Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostatecznaPobieranie 106.34 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar106.34 Kb.
Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia i społeczeństwo

dla klasy V szkoły podstawowej
Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą, odmawia odpowiedzi na zadawane pytania, nie wykonuje pracy domowej, nie jest w stanie udzielić odpowiedzieć na zadane pytania nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi korzystać z mapy, nie jest w stanie połączyć logicznie informacji, nie przejawia aktywności na lekcji, wypowiedzi są chaotyczne, nieuporządkowane chronologicznie lub problemowo.
Ocenie podlegają:

sprawdziany wiadomości , odpowiedzi ustne, kartkówki , aktywność na lekcji , zeszyt ćwiczeń, dodatkowe prace np. referaty, wywiady itp., prace domowe.Wymagania na ocenę

dopuszczającą

Uczeń:

Wymagania na ocenę

dostateczną

Uczeń:

Wymagania na ocenę

dobrą

Uczeń:

Wymagania na ocenę

bardzo dobrą

Uczeń:

Wymagania na ocenę

celującą

Uczeń:

– posługuje się pojęciami: źródło historyczne, chronologia, kalendarz księżycowy, kalendarz słoneczny, kalendarz juliański, kalendarz gregoriański

– określa przedmiot badań historycznych– dokonuje podziału źródeł na pisane i niepisane (materialne i niematerialne)

– wymienia przykłady źródeł historycznych obu typów

– wyjaśnia znaczenie pomiaru czasu

– na podstawie daty rocznej zdarzenia, określa wiek, w którym miało ono miejsce

– przedstawia ogólnie genezę kalendarza

– wyjaśnia znaczenie narodzin Chrystusa dla współczesnej rachuby lat

– posługuje się terminami dotyczącymi chronologii


– wyjaśnia znaczenie chronologii w badaniach historycznych

– posługuje się osią czasową – potrafi prawidłowo umiejscowić na osi czasowej wydarzenia mające miejsce w okresie przed narodzinami Chrystusa i po nich

– posługuje się skrótami dotyczącymi chronologii


– wyjaśnia, jakie znaczenie dla historyka ma prawdziwość przekazu źródłowego

– przedstawia ogólnie znaczenie kalendarza
– wyjaśnia, jakie znaczenie dla historyka ma prawdziwość przekazu źródłowego


– posługuje się pojęciami: cywilizacja, Bliski Wschód, Daleki Wschód, faraon, monarchia despotyczna, mumifikacja, piramida, hieroglify, zwoje papirusu

– wymienia najstarsze starożytne cywilizacje
– wskazuje na mapie starożytne cywilizacje: Mezopotamię, Egipt, Indie, Chiny

– wymienia określenia, które wyjaśniają pojęcie cywilizacji

– wymienia charakterystyczne cechy pierwszych cywilizacji

– opowiada o wierzeniach Egipcjan

– przedstawia wyobrażenia Egipcjan o życiu pozagrobowym


– wskazuje zależność pomiędzy położeniem geograficznym a powstaniem cywilizacji

– wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji

– opisuje organizację państwa egipskiego


– wyjaśnia znaczenie wynalazku pisma dla badań nad przeszłością człowieka


– dostrzega związki między powstawaniem cywilizacji i państwa a organizacją społeczeństwa

– posługuje się pojęciami: Hellada, polis, kolonia

– wskazuje na mapie


i określa położenie geograficzne Grecji


– opowiada o warunkach życia mieszkańców Hellady

– opowiada o zajęciach Greków
– dostrzega związki między warunkami naturalnymi Grecji a wykształceniem się polis i życiem mieszkańców

– wymienia czynniki jednoczące Greków

– wyjaśnia znaczenie pojęcia: wielka kolonizacja


– wskazuje przyczyny i następstwa kolonizacji greckiej

– wyjaśnia znacznie określenia: Jedna Hellada wiele wspólnot

– posługuje się pojęciami: demokracja, agora, akropol, arystokracja, Zgromadzenie Ludowe


– wie skąd wywodzi się pojęcie demokracja

– wie, komu przysługiwała pełnia praw w Atenach

– opowiada o organizacji greckiej polis


– opisuje ustrój Aten

– opisuje sytuację niewolników w Grecji

– wymienia główne zasady, na których opierała się demokracja ateńska

– dostrzega podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a współczesną

– posługuje się pojęciami: mitologia, mit, heros, Olimp

– wymienia głównych bogów olimpijskich– opowiada, w jaki sposób Grecy wyobrażali sobie bogów

– opowiada o życiu bogów na Olimpie

– przypisuje bogom ich atrybuty i dziedziny życia, którymi się opiekowali

– opowiada w jaki sposób Grecy czcili bogów– opowiada wybrany mit

– wyszukuje w mitach wartości uniwersalne

– opisuje obrzędy religijne Greków

– przedstawia różnice między bogami i herosami– posługuje się zwrotami: syzyfowa praca, pięta Achillesa, męki Tantala, jabłko niezgody

– wyjaśnia znaczenie tych zwrotów współcześnie

– ocenia rolę religii w umacnianiu wspólnoty greckiej


– rozumie rolę mitów w kulturze antycznej i współczesnej


– posługuje się pojęciami: igrzyska, barbarzyńcy, złoty wiek, koturny, akropol, styl dorycki, joński, koryncki

– pamięta datę 776 r. p.n.e.
– pamięta postaci: Sokrates, Platon, Arystoteles, Perykles

– umieszcza na osi czasu datę pierwszych igrzysk olimpijskich

– wie jak wyglądał teatr grecki

– wymienia dyscypliny wchodzące w skład pięcioboju i pozostałe konkurencje sportowe

– wie kto mógł brać udział w igrzyskach olimpijskich

– rozpoznaje porządki architektoniczne: dorycki, joński, koryncki

– pamięta główne osiągnięcia dorobku materialnego i nauki starożytnych Greków


– opowiada o aktorach i rodzajach sztuk w teatrze greckim

– opowiada o przebiegu igrzysk olimpijskich w starożytności

– charakteryzuje architekturę i sztukę grecką oraz porządki architektoniczne: dorycki, joński, koryncki

– opisuje złoty wiek w Atenach– rozumie rolę teatru igrzysk w życiu Greków

– ocenia rolę Peryklesa w rozkwicie kulturalnym Grecji

– ocenia wkład Greków w kształtowanie się kultury śródziemnomorskiej


– potrafi przedstawić podobieństwa
i różnice w organizacji igrzysk starożytnych
i współczesnych

– określa wpływ kultury greckiej na współczesność– posługuje się pojęciami: republika rzymska, cesarstwo, senat, konsul, dyktator, prowincje, legiony

– wskazuje na mapie i opisuje położenie geograficzne Rzymu

– wyjaśnia jakie znaczenie mają daty: 753 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 476 r. n.e.

– opowiada legendę o powstaniu Rzymu

– wie kim był Juliusz Cezar i Oktawian August– wie jak doszło do powstania republiki rzymskiej

– zna przyczyny upadku republiki

– wie w jaki sposób powstało Imperium Rzymskie

– wskazuje na mapie kierunki i zasięg podboju Rzymian

– wie jak powstało Cesarstwo Rzymskie

– umie wymienić przyczyny upadku Imperium Rzymskiego– opowiada jak funkcjonowała republika

– umie dokonać oceny postaci Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta
– wyjaśnia jakie czynniki decydują o trwałości i potędze państwa

– posługuje się pojęciami: forum, termy, Koloseum, atrium


– opisuje życie i zwyczaje w rodzinie rzymskiej

– wyjaśnia jaka była rola rodziny w starożytnym Rzymie

– opowiada o życiu codziennym Rzymian

– wie gdzie rzymianie spędzali wolny czas

– wie jak przebiegały walki gladiatorów

– umie opisać dom bogatego Rzymianina– określa rolę i pozycję poszczególnych członków rodziny

– wie czym różniło się życie biednych i bogatych w starożytnym Rzymie

– opowiada, w jaki sposób mieszkańcy Rzymu spędzali wolny czas

– opowiada o nauczaniu w Rzymie
– wyjaśnia znaczenie powiedzenia „Otia post negotia”

– wskazuje różnice między nauczaniem i rozrywkami w starożytnym Rzymie i współcześnie

– posługuje się pojęciami: wróżbiarstwo, judaizm,

Ewangelia, Stary Testament, Nowy Testament, apostołowie, biskup
– umie wymienić trzech najważniejszych bogów rzymskich

– wie w jaki sposób Rzymianie czcili swoich bogów

– wskazuje na mapie Palestynę

– wie gdzie i kiedy narodziła się religia chrześcijańska

– wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa


– opowiada o religii żydowskiej

– zna postaci Jezusa, św. Pawła z Tarsu, Nerona, Konstantyna Wielkiego

– opowiada o prześladowania

chrześcijan

– opowiada, jak na przestrzeni wieków zmieniał się stosunek Rzymian do chrześcijan


– wyjaśnia, dlaczego religia chrześcijańska zdobywała coraz więcej zwolenników


– określa rolę chrześcijaństwa w starożytności


– posługuje się pojęciami: forum, prawo XII tablic, romanizacja


– przedstawia osiągnięcia kulturalne i cywilizacyjne Rzymian

– opowiada o wyglądzie rzymskiego miasta– wymienia cechy charakterystyczne architektury rzymskiej

– wymienia najważniejsze osiągnięcia Rzymian w dziedzinie prawa, literatury i inżynierii

– wie na czym polegała romanizacja


– podaje typy i przykłady budowli charakterystycznych dla architektury rzymskiej

– wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”
– dostrzega obecność osiągnięć cywilizacyjnych Rzymu we współczesnym świecie


– prawidłowo posługuje się pojęciami: roczniki, kronikarz, ród, wiec, wspólnota plemienna, dynastia, poseł, diadem


– wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 966 r., 1000 r.,1018 r., 1025 r.

– zna postaci: Gall Anonim, Mieszko I, biskup Wojciech, Bolesław Chrobry

– wymienia główne plemiona zamieszkujące w średniowieczu ziemie polskie


– umieszcza daty 966 r., 1000 r., 1018 r., 1025 r. na osi czasu

– opowiada o legendarnych przodkach Mieszka I

– wskazuje na mapie obszary zamieszkujące przez te plemiona

– wie jakie znaczenie miało przyjęcie chrztu przez

Mieszka I

– omawia stosunki z sąsiadami podczas panowania pierwszych Piastów– opowiada o życiu Słowian na ziemiach polskich

– korzystając z mapy, przedstawia zmiany terytorialne w czasie panowania Bolesława Chrobrego

– wie jakie znaczenie miał zjazd w Gnieźnie


– opowiada o kształtowaniu się organizacji kościelnej na ziemiach polskich

– prawidłowo posługuje się pojęciami: gród, możni, dostojnicy duchowni, podgrodzia, pospolite ruszenie, ludność służebna

– umie opisać wygląd grodu

– wymienia grupy społeczne, które wykształciły się w epoce wczesnopiastowskiej

– wie jakie obciążenia spoczywały na poddanych władcy


– umie opowiedzieć o roli władcy w państwie Piastów

– opowiada o organizacji wojska w czasach Bolesława Chrobrego

– opisuje uzbrojenie tarczownika i pancernego

– wie jaką rolę w organizacji państwa odgrywały osady służebne– charakteryzuje społeczeństwo w epoce wczesnopiastowskiej


– zna nazwy miejscowości służebnych i wyjaśnia ich znaczenie

– prawidłowo posługuje się pojęciami: zasada senioratu, senior


– wyjaśnia z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1138 r., 1226 r., 1320 r.

– przedstawia główne zasady statutu Bolesława Krzywoustego

– rozpoznaje na ilustracji wojownika tatarskiego i rycerza krzyżackiego


– zaznacza okres rozbicia dzielnicowego na osi czasu

– opisuje najważniejsze wydarzenia z okresu panowanie Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka

– opowiada o konflikcie polsko - krzyżackim w czasach Władysława Łokietka

– wymienia czynniki jednoczące kraj– opowiada o początkach państwa krzyżackiego

– wie co działo się w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego

– omawia przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego


– ocenia rolę Władysława Łokietka w procesie jednoczenia państwa

– prawidłowo posługuje się pojęciami: dyplomata, Orle Gniazda


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1343 r., 1364 r.

– wymienia dokonania Kazimierza Wielkiego– zaznacza na osi czasu lata panowania Kazimierza Wielkiego, datę założenia Akademii Krakowskiej

– przedstawia sukcesy polityki wewnętrznej (król –gospodarz) i zagranicznej (król – dyplomata) Kazimierza Wielkiego– wskazuje na mapie Kraków oraz zmiany terytorialne państwa polskiego za rządów Kazimierza Wielkiego

– umie wyjaśnić dlaczego ostatni z rodu Piastów otrzymał przydomek „Wielki”

– wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną”


– określa, jaką rolę odegrała pierwsza wyższa uczelnia w Krakowie

– ocenia rolę Kazimierza Wielkiego w umacnianiu pozycji Polski w Europie– prawidłowo posługuje się pojęciami: monarchia stanowa, duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, chłopstwo, możnowładcy, herb, patrycjat, pospólstwo, plebs, cechy, gildie


– wymienia wszystkie cztery stany średniowiecza

– opisuje wszystkie cztery stany średniowiecza

– opowiada jak wyglądała droga edukacji rzemieślniczej od ucznia do mistrza

– wie jaką rolę w życiu średniowiecznych miast odgrywały cechy i gildie


– porównuje życie chłopa z życiem rycerza i mieszczanina

– wie co decydowało o przynależności do określonego stanu

– porównuje warunki życia w mieście średniowiecznym i współczesnym


– wskazuje różnicę między organizacją społeczeństwa
w średniowieczu
a współczesnym polskim społeczeństwem


– prawidłowo posługuje się pojęciami: unia personalna, przywilej, dostojnik, sojusz


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1374 r., 1385 r.

– zna postaci: Ludwik Węgierski, Jadwiga, Jagiełło

– wskazuje na mapie obszar Polski i Litwy po unii w Krewie

– umie odczytać wiadomości z drzewa genealogicznego Jagiellonów– umieszcza no osi czasu daty 1374 r., 1385 r.

– wymienia główne postanowienia unii zawartej między Polską a Litwą– wie jakie były przyczyny podpisania unii polsko- litewskiej w Krewie

– podaje skutki unii w Krewie dla obydwu narodów– zna genezę dynastii Jagiellonów w Polsce

– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 15 lipca 1410 r., 1411 r.


– zna postacie: Władysława Jagiełły, Witolda, Ulryka von Jungingena


– omawia przyczyny konfliktu polsko- krzyżackiego za panowania Władysława Jagiełły

– opisuje przebieg walk na polach Grunwaldu

– omawia postanowienia pokoju toruńskiego

– wskazuje na mapie ziemie odzyskane przez Polskę i Litwę oraz te, które pozostały w rękach zakonu– wie co dało Polsce i Litwie zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem

– charakteryzuje sposób dowodzenia i strategię wojskową w bitwie pod Grunwaldem

– prawidłowo posługuje się pojęciami: wojska zaciężne, hołd lenny, akt inkorporacji


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1454 r., 1466 r.


– wymienia przyczyny wybuchu wojny trzynastoletniej

– omawia przebieg wojny trzynastoletniej

– wskazuje na mapie tereny odzyskane przez Polskę w wyniku wojny trzynastoletniej i tereny pozostałe w rękach Krzyżaków


– wskazuje na mapie miejsca bitew stoczonych w wojnie trzynastoletniej

– wie co oznaczają nazwy Prusy Królewskie i Prusy Zakonne

– wyjaśnia znaczenie odzyskania Pomorza Gdańskiego i ujścia Wisły dla Polski


– prawidłowo posługuje się pojęciami: hołd pruski, unia realna


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty:

1519 r., 1525 r., 1569 r.
– zaznacza daty 1519 r., 1525 r., 1569 r., na osi czasu,

– wie jak doszło do hołdu pruskiego

– wymienia postaci związane z w/w wydarzeniem

– wie dlaczego Polska i Litwa podpisały unię realną w Lublinie

– wskazuje na mapie terytoria obu połączonych państw

– opisuje Rzeczpospolitą Obojga Narodów– wymienia państwa, w których na początku XVI wieku rządziła dynastia Jagiellonów

– ocenia znaczenie hołdu pruskiego– wymienia konsekwencje unii lubelskiej dla Polski i Litwy

– prawidłowo posługuje się pojęciami: demokracja szlachecka, sejmiki ziemskie, sejm walny, marszałek, starosta, kanclerz, podkanclerzy


– opisuje wygląd i zajęcia polskiego szlachcica

– opowiada jak zorganizowany był sejm walny

– wie jakie uprawnienia miał sejm walny

– wie jakie miały zadania i jak funkcjonowały sejmiki ziemskie

– opowiada o życiu i pozycji szlachty w XVI wieku– wyjaśnia jak ukształtowała się demokracja szlachecka

– wie czym różniło się życie szlachty od pozostałych stanów

– wymienia działania szlachty ograniczające prawa mieszczan i chłopów


– wskazuje różnice między sejmem XVI-wiecznej Rzeczpospolitej a współczesnym

– prawidłowo posługuje się pojęciami: kryzys gospodarczy, karawela


– wie z jakimi wydarzeniami wiążą się daty: 1492 r., 1519– 22

– wymienia najważniejszych XVI-wiecznych podróżników
– zaznacza na osi czasu daty: 1492 r., 1519– 22

– wymienia przyczyny odkryć geograficznych
– wskazuje na mapie trasy wypraw: Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana i objaśnia ich dokonania

– analizuje teksty źródłowe i na ich podstawie opowiada o warunkach podróży dalekomorskich– rozumie znaczenie wpływu rozwoju nauki i nowości nawigacyjnych dla rozwoju żeglarstwa

– prawidłowo posługuje się pojęciami: kolonia, plantacja, handel trójkątny


– wymienia towary przywożone do Europy z kolonii

– wie z jakimi ludami zetknęli się Europejczycy po zajęciu obszarów Ameryki– opowiada w jaki sposób zdobywcy traktowali ludność podbitą i jak organizowali zajęte tereny

– wykorzystując mapę wyjaśnia na czy polegał „handel trójkątny”

– wskazuje na mapie tereny zamieszkałe przez Azteków, Majów i Inków


– opowiada o cywilizacjach Ameryki przed przybyciem Europejczyków

– wymienia skutki odkryć geograficznych dla Starego i Nowego Świata
– rozumie wpływ odkryć na zmiany gospodarcze w Europie


– prawidłowo posługuje się pojęciami: renesans, odrodzenie, humanizm, mecenat, perspektywa, indywidualność, krzyż grecki, arkada

– wskazuje na Włochy jako kolebkę renesansu

– wymienia głównych twórców renesansu i ich dzieła

– rozpoznaje dzieła znanych twórców renesansu


– zaznacza na osi czasu okres epoki renesansu

– zna postaci: Jan Gutenberg, Erazm z Rotterdamu, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi

– wie jakie poglądy głosili humaniści


– przedstawia poglądy humanistów na temat życia i człowieka

– wie jakie znaczenie miało wynalezienie druku dla rozpowszechnienia się myśli humanistycznej– wyjaśnia czym różniły się poglądy humanistów od filozofii średniowiecza

– prawidłowo posługuje się pojęciami: złoty wiek, krużganki, hetman


– wymienia najwybitniejsze dzieła architektury renesansowej w Polsce (Wawel, kaplica Zygmuntowska, krakowskie Sukiennice, Zamość)

– wymienia twórców literatury renesansu w Polsce– wyjaśnia jaką rolę w rozwoju kultury renesansowej w Polsce odegrali: królowa Bona, Zygmunt Stary i Zygmunt August

– opowiada o XVI-wiecznym Wawelu

– wie dlaczego XVI wiek w Polsce nazywano złotym wiekiem

– opowiada o dokonaniach Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego– wyjaśnia dlaczego Mikołaj Rej jest uznawany za ojca literatury polskiej


– wymienia nazwy kilku miejscowości, w których znajdują się renesansowe budowle

– wyjaśnia rolę dworu królewskiego w upowszechnianiu kultury renesansowej©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy