Strona główna

Wzory formularzy


Pobieranie 2.11 Mb.
Strona18/18
Data19.06.2016
Rozmiar2.11 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

..............................., ............... 2013 r. ....................................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka WykonawcyWzór nr 5

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013


pieczęć Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)


CEZAMAT PW Sp. z o.o.

ul. Polna 50

00-644 Warszawa

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Budowa Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji.

 

 

Nazwa obiektu / zadania / pozycji / elementu robót budowlanych i dostaw

wartość wg Umowy

Miesiąc I

Miesiąc II

Miesiąc III

Miesiąc IV

Miesiąc V

Miesiąc ….

Miesiąc XXIV
1

2

3

4

 


0

0
 

 

 

  

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

  

 

5

5

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

  

 

7

7

 

 

 

 

 

  

 

 

Sprzedaż całkowita

 

 

 

 

  

..............................., ............... 2013 r. ....................................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka WykonawcyZnak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Wzór nr 6

(pieczęć Wykonawcy)
CEZAMAT PW Sp. z o.o.

ul. Polna 50

00-644 Warszawa
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDN. DZ. U. Z 2010 R. NR 113 POZ. 759 Z PÓŹN. ZM.)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na Budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją


i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji
, oświadczam/my*, że spełniam/my* warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

   2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

   3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................., ............... 2013 r. .............................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka WykonawcyUwaga!

* niepotrzebne skreślićZnak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Wzór nr 7

(pieczęć Wykonawcy)
CEZAMAT PW Sp. z o.o.

ul. Polna 50

00-644 Warszawa
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 24 UST. 1 ORAZ ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TEKST JEDN. DZ. U. Z 2010 R. NR 113 POZ. 759 Z PÓŹN. ZM.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji, oświadczam/my*, że nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy.

..............................., ............... 2013 r. .............................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka WykonawcyUwaga!

* niepotrzebne skreślićZnak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Wzór nr 8

(pieczęć Wykonawcy)CEZAMAT PW Sp. z o.o.

ul. Polna 50

00-644 Warszawa

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W OKOLICZNOŚCIACH WSKAZANYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 2 ORAZ PKT 10 USTAWY Z DNIA
29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)


(niniejsze oświadczenie składa wyłącznie Wykonawca będący osobą fizyczną)

Imię i nazwisko, adres zamieszkania Wykonawcy: ………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………………..

Zarejestrowana nazwa i siedziba firmy: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji, oświadczam,
że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, lub po ogłoszeniu upadłości zawarłem/łam* układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, w przypadku gdy układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; oraz art. 24 ust.1 pkt 10 ustawy,
tj. nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

..............................., ............... 2013 r. .............................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy

Uwaga!

* niepotrzebne skreślićZnak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Wzór nr 9

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ OSÓB

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Budowę Laboratorium Centralnego wraz
z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji
.

Oświadczam, że dysponuję / będę dysponował*
Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie**

Podstawa do dysponowania osobą***
…………………………………….……

(miejscowość, data)


….………………………………….………

(podpis i pieczątka Wykonawcy)* niepotrzebne skreślić,

** należy podać wszystkie informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić czy Wykonawca spełnienia warunek określony w pkt. 8.1.2 SIWZ,

*** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa
o prace, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych
do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Wzór nr 10

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOT. UPRAWNIEŃ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Budowę Laboratorium Centralnego wraz
z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji
.

Oświadczam/my*, że wyszczególnione w wykazie osób osoby posiadają wymagane przepisami uprawnienia:
Imię i nazwisko

Rodzaj i numer uprawnień oraz numer aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego*
* Wszystkie osoby wskazane w tabeli powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy kraju, w którym osoba ta uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego. Osobami/kandydatami mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym – zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego


i Rady z dnia 7.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych – uznano kwalifikacje zawodowe
lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce

…………………………………….……

(miejscowość, data)


….………………………………….……

(podpis i pieczątka Wykonawcy)Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Wzór nr 11

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ WYKONANNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji.

Lp.

Przedmiot robót budowlanych

Data i miejsce wykonania

Wartość brutto należy podać
w złotych (PLN)

Odbiorca

1.

2.

3.

4.

Należy uzupełnić wszystkie pola tabeli podając informacje, pozwalające jednoznacznie stwierdzić,
czy Wykonawca spełnienia warunek określony w pkt. 8.1.1. SIWZ. Do każdej zrealizowanej roboty budowlanej należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

…………………………………….……

(miejscowość, data)


….………………………………….………

(podpis i pieczątka Wykonawcy)Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Wzór nr 12

Nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................

siedziba Wykonawcy ........................................................................................................
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/

INFORMACJA WYKONAWCY*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Budowa Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji :

- przedkładam/przedkładamy* listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,


o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)*

(Wykonawca w powyższym przypadku wymienia poniżej podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wykazania większej liczby podmiotów, Wykonawca samodzielnie rozszerza poniższą listę).


 1. ……………………………………………………………..

 2. ……………………………………………………………..

- informuję, że nie należę/informujemy, że nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)*,

Art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych brzmi następująco:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..............................., ............... 2013 r. .............................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy

Uwaga!

* niepotrzebne skreślić


CZĘŚĆ V

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis urządzeń aparatury naukowo – badawczej objętych prawem opcji,
o których mowa w Części I SIWZ Rozdział II pkt 5.3.


CEZAMAT PW Sp. z o.o.

Ul. Polna 50

00-644 Warszawa

tel. 22 234 7157 www.cezamat.eu

NIP 7010346175 REGON 146180411

Kapitał zakładowy 100 000 zł

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m,.st. Warszawy,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424841
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość