Strona główna

Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa przedmiotu: Logika I


Pobieranie 66.75 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar66.75 Kb.

Wypełnia Zespół Kierunku

Nazwa przedmiotu: Logika I


Kod przedmiotu:

08.1I43AI04_16Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wydział Humanistyczny, Instytut FilozofiiNazwa kierunku:

Kognitywistyka komunikacjiForma studiów:

stacjonarne, pierwszego stopniaProfil kształcenia:

ogólnoakademicki (A)Specjalność:

Rok / semestr:

Rok 1, semestr 2Status przedmiotu /modułu:

obowiązkowyJęzyk przedmiotu / modułu:

polski


Forma zajęć

wykład

ćwiczenia

ćwiczenia laboratoryjne

konwersatorium

seminarium

inne
(wpisać jakie)

Wymiar zajęć

15

45

Koordynator przedmiotu / modułu


Prof. US, dr hab. Wojciech Krysztofiak

Prowadzący zajęcia


Prof. US, dr hab. Wojciech Krysztofiak

Cel przedmiotu / modułu


Zapoznanie studenta z podstawowymi wiadomościami z zakresu logiki formalnej; nauczenie studenta operowania podstawowymi technikami myślenia dedukcyjnego,

Wymagania wstępne


Kompetencje do studiowania (umiejętność czytania tekstu akademickiego ze zrozumieniem).

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do efektów dla programu

Odniesienie do efektów dla obszaru

Wiedza

01 Student wymienia, nazywa i wyjaśnia podstawowe reguły oraz prawa logiki klasycznej.
02 Student wymienia i charakteryzuje wypracowane przez logikę formalną środki analizy rozumowań i wypowiedzi argumentacyjnych.

K_W02

K_W13
H1A_W03

S1A_W05
H1A_W09

S1A_W05


Umiejętności

03 Student konstruuje dowody formalne twierdzeń — metodą wprost o nie wprost — w klasycznym rachunku zdań, rachunku predykatów oraz rachunku zbiorów.
04 Student ocenia formalną poprawność wnioskowań formułowanych w mowie potocznej.

K_U10

K_U12H1A_U06

H1A_U07


H1A_U04

H1A_U05


Kompetencje społeczne

05 Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w formułowaniu opinii, jest otwarty na argumenty strony przeciwnej, jest wrażliwy na demagogię i indoktrynację.
06 Student przestrzega reguł logicznego myślenia i racjonalnej wymiany zdań, poczuwa się do odpowiedzialności za logiczną poprawność procesu wymiany informacji.

K_K02

K_K11


K_K04

K_K08H1A_K01

H1A_K05


H1A_K06
H1A_K03

H1A_K05TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć — wykład

15

1 Metodologiczna charakterystyka logiki: przedmiot badania i cel badawczy.

2

2 Działy klasycznej logiki formalnej: rachunek zdań, rachunek predykatów, rachunek zbiorów. Pojęcie tautologii i ich typy w poszczególnych działach klasycznej logiki formalnej

2

3 Metody konstrukcji rachunku zdań: metoda założeniowa, metoda matrycowa, metoda aksjomatyczna.

2

4 Założeniowy system klasycznego rachunku zdań: reguły pierwotne oraz reguły wtórne.

1

5 Założeniowy system rachunku predykatów: reguły pierwotne oraz reguły wtórne

1

6 Rachunek zbiorów: definicje zbioru pustego, uniwersalnego, definicje relacji: inkluzji oraz identyczności zbiorów, operacji tworzenia zbiorów poprzez operator abstrakcji, poprzez wyliczenie; definicje operacji: sumy, iloczynu, odejmowania, dopełnienia zbiorów; definicja zbioru potęgowego.

2

7 Pojęcie produktu kartezjańskiego zbiorów oraz pojęcie relacji: struktura relacji (dziedzina, przeciwdziedzina i sposób odwzorowania).

2

8 Typy relacji: zwrotne, symetryczne, przechodnie, równoważnościowe; jedno-wieloznaczne, wielo-jednoznaczne (funkcje), jedno-jednoznaczne.

1

9. Operacje na relacjach: iloczyn względny relacji, iloczyn mnogościowy relacji, suma relacji


2

Forma zajęć — ćwiczenia

45

1 Zapisywanie formuł klasycznego rachunku zdań przy pomocy funktorów zdaniowych oraz zmiennych zdaniowych; odróżnienie języka przedmiotowego od metajęzyka;

3

2 Dowodzenie wprost reguł wtórnych klasycznego rachunku zdań

4

3 Dowodzenie nie wprost reguł wtórnych klasycznego rachunku zdań

4

4 Obliczanie metodą zerojedynkową wartości logicznych formuł klasycznego rachunku zdań

3

5 Rekonstruowanie wnioskowań sformułowanych w języku potocznym w formalnym języku klasycznego rachunku zdań

3

6 Sprawdzanie skrócona metodą zerojedynkową poprawności wnioskowań sformułowanych w języku potocznym

3

7 Dowodzenie aksjomatyczne w klasycznym rachunku zdań

4

8 Sprowadzanie formuł klasycznego rachunku zdań do postaci normalnych

3

8 Dowodzenie wprost oraz nie wprost w klasycznym rachunku predykatów

3

9 Rekonstruowanie zdań oraz wnioskowań sformułowanych w języku potocznym na zdania oraz reguły klasycznego rachunku predykatów

3

10 Dowodzenie wprost oraz nie wprost w klasycznym rachunku zbiorów

3

11 Rekonstruowanie zdań oraz wnioskowań sformułowanych w języku potocznym na formuły klasycznego rachunku zbiorów

3

12 Diagramizowanie formuł rachunku zbiorów

3

13 Dowodzenie twierdzeń dotyczących relacji i ich własności

3

14 Aksjomatyka arytmetyki liczb naturalnych: dowodzenie twierdzeń „tabliczki mnożenia i dodawania”.

3

Metody kształcenia
Wykład treści nauczania;

Prezentacja przez prowadzącego wzorcowych sposobów rozwiązywania zadań logicznych;

Publiczne rozwiązywanie zadań logicznych przez studenta przy tablicy w obecności prowadzącego zajęcia.


Metody weryfikacji efektów kształcenia

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Sprawdzian pisemny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny


03, 04

01, 02, 03, 04

01, 02, 05, 06


Forma i warunki zaliczenia


Egzamin pisemny jako równorzędny z kolokwium 2 (rozwiązywanie zadań logicznych, pisemne formułowanie praw, reguł oraz definicji logicznych). Skala ocen: poniżej 30% (niedostateczny), 30% – 49% (dost), 50%-59% (dostateczny plus), 60% 69% (dobry), 70% -80% (dobry plus), 81% -100% (bardzo dobry)

Egzamin ustny (obejmuje wiedzę z wykładu). Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń na podstawie uzyskania co najmniej oceny dostatecznej z kolokwium 2.

Wskaźniki istotności egzaminu pisemnego oraz ustnego: egzamin pisemny 80%; egzamin ustny 20%.


Literatura podstawowa


L. Borkowski, Elementy logiki formalnej, Warszawa 1972.

Literatura uzupełniająca


1. A. Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej, Warszawa 1975.

2. B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej, Warszawa 2005.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne

60

Przygotowanie się do zajęć

15

Studiowanie literatury

10

Udział w konsultacjach

8

Udział w egzaminie / zaliczeniu

7

Przygotowanie projektu / eseju / itp.Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia

25

Udział w warsztatach przedmiotowych poświęconych prezentacji wyników projektu zaliczeniowegoŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

125

Liczba godzin bezpośredniego kontaktu z prowadzącym zajęcia

75

Liczba punktów ECTS

5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość