Strona główna

Wzwik aleja Wyzwolenia 39


Pobieranie 20.64 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.64 Kb.

WZWiK

Aleja Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych
ogłasza
Zapytanie ofertowe
w sprawie sprzedaży złomu stalowego z rozbiórki i demontażu urządzeń

z oczyszczalni ścieków poddanych modernizacji i rozbudowie w ramach zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w orientacyjnej ilości 30 ton.
Bliższych informacji udziela

Agnieszka Bąbel

Termin składania ofert : 04.06.2008r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert : 04.06.2008 r. godz. 10.30
Miejsce składania ofert :

Sekretariat WZWiK pok. 2 III p. Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu

Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:WZWiK w Wałbrzychu

Aleja Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych
Zapytanie ofertowe -Sprzedaż złomu”

Nie otwierać przed 04.06.2008r. Godz 10.30
Oferta powinna zawierać:

 • kopię KRS (aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców) lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

 • datę sporządzenia oferty

 • dane oferenta : imię nazwisko, adres oferenta lub nazwę, albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną .

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oferent zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego

 • oferowaną cenę za jedną tonę złomu
 • oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i przyjęciu go bez zastrzeżeń

Wygrywający zapytanie będzie zobowiązany do zapłaty ceny za jedną tonę złomu ustalonej w drodze zapytania po podpisaniu umowy.

Ustala się termin zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia zapytania.

O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

WZWiK w Wałbrzychu zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania w każdym czasie bez podania przyczyny.

PROJEKT

Umowa

z dnia ………………………

zawarta pomiędzy:Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji,

Aleja Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu,

NIP:

REGON:


zwanym dalej „Sprzedający” reprezentowany przez:

Stefanosa Ewangielu - Przewodniczącego Zarządu

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………NIP:

REGON:


zwana dalej „Kupującym” reprezentowana przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


w sprawie sprzedaży złomu stalowego z rozbiórki i demontażu urządzeń

z oczyszczalni ścieków poddanych modernizacji i rozbudowie w ramach zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w orientacyjnej ilości 30 ton.


§ 1
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem złomu stalowego pochodzącego
z rozbiórki i demontażu urządzeń i instalacji na terenie oczyszczalni ścieków modernizowanych i rozbudowanych w ramach zadania „Oczyszczanie ścieków
w Wałbrzychu”.
§ 2


 1. Kupujący został wybrany na podstawie oferty z dnia.......dotyczącej ceny za 1 tonę
  i warunków odbioru od Sprzedającego.

 2. Ww. cena przez okres obowiązywania umowy jest stała i nie podlega zmianie.


§ 3


 1. Ustalono cenę złomu stalowego w wysokości .............. netto za 1 tonę – loco składowiska sprzedającego.

 2. Kupujący zobowiązany jest do załadunku i rozładunku złomu odebranego od sprzedającego własnym transportem, po uprzednim zgłoszeniu sprzedającemu.

 3. Płatność przelewem na konto sprzedającego

Nr ..........................................................

w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu ważenia złomu. 1. Ważenie złomu (zapewnia kupujący) w obecności przedstawiciela sprzedającego.


§ 4
Umowę każda ze stron może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej.


§ 5
W sprawach spornych właściwym do rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu.
Kupujący: Sprzedający:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość