Strona główna

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”


Pobieranie 0.5 Mb.
Strona1/10
Data19.06.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Wyższa Szkoła Zarządzania

Edukacja”


Wydział Zarządzania

Kierunek: Zarządzanie i Marketing
Bernarda Kopczyk

Nr Indeksu: 1371

Temat: STRATEGIA MARKETINGOWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA WROZAMET S.A. WE WROCŁAWIU
Praca Dyplomowa

Praca napisana

pod kierunkiem

Doktora Waldemara Budziło

Wrocław 2003


Spis treści:

Wstęp. 3

 1. Teoretyczne zagadnienia marketingu w procesie formułowania strategii marketingowej. 4

  1. Podstawowe pojęcia związane ze strategią marketingową. 4

  2. Ogólny proces formułowania strategii marketingowej. 6

  3. Czynniki determinujące wybór strategii marketingowej. 10

  4. Klasyfikacja i rodzaje strategii. 11

   1. Klasyfikacja strategii. 11

   2. Podstawowe rodzaje strategii marketingowej. 12

 1. WROZAMET S.A. jako podmiot rynku. 26

  1. Geneza oraz przedmiot działalności firmy na rynku. 26

  2. Charakterystyka i analiza działalności firmy. 30

   1. Struktura majątku produkcyjnego. 33

   2. Analiza pozycji grup produktów WROZAMET S.A. 34

   3. Wielkość eksportowego rynku przedsiębiorstwa. 36

   4. Główni odbiorcy. 38

   5. Główni dostawcy. 40

 2. Strategia marketingowa WROZAMET S.A. 42

  1. Analiza otoczenia firmy. 42

   1. WROZAMET S.A. – a konkurencja. 46

   2. Analiza SWOT. 48

  2. Identyfikacja celów strategicznych firmy. 56

3.2.1. Misja. 56

3.3. Wybór docelowych segmentów rynku. 58  1. Charakterystyka elementów marketingowych w działalności firmy. 62

   1. Dystrybucja. 61

   2. Cena. 65

   3. Promocja. 66

   4. Produkt. 69

Zakończenie. 72


Bibliografia 73

Rysunki 74

Tablice 75
Wstęp.
W ciągu ostatnich kilku lat polski rynek sprzętu artykułów gospodarstwa domowego bardzo się rozwinął i cechuje się dynamicznym wzrostem we wszystkich segmentach. Poziom nasycenia podstawowymi urządzeniami AGD jest w Polsce stosunkowo wysoki. Rynek krajowy zdominowany jest przez dwóch producentów: WROZAMET S.A. i AMICA WRONKI S.A., i głównie te dwa przedsiębiorstwa rywalizują ze sobą o pozycję lidera na rynku. Dlatego też w czasach, kiedy tak bardzo zmienia się gospodarka polska odpowiednie strategie dla firmy są bardzo ważne. Dają one firmie ogromne szanse na szybki sukces oraz utrwalenie jej pozycji na rynku w przyszłości. Celem mojej pracy jest przedstawienie strategii marketingowej jaką prowadzi przedsiębiorstwo WROZAMET S.A.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym przedstawione zostały różne pojęcia związane ze strategią marketingową, ogólna procedura jej formułowania z krótką charakterystyką etapów, a ponadto czynniki wpływające na wybór strategii (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz niektóre z możliwych rodzajów strategii marketingowej jakie mogą zastosowane w przedsiębiorstwie.

Rozdział drugi, to próba przybliżenia ogólnej charakterystyki WROZAMETU S.A. organizację produkcji, udział sprzedaży i analiza działalności gospodarczej firmy oraz główni odbiorcy i dostawcy.

Natomiast rozdział trzeci przedstawia elementy strategii marketingowej przedsiębiorstwa (produkt, promocja, cena, dystrybucja), otoczenie w którym ono działa, słabe i mocne strony oraz plany na przyszłość.

W pracy wykorzystano informacje wewnętrzne oraz dane statystyczne wywodzące się z badanego przedsiębiorstwa oraz fachową literaturę przedmiotu, która dotyczy strategii marketingowej.

I. Teoretyczne zagadnienia marketingu w procesie formułowania strategii marketingowej.


  1. Podstawowe pojęcia związane ze strategią marketingową.

Słowo strategia wywodzi się od greckiego słowa „strategos”, które oznacza „dowódcę wojsk”; jest to praktyka przygotowania i prowadzenia wielkich operacji i kampanii wojskowych. Ogólnie rzecz biorąc, strategia przez wielu autorów krajowych i zagranicznych pojmowana i definiowana jest bardzo różnie.

Według K. von Clausewitza – „strategia to zbiór działań prowadzących do spełnienia planu wojennego, zawierającego projekty poszczególnych kampanii, a w ich ramach bitew” 1.

Poniżej znajdują się przykłady różnych definicji strategii: • Alfred Chandler (1962): Określenie długookresowych celów i zamierzeń przedsiębiorstwa, a także wybór kierunków działania i alokacja środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów.

 • Robert D. Buzzell, Bradley T. Gale (1987): Przyjęte przez menadżerów sposoby postępowania i decyzje o kluczowym wpływie na finanse firmy. Decyzje te i działania są zwykle nieodwracalne i wiążą się z wykorzystaniem znacznych zasobów przedsiębiorstwa.

 • Kenneth Andrews (1971): Strategia stanowi model składający się z celów, zamierzeń i podstawowych działań zmierzających do osiągnięcia tych celów. Określa, jaka jest, i mówi, jaka powinna być działalność firmy; określa aktualny i pożądany stan przedsiębiorstwa.

 • Webster’s New Dictionary and Thesaurus: Strategia to usystematyzowane działanie mające na celu przechytrzenie przeciwnika, wywiedzenie go w pole.

 • Longman Dictionary of Business English: Strategia to plan, który określa zachowanie się przedsiębiorstwa w przyszłości. Nie może to być jednak zwykły plan, ale uwzględniający wszystkie te elementy, które mogą mieć wpływ na końcowe powodzenie. Jest to więc taki plan, który określa drogi środki pozwalające przedsiębiorstwu rozwijać się i osiągać wytyczone cele w możliwie najkorzystniejszych dla niego warunkach i przy zgodnej współpracy z otoczeniem. 2

Bardzo często strategia utożsamiana jest z procesem tworzenia strategicznego planu działania, to również określona pozycja przedsiębiorstwa w szeroko rozumianym otoczeniu, to także

proces samoidentyfikacji się przedsiębiorstwa, ponieważ każde przedsiębiorstwo ma jakąś strategię, nawet jeśli tego nie ujawnia.

Według Lers’a „strategia jest strumieniem decyzji, które podejmowane są w długim okresie, analizowane systemowo ujawniają spójność celów realizowanych przez przedsiębiorstwo oraz materiały i środki, które wykorzystane są do ich osiągnięcia”.

Natomiast w ujęciu modelowym według Otta „Strategia przedsiębiorstwa jest to schemat prawidłowości w zachowaniu przedsiębiorstwa, może ono obejmować zachowania rzeczywiste realizowane przez przedsiębiorstwo oraz zachowania zamierzone (strategia zamierzona, plan strategiczny).

A. Thompson jr i A. Strickland określili strategię przedsiębiorstwa na czterech poziomach, są to: 1. Strategia na poziomie całego przedsiębiorstwa jest to plan gry top management kierowania organizacją jako całością.

 2. Strategia na poziomie różnych branż grupy produktów jest planem działania wykorzystywanym przy kierowaniu tymi branżami.

 3. Strategie funkcjonalne dotyczą kierowania różnymi funkcjami przedsiębiorstwa, takimi jak: produkcja, zaopatrzenie, finanse, kadry, działalność badawczo-rozwojowa B+R lub marketing. Są one realizowane w odniesieniu do różnych branż (grup towarowych), ale powinny być również zgodne z całościową strategią firmy.

 4. Strategie na poziomie operacyjnym są bardziej szczegółowe i wiążą się z funkcjonowaniem różnych komórek organizacyjnych niższego szczebla3.

Reasumując można stwierdzić, że strategia przedsiębiorstwa, to nie tylko podejmowanie, ale również dokonywanie wyborów strategicznych na różnym poziomie oraz racjonalne gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w celu realizacji głównych celów. Określa także sposoby zastosowania środków marketingowych, czyli idę marketingu mix, który w danym przedsiębiorstwie jest stosowany. Dzięki strategii wiele firm funkcjonujących w gospodarce rynkowej może zawdzięczyć swój sukces. Dlatego też uważa się że strategia jest ważnym instrumentem zarządzania. Strategie w przedsiębiorstwie w dużej mierze zależą od warunków otoczenia i mogą one zmieniać się w sposób aktywny, ale mogą także ulegać procesom adaptacyjnym. Strategia w przedsiębiorstwie odnosi się także do sformułowania zamierzeń, celów organizacyjnych i misji firmy.

Jeżeli natomiast mówimy o „strategii marketingowej” to w literaturze pojawiła się dość późno gdyż dopiero w latach 60-tych. Według Rudkowskiego „strategia marketingowa


jest to sposób przygotowania i prowadzenia działań mających na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkty, usługi czyli zaspokojenie tego popytu poprzez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, konsumentom oraz dostarczanie wytwarzanych dóbr w odpowiednim miejscu, czasie i realizacja transakcji. Tak rozumiana strategia powstaje jako wynik badań i analiz wszystkich elementów marketingu mix ”.

P. Kotler przez pojęcie strategii marketingowej rozumie wybór celów, rodzajów, zasad, czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i alokacje środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Wspólne cechy przy różnorodnych podejściach do strategii marketingowej:


 • z pojęciem strategii należy łączyć zadania i funkcje naczelnego kierownictwa, od których wymaga się kreatywności i odpowiedzialności. Mit: strategia jest przypisana w funkcję najwyższego szczebla, za decyzje odpowiedzialność ponosi kadra kierownicza, natomiast w realizacji strategii bierze udział cała kadra kierownicza,

 • strategia dotyczy długofalowych celów przedsiębiorstwa i kojarzy się z rozwojem przedsiębiorstwa, czyli jest to orientacja na przyszłość,

 • strategia wyraża postawę i zachowanie się kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, wobec zmian zachodzących w otoczeniu,

 • strategia rozumiana jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa powstaje w wyniku rozwiązywania problemów strategicznych, które są obarczone wysokim stopniem niepewności i ryzyka.

Podsumowując można stwierdzić, że rola strategii marketingowej zajmuje ważne miejsce, ponieważ przedsiębiorstwa prowadzą głównie działalność skierowaną na rynek, a marketing obejmuje właśnie te działania, które w dużej mierze powiązane są z rynkiem.


  1. Ogólny proces formułowania strategii marketingowej.

Precyzyjnie sformułowana strategia marketingowa ma bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia ona efektywne reagowanie na zmiany jakie zachodzą w otoczeniu, konsekwentną realizację postawionych celów, pokazuje także obecną jak i przyszłą pozycję przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak menadżerowie przedstawią błędne założenia dotyczące strategii mogą doprowadzić do upadku firmy.

Formułowanie strategii marketingowej obejmuje pięć związanych ze sobą faz.Rysunek 1. Fazy formułowania strategii marketingowej.


ANALIZA OTOCZENIAFaza I

ANALIZA POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWAIDENTYFIKACJA CELÓW STRATEGICZNYCHFaza II

SEGMENTACJA RYNKUFaza III

SFORMUŁOWANIE MARKETINGU - MIX


Faza IV


PODZIAŁ I URUCHOMIENIE ŚRODKÓWFaza V

Źródło: Marek Prymon „Strategia marketingowa” Skrypt AE we Wrocławiu 1991,


Faza I. Analiza otoczenia i analiza potencjału przedsiębiorstwa. Polega ona na systematycznym przeglądzie, prognozie i diagnozie wszystkich aspektów otoczenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na działalność marketingową przedsiębiorstwa. Właśnie w tej fazie zbiera się różnego rodzaju informacje oraz dokonuje się badań marketingowych. Podstawowe elementy, które podlegają tej analizie to: otoczenie ekonomiczne obejmujące strukturę rynków, branż, sytuacją gospodarczą kraju w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo lub kraju, w którym w przyszłości dana firma chce działać, regulacje ekonomiczne obowiązujące w kraju, poziom inflacji, polityka społeczna. Istotną rolę odgrywają tu również elementy dotyczące polityki podatkowej, celnej oraz rynek produktów i usług (dostawcy, odbiorcy, konkurenci). Następnym ważnym czynnikiem jest otoczenie technologiczne, które dotyczy śledzenia rozwoju nowoczesnych gałęzi tzw. „lokomotyw postępu”, ponieważ rozwój tej dziedziny powoduje dalszy rozwój innych dziedzin (odkrycia, wynalazki oraz co wpływa na koszty jednostkowe wyrobu i na koszt przedsiębiorstwa). Przedsiębiorstwo musi mieć świadomość zmian, które zachodzą w technologii i włączać się do postępu technologicznego przez tworzenie grup badawczo-rozwojowych. Niezbędne przy tworzeniu analizy jest otoczenie pośredników rynkowych – przedsiębiorstwo nie jest w stanie wykonać wszystkich czynności, które związane są z realizacją strategii, potrzebna jest więc możliwość współpracy z innymi instytucjami czy firmami np. przedsiębiorstwa transportowe. Istotnych

informacji dostarcza też analiza otoczenia konkurencyjnego oraz zmiany w regulacjach prawnych i przemiany jakie zachodzą w społeczeństwie.

Podstawowym celem takiej analizy otoczenia jest to aby przedsiębiorstwo potrafiło w jak najlepszy sposób wykorzystać takie zasoby jak np.: kwalifikację kadr, środowisko finansowe czy kontakty z odbiorcami w obliczu przemian jakie zachodzą w otoczeniu. Do analizy otoczenia zaliczana jest również analiza strategiczna SWOT. Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Strengths – czyli mocne strony (organizacji), Weaknesses – czyli słabe strony (organizacji), Opportunities – czyli szanse (występujące w otoczeniu organizacji), Threats – czyli zagrożenia (występujące w otoczeniu organizacji rozwoju rynkowych. Jest ona wykorzystywana zarówno do kreowania strategii funkcjonalnych, strategii domen, jak i do kreowania strategii ogólnej firmy. Specyfika analizy SWOT polega na tym, iż jest ona prowadzona osobno dla każdego rodzaju działalności, a nie łącznie dla wszystkich typów działalności prowadzonych w danej firmie.Faza II dotyczy identyfikacji celów strategicznych.

Głównym elementem każdego zaplanowanego działania w przedsiębiorstwie jest cel, do którego ono zmierza. Cel ten jest punktem zorientowania wszelkich działań przed, w trakcie oraz po ich realizacji. Jest to tzw. „palec wskazujący” dla przyszłych działań i podstawą kontroli ich skuteczności. Cele strategiczne mogą mieć dwojaką postać: finansową i jest to przede wszystkim zamierzony wzrost zysku, sprzedaży oraz wzrost ceny giełdowej ceny przedsiębiorstwa; operacyjną – cele te przedstawiają w formie opisowej stan, jaki pragnie się uzyskać na rynku np.: uzyskanie określonego udziału eksportu w sprzedaży globalnej.

Cele strategiczne mogą być również przedstawione w postaci ilościowej lub jakościowej. Cel jakościowy zakłada osiągnięcie jakiegoś stanu w rynku lub powstanie określonej sytuacji rynkowej (pozycja przedsiębiorstwa jako lidera). Natomiast cel ilościowy dotyczy wielkości jakie dane przedsiębiorstwo planuje osiągnąć. Przy sformułowaniu celów strategicznych trzeba pamiętać aby jego postać bardzo często uzależniona była od długości okresu, na który przewidziane są jego osiągnięcia. Cele strategiczne powinno formułować się na dłuższy okres np. pięciu lat. Natomiast cele taktyczne i operacyjne ustalane są na okres krótszy np. jeden rok.


Faza III dotyczy segmentacji rynku „jest to podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek” 4. Całe postępowanie związane z segmentacją rynku nie ogranicza się tylko do poznania cech i zrozumienia reakcji potencjalnych nabywców, ale uwzględnia także opłacalność działania na tych segmentach; jest narzędziem racjonalnego wykorzystania kapitału. „Segmentacja rynku może dotyczyć rynku jako całości i być związana po prostu z nową odmianą produktu, bardziej zróżnicowaną, może też dotyczyć wydzielonego segmentu rynku, wąskiej grupy odbiorców, która zgłasza odmienne potrzeby i dla której oferuje się adekwatnie do tych potrzeb zróżnicowany produkt”5. Świadome wykorzystanie rynku oznacza, że przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę z tego, że może zwiększyć sprzedaż i zysk tylko w wyniku bardziej zróżnicowanego i dostosowanego do wymogów konsumentów działania w dziedzinie kanałów dystrybucji, produktów czy cen. Segmentacja rynku jest więc jednym z zasadniczych wyznaczników strategii marketingowej.

Faza IV dotyczy sformułowania tzw. marketingu mix, czyli elementów marketingu, które przyczyniają się do zrealizowania strategii. K.Dawison określił marketing mix jako

kombinację czterech środków marketingowych, które kontrolowane są przez przedsiębiorstwo w działaniu i które zmierza do osiągnięcia realizacji postawionych celów strategicznych. Środki te to: produkt, dystrybucja, promocja, cena. Natomiast ekonomiści z uniwersytetu Harvardzkiego stwierdzili, że nabywcy rynku oczekują pewnego zespołu użyteczności (informacji o towarze oraz o możliwościach zakupu, itp.), a nie tylko konkretnego wyrobu6.

Podsumowując można stwierdzić, że w obszarze zainteresowania przedsiębiorstwa odnajdują przede wszystkim te użyteczności na które dane przedsiębiorstwo ma wpływ, a więc te które są zależne od niego.Faza V dotyczy podziału i uruchomienia środków. Faza ta łączy strategię z procesami realizacji. Zasadnicze znaczenie ma tu konstruowanie systemów organizacji, dobór kadr, motywowanie, wykonywanie czynności administracyjnych, kontrola i pomiar efektów7.

Przy formułowaniu strategii marketingowej powinny być też brane pod uwagę pewne wytyczne tworzenia strategii, czyli: • identyfikacja zasadniczych celów,

 • kontrola różnorodności,

 • rozbijanie problemów na części,

 • powstrzymanie nadmiernego rozrastania się organizacji,

 • dopasowanie struktury przedsiębiorstwa do potrzeb konsumentów.

Na podstawie badań które zostały przeprowadzone przez grupę konsultingową McKinsey & Company ustalono siedem głównych czynników, które wpływają na wdrażanie strategii i działanie firmy.

Należą do nich: • Strategy (strategia): zbiór działań mających na celu uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej.

 • Structure (struktura): schemat organizacyjny i związany z nim przepływ informacji, pokazujących kto komu podlega oraz jak dzielone i łączone są zadania.

 • Systems (systemy): procesy i przepływy pokazujące, jak organizacja działa na co dzień (np. systemy informacji, procesy produkcji, systemy kontroli jakości).

 • Style (styl): sposób w jaki menadżerowie zachowują się, spędzają czas itp.

 • Staff (pracownicy): działania mające na celu poprawienie rozwoju kadry kierowniczej oraz kształtowanie podstawowych wartości zespołu kierowniczego.

 • Shared values (podzielane wartości): wartości uwzględnianie przy ustalaniu celów decydujących o przyszłości firmy. Wartości te są podzielane przez wielkość ludzi w organizacji.

 • Skills (umiejętności): dominujące cechy i zdolności posiadane przez firmę8.

Podsumowując można wywnioskować, że strategia marketingowa jest formułowana zwykle już w istniejącym przedsiębiorstwie, które realizuje przynajmniej plany krótkookresowe i powinno być dokonywane przy udziale wszystkich szczebli decyzyjnych, gdyż zapewnia większe zaangażowanie pracowników w jej realizację. Realizacja strategii marketingowej ma duży wpływ na przedsiębiorstwo, ponieważ jest to główny element w procesie zarządzania; zajmuje ona także istotne miejsce wśród całokształtu propozycji, które dotyczą przedsiębiorstwa. Jest procesem decyzyjnym, który polega na ustaleniu kluczowych problemów oraz na wyborze optymalnych rozwiązań z punktu widzenia założonych celów i warunków ich realizacji.
  1. Czynniki determinujące wybór strategii marketingowej.

Każde istniejące przedsiębiorstwo, które tworzy i realizuje swoją strategię marketingową funkcjonuje w określonym otoczeniu i musi w nim uwzględnić w podejmowanych przez siebie decyzjach zarówno czynniki zewnętrzne (makroekonomiczne) do których zaliczamy : otoczenie demograficzne, ekonomiczne, technologiczne, polityczne, kulturowe, ekologiczne warunki prawne; jak i czynniki wewnątrzorganizacyjne, które są łatwiejsze do opanowania.


1.4. Klasyfikacja i rodzaje strategii.
1.4.1. Klasyfikacja strategii.
W teorii zarządzania bardzo często możemy spotkać się z różnym podziałem klasyfikacji strategii. Jednak jednym z najczęściej stosowanych jest podział na:

 • strategie defensywne, polegają one na obronie zajmowanych przez przedsiębiorstwo pozycji, ich umacnianiu lub też na wycofywaniu się z rynku wykorzystując wszelkie szanse rynkowe jakie jeszcze istnieją w danym sektorze. Celem ich jest utrzymanie stanu posiadania, rozwój techniki i technologii poprzez zakup licencji, wycofanie się z zakresów mniej ważnych, maksymalizacja wyników poprzez ilościowy wzrost produkcji, optymalizacja działania poprzez „oszczędzanie”. Nastawione są one głównie na unikanie ryzyka, minimalizację niepowodzeń czy też ograniczanie pewnych zachodzących zmian. Typowe strategie defensywne to: strategie przywództwa, niszy, szybkiego wycofania się, i żniw, które są realizowane w sektorze schyłkowym.

 • Strategie ofensywne – mogą stosować je przedsiębiorstwa, które uzyskały przewagę konkurencyjną lub mające ogromne atuty jak np.: nowe technologie, atrakcyjny serwis itp., wchodzą na już opanowane rynki. Celem tej strategii jest: rozwój własnej branży naukowej i technicznej oraz zakup licencji, wykorzystanie okazji do rozwoju i uzyskania przewagi konkurencyjnej na wybranych rynkach, dywersyfikacja rozwojowa i wspomagająca, decentralizacja decyzji, inwestowanie w nowe wyroby, rozszerzanie asortymentów i unowocześnianie go itp. Głównie strategie te są nastawione na rozwój. Starają się one stworzyć taki klimat innowacyjny, aby przedsiębiorstwo zmuszone było do ciągle nowych poszukiwań oraz coraz lepszych działań. Przykłady tych strategii, to: strategie niskich kosztów, zróżnicowania (dyferencjacji), koncentracji. Przedstawione strategie są bardzo różne pod względem siebie, mają odmienne przesłania, pokazują różne sposoby zachowania się przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu.

Inne często spotykane klasyfikacje strategii związane są z poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstw, a więc: strategii marketingowych, finansowych, produkcyjnych, kadrowych, inwestycyjnych. Czasami występuje też podział na:

 • strategie konkurencji, czyli ataku np. atak skrzydłowy, atak frontalny, dyferencjacja,

 • strategie relacyjne, należą do nich różnego rodzaju porozumienia jakie zawiera przedsiębiorstwo z dostawcami, nabywcami czy też konkurentami,

 • strategie rozwoju,

 • strategie przetrwania,

 • strategie ograniczenia lub wycofania się z danej działalności.

Przedstawiona wyżej klasyfikacja strategii nie wyczerpuje wszystkich możliwych propozycji spotykanych w literaturze. Ważne jest jednak, aby projektując różne strategie koncentrować się na ich treści i tak dobierać środki by osiągnąć postawione cele9.


   1. Podstawowe rodzaje strategii marketingowych.
 1. Najbardziej ze znanych koncepcji strategicznych, które odnoszą się i do sposobu konkurowania na rynku, i do powiększania udziału w nim mogą być rozpatrywane z punktu widzenia relacji jakie zachodzą między rynkiem, a produktem. Zostały one sformułowane przez Igora Ansoffa (strategie wzrostowe)..


Rysunek 2. Strategie produkt – rynek.
RYNEK


Stary

Nowy

PRODUKT

Stary


Penetracja rynku

Rozwój rynku

nowy

Rozwój produktu

dywersyfikacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość