Strona główna

Wzory formularzy


Pobieranie 2.11 Mb.
Strona1/18
Data19.06.2016
Rozmiar2.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18CZĘŚĆ IV

WZORY FORMULARZY

Oferta w zakresie informacji zawartych we wzorach formularzy winna zostać sporządzona z zachowaniem wymogów co do treści formularzy. Ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania formularzy udostępnionych w programie Word spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.Spis treści:

 1. Wzór nr 1: Formularz oferty

 2. Wzór nr 2: Formularz cenowy urządzeń aparatury naukowo – badawczej

 3. Wzór nr 3a: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Urządzenia do epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)

 4. Wzór nr 3b: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Urządzenia do centrowania i naświetlania wiązką elektronową (elektronolitograf)

 5. Wzór nr 3c: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Urządzenia do trawienia zogniskowaną wiązką jonów (FIB) z podglądem skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM)

 6. Wzór nr 3d: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Implantatora jonów

 7. Wzór nr 3e: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową (HR-FE-SEM) wraz z systemem do mikroanalizy rentgenowskiej EDS

 8. Wzór nr 3f: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Transmisyjnego mikroskopu elektronowego z emisją polową (STEM/TEM/EDS)
  o rozdzielczości atomowej

 9. Wzór nr 3g: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Spektrometru fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim wraz
  ze spektrometrem Augera (XPS+AES)

 10. Wzór nr 3h: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Spektrometru masowego jonów wtórnych (SIMS)

 11. Wzór nr 3i: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Wysokorozdzielczego dyfraktometru rentgenowskiego (XRD)

 12. Wzór nr 3j: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Kompletu 3 zestawów pieców wysokotemperaturowych do utleniania suchego, mokrego
  i procesów wygrzewania płytek półprzewodnikowych wraz z urządzeniami do osadzania warstw azotku krzemu i polikrzemu metodą LPCVD

 13. Wzór nr 3k: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Urządzenia do osadzania warstw atomowych (ALD)

 14. Wzór nr 3l: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Urządzenia do trawienia w plazmie pobudzanej przez ICP metodą DRIE, także w warunkach kriogenicznych

 15. Wzór nr 3ł: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Urządzenia do osadzania w plazmie metodą PECVD

 16. Wzór nr 3m: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Urządzenia do trawienia w plazmie chlorowej metodą trawienia przy pomocy jonów reaktywnych (RIE)

 17. Wzór nr 3n: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Urządzenia do trawienia w plazmie fluorowej metodą trawienia przy pomocy jonów reaktywnych (RIE)

 18. Wzór nr 3o: Opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej oferowanych przez Wykonawcę
  dla Kompletu 43 dygestoriów

 19. Wzór nr 4: Opis kluczowych urządzeń / systemów / materiałów oferowanych przez Wykonawcę w zakresie realizacji robót budowlanych

 20. Wzór nr 5: Harmonogram rzeczowo – finansowy (wraz z protokołem odbioru)

 21. Wzór nr 6: Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

 22. Wzór nr 7: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

 23. Wzór nr 8: Oświadczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz
  pkt 10 ustawy

 24. Wzór nr 9: Wykaz osób

 25. Wzór nr 10: Oświadczenie dot. uprawnień

 26. Wzór nr 11: Wykaz wykonanych robót budowlanych

 27. Wzór nr 12: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – Informacja Wykonawcy

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Wzór nr 1

(pieczęć Wykonawcy)
CEZAMAT PW Sp. z o.o.

ul. Polna 50

00-644 Warszawa
FORMULARZ OFERTY

Budowa Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia,
a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez CEZAMAT PW Sp. z o.o., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2013/S 123-210201, przedkładamy niniejszą ofertę.Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................

siedziba Wykonawcy ........................................................................................................................

(w przypadku Wykonawców zagranicznych należy podać kraj, a w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Wykonawcy-Pełnomocnika i poniżej jego dane)

Adres korespondencyjny: ....................................................................................................................................................

Województwo: ...................................................* powiat ..........................................................*

TEL.. ……………………………………………..…. FAKS……………………..……………………..

REGON:………………………………………….…* NIP:…………………………………………….*

1. Oświadczam/my**, że zapoznałem/liśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ i akceptuję/jemy wszystkie warunki w tych dokumentach zawarte.

2. Oferuję/my** wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, zgodnie z postanowieniami SIWZ i podanymi niżej kwotami:


 1. Całkowita łączna cena netto:

............................................... PLN (słownie złotych: ……………...………………………………..),

kwota podatku VAT wedle stawki ……. % w wysokości ............................. PLN

Całkowita łączna cena oferty brutto:

………………………….…….… PLN (słownie złotych: ……………………...…………….…………).

Wyżej podana cena jest ceną łączną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

w tym:


 1. Cena za wykonanie robót budowlanych netto:

................................................... PLN (słownie złotych: …………………...………………..),

kwota podatku VAT wedle stawki ……. % w wysokości ............................. PLN

Cena za wykonanie robót budowlanych brutto:

………………………….…….… PLN (słownie złotych: ………………………………………). 1. Cena za dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń aparatury naukowo – badawczej netto w ramach prawa opcji:

................................................... PLN (słownie złotych: ………………………...…………..),

kwota podatku VAT wedle stawki ……. % w wysokości ............................. PLN

Cena za dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń aparatury naukowo – badawczej brutto w ramach prawa opcji:

………………………….…….… PLN (słownie złotych: …………………………….…………).

Ceny jednostkowe poszczególnych urządzeń aparatury naukowo – badawczej określone zostały w formularzu cenowym urządzeń aparatury naukowo – badawczej.


 1. Oświadczam/my**, że zapoznałem/liśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik do SIWZ i zobowiązuję/jemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego w ww. załączniku, w miejscu i terminach przez niego wyznaczonych.

4. Oświadczam/my**, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję/jemy o nich Zamawiającego.

5. Oświadczam/my** że jestem/śmy związany/ni niniejszą ofertę przez okres 90 dni od daty ustalonej w SIWZ na złożenie oferty oraz oświadczam/my, że oferta pozostanie dla nas wiążąca i może być zaakceptowana w każdym czasie przed upływem terminu związania ofertą. 1. Oświadczam/my**, że: całość zamówienia wykonam/my własnymi siłami** (jeżeli nie, poniżej Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom).
  Powierzę/Powierzymy Podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie**:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 1. Przy zaistnieniu okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 1 i 1a proszę zwrócić wadium na konto Nr ......................................................... *** w banku ...................................................................... ***

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiemy w formie ……………………………………….

 2. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

..............................., ............... 2013 r. .............................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy* Wykonawcy zagraniczni nie wypełniają

** niepotrzebne skreślić

*** dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzuWzór nr 2

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013

(pieczęć Wykonawcy)CEZAMAT PW Sp. z o.o.

ul. Polna 50

00-644 Warszawa


FORMULARZ CENOWY URZĄDZEŃ APARATURY NAUKOWO – BADAWCZEJ
Budowa Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji.


Lp.

Nazwa urządzenia

j.m.

Cena jedn. netto

Wartość netto

Stawka podatku VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

1

Urządzenie do epitaksji z wiązek molekularnych (MBE)

1 szt.
2

Urządzenie do centrowania i naświetlania wiązką elektronową (elektronolitograf)

1 szt.
3

Urządzenie do trawienia zogniskowaną wiązką jonów (FIB) z podglądem skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM)

1 szt.
4

Implantator jonów

1 szt.
5

Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową (HR-FE-SEM) wraz systemem do mikroanalizy rentgenowskiej EDS

1 szt.
6

Transmisyjny mikroskop elektronowy z emisją polową (STEM/TEM/EDS) o rozdzielczości atomowej

1 szt.
7

Spektrometr fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim wraz ze spektrometrem Augera (XPS +AES)

1 szt.
8

Spektrometr masowy jonów wtórnych (SIMS)

1 szt.
9

Wysokorozdzielczy dyfraktometr rentgenowski (XRD)

1 szt.
10

Komplet 3 zestawów pieców wysokotemperaturowych do utleniania suchego, mokrego i procesów wygrzewania płytek półprzewodnikowych wraz z urządzeniami do osadzania warstw azotku krzemu i polikrzemu metodą LPCVD

1 kpl
11

Urządzenie do osadzania warstw atomowych (ALD)

1 szt.
12

Urządzenie do trawienia w plazmie pobudzanej przez ICP metodą DRIE, także w warunkach kriogenicznych

1 szt.
13

Urządzenie do osadzania w plazmie metodą PECVD

1 szt.
14

Urządzenie do trawienia w plazmie chlorowej metodą trawienia przy pomocy jonów reaktywnych (RIE)

1 szt.
15

Urządzenie do trawienia w plazmie fluorowej metodą trawienia przy pomocy jonów reaktywnych (RIE)

1 szt.
16

Komplet 43 dygestoriów

1 kpl  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość