r. p.n.e.
– pamięta postaci: Sokrates, Platon, Arystoteles, Perykles

– umieszcza na osi czasu datę pierwszych igrzysk olimpijskich

– wie jak wyglądał teatr grecki

– wymienia dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju i pozostałe konkurencje sportowe

– wie kto mógł brać udział w igrzyskach olimpijskich

– rozpoznaje porządki architektoniczne: dorycki, joński, koryncki

– pamięta główne osiągnięcia dorobku materialnego i nauki starożytnych Greków


– opowiada o aktorach i rodzajach sztuk w teatrze greckim

– opowiada o przebiegu igrzysk olimpijskich w starożytności

– charakteryzuje architekturę i sztukę grecką oraz porządki architektoniczne: dorycki, joński, koryncki

– opisuje złoty wiek w Atenach– rozumie rolę teatru igrzysk w życiu Greków

– ocenia rolę Peryklesa w rozkwicie kulturalnym Grecji

– ocenia wkład Greków w kształtowanie się kultury śródziemnomorskiej


– potrafi przedstawić podobieństwa
i różnice w organizacji igrzysk starożytnych
i współczesnych

– określa wpływ kultury greckiej na współczesność– posługuje się pojęciami: republika rzymska, cesarstwo, senat, konsul, dyktator, prowincje, legiony

– wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Rzymu

– wyjaśnia jakie znaczenie mają daty: 753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 476 r. n.e.

– opowiada legendę o powstaniu Rzymu

– wie kim był Juliusz Cezar i Oktawian August– wie jak doszło do powstania republiki rzymskiej

– zna przyczyny upadku republiki

– wie w jaki sposób powstało Imperium Rzymskie

– wskazuje na mapie kierunki i zasięg podboju Rzymian

– wie jak powstało Cesarstwo Rzymskie

– umie wymienić przyczyny upadku Imperium Rzymskiego– opowiada jak funkcjonowała republika

– umie dokonać oceny postaci Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta
– wyjaśnia jakie czynniki decydują o trwałości i potędze państwa

– posługuje się pojęciami: forum, termy, Koloseum, atrium


– opisuje życie i zwyczaje w rodzinie rzymskiej

– wyjaśnia jaka była rola rodziny w starożytnym Rzymie

– opowiada o życiu codziennym Rzymian

– wie gdzie rzymianie spędzali wolny czas

– wie jak przebiegały walki gladiatorów

– umie opisać dom bogatego Rzymianina– określa rolę i pozycję poszczególnych członków rodziny

– wie czym różniło się życie biednych i bogatych w starożytnym Rzymie

– opowiada, w jaki sposób mieszkańcy Rzymu spędzali wolny czas

– opowiada o nauczaniu w Rzymie
– wyjaśnia znaczenie powiedzenia „Otia post negotia”

– wskazuje różnice między nauczaniem i rozrywkami w starożytnym Rzymie i współcześnie

– posługuje się pojęciami: wróżbiarstwo, judaizm,

Ewangelia, Stary Testament, Nowy Testament, apostołowie, biskup
– umie wymienić trzech najważniejszych bogów rzymskich

– wie w jaki sposób Rzymianie czcili swoich bogów

– wskazuje na mapie Palestynę

– wie gdzie i kiedy narodziła się religia chrześcijańska

– wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa


– opowiada o religii żydowskiej

– zna postaci Jezusa, św. Pawła z Tarsu, Nerona, Konstantyna Wielkiego

– opowiada o prześladowania

chrześcijan

– opowiada, jak na przestrzeni wieków zmieniał się stosunek Rzymian do chrześcijan


– wyjaśnia, dlaczego religia chrześcijańska zdobywała coraz więcej zwolenników


– określa rolę chrześcijaństwa w starożytności


– posługuje się pojęciami: forum, prawo XII tablic, romanizacja


– przedstawia osiągnięcia kulturalne i cywilizacyjne Rzymian

– opowiada o wyglądzie rzymskiego miasta– wymienia cechy charakterystyczne architektury rzymskiej

– wymienia najważniejsze osiągnięcia Rzymian w dziedzinie prawa, literatury i inżynierii

– wie na czym polegała romanizacja


– podaje typy i przykłady budowli charakterystycznych dla architektury rzymskiej

– wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”
– dostrzega obecność osiągnięć cywilizacyjnych Rzymu we współczesnym świecie


– prawidłowo posługuje się pojęciami: roczniki, kronikarz, ród, wiec, wspólnota plemienna, dynastia, poseł, diadem


– wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 966 r., 1000 r.,1018 r., 1025 r.

– zna postaci: Gall Anonim, Mieszko I, biskup Wojciech, Bolesław Chrobry

– wymienia główne plemiona zamieszkujące w średniowieczu ziemie polskie


– umieszcza daty 966 r., 1000 r., 1018 r., 1025 r. na osi czasu

– opowiada o legendarnych przodkach Mieszka I

– wskazuje na mapie obszary zamieszkujące przez te plemiona

– wie jakie znaczenie miało przyjęcie chrztu przez

Mieszka I

– omawia stosunki z sąsiadami podczas panowania pierwszych Piastów– opowiada o życiu Słowian na ziemiach polskich

– korzystając z mapy, przedstawia zmiany terytorialne w czasie panowania Bolesława Chrobrego

– wie jakie znaczenie miał zjazd w Gnieźnie


– opowiada o kształtowaniu się organizacji kościelnej na ziemiach polskich

– prawidłowo posługuje się pojęciami: gród, możni, dostojnicy duchowni, podgrodzia, pospolite ruszenie, ludność służebna

– umie opisać wygląd grodu

– wymienia grupy społeczne, które wykształciły się w epoce wczesnopiastowskiej

– wie jakie obciążenia spoczywały na poddanych władcy


– umie opowiedzieć o roli władcy w państwie Piastów

– opowiada o organizacji wojska w czasach Bolesława Chrobrego

– opisuje uzbrojenie tarczownika i pancernego

– wie jaką rolę w organizacji państwa odgrywały osady służebne– charakteryzuje społeczeństwo w epoce wczesnopiastowskiej


– zna nazwy miejscowości służebnych i wyjaśnia ich znaczenie

– prawidłowo posługuje się pojęciami: zasada senioratu, senior


– wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1138 r., 1226 r., 1320 r.

– przedstawia główne zasady statutu Bolesława Krzywoustego

– rozpoznaje na ilustracji wojownika tatarskiego i rycerza krzyżackiego


– zaznacza okres rozbicia dzielnicowego na osi czasu

– opisuje najważniejsze wydarzenia z okresu panowanie Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka

– opowiada o konflikcie polsko - krzyżackim w czasach Władysława Łokietka

– wymienia czynniki jednoczące kraj– opowiada o początkach państwa krzyżackiego

– wie co działo się w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego

– omawia przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego


– ocenia rolę Władysława Łokietka w procesie jednoczenia państwa

– prawidłowo posługuje się pojęciami: dyplomata, Orle Gniazda


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1343 r., 1364 r.

– wymienia dokonania Kazimierza Wielkiego– zaznacza na osi czasu lata panowania Kazimierza Wielkiego, datę założenia Akademii Krakowskiej

– przedstawia sukcesy polityki wewnętrznej (król –gospodarz) i zagranicznej (król – dyplomata) Kazimierza Wielkiego– wskazuje na mapie Kraków oraz zmiany terytorialne państwa polskiego za rządów Kazimierza Wielkiego

– umie wyjaśnić dlaczego ostatni z rodu Piastów otrzymał przydomek „Wielki”

– wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”


– określa, jaką rolę odegrała pierwsza wyższa uczelnia w Krakowie

– ocenia rolę Kazimierza Wielkiego w umacnianiu pozycji Polski w Europie– prawidłowo posługuje się pojęciami: monarchia stanowa, duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, chłopstwo, możnowładcy, herb, patrycjat, pospólstwo, plebs, cechy, gildie


– wymienia wszystkie cztery stany średniowiecza

– opisuje wszystkie cztery stany średniowiecza

– opowiada jak wyglądała droga edukacji rzemieślniczej od ucznia do mistrza

– wie jaką rolę w życiu średniowiecznych miast odgrywały cechy i gildie


– porównuje życie chłopa z życiem rycerza i mieszczanina

– wie co decydowało o przynależności do określonego stanu

– porównuje warunki życia w mieście średniowiecznym i współczesnym


– wskazuje różnicę między organizacją społeczeństwa
w średniowieczu
a współczesnym polskim społeczeństwem


– prawidłowo posługuje się pojęciami: unia personalna, przywilej, dostojnik, sojusz


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1374 r., 1385 r.

– zna postaci: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Jagiełło

– wskazuje na mapie obszar Polski i Litwy po unii w Krewie

– umie odczytać wiadomości z drzewa genealogicznego Jagiellonów– umieszcza no osi czasu daty 1374 r., 1385 r.

– wymienia główne postanowienia unii zawartej między Polską a Litwą– wie jakie były przyczyny podpisania unii polsko- litewskiej w Krewie

– podaje skutki unii w Krewie dla obydwu narodów– zna genezę dynastii Jagiellonów w Polsce

– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 15 lipca 1410 r., 1411 r.


– zna postacie: Władysława Jagiełły, Witolda, Ulryka von Jungingena


– omawia przyczyny konfliktu polsko- krzyżackiego za panowania Władysława Jagiełły

– opisuje przebieg walk na polach Grunwaldu

– omawia postanowienia pokoju toruńskiego

– wskazuje na mapie ziemie odzyskane przez Polskę i Litwę oraz te, które pozostały w rękach zakonu– wie co dało Polsce i Litwie zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem

– charakteryzuje sposób dowodzenia i strategię wojskową w bitwie pod Grunwaldem

– prawidłowo posługuje się pojęciami: wojska zaciężne, hołd lenny, akt inkorporacji


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1454 r., 1466 r.


– wymienia przyczyny wybuchu wojny trzynastoletniej

– omawia przebieg wojny trzynastoletniej

– wskazuje na mapie tereny odzyskane przez Polskę w wyniku wojny trzynastoletniej i tereny pozostałe w rękach Krzyżaków


– wskazuje na mapie miejsca bitew stoczonych w wojnie trzynastoletniej

– wie co oznaczają nazwy Prusy Królewskie i Prusy Zakonne

– wyjaśnia znaczenie odzyskania Pomorza Gdańskiego i ujścia Wisły dla Polski


– prawidłowo posługuje się pojęciami: hołd pruski, unia realna


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty:

1519 r., 1525 r., 1569 r.
– zaznacza daty 1519 r., 1525 r., 1569 r., na osi czasu,

– wie jak doszło do hołdu pruskiego

– wymienia postaci związane z w/w wydarzeniem

– wie dlaczego Polska i Litwa podpisały unię realną w Lublinie

– wskazuje na mapie terytoria obu połączonych państw

– opisuje Rzeczpospolitą Obojga Narodów– wymienia państwa, w których na początku XVI wieku rządziła dynastia Jagiellonów

– ocenia znaczenie hołdu pruskiego– wymienia konsekwencje unii lubelskiej dla Polski i Litwy

– prawidłowo posługuje się pojęciami: demokracja szlachecka, sejmiki ziemskie, sejm walny, marszałek, starosta, kanclerz, podkanclerzy


– opisuje wygląd i zajęcia polskiego szlachcica

– opowiada jak zorganizowany był sejm walny

– wie jakie uprawnienia miał sejm walny

– wie jakie miały zadania i jak funkcjonowały sejmiki ziemskie

– opowiada o życiu i pozycji szlachty w XVI wieku– wyjaśnia jak ukształtowała się demokracja szlachecka

– wie czym różniło się życie szlachty od pozostałych stanów

– wymienia działania szlachty ograniczające prawa mieszczan i chłopów


– wskazuje różnice między sejmem XVI-wiecznej Rzeczpospolitej a współczesnym

– prawidłowo posługuje się pojęciami: kryzys gospodarczy, karawela


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1492 r., 1519– 22

– wymienia najważniejszych XVI-wiecznych podróżników
– zaznacza na osi czasu daty: 1492 r., 1519– 22

– wymienia przyczyny odkryć geograficznych
– wskazuje na mapie trasy wypraw: Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana i objaśnia ich dokonania

– analizuje teksty źródłowe i na ich podstawie opowiada o warunkach podróży dalekomorskich– rozumie znaczenie wpływu rozwoju nauki i nowości nawigacyjnych dla rozwoju żeglarstwa

– prawidłowo posługuje się pojęciami: kolonia, plantacja, handel trójkątny


– wymienia towary przywożone do Europy z kolonii

– wie z jakimi ludami zetknęli się Europejczycy po zajęciu obszarów Ameryki– opowiada w jaki sposób zdobywcy traktowali ludność podbitą i jak organizowali zajęte tereny

– wykorzystując mapę wyjaśnia na czy polegał „handel trójkątny”

– wskazuje na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Majów i Inków


– opowiada o cywilizacjach Ameryki przed przybyciem Europejczyków

– wymienia skutki odkryć geograficznych dla Starego i Nowego Świata
– rozumie wpływ odkryć na zmiany gospodarcze w Europie


– prawidłowo posługuje się pojęciami: renesans, odrodzenie, humanizm, mecenat, perspektywa, indywidualność, krzyż grecki, arkada

– wskazuje na Włochy jako kolebkę renesansu

– wymienia głównych twórców renesansu i ich dzieła

– rozpoznaje dzieła znanych twórców renesansu


– zaznacza na osi czasu okres epoki renesansu

– zna postaci: Jan Gutenberg, Erazm z Rotterdamu, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi

– wie jakie poglądy głosili humaniści


– przedstawia poglądy humanistów na temat życia i człowieka

– wie jakie znaczenie miało wynalezienie druku dla rozpowszechnienia się myśli humanistycznej– wyjaśnia czym różniły się poglądy humanistów od filozofii średniowiecza

– prawidłowo posługuje się pojęciami: złoty wiek, krużganki, hetman


– wymienia najwybitniejsze dzieła architektury renesansowej w Polsce (Wawel, kaplica Zygmuntowska, krakowskie Sukiennice, Zamość)

– wymienia twórców literatury renesansu w Polsce– wyjaśnia jaką rolę w rozwoju kultury renesansowej w Polsce odegrali: królowa Bona, Zygmunt Stary i Zygmunt August

– opowiada o XVI-wiecznym Wawelu

– wie dlaczego XVI wiek w Polsce nazywano złotym wiekiem

– opowiada o dokonaniach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego– wyjaśnia dlaczego Mikołaj Rej jest uznawany za ojca literatury polskiej


– wymienia nazwy kilku miejscowości, w których znajdują się renesansowe budowle

– wyjaśnia rolę dworu królewskiego w upowszechnianiu kultury renesansowej
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość