Strona główna

X ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych,,Naród, który nie pamięta swojej historii nie wart jest przeżycia”


Pobieranie 24.89 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.89 Kb.

X Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

,,Naród, który nie pamięta swojej historii

nie wart jest przeżycia”

Jan Paweł II

Temat :,,Apel Poległych: Bohaterscy synowie i córy Polski,

na przestrzeni 1050 lat istnienia Państwa Polskiego
HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:


 1. Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej

 2. Ks. Prałat Stanisław Bogacz - Dziekan Dekanatu Radziechowskiego

 3. Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – były Proboszcz Parafii w Radziechowach

 4. Ks. Kanonik Piotr Pokojnikow– Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej

p.w. Św. Marcina w Radziechowach

 1. Wanda Sadlik - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Bielsku-Białej

 2. Kazimierz Matuszny – Poseł RP VIII kadencji Sejmu

 3. Andrzej Kalata – Starosta Powiatu Żywieckiego

 4. Andrzej Biegun – Przewodniczący NSZZ SOLIDARNOŚĆ Grupa Żywiec

 5. Piotr Piela – Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy – Wieprz

 6. Maciej Mika - Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz

 7. Przemysław Kubaszek – Prezes BS Radziechowy – Wieprz

 8. Tygodniki ,,Źródło” ,,Niedziela’ ,,Gość Niedzielny”


Organizatorem konkursu jest:

Stowarzyszenie Dzieci Serc www.dzieciserc.pl


X Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wielkim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny lub poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy.

Wartość narodu mierzy się m.in. pamięcią o bohaterskich czynach przodków
Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, może mieszkali blisko nas, a obecnie pamięć o nich ulega zapomnieniu.
RADA KONKURSU
Ustanawia regulamin konkursu, powołuje Jury ( w skład, którego mogą wchodzić członkowie Rady, a także ustala regulamin jego pracy).

Członkowie Rady:

dr Przemysław Dyrlaga – nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2 w Wieprzu

ks. Krzysztof Ciurla – wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc

mgr Agnieszka Feder – wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc – Sekretarz Rady

mgr Jadwiga Klimonda – prezes SDS

www.golgota-beskidow.pl www.dziecezja.bielsko.pl

REGULAMIN KONKURSU
&1
Temat :,,Apel Poległych: Bohaterscy synowie i córy Polski na przestrzeni

1050 lat istnienia Państwa Polskiego

odczytany na Zaduszkach Narodowych w Gminie Radziechowy – Wieprzdnia 1 października 2016 r.”

&2

Adresat: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - publicznych, społecz­nych i prywatnych
&3

Termin: Prace należy nadsyłać do 1 czerwca 2016 (decyduje data stempla pocztowego), pod adresem: Dzieci Serc ul. Abramska 2 34 – 381 Radziechowy z dopiskiem ,,Apel Poległych”- konkurs. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 8.06.2016 r. uczczenia 60 rocznicy antykomunistycznego buntu w Poznaniu w czerwcu 1956 , po czym niezwłocznie nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Treść wyłonionego w Konkursie ,,Apelu Poległych” zostanie odczytana w dniu 1.10.2016 r. podczas Zaduszek Narodowych w Radziechowach, na górze Matysce.

&4

Zasady przygotowania pracy:

  1. Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub grupowo (do 3 osób włącznie), pod opieką nauczyciela lub innej dorosłej osoby, jak również bez takiej opieki; przy wsparciu szkół, drużyn harcerskich, klubów, domów kultury, świetlic, parafii i innych instytucji pracujących z młodzieżą, a także rodziny.

  2. Prace należy przesłać w dwóch egzemplarzach, podpisanych w sposób jednoznacznie identyfikujący auto­ra/autorów oraz jego/ich dane adresowe.

  3. Do pracy powinna być trwale dołączona czytelnie i dokładnie wypełniona METRYCZKA PRACY, której formularz podany jest w załączniku.

  4. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach.


&5

Nagrody

 1. Jury przyzna uczniom nagrody i wyróżnienia (rzeczowe lub książkowe) indywidualne oraz zespołowe, a nauczycielom nagrody i wyróżnienia (rzeczowe, książkowe lub honorowe – dyplomy).

 2. Zwycięzca konkursu wraz z opiekunem zostanie zaproszony na Zaduszki Narodowe do Radziechów, podczas których będzie odczytany wyłoniony w Konkursie Apel Poległych.

 3. Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród będzie nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego komunikatu.

&6
Przeznaczenie prac:

 • Nadesłane prace nie będą zwracane autorom; po ocenie przez Jury, zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w Stowarzyszeniu Dzieci Serc - gdzie stworzą odrębną kolekcję. Prace mogą być udostępniane wszystkim zaintereso­wanym na powszechnie obowiązujących zasadach archiwalnych.

 • Prace, ich fragmenty lub streszczenia mogą być publikowane, przedstawiane lub wymieniane przez Organizatorów w specjalnej publikacji, ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych oraz w internecie, radiu, telewizji. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawa, również prawo do samodzielnej publikacji pracy


&7

Kryteria oceny Apelu Poległych:


 • W ramach konkursu uczniowie przygotowują w formie pisemnej krótką, nie dłuższą niż dwie strony formatu A4, pracę pisemną - apel poległych – na podany temat.

 • Ocenie będzie podlegać w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 40 pkt.):

  1. zgodność pracy z tematem (0-5 pkt.; każdy błąd rzeczowy powoduje odjęcie
   1 pkt., 4 błędy i więcej – 0 pkt.);

  2. logika wywodu i spójność wypowiedzi (0-5 pkt.);

  3. kompozycja (0-5 pkt.);

  4. słownictwo i trafne użycie stylistycznych środków perswazji (5 pkt.)

  5. styl (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.);

  6. poprawność językowo-gramatyczna (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.);

  7. ortografia i interpunkcja, przenoszenie wyrazów (0-2 pkt.; gdy 1-3 błędów – za każdy odejmuje się – 0,5 pkt, 4 błędy i więcej – 0 pkt.);

  8. samodzielność i szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia, itp. (0-5 pkt.);

  9. estetyka pracy (0-3 pkt.).

Uwagi:

Przystępując do Konkursu spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie o sens tej pracy, przed jej rozpoczęciem, a także po jej zakończeniu. Odpowiedź może będzie ważniejsza niż nagroda, którą możesz otrzymać.
By uniknąć błędów w pisaniu pracy najpierw należy zapoznać się, w jaki sposób pisze się treść Apelu Poległych.

Jeśli niewyraźnie wypełnisz metryczkę pracy, nie podasz właściwego adresu — może okazać się, że nie dostaniesz zawiadomienia o nagrodzie lub dostaniesz dyplom z błędem w nazwisku. Tel. Kontaktowy: 501 355 794www.golgota-beskidow.pl email: golgotabeskidow@o2.pl

www.dzieciserc.pl email: dzieciserc@o2.pl
METRYCZKA PRACY
Może być kopiowana lub przepisywana w formacie A4;. Prosimy wypełniać czytelnie dużymi drukowanymi literami i załączyć do treści konkursu jako strona ITytuł konkursu:


Imię i nazwisko/nazwiska, numer klasy oraz wiek autora/autorów w wypadku prac zespołowych — podkreślić nazwisko osoby reprezentującej grupę w kontaktach z organizatorami konkursu


Dokładny adres domowy autora/autorów z kodem i nazwą województwaTelefon autora/autorów z numerem kierunkowym, telefon komórkowy oraz e-mailPełna nazwa (z imieniem patrona) i dokładny adres szkoły lub innej instytucji, która sprawowała opiekę; w wypadku

Zespołu Szkół — szczegółowa nazwa lub rodzaj szkoły autora
Telefon szkoły (z numerem kierunkowym) i e-mailImię i nazwisko opiekuna pracy (jeśli był), jego funkcja wobec autora (np. nauczyciel historii, drużynowy, ojciec/matka itp.)


Adres i telefon z numerem kierunkowym opiekuna pracy (chętnie domowy, komórka) oraz e-mailNa czym polegała opieka

Polityka prywatności konkursu:

    Organizatorzy informują, że wszelkie dane osobowe oraz dane tele-adresowe uzyskiwane w trakcie  konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w celach konkursowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym podmiotom lub osobom fizycznym.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość