Strona główna

Wypełnia kierownik jednostki, w której kandydat/uczestnik studiów doktoranckich będzie realizował/realizuje studia doktoranckie


Pobieranie 14.4 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.4 Kb.
Informacja o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu odbywania studiów doktoranckich*

(wypełnia kierownik jednostki, w której kandydat/uczestnik studiów doktoranckich będzie realizował/realizuje studia doktoranckie)


imię i nazwisko kandydata/doktoranta: …………………………………….…………………………


data urodzenia: …………………………………………

PESEL: …………………………………………Czynniki fizyczne:
- promieniowanie jonizujące,


- promieniowanie alfa, beta, gamma,

- izotopy J135 , J131 , H3 , Cr51 , C14


- promieniowanie nadfioletowe,

- promieniowanie podczerwone,


- promieniowanie laserowe

- promieniowanie elektromagnetyczne,

- pole elektryczne,

- hałas,

- ultradźwięki małej częstotliwości,


- drgania mechaniczne,

- wibracje przekazywane na kończyny górne,

- nadmierne sztuczne oświetlenie,

- pyły zawierające tworzywa sztuczne,

- zagrożenia związane z obsługą monitorów ekranowych (komputerów),

- wymuszona pozycja ciała.Czynniki biologiczne:

-wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) lub typu C (HCV),

- ludzki wirus niedoboru odporności nabytej (HIV),

- prątek gruźlicy,

- flora jamy ustnej,

- grzybice jamy ustnej,

- zakaźne paciorkowce i gronkowce,

- preparaty parazytologiczne,

- inne zakażenia śródszpitalne.
Czynniki chemiczne:
substancje i związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia takie jak: aldehyd mrówkowy (formalina), ksylen, aceton, toluen, tlenki azotu, tlenki siarki, amoniak, rtęć metaliczna i jej związki nieorganiczne, chromiany, atropina i jej sole, związki baru (z wyjątkiem siarczanu baru i węglanu baru), nitroprusydki, ester etylowy, metanol, kwas octowy, bezwodnik kwasu octowego, sole i estry kwasu azotowego, odczynnik beslera, kwas octowy lodowaty, azotyn sodowy, odczynnik fenylowy, kadm i jego związki, akrylamid, naftyloamina, sole niklu, benzydyna, bromek etylenu, chrom, związki akrylu, lateks (inne proszę wskazać):
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Szczecin, dnia ......................... ..............................................................

podpis kierownika jednostki

*proszę podkreślić czynniki, na które narażony jest lub może być kandydat/uczestnik studiów doktoranckich


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 155, poz. 1045).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość