Strona główna

Wymogi stawiane pracy licencjackiej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobieranie 17.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.84 Kb.
Wymogi stawiane pracy licencjackiej na Wydziale Biologii

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Praca licencjacka powinna mieć charakter naukowy i może być rozprawą przeglądową lub oryginalną (badawczą). Praca przeglądową musi być co najmniej kompilacją danych ze źródeł naukowych. Problem badawczy pracy powinien być sformułowany we Wstępie natomiast dalszą część wywodu należy podzielić na rozdziały i podrozdziały według merytorycznej treści. Tekst pracy powinien kończyć się rozdziałem Podsumowanie i/lub Wnioski. Praca oryginalna stanowi opis badań własnych i powinna zawierać następujące rozdziały: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja, Podsumowanie i/lub Wnioski.

Uwagi edytorskie


 1. Strona tytułowa - według zalecanego wzoru (załącznik 1).

 2. Podziękowania i dedykacje – można umieszczać na nienumerowanych stronach po stronie tytułowej. Nie przewiduje się ich w egzemplarzach do Dziekanatu.

 3. Spis treścina stronie numerowanej.

 4. Abstrakt oraz temat pracy - w języku polskim i angielskim, maksymalnie do jednej strony według wzoru (załącznik 2).

 5. Tekst pracy: plik tekstowy w formacie WORD-a; wyjustowany; marginesy – prawy, górny i dolny - 2,5 cm, lewy - 3,5 cm; odstęp między wierszami 1,5; czcionka 12 pkt Times New Roman; tytuły rozdziałów wyróżnione czcionką pogrubioną 14 pkt; w przypadku bardziej złożonej struktury pracy zaleca się numerowanie rozdziałów i podrozdziałów; akapity wyróżnione tabulatorem 1,5 cm; łacińskie nazwy systematyczne kursywą; nazwiska autorów nazw systematycznych i autorów publikacji kapitalikami, inne wyróżnienia tekstu czcionka pogrubioną;. wszystkie skróty muszą być wyjaśnione przy ich pierwszym użyciu; powoływanie się na pozycje piśmiennictwa w tekście:

 • jeżeli w nawiasie, to nazwisko autora i data; poszczególne pozycje tego samego autora oddzielone przecinkami, nazwiska autorów i daty oddzielone średnikami, np.: (Dąbrowski 1999), (Dąbrowski 1999; Kowalski 2000),

(Dąbrowski 1999, 2000; Kowalski 2000)

 • jeżeli poza nawiasami, to nazwisko, a w nawiasie data, np. Kowalski (1999);

 • jeżeli jest dwóch autorów, to cytujemy następująco: (Dąbrowski & Kowalski 1999);

 • jeżeli jest więcej niż dwóch autorów, to cytujemy następująco: (Dąbrowski i in. 1999).

Szata graficzna – tabele i ryciny należy umieszczać w tekście i numerować cyframi arabskimi. Tytuły tabel należy umieszczać nad tabelą, a dodatkowe objaśnienia pod tabelą. Podpisy rycin powinno umieszczać się pod rysunkiem bądź zdjęciem. Ewentualne tablice ze zdjęciami należy numerować cyframi rzymskimi.

Przy pracy eksperymentalnej tabele i ryciny należy podpisać w języku polskim i angielskim.

 1. Piśmiennictwo – wykaz pozycji piśmiennictwa w porządku alfabetycznym należy umieścić w ostatnim rozdziale pracy. Opisy bibliograficzne należy wykonać według wzoru:

  • dla artykułu - Kamiński T., Siawrys G., Okrasa S., Przała J. 1999. Action of the opioid agonist FK 33-824 on porcine small and large luteal cells from the mid-luteal phase: effect on progesterone, cAMP, cGMP and inositol phosphate release. Anim. Reprod. Sci., 56: 245-257.

  • dla książki - Polakowski B. (red.). 1991. Botanika. PWN, Warszawa, 713ss.

  • dla rozdziału książki - Brylińska M., Bryliński E., Bnińska M. 1999. Tinca tinca (Linnaeus, 1758). W: Bănărescu P. (red.). The Freshwater Fishes of Europe. Cyprinidae. Aula Verlag, 2/I, 5/I: 229-302.

  • dla manuskryptu - Wojanowska T. 1977. Mszaki Lasku Bielańskiego. Mskr. pracy magisterskiej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 42 ss.
  • dla strony internetowej – Ostrowski M. Marzenie nanotechnologów: silnik protonowy bakterii Escherichia coli.


http://creationism.org.pl/artykuly/MOstrowski (02,2007).

 1. Spis tabel, rycin i tablic należy sporządzić według kolejności występowania w tekście.

 2. Ewentualne załączniki należy zamieszczać na końcu pracy.

Prace, które nie spełniają wymogów stawianych pracy licencjackiej

nie będą dopuszczane do egzaminu licencjackiego.Załącznik 1


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Biologii

Kierunek Biologia

Numer indeksu (albumu)

Maria Kowalska

Występowanie północnoamerykańskich gatunków z rodzaju Solidago L. (Nawłoć) na terenie wschodniej części Olsztyna
Praca licencjacka wykonana

w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody UWM

pod kierunkiem

prof. dr. hab. Jana Nowaka
Olsztyn 2009A
Załącznik 2
BSTRACT

OCCURRENCE OF NORTH-AMERICAN SPECIES OF THE GENUS SOLIDAGO L. (GOLDENROD) IN THE EASTERN PART OF THE CITY OF OLSZTYN
Maria Kowalska
This master’s thesis was written under the supervision of Prof. dr. hab. Jan Nowak.

Department of Botany and Nature Protection, Major: Biology, Faculty of Biology University of Warmia and Mazury in Olsztyn.


Three North-American taxa of the genus Solidago L. occur in the eastern part of the city of Olsztyn: S. altissima, S. gigantea ssp. gigantea and S. gigantea ssp. serotina. These taxa occupy various synanthropic habitats: itd.…………………………………..


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość