Z dnia 23 lipca 2010 roku



Pobieranie 12.67 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.67 Kb.
-ZARZĄDZENIE Nr 179/2010

Wójta Gminy Wilkołaz



z dnia 23 lipca 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j Dz.U. z 2003 roku Nr 118, poz.1112 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1


Powołać Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:

  1. Pani Elżbiety Chwiej – według załącznika Nr 1

  2. Pani Anny Chmielik – według załącznika Nr 2

§ 2
Powołane Komisje Egzaminacyjne działać będą w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz.2593).


§ 3

Członkom komisji będącymi ekspertami za przeprowadzenie jednego postępowania egzaminacyjnego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 110 zł brutto wypłacone na podstawie odrębnych umów cywilno – prawnych.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.


§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Andrzej Łysakowski

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 179/2010

Wójta Gminy Wilkołaz

z dnia 23.07.2010 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej

do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Chwiej

nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego

w Szkole Podstawowej im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie:

1. Andrzej Łysakowski - Przewodniczący Komisji-przedstawiciel organu prowadzącego

2. Renata Jamróz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowie

3. Zofia Dulęba - Ekspert

4. Anna Wójtowicz - Ekspert

5. Grażyna Fijołek - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 179/2010

Wójta Gminy Wilkołaz

z dnia 23.07.2010 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej

do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Chmielik

nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego

w Zespole Szkół w Wilkołazie:

1. Andrzej Łysakowski - Przewodniczący Komisji-przedstawiciel organu prowadzącego

2. Anna Ściegienna - Dyrektor Zespołu Szkół w Wilkołazie

3. Anna Wójtowicz - Ekspert

4. Zofia Dulęba - Ekspert



5. Grażyna Fijołek - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny




©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy