Strona główna

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla kl: III a,B,c semestr I


Pobieranie 15.21 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.21 Kb.
Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla kl: III A,B,C Semestr I

Ocena:

Wymagania:

Dopuszczająca

Uczeń

- wie co to są węglowodory, potrafi je podzielić na alkany, alkeny i alkiny

- zna wzory ogólne węglowodorów

- potrafi wymienić 10 alkanów,5 alkenów i alkinów

- potrafi pisać wzory sumaryczne

- wie co to są alkohole, zna ich wzór ogólny, potrafi pisać wzory 3 pierwszych alkoholi

- potrafi nazwać 4 pierwsze kwasy, wie co to są kwasy, zna ich wzory sumaryczne


Dostateczna

Uczeń:

- umie podzielić alkany, zna ich wzory strukturalne, potrafi pisać reakcje pełnego spalania, zna ich właściwości fizyczne.

- zna właściwości fizyczne i szereg homologiczny alkenów i alkinów, umie pisać reakcje ich pełnego spalania

- zna właściwości fizyczne i reakcje spania alkoholu i kwasów organicznychDobra

Uczeń:

- zna pojęcie węglowodór nasycony i nienasycony i potrafi to wyjaśnić

- umie pisać reakcje łączenia alkanów z chlorem

- wie co to jest reakcja podstawiana

- wie co to jest reakcja rozpoznawcza, potrafi ją opisać i zapisać reakcję, dotyczy alkenów i alkinów

- zna reakcje otrzymywania acetylenu

- zna reakcje otrzymywania alkoholi i kwasów, pisze reakcje otrzymywania soli (octany, mrówczany)

Bardzo dobraUczeń:

- wie co to jest reakcja substancji

- umie pisać reakcje węglowodorów nienasyconych z fluorowcami (etapowo), nazywa produkty tych reakcji

- umie pisać reakcję polimeryzacji alkenów

- wie co to jest izomeria konstytucyjna

- wie co to jest reakcja addycji

- wie co to są grupy funkcyjne


Celująca

Uczeń:

- umie rozwiązywać zadania dotyczące tego działy ( dodatkowe w ćwiczeniach), a także stężenia procentowego, molowego, rozpuszczalności i stechiometryczneSemestr II

Ocena

Wymagania

Dopuszczająca

Uczeń zna pojęcia ester , amina , aminokwas, mydło, tłuszcz, białko, węglowodan. Zna skład pierwiastkowy tych substancji . Umie podzielić tłuszcze i białka , zna składniki żywności. Umie wymienić tworzywa naturalne i sztuczne.

Dostateczna

Zna materiał na ocenę dostateczną poszerzoną o wzory estrów. Umie podzielić węglowodany, zna ich wzory. Wie jak wykryć białko i cukry proste.

Dobra

Uczeń zna materiał na ocenę dostateczną poszerzony o reakcje otrzymywania estrów. Umie nazwać aminy i aminokwasy podane przez nauczyciela napisać ich wzory. Umie zapisać reakcje otrzymywania mydeł i tłuszczy wzorami sumarycznymi. Wie co to reakcje biuretowa i ksantoproteinowa. Umie pisać reakcje rozkładu cukrów złożonych na prosto.

Bardzo dobra

Zna materiał na dobry poszerzony o reakcje otrzymywania tłuszczów wzorami strukturalnymi. Wie jak wykryć skrobię, cukier prosty. Wie co to jest denaturacja białek Umei napisać reakcje wykrywania cukrów prostych

Celująca

Uczeń zna zakres materiały na ocenę bardzo dobrą poszerzoną o wiązania peptytowe i obliczenia. Chemiczno stechiometria, stężenie %obliczenia molowe rozpuszczalność


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość