WZÓR Świadectwa zdrowia zwierząt dla przywozu zimnowodnych ryb ozdobnych na terytorium wspólnoty europejskiej / model animal health certificate for the imports of cold-water ornamental fish into the european communityPobieranie 65.13 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar65.13 Kb.
WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA ZWIERZĄT DLA PRZYWOZU ZIMNOWODNYCH RYB OZDOBNYCH NA TERYTORIUM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ /
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR THE IMPORTS OF COLD-WATER ORNAMENTAL FISH INTO THE EUROPEAN COMMUNITY


Informacja dla importera: niniejsze świadectwo przeznaczone jest wyłącznie do celów weterynaryjnych, a jego oryginał musi towarzyszyć przesyłce do czasu osiągnięcia przez nią punktu kontroli granicznej /
Note for the importer: This certificate is only for veterinary purposes and has – in its original – to accompany the consignment until it reaches the border inspection post
PAŃSTWO / COUNTRY Świadectwo weterynaryjne dla UE / Veterinary certificate to EU

Część I: Dane przesyłki / Part I:Details of dispatched consignment

I.1. Nadawca / Consignor


Nazwa / Name
Adres / Address
Tel. / Tel.

I.2. Numer referencyjny świadectwa / Certificate reference number

I.2.a.


I.3. Odpowiedzialna władza centralna / Central Competent Authority


I.4. Odpowiedzialna władza lokalna / Local Competent Authority

I.5. Odbiorca / Consignee


Nazwa / Name
Adres / Address
Kod pocztowy / Postal Code
Tel. / Tel.


I.6.

I.7. Kraj pochodzenia / Country of origin

Kod ISO/ ISO Code


I.8. Region pochodzenia / Region of origin


Kod / Code


I.9. Kraj przeznaczenia / Country of destination


Kod ISO/ ISO Code


I.10. Region przeznaczenia / Region of destination


Kod / Code

I.11. Miejsce pochodzenia/Miejsce zbioru / Place of origin


Nazwa / Name
Adres / AddressI.12.

I.13. Miejsce załadunku / Place of loading
Adres / Address

I.14. Data wyjazdu / Date of departure Godzina wyjazdu / time


of departureI.15. Środki transportu / Means of transport

Samolot / Aeroplane □ Statek / Ship □

Kolej / Railway wagon □ Samochód / Road vehicle □

Inne / Other □
Oznakowanie / Identification:
Dokumenty towarzyszące / Documentary references:

I.16. Punkt kontroli granicznej na granicy UE / Entry BIP in EU

I.17. Numer(-y) CITES / No(s) of CITES


I.18. Opis towaru / Description of commodity


I.19. Kod taryfy celnej (PCN) / Commodity code (HS code)0301 10


I.20. Liczba zwierząt/masa / Quantity


I.21.

I.22. Liczba opakowań / Number of packages


I.23. Oznakowanie kontenera/nr plomby / Identification of container/seal numberI.24.

I.25. Towar certyfikowany dla / Commodities certified for:

Zwierzęta towarzyszące / Pets □ Kwarantanna / Quarantine □ Cyrk/Wystawa / Cirrus/Exhibition□ Inne/Other□
I.26.

I.27. Przywóz lub dopuszczenie na teren UE / □
For import or admission into EU
I.28. Oznakowanie towaru / Identification of the commodities


Gatunek (Nazwa naukowa) / Species (Scientific name) Ilość / Quantity


KRAJ / COUNTRY Zimnowodne ryby ozdobne / Cold-water ornamental fish

Część II: Certyfikacja / Part II: Certification

II. Informacje zdrowotne / Health informationII.a. Numer referencyjny świadectwa / Certificate reference number


II.b. Lokalny numer referencyjny / Local reference number

  1. Ogólne warunki przywozu zimnowodnych ryb ozdobnych / General requirements for imports of cold-water ornamental fish

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że żywe ryby, o których mowa w polu I.28 w części 1 niniejszego świadectwa, spełniają poniższe wymagania / I, the undersigned official inspector, hereby certify that the cold-water ornamental fish, referred to in Box I.28 of Part I of this certificate:

- zostały poddane badaniu w ciągu 24 godzin przed podpisaniem niniejszego świadectwa i nie wykazały żadnych klinicznych

objawów choroby / have been inspected within 24 hours prior to the signing of this certificate, and showed no clinical signs of

disease.

- nie zostały przeznaczone do zniszczenia ani zabicia w celu wyeliminowania choroby / are not intended for destruction or

slaughter for the eradication of a disease,

- pochodzą ze źródła (1), w którym następujące choroby podlegają obowiązkowi zgłoszenia właściwym organom (2): epizootyczna

martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (EHN), zakaźna anemia łososia (ISA), wirusowa posocznica krwotoczna

(VHS), zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) oraz wirus herpes u karpia koi (KHV) / originate

from a source (1) where the following diseases are notifiable to the competent authority (2): epizootic haematopoietic necrosis

(EHN), infectious salmon anaemia (ISA), viral haemorrhagic septicaemia (VHS), infectious haematopoietic necrosis (IHN) and

Koi Herpes Virus disease (KHV),

- pochodzą ze źródła (1), gdzie w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających wysyłkę nie wystąpiły ogniska choroby wywierające

znaczący wpływ na stan zasobów żywych ryb, a w ciągu dwóch lat nie odnotowano przypadków zachorowań na EHN ani ISA /

originate from a source (1) where there has been no known disease outbreak causing significant impact to the stock during the last

six months prior to dispatch, and during the last two years, no cases of the diseases EHN and ISA.
(4) [2. Szczegółowe warunki zdrowotne dotyczące wolnego od chorób VHS i/lub IHN przywozu na terytorium państw

członkowskich lub ich części / Specific animal health requirements for import into Member States or parts of Member

States free from VHS and/or IHN

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zimnowodne ryby ozdobne, o których mowa w polu I.28 w

części 1 niniejszego świadectwa, pochodzą ze źródła (1) którego status zdrowotny – prócz spełnienia wymagań wymienionych w

punkcie I niniejszego świadectwa – został potwierdzony przez właściwy organ kraju trzeciego jako równorzędny statusowi

państw członkowskich lub stref położonych w granicach Wspólnoty, w odniesieniu do (3) [VHS] (3)[i] (3)[IHN], jako / I, the

undersigned official inspector, hereby certify that the cold-water ornamental fish referred to in Box I.28 of Part I of this

certificate, originate from source (1) that, in addition to the guarantees given in point 1 of this certificate, is approved by the

competent authority of the third country as having an equivalent health status to Member States or zones within the Community,

with approved status as regards (3) [VHS] (3)[and] (3)[IHN], as they:

albo/ either

- pochodzące ze źródła (1), gdzie żaden z gatunków podatnych na (5) do (3)[VHS] (3)[ani na] (3)[IHN] nie został odnotowany /

originate from the source (1) where none of the species susceptible (5) to (3)[VHS] (3)[and] (3)[IHN] are known to be present
albo / or

- pochodzące ze źródła (1), uznanego za wolne od (3) [VHS] (3)[i] (3)[IHN] zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE (6)] /

originate from source (1) considered free from (3) [VHS] (3)[and] (3)[IHN] in accordance with the relevant EU legislation (6)]

(7) [3. Szczegółowe warunki zdrowotne dotyczące dodatkowych gwarancji dotyczących SVC, BKD, IPN i/lub Gyrodactylus salarisw odniesieniu do przywozu na terytorium państw członkowskich / Specific animal health requirements for import into

Member States with additional guarantees for SVC, BKD, IPN and/or G. salaries
Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że zimnowodne ryby ozdobne, o których mowa w polu I.28 w

części 1 niniejszego świadectwa, pochodzą ze źródła (1) którego status zdrowotny – prócz spełnienia wymagań wymienionych w

punkcie I niniejszego świadectwa – został potwierdzony przez właściwy organ kraju trzeciego jako równorzędny statusowi

państw członkowskich lub stref położonych w granicach Wspólnoty, w odniesieniu do (3)[SVC] (3)[i] (3)[BKD] (3)[i] (3)[IPN]

(3)[i] (3)[Gyrodactylus salaris] jako / I, the undersigned official inspector, hereby certify that the cold-water ornamental fish
referred to in Box I.28 of Part I of this certificate, originate from source (1) that, in addition to the guarantees given in point 1 and
2 of this certificate, is approved by the competent authority of the third country as having an equivalent health status to those
Member States, with additional guarantees as regards do (3)[SVC] (3)[and] (3)[BKD] (3)[and] (3)[IPN] (3)[and] (3)[Gyrodactylus
salaris
], as they:
albo/ either

- pochodzące ze źródła (1), gdzie żaden z gatunków podatnych na (5) (3)[SVC] (3)[ani na] (3)[BKD] (3)[ani] (3)[IPN] (3)[ani]

(3)[Gyrodactylus salaris] nie został odnotowany / originate from the source (1) where none of the species susceptible (5) to

(3)[SVC] (3)[and] (3)[BKD] (3)[and] (3)[IPN] (3)[and] (3)[Gyrodactylus salaris] are known to be present


albo / or

- w którym (3)[SVC] (3)[i] (3)[BKD] (3)[i] (3)[IPN] (3)[i] (3)[Gyrodactylus salaris] należą do chorób podlegających obowiązkowi

zgłoszenia właściwym organom (2), zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE (6)] / originate from a source (1) where

(3)[SVC] (3)[and] (3)[BKD] (3)[and] (3)[IPN] (3)[and] (3)[Gyrodactylus salaris] is notifiable to the competent authority, and is

considered free in accordance with the relevant EU legislation (6)]


  1. Wymagania dotyczące transportu / Transport requirements

Ponadto tuż przed załadunkiem ryby zostały / Furthermore, immediately before transport, the fish:

- umieszczone w wodzie, której jakość nie wywiera szkodliwego wpływu na ich zdrowie / are placed in water of a quality that

does not alter their health status

- zabezpieczone w warunkach, które nie wywierają szkodliwego wpływu na ich zdrowie, spełniających kryteria wymienione w

art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 / are placed under conditions that do not alter their health status, and complies with the

animal welfare provisions laid down in Article 3 of Regulation (EC) No 1/2005


  • umieszczone w wodoszczelnych pojemnikach, nowych lub uprzednio oczyszczonych i zdezynfekowanych urzędowo zatwierdzonym środkiem odkażającym, które na zewnątrz są opatrzone czytelną etykietą zawierającą stosowne informacje, o których mowa w polach I.7 – I.13 w części I niniejszego świadectwa, a także opatrzone następującym oświadczeniem / are placed in sealed watertight containers which are new, or have been cleaned and disinfected beforehand, which bear on the exterior a legible label with the relevant information referred to in Boxes I.7 – I.13 of Part I of this certificate and with the following statement:

Zimnowodne ryby ozdobne przeznaczone wyłącznie do celów ozdobnych we Wspólnocie Europejskiej” /

Cold-water ornamental fish intended solely for ornamental purposes in the European Community”

Uwagi / Notes:

(1) Źródłem może być kraj, część kraju (strefa) lub indywidualne gospodarstwo hodowlane / Source can be a country, part of country (zone)

or an individual fish farm.

(2) Obowiązek zgłoszenia dotyczy jedynie obszarów występowania gatunków podatnych na daną chorobę / The notification requirement is

only relevant where species susceptible to the disease are present in the territory.

(3) Niepotrzebne skreślić / Retain as appropriate.

(4) Punkt 2 świadectwa wypełnia się jedynie w przypadku, gdy miejsce przeznaczenia (pola I.9 i I.10 w części I świadectwa) zostało uznane

za wolne od VHS i/lub IHN lub przechodzi program zmierzający do wyeliminowania tych chorób oraz gdy przesyłka zawiera gatunki

podatne na którąś/któreś z tych chorób zgodnie z opisem w uwadze 5. Państwa członkowskie lub ich części objęte niniejszymi przepisami

wyszczególniono w załączniku I do decyzji 2002/308/WE oraz w załączniku I do decyzji 2003/634/WE – obie decyzje ostatnio zmienione

/ Point 2 of the certificate shall be filled in only if the place of destination (Boxes I.9 and I.10 of Part I of the certificate) is declared free
from VHS and/or IHN, or is undergoing a programme for such freedom, and the consignment comprises species susceptible to the
disease(s) in question as referred to in Note 5. Member States or parts of Member States covered by these provisions are listed in Annex I to
Decision 2002/308/EC, and Annex I to Deciosion 2003/634/EC, both as last amended.

(5) Znane podatne gatunki / Known susceptible species


CHOROBA / DISEASE

EHN


ISA
VHS
IHN
SVC

IPN


BKD

Wirus herpes u karpia Koi (KHV) / Koi herpes virus diseaseGyrodactylus salaris

PODATNE GATUNKI NOSICIELE (*) / SUSCEPTIBLE HOST SPECIES (*)

Okoń / Redfin perch (Perca fluviatilis), pstrąg tęczowy / rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Łosoś atlantycki / Atlantic salmon (Salmo salar), pstrąg tęczowy / rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), troć / brown trout (Salmo trutta)

Ryby należące do rodziny Salmonidae / fish belonging to the family Salmonideae, lipień / grayling (Thymallus thymallus), sieja / white fish (Coregonus spp.), szczupak pospolity / pike (Esox lucius), skarp / turbot (Scopthalmus maximus), śledź i szprot / herring and sprat (Clupea spp.), łosoś pacyficzny / Pacific salmon (Oncorhynchus spp.), dorsz atlantycki / Atlantic cod (Gadus morhua), dorsz pacyficzny / Pacific cod (Gadus macrocephalus), plamiak / haddock (G. aeglefinus) oraz motela / and rockling (Onos mustelus)

Ryby należące do rodziny Salmonidae / fish belonging to the family Salmonidae, szczupak / pike (Esox lucius)

Karp pospolity i karp koi / Common carp and koi carp (Cyprinus carpio), amur biały / grass carp (Ctenopharyngodon idellus), tołpyga biała / silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), tołpyga pstra / bighead carp (Aristichthys nobilis), karaś / crucian carp (Carassius carassius), karaś złocisty / goldfish (Carassius auratus), lin / tench (Tinca tinca) oraz sum / and sheatfish (Silurus glanis)

Pstrąg tęczowy / rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), pstrąg źródlany / brook trout (Salvelinus fontinalis), troć / brown trout (Salmo trutta), łosoś atlantycki / Atlantic salmon (Salmo salar) i szereg odmian łososia pacyficznego / and several Pacific salmon species (Oncorhynchus spp.)

Ryby z rodziny Salmonidae / fish belonging to the family Salmonidae

Karp pospolity i karp Koi / Common carp and koi carp (Cyprinus carpio)
Łosoś atlantycki / Atlantic salmon (Salmo salar), pstrąg tęczowy / rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), golec / Arctic char (Salvelinus alpinus), północnoamerykański pstrąg źródlany / North American brook trout (Salvelinus fontinalis), lipień / grayling (Thymallus thymallus), północnoamerykański pstrąg jeziorowy / North American lake trout (Salvelinus namaycush) oraz troć / brown trout (Salmo trutta). Pozostałe gatunki ryb występujące w akwenach, gdzie obecne są którekolwiek z wyżej wyszczególnionych gatunków, określa sie również jako podatne na przedmiotowe choroby / Other species of fish on sites where any of the above are present shall also be considered as susceptible species.

(*) oraz wszystkie pozostałe gatunki, określone w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Zdrowia Zwierząt Wodnych i/lub Podręczniku do badań diagnostycznych zwierząt wodnych OIE jako podatne na przedmiotowe czynniki chorobotwórcze/choroby / And any other species referred to in the most recent edition of the OIE International Aquatic Animal Health Code and/or the OIE Manual of diagnostic tests for aquatic animals as being susceptible for the pathogen/disease in question.

(6) Wolne w świetle przepisów ustanowionych decyzjami Komisji 2001/183/WE (VHS i IHN) oraz 2004/453/WE (SVC, BKD, IPN iGyrodactylus salaris). W odniesieniu do VHS, IHN, SVC, BKD i/lub IPN uznaje się również obszary uznane za wolne od chorób, zgodnie

z zaleceniami najnowszego wydania Międzynarodowego Kodeksu Zdrowia Zwierząt Wodnych / Freedom according to the provisions laid

down in Commission Decision 2001/183/EC (VHS and IHN) and 2004/453/EC (SVC, BKD, IPN and G. salaris). With regard to VHS,

IHN, SVC, BKD and/or IPN, freedom according to the most current edition of the OIE Code and Manual is also recognised.

(7) Punkt 3 świadectwa wypełnia się jedynie w przypadku, gdy miejsce przeznaczenia (pola I.9 i I.10 w części I świadectwa) zostało uznane

za wolne od SVC i/lub BKD lub przechodzi program zmierzający do wyeliminowania tych chorób oraz gdy przesyłka zawiera gatunki

podatne na którąś/któreś z tych chorób zgodnie z opisem w uwadze 5. Państwa członkowskie lub ich części objęte niniejszymi przepisami

wyszczególniono w załączniku I, rozdział II oraz w załączniku II, rozdział II do decyzji 2003/453/WE z ostatnimi zmianami / Point 3 of

the certificate shall be filled in only if the place of destination (Boxes I.9 and I.12 of Part I of the certificate) has additional guarantees for

one or more of the diseases SVC, BKD, IPN and G. salaris, and the consignment comprises species susceptible to the disease(s) in

question as referred to in Note 5. Member States or parts of Member States covered by these provisions are listed in Chapter II of Annex I

and Chapter II of Annex II to Decision 2004/453/EC as last amended.Urzędowy inspektor / Official inspector
Nazwisko (drukowanymi literami) / Name (in capitals): Uprawnienia i tytuł / Qualification and title:

Data / Date: Podpis / Signature:Pieczęć / Stamp:

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy