Strona główna

Wytyczne dla


Pobieranie 489.55 Kb.
Strona1/6
Data18.06.2016
Rozmiar489.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Podręcznik wnioskodawcy POWT RCz-RP 2007-2013 edycja 1. marzec 2008 r.

Wytyczne dla Wnioskodawców FM Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské SlezskoWYTYCZNE DLA

WNIOSKODAWCÓW
Fundusz Mikroprojektów Euroregionu

Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013Edycja 1. 3 marca 2008 r.SPIS TREŚCI


1. Wykaz skrótów i słowniczek pojęć 4

2. Informacje podstawowe dotyczące POWT RCz-RP 9

2.1. Historia programu 9

2.2. Zasięg terytorialny 9

2.3. Podstawowe dokumenty programowe oraz akty prawne Funduszu Mikroprojektów 10

2.4. Cele Programu 11

3. Instrukcje dla wnioskodawcy 123.1. Opis osi priorytetowych i dziedzin wsparcia 12

3.1.1. Wykaz osi priorytetowych i dziedzin wsparcia 12

3.2. Fundusz Mikroprojektów 13

3.2.1. Zasady ogólne 13

3.2.2. Podstawowe działania 13

3.2.4. Zarządzający FM w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i ich rola 15

3.2.5. Ramy finansowe FM 16

3.2.6. Zasada Partnera Wiodącego (lead partner projekt – typ A, więcej art. 3.2.7.) 18

Inne obowiązki Partnera Wiodącego oraz jego partnerów projektu określone są w Umowie
o dofinansowanie projektu oraz w Porozumieniu o współpracy, które partnerzy podpisują
i w którym wzajemnie określają wszelkie prawa i obowiązki wobec siebie. 20

3.2.7. Typy projektów 20

3.2.8. Określenie kwalifikowalnych partnerów 21

3.2.9. Miejsce realizacji FM 22

3.2.11. Specyficzne priorytety FM Euroregionu Śląsk Cieszyński 23

3.2.12. Przygotowanie projektu 24

3.2.13. Realizacja projektu 24

3.3. Zasady realizacji projektu 25

3.3.1. Zasady dotyczące oceny wydatków kwalifikowalnych 25

3.3.2 Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków na poziomie Instytucji Zarządzającej 26

3.3.3. Interpretacja IZ w zakresie wydatków kwalifikowalnych 27

3.3.4. Wkład niepieniężny, podatek VAT i konflikt interesów 31

3.3.5. Projekty generujące dochód 32

3.3.6. Pomoc publiczna 33

Żaden projekt dofinansowany ze środków publicznych nie może zawierać zabronioną pomoc publiczną. Ten warunek jest bezwzględny oraz znaczy najwyższe możliwe ograniczenie dla udzielenia jakiegokolwiek wsparcia. 33

Już w trakcie pisania wniosku projektowego trzeba, żeby partnerzy zastanowili się nad możliwością, czy składany projekt zakłada pomoc publiczną. (więcej art. 3.1.5 Metodologia IZ). 33

3.3.7. Wpływ projektu na środowisko naturalne 33

3.4. Wskazówki dotyczące wypełniania formularza wniosku projektowego 35

3.4.1. Wskazówki ogólne 35

3.4.2. Obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie 36

3.5. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie 50

3.5.1. Rozpoczęcie FM i ogłoszenie naboru projektów 50

3.5.2. Udzielanie informacji i konsultacji 50

3.5.3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 50

3.5.4. Składanie wniosków o dofinansowanie 51

3.6. Kontrola, ocena i wybór projektów 52

3.6.1. Kontrola kryteriów formalnych 53

3.6.2. Kontrola kwalifikowalności 53

3.6.3. Procedura w zakresie uzupełniania wniosku projektowego 53

3.6.4. Rejestracja projektu w systemie monitorującym 54

3.6.5. Ocena jakości projektu, współpracy transgranicznej oraz wpływu transgranicznego 54

Ocena współpracy transgranicznej polega na ocenie spełnienia poszczególnych kryteriów współpracy określonych w art. 19 Rozporządzenia w sprawie EFRR. Zgodnie z tym Rozporządzeniem partnerzy mają obowiązek spełnienia co najmniej dwóch spośród czterech następujących kryteriów (min. wymóg co do spełnienia 2 kryteriów objęty jest już kontrolą kwalifikowalności projektu): 55

3.6.6. Wybór projektów 56

3.6.7. Pisemne powiadomienie Partnerów Wiodących lub partnerów o decyzji EKS 57


  1. Wykaz skrótów i słowniczek pojęć
BP Budżet państwa

CRR RCz Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej


DRWT MRR RCz Departament Regionalnej Współpracy Transgranicznej w MRR RCz pełniący rolę Instytucji Zarządzającej

DWT MRR RP Departament Współpracy Terytorialnej w MRR RP

EIA Ocena oddziaływania na środowisko (ang. „Environmental Impact Assessment”)

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EKS Euroregionalny Komitet Sterujący

ERŚC-TS Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

FM Fundusz Mikroprojektów

FS Fundusze Strukturalne

ICT Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ang. „Information and Communication Technologies”)

IZ Instytucja Zarządzająca

KE Komisja Europejska

KK Koordynator Krajowy

KM Komitet Monitorujący

MF RCz Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej

MF RP Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej

MRR RCz

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej

MRR RP Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej
MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym mikro przedsiębiorstwa

MSC 2007 System monitorujący Central 2007 (centralny system monitorujący RCz dla okresu programowania 2007-2013)

NGO Pozarządowe organizacje non-profit

NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

NUTS Statystyczne jednostki terytorialne - Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych (ang. „Nomenclature of Territorial Units for Statistics”)

NUTS II Obszary objęte Celem 1 polityki regionalnej UE

NUTS III kraj, podregion – podstawowa jednostka terytorialna dla Programu

PR Podmioty Regionalne (w RCz właściwe kraje, w RP właściwe urzędy marszałkowskie poszczególnych województw)

POWT RCz-RP Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
- Rzeczpospolita Polska, zwany dalej Programem

PP Partner projektu

PW Partner wiodący

RCz Republika Czeska

RP Rzeczpospolita Polska

Rozporządzenie

ogólne Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Rozporządzenie

wykonawcze Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR

Rozporządzenie
w sprawie EFRR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

VAT Podatek od towarów i usług

UE Unia Europejska

WE Wspólnota Europejska

WST Wspólny Sekretariat TechnicznyDEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej

Decyzja w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu państwa (zwana dalej Decyzją z BP) wydana przez KK wszystkim polskim partnerom (PW i PP), którzy uczestniczą w realizacji projektów zatwierdzonych przez EKS, a w ramach wniosku projektowego wnioskowali o dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Na podstawie tej Decyzji z BP przyznawane jest dofinansowanie z budżetu państwa. Decyzja z BP określa warunki i zasady dotyczące realizacji właściwej części projektu i wypłacenia dofinansowania, jak również sankcje za ich niedotrzymanie.Dofinansowanie

Środki finansowe EFRR oraz budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku polskiego Partnera Wiodącego oraz innych polskich partnerów) wykorzystywane na realizację projektu.EIA – ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko to ważny element systemu profilaktycznych instrumentów ochrony środowiska oraz jednocześnie ważny element polityki środowiskowej. Dnia 27 kwietnia 2006 r. weszła


w życie nowa ustawa nr 163/2006, zmieniająca ustawę nr 100/2001 Dz.U. o ocenie oddziaływania na środowisko i o zmianie niektórych innych ustaw (ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko), z późniejszymi zmianami (ustawa nr 93/2004 Dz.U.). Nowy akt prawny reguluje sposób i zasady przeprowadzania oceny oddziaływania wybranych projektów na środowisko w taki sposób, aby były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa WE. W Polsce zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w zasadniczy sposób przyczynia się do osiągania celów w zakresie wspomagania rozwoju i zmian strukturalnych regionów, które są pod względem swojego rozwoju zacofane a ich przemianom gospodarczym i społecznym towarzyszą problemy strukturalne. Fundusz służy także do wspomagania rozwoju zrównoważonego oraz do tworzenia stałych miejsc pracy.Euroregionalny Komitet Sterujący

Jest wspólnym polsko-czeskim organem dokonującym oceny i wyboru projektów złożonych na obszarze Euroregionu ŚC-TS w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CZ-PL 2007 - 2013 (dalej FM).Fundusz Mikroprojektów (FM)

Fundusz Mikroprojektów to instrument na rzecz przyznawania części dofinansowania za pośrednictwem partnera – zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (euroregionu). Fundusz Mikroprojektów rozwiązuje specyficzne problemy poprzez dofinansowanie mniejszych projektów realizowanych przez Odbiorców końcowych. Z punktu widzenia wdrażania Programu Fundusz Mikroprojektów stanowi jeden projekt


ze specyficznym mechanizmem wewnętrznego zarządzania.

Instytucja Zarządzająca

Organ administracji państwowej RCz (MRR RCz) odpowiedzialny za całkowitą realizację POWT RCz-RP w okresie 2007-2013. Zadania realizuje na podstawie art. 60 Rozporządzenia Ogólnego.Komitet Monitorujący

Organ powołany przez oba państwa członkowskie, który odpowiedzialny jest przede wszystkim za wybór projektów, monitorowanie postępów osiąganych w ramach realizacji osi priorytetowych oraz celów określonych w POWT RCz-RP.Kontroler

Podmiot powołany na podstawie art. 16 Rozporządzenia w sprawie EFRR w celu sprawdzania zgodności


z prawem i prawidłowości wydatków wykazywanych przez każdego partnera uczestniczącego w realizacji projektu. Funkcję Kontrolera na terenie RCz pełni Centrum Rozwoju Regionalnego RCz a na terenie Polski urzędy wojewódzkie.

Koordynator Krajowy

Polski organ administracji państwowej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP) odpowiedzialny


za realizację POWT RCz-RP na swoim terytorium. Jest partnerem IZ. Konkretne działania
w ramach MRR RP zapewnia Departament Współpracy Terytorialnej.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Podstawowy dokument strategiczny każdego państwa członkowskiego opracowany w celu realizacji polityki spójności gospodarczej i społecznej na okres 2007-2013.Nieprawidłowość (naruszenie przepisów)

Za nieprawidłowość uważa się naruszenie przepisów WE, RCz lub RP (w tym warunków dla partnerów określonych w Umowie o dofinansowanie projektu, ewentualnie w innym dokumencie o podobnym charakterze), które określają sposób wykorzystania środków z budżetu UE lub źródeł publicznych RP lub łącznego budżetu EU w formie niedozwolonej pozycji wydatków. Tzn. chodzi o każde naruszenie warunków, na jakich środki z budżetu UE były przyznane Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz każde naruszenie warunków, na jakich środki te i środki z krajowych budżetów publicznych zostały dalej przyznane poszczególnym partnerom.NUTS

Międzynarodowy standard wprowadzony przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich we współpracy


z pozostałymi organami UE na potrzeby klasyfikacji ujednoliconej zunifikowanej struktury jednostek terytorialnych. Klasyfikacja obejmuje sześć szczebli NUTS, które przedstawiają grupy określone wg wielkości. Poszczególne szczeble NUTS określone są poprzez liczbę mieszkańców i powierzchnię. Kraje
w Republice Czeskiej zakwalifikowane są do szczebla NUTS III. Na granicy państwa z Rzeczpospolitą Polską jest po stronie czeskiej pięć podstawowych jednostek NUTS III – krajów, po stronie polskiej za sześć podregionów.

Odbiorca końcowy

Podmiot, który składa właściwemu Zarządzającemu FM wniosek projektowy i realizuje projekt w ramach FM. Na realizację tego projektu uzyskuje dofinansowanie od właściwego Zarządzającego FM (euroregionu).Okres realizacji projektu

Przez rozpoczęcie rzeczywistej realizacji projektu rozumie się datę rozpoczęcia działań ukierunkowanych na realizację przedmiotu oraz celów projektu (np. rozpoczęcie prac budowlanych itp.).

Przez zakończenie projektu rozumie się datę zakończenia rzeczywistej realizacji projektu, np. oddanie obiektu budowlanego, zakończenie imprezy kulturalnej, opracowanie studium, itp. Jest to data, kiedy Partner Wiodący (w przypadku lead partner projekt – typ A) lub partner (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C) planuje zakończenie wszelkich działań związanych z samą realizacją projektu.

Wszystkie projekty realizowane w ramach FM POWT RCz-RP 2007 - 2013 muszą być w Euroregionie Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko zakończone najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r. a Wniosek o płatność


i końcowe Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach za część projektu powinno być złożone najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Data zakończenia projektu jest dla partnera wiążąca, a więc określając swój harmonogram czasowy powinien on uwzględnić odpowiednią rezerwę czasową.Oś priorytetowa

Jeden z priorytetów strategii rozwoju w POWT RCz-RP, składający się z dziedzin wsparcia, które są ze sobą nawzajem powiązane i mają konkretne oraz mierzalne cele.Partner projektu (dotyczy projektów bez Partnera Wiodącego)

Jakikolwiek partner uczestniczący w realizacji projektu dotyczy projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego lub projektu realizowanego samodzielnie. Podmiot realizujący projekt współfinansowany


z budżetu UE.

Partner projektu

Partner w przypadku projektu z Partnerem Wiodącym (lead partner projekt – typ A). Poza Partnerem Wiodącym jakikolwiek partner uczestniczący w realizacji danego projektu.Odpowiedzialny jest za realizację swojej części projektu, przy czym odpowiedzialność za realizację całego projektu ponosi Partner Wiodący. Od PW na podstawie Porozumienia o współpracy przyjmuje część środków finansowych z EFRR.Partner Wiodący

Partner składający wniosek projektowy, w którego zakresie odpowiedzialny jest za prawidłowość i zgodność z prawdą danych w nim wymienionych. Do czasu podpisania Umowy PW postrzegany jest jako wnioskodawca, zaś po podpisaniu Umowy jako beneficjant. Po zatwierdzeniu projektu przez EKS podpisywana jest z nim Umowa, na podstawie której jest on upoważniony do otrzymania dofinansowania ze środków UE i ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. Środki otrzymane na podstawie Umowy od właściwego Zarządzającego FM przelewa następnie na rachunki Partnerów projektu.Pomoc publiczna

Rozumie się przez to jakąkolwiek formę wsparcia udzielaną w sposób, który narusza lub stanowi zagrożenie naruszenia zasad konkurencji poprzez to, że stwarza przywileje dla pewnych rodzajów działalności lub branż produkcyjnych w stopniu, który może wpłynąć na handel między Republiką Czeską, Rzeczpospolitą Polską


a krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej zasady wyjściowe dotyczące udzielania pomocy publicznej (tzw. „state aid“) zdefiniowane zostały w artykułach 87-89 Traktatu o założeniu WE. Powszechny zakaz udzielana pomocy publicznej obowiązuje, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, lub o ile Komisja Europejska nie wyda zezwolenia na wyłączenie. W okresie po przystąpieniu RCz do UE udzielanie pomocy publicznej uregulowane jest w ustawie nr 215/2004 Dz.U., o niektórych stosunkach
w zakresie pomocy publicznej z późniejszymi zmianami oraz w wyżej wymienionych zasadach według
art. 87-89 Traktatu o założeniu WE.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Podstawowy dokument przygotowany wspólnie przez oba państwa członkowskie w celu określenia przedmiotu tego programu w okresie 2007-2013. Dokument zawiera analizę i opis sytuacji obszaru, strategię Programu określoną w postaci osi priorytetowych i dziedzin wsparcia, indykatywne alokacje finansowe oraz ramowy opis wdrażania programu. Dokument zatwierdzają rządy obu państw partnerskich oraz Komisja Europejska. Stanowi warunek rozpoczęcia Programu, przygotowania Uszczegółowienia Programu oraz innych dokumentów towarzyszących.

Dokument ten określany jest mianem Dokumentu Programowego.

Projekt (równoważne: mikroprojekt)

Zespół czynności realizowany przez Partnera Wiodącego i partnerów projektu (w przypadku lead partner projekt – typ A) albo partnerów (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B


lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C).

System monitorujący

System informatyczny służący do monitorowania wdrażania programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Najwyższym poziomem Systemu Monitorującego jest jego poziom centralny (zwany dalej „MSC2007“), do niego nawiązuje poziom administracyjny SI MONIT 7+ oraz najniższy poziom, który stanowi SI Benefit7, pełniący funkcję „systemu informatycznego“ partnerów.Udzielający dofinansowania

Udzielającym wsparcia jest IZ Programu, Odbor regionální přeshraniční spolupráce MMR RCz


za pośrednictwem Zarządzających FM w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu (zwana dalej Umową) zawarta między polskim lub czeskim Zarządzającym FM oraz polskim lub czeskim Partnerem Wiodącym (w przypadku lead partner projekt – typ A) albo polskim lub czeskim partnerem (w przypadku projektu partnerskiego bez Partnera Wiodącego – typ B lub projektu realizowanego samodzielnie – typ C), którego projekt został zatwierdzony przez EKS. Na podstawie tej umowy udzielane jest dofinansowanie z budżetu UE na dany projekt. Umowa określa podstawowe warunki i zasady dotyczące realizacji projektu i wypłacenia dofinansowania, jak również sankcje za ich niedotrzymanie.Uszczegółowienie Programu

Dokument, który przygotowują wspólnie oba państwa partnerskie, uszczegóławia Dokument Programowy


i przeznaczony jest do wdrażania POWT RCz-RP 2007-2013. Zawiera głównie szczegółowe informacje na temat osi priorytetowych, dziedzin wsparcia, beneficjantów dofinansowania, podmiotów wdrażających, sposobu wdrażania programu i planu finansowego dla każdej dziedziny wsparcia. Dokument zatwierdza Komitet Monitorujący.

Wkład niepieniężny

Za wkład niepieniężny rozumie się użyczenie gruntu, budowli, urządzeń lub surowców, świadczenie pracy badawczej/fachowej lub nieodpłatnej pracy ochotniczej bez prawa do wynagrodzenia.Właściwy Zarządzający FM

Jest to Zarządzający FM z właściwej strony narodowej (polskiej lub czeskiej).Współfinansowanie

Poziom udziału poszczególnych źródeł finansowania składających się na finansowanie projektu.Wydatki kwalifikowalne

Wydatki poniesione na określony cel oraz w trakcie okresu określonego w Umowie o dofinansowanie projektu, które są zgodne z właściwymi przepisami WE, Metodologią wydaną przez MRR lub Wytycznymi MRR RP oraz innymi zasadami określonymi przez IZ.Wydatki niekwalifikowalne

Wydatki, które nie mogą być współfinansowane z funduszy strukturalnych. Jeżeli takie wydatki powstaną


w trakcie realizacji projektu, nie mogą zostać wliczone do podstawy, z której wylicza się wysokość dofinansowania z funduszy strukturalnych.

Wytyczne dla Wnioskodawcy FM Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

Wytyczne zawierają informacje na temat kryteriów uzyskania dofinansowania, składania wniosków projektowych, odpowiedzialności partnerów, oceny i wyboru projektów.Zarządzający FM

Funkcję Zarządzającego FM pełnią poszczególne euroregiony. Zarządzający FM zapewnia zarządzanie środkami finansowymi z FM na powierzonym mu obszarze oraz jednocześnie zapewnia wdrażanie tych środków zgodnie z zasadami Programu.  1. Informacje podstawowe dotyczące POWT RCz-RP

      2.1. Historia programu

POWT RCz - RP 2007-2013 uwzględnia wieloletnie starania Unii Europejskiej podejmowane na rzecz rozwoju obszarów przygranicznych oraz przełamywania granic pomiędzy poszczególnymi państwami. Te dążenia UE mają swoje odbicie również w długookresowym wspieraniu współpracy transgranicznej ze środków Funduszy Strukturalnych. POWT RCz-RP 2007-2013 nawiązuje w ten sposób do doświadczeń zdobytych w poprzednich programach realizowanych przy wsparciu środków UE, którymi były Program Phare CBC oraz Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA.

Program Phare CBC rozpoczęto na pograniczu polsko-czeskim w 1999 roku i jego realizacja trwała aż do 2006 roku. Był ukierunkowany przede wszystkim na wspieranie dużych projektów inwestycyjnych, niemniej jednak wspierane były również małe projekty nieinwestycyjne typu people-to-people w ramach tzw. Wspólnego Funduszu Małych Projektów.

Od 2004 roku na pograniczu polsko-czeskim trwa realizacja programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. W ramach tego programu realizowane są zarówno projekty inwestycyjne
w dziedzinie transportu, środowiska, turystyki, wspomagania przedsiębiorczości, jak również projekty nieinwestycyjne ukierunkowane na rozwój współpracy i struktur sieciowych podmiotów sektora publicznego. Element programu stanowi również Fundusz Mikroprojektów. Środki finansowe Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska były alokowane do 176 wybranych projektów.


    1. Zasięg terytorialny
Po czeskiej stronie: obszar pogranicza tworzy pięć jednostek administracji samorządowej na szczeblu NUTS III (kraje): liberecki, královéhradecki, pardubicki, ołomuniecki oraz morawskośląski.

Po polskiej stronie obszar pogranicza stanowią podregiony na poziomie NUTS III (jeleniogórski,


wałbrzyski, opolski, nyski, rybnicki oraz bielski) oraz powiat pszczyński i powiat strzeliński.


    1. Podstawowe dokumenty programowe oraz akty prawne Funduszu Mikroprojektów

Do podstawowych dokumentów niezbędnych dla realizacji Programu oraz FM należą:
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość