Strona główna

Wymagania podstawowe na dostateczny (uczeń potrafi…)


Pobieranie 39.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar39.54 Kb.
WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN Z BIBLII – KLASA 1b i 1e


Lp.

Temat

Wymagania podstawowe na dostateczny

(uczeń potrafi…)

Wymagania ponadpodstawowe (uczeń potrafi…) na więcej niż dostateczny 

PojęciaU źródeł kultury: Biblia


 • Objaśnić znaczenie słów „biblia” i „testament”

 • Określić czas powstawania Biblii

 • Objaśnić istotę podziału Biblii na Stary i Nowy Testament

 • Podać lokalizację wybranego fragmentu Biblii, posługując się skrótem biblijnym

 • Wymienić typy ksiąg biblijnych (historyczne, dydaktyczne, prorocze)

 • Opisać zawartość tematyczną wybranych ksiąg biblijnych

sacrum

profanum

skróty biblijne werset


Oto jestem. Człowiek i Bóg w Biblii – historia Abrahama

 • Objaśnić tytuł Księgi Rodzaju oraz wskazać jej genezę i czas powstania

 • Opowiedzieć historię Abrahama

 • Scharakteryzować bohatera, zwracając uwagę na motywy jego postępowania

 • Zaprezentować starotestamentową wizję Boga

 • Ocenić postępowanie bohatera

 • Odszukać w analizowanym fragmencie cechy stylu biblijnego

 • Porównać sposób ukazania biblijnego motywu w dwóch analizowanych działach plastycznych

Pięcioksiąg

monoteizm

inwersja

Holokaust

przymierze
Strach, niepowstrzy­many strach. Świat ludzkich uczuć wobec próby wiary

 • Wskazać podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w tekście biblijnym i współczesnym

 • Określić kompetencje narratora w obu tekstach

 • Zinterpretować wymowę opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego, wykorzystując w funkcji argumentacyjnej cytaty z książki autora Rozmowy w Neapolu

 • Porównać sposób ukazania biblijnego motywu w dwóch dziełach Caravaggia

parafraza

apokryf

W boleści mej duszy… Obraz ludzkiego cierpienia w Biblii

 • Opowiedzieć historię Hioba

 • Opisać relacje między Bogiem a człowiekiem przedstawione w księdze biblijnej

 • Odszukać w tekście i zinterpretować uniwersalne wypowiedzi dotyczące ludzkiego losu

 • Wskazać genezę i czas powstania Księgi Hioba

 • Scharakteryzować językowy kształt wypowiedzi Hioba, wskazując na jej lamentacyjny charakter

 • Porównać historie Abrahama i Hioba

poemat

powtórzenie

lamentacja

tematyka egzystencjalna

Jak śmierć potężna jest miłość… Biblijna poezja miłosnego wyznania

 • Objaśnić, na czym polega specyfika Pieśni nad Pieśniami na tle innych ksiąg biblijnych

 • Odczytać alegoryczny sens Pieśni nad Pieśniami

 • Wskazać symbole w analizowanych tekstach oraz zinterpretować ich znaczenie

 • Porównać koncepcję miłości w staro- i nowotestamentowym tekście biblijnym

 • Objaśnić tytuł Pieśni nad Pieśniami oraz wskazać jej genezę i czas powstania

 • Porównać sposób przedstawienia Oblubieńca i Oblubienicy oraz bohaterki wiersza Stachury

 • Porównać alegorię i symbol jako dwa sposoby niedosłownego przedstawiania rzeczywistości

poemat liryczny

liryka pośrednia

alegoria

porównanie

symbol

metafora poetycka

Psalm będę śpiewać… W świecie poezji biblijnej


 • Scharakteryzować kreację podmiotu lirycznego i adresata oraz relacje między nimi w omawianych psalmach

 • Wskazać cechy gatunkowe psalmu w omawianych utworach

 • Określić rodzaj psalmu

 • Wskazać genezę Księgi Psalmów i czas jej powstania

 • Rozpoznać najważniejsze środki stylistyczne zastosowane w psalmach i sposób obrazowania w utworach oraz określić funkcję zastosowanych zabiegów artystycznych

psalm (błagalny, pochwalny, dziękczynny, ufności, mądrościowy)

psałterz


Twój brat był umarły, a znów ożył… Parabola i jej funkcje w Ewangeliach

 • Opowiedzieć wydarzenia zawarte w omawianej przypowieści

 • Objaśnić znaczenie terminu „ewangelia”

 • Wskazać genezę biblijnych ewangelii i czas ich powstania

 • Przyporządkować znaczenie symboliczne elementom świata przedstawionego przypowieści

 • Objaśnić znaczenie frazeologizmu „syn marnotrawny”

 • Określić funkcję ewangelicznego mówienia nie wprost o rzeczywistości religijnej

 • Samodzielnie zinterpretować wybraną przypowieść biblijną

ewangelia

przypowieść (parabola)


I piąty anioł zatrąbił… Biblijna wizja końca świata

 • Opowiedzieć wydarzenia opisane we fragmencie Apokalipsy św. Jana

 • Scharakteryzować kreację człowieka przedstawioną w tekście

 • Wskazać w tekście cechy wypowiedzi proroczej

 • Objaśnić tytuł Apokalipsy św. Jana oraz wskazać jej genezę i czas powstania

 • Odszukać w tekście środki językowe służące obrazowaniu apokaliptycznemu

 • Wskazać sposoby kreacji apokaliptycznego przedstawienia rzeczywistości w dziełach malarskich

apokalipsa

wizja


anafora

symbol
Nie możesz mnie teraz opuścić… Współczesna wizja Sądu Ostatecznego

(Z.Herbert U wrót doliny) • Scharakteryzować kreację podmiotu mówiącego w utworze

 • Opisać bohaterów przedstawionych w relacji podmiotu mówiącego, zwracając uwagę na przeżywane przez nich uczucia

 • Wskazać nawiązania do Biblii obecne w wierszu

 • Porównać wizję końca świata przedstawioną w Apokalipsie i wierszu Herberta, samodzielnie dobierając kryteria porównania

Sąd Ostateczny

relacja
Z piekielnymi zmagam się widmami… Obraz biblijnych kobiet w wierszach poetek XIX i XX wieku

 • Streścić biblijne historie żony Lota i Salome

 • Wykorzystać kontekst biblijny do interpretacji utworów

 • Określić sytuację liryczną przedstawioną w wierszach oraz scharakteryzować kreację podmiotu lirycznego i adresata

 • Przedstawić uczucia przeżywane przez bohaterkę wiersza Szymborskiej

 • Objaśnić znaczenie frazeologizmu „zamienić się w słup soli”

 • Wskazać sposoby kreacji wizerunku femme fatale w dziełach literackich i malarskich

 • Porównać biblijne i literackie przedstawienie historii żony Lota i Salome

femme fataleSkoro wszystkie kobiety pochodzą od Ewy… Biblijny wzorzec kobiety

 • Streścić biblijną historię stworzenia człowieka i upadku pierwszych ludzi

 • Odczytać sens omawianego tekstu

 • Wyróżnić w tekście argumenty, kluczowe pojęcia i twierdzenia

 • Rozpoznać środki językowe zastosowane w tekście oraz określić ich funkcje


Biblia – wędrówka przez motywy i symbole

 • Wymienić i omówić najważniejsze motywy biblijne oraz wskazać ich realizację w konkretnych księgach biblijnych

 • Odczytać znaczenie najważniejszych symboli biblijnych

 • Rozpoznać charakterystyczne cytaty biblijne i powiązać je z konkretnym motywem

motyw

topos

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość