Strona główna

Wzory formularzy


Pobieranie 2.11 Mb.
Strona9/18
Data19.06.2016
Rozmiar2.11 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

* wstawić odpowiednią wartość TAK lub NIE.
..............................., ............... 2013 r. .......................................................................

miejscowość, data podpis i pieczątka WykonawcyWzór nr 3h

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013

(pieczęć Wykonawcy)CEZAMAT PW Sp. z o.o.

ul. Polna 50

00-644 Warszawa

OPIS URZĄDZEŃ APARATURY NAUKOWO – BADAWCZEJ

OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Budowa Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo - badawczej w ramach prawa opcji.


Lp.

Nazwa urządzenia

Parametry wymagane

Potwierdzenie posiadania parametru

(TAK* / NIE*)

Oferowana wartość parametru


8.

Spektrometr masowy jonów wtórnych (SIMS).

8.1.

Główne zastosowania.


8.1.1.

Pomiar profilów głębokościowych, widm masowych i obrazów jonowych pierwiastków w strukturach ciał stałych, w szczególności do nanometrowych warstw półprzewodnikowych i metalicznych.8.2.

Przedmiot zamówienia wraz z wszystkimi opcjami i elementami wyposażenia dodatkowego, w jakie powinno być wyposażone urządzenie. Części składowe urządzenia/systemu (jeśli możliwe jest ich wyodrębnienie). Spis części i materiałów eksploatacyjnych, z którymi ma być dostarczone urządzenie.8.2.1.

Duoplasmotron wytwarzający jony O2+, O- i Ar+8.2.2.

Działo cezowe wytwarzające jony Cs+8.2.3.

Możliwość badania próbek nieprzewodzących8.2.4.

Komora główna wyposażona w system wygrzewania8.2.5.

Śluza z systemem grzewczym pozwalającym odgazować próbkę8.2.6.

System umożliwiający elektroniczny obrót uchwytu trzymającego próbkę w trakcie pomiaru8.2.7.

Moduł umożliwiający schłodzenie otoczenia próbki do temperatury ciekłego azotu8.2.8.

System próżni wraz z układem sterowania pompami i podtrzymania próżni8.2.9.

Kamera umożliwiająca podgląd miejsca pomiaru na próbce8.2.10.

Zestaw uchwytów do mocowania próbek o średnicy min 25mm8.2.11.

Sterowana komputerowo płynna zmiana rozdzielczości masowej8.2.12.

Moduł umożliwiający obserwacje obrazu jonowego8.2.13.

System umożliwiający sterowanie Urządzeniem z osobnego pokoju8.2.14.

UPS do 10 minut8.2.15.

Komputer sterujący wyposażony w oprogramowanie sterujące poszczególnymi modułami Urządzenia oraz umożliwiające zbieranie i obróbkę danych pomiarowych. Sprzęt komputerowy musi spełniać wymagania stawiane przez producenta systemu operacyjnego i wszystkich aplikacji zainstalowanych przez producenta Urządzenia i zapewniać ergonomiczną, płynną i bezproblemową pracę Urządzenia.8.2.16.

Wraz z Urządzeniem zostanie dostarczony 1 komplet części eksploatacyjnych obejmujący:

  1. Cs działo jonowe – 3 szt.,

  2. powielacz elektronowy – 3 szt.,

  3. sondy próżniowe – 1 komplet,

  4. uszczelki próżniowe – 3 komplety.8.3.

Minimalne akceptowane parametry techniczne (zarówno samego urządzenia, jaki elementów wyposażenie dodatkowego), jakie powinnospełniać zamawiane urządzenie.8.3.1.

Zakres napięcia przyśpieszającego dla jonów pierwotnych Cs+ minimum 2 – 10 kV zmieniany płynnie8.3.2.

Zakres napięcia przyśpieszającego dla jonów pierwotnych O2+ minimum 1 – 15 kV zmieniany płynnie8.3.3.

Średnica wiązki pozwalająca wykonać profil głębokościowy na powierzchni 10x10 mikrometrów, przy zachowaniu rozdzielczości głębokościowej na poziomie 10nm8.3.4.

Maksymalny prąd wiązki Cs+ nie mniejszy niż 1mikroA8.3.5.

Maksymalny prąd wiązki O2+ nie mniejszy niż 7mikroA8.3.6.

Stabilność wiązki pierwotnej nie gorsza niż 1% / 20 minut8.3.7.

Ruch uchwytu próbki w komorze głównej kontrolowany z dokładnością do 1 mikrometra8.3.8.

Rastrowanie wiązki w poziomie i pionie w zakresie nie mniejszym niż 0 – 500 mikrometrów8.3.9.

Zakres mierzonych mas minimum 1 – 360 amu przy potencjale jonów wtórnych 5kV8.3.10.

Maksymalna rozdzielczość masowa nie mniejsza niż 200008.3.11.

Oprogramowanie powinno pozwalać na definiowanie i przechowywanie w dedykowanej bazie danych procedur i parametrów wielu procedur (w wielu rożnych grupach dostępnych jedynie dla posiadających odpowiednie uprawnienia użytkowników), a także powinno posiadać wielopoziomowy mechanizm nadawania praw dostępu i uprawnień dla użytkowników.8.4.

Nietypowe parametry urządzenia i/lub jego wyposażenia istotne ze względu na sposób użytkowania, czy instalację. Wymagania co do wymiarów i wagi urządzenia.8.4.1.

Wymiary poszczególnych elementów Urządzenia muszą umożliwiać ich transport wewnątrz budynku do miejsca instalacji Urządzenia przez drzwi o wymiarach otworu: szerokość 180cm i wysokość 205cm, chyba że, Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na niespełnienie tego warunku. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia o parametrach wymagających przy dostawie i instalacji zapewnienia szerokości otworu drzwi większej niż podana w dokumentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na zmianę parametru szerokości drzwi. Zmiana wymagać będzie uzyskania pisemnej zgody projektanta na zmianę dokumentacji projektowej w tym zakresie. Wykonawca winien zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego w terminie umożliwiającym wprowadzenie odpowiednich zmian do dokumentacji projektowej, w tym gwarantującym wykonywanie robót budowlanych uwzględniających zmianę zgodnie Harmonogramem rzeczowo – finansowym.8.4.2.

Maksymalna wysokość zmontowanego Urządzenia ze względu na wysokość pomieszczenia – 390 cm.8.4.3.

Wymiary zmontowanego Urządzenia wraz z jego strefą serwisową muszą mieścić się wewnątrz wyznaczonych linii ograniczających powierzchnię posadowienia Urządzenia zaznaczonych na planie rozmieszczenia urządzeń, chyba że Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego na niespełnienie tego warunku.8.4.4.

Maksymalna waga Urządzenia musi uwzględniać przyjęte maksymalne obciążenie użytkowe wynoszące 5 kN/m 2.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość