Strona główna

Z dnia r. Sprawozdanie za 2012 rok z działalności Komisji Kultury, Sportu i Promocji


Pobieranie 17.1 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.1 Kb.

Załącznik do uchwały Nr ….


Komisji Kultury, Sportu i Promocji

Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy


z dnia ………. 2013 r.


Sprawozdanie za 2012 rok

z działalności Komisji Kultury, Sportu i Promocji

Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy


Komisja Kultury, Sportu i Promocji została powołana uchwałą nr III/14/11 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

W załączniku do uchwały Nr III/14/11 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 r. został określony zakres działania stałych Komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Do zadań Komisji Kultury, Sportu i Promocji w szczególności należą sprawy z zakresu:


 • wspierania i animowania inicjatyw kulturalnych,

 • inspirowania do tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

 • współpracy ze środowiskami twórczymi i promowania artystów,

 • ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

 • rozwoju kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji,

 • propagowania aktywnych form wypoczynku,

 • polityki informacyjnej i promocyjnej Dzielnicy,

 • wykonywania kontroli realizacji zadań będących przedmiotem prac komisji.

Skład osobowym Komisji został ustalony uchwałą nr III/15/11 Rady Dzielnicy Bemowo
m. st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i innych stałych komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Uchwałą nr III/21/11 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 r.


w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Rada powierzyła funkcję przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy radnemu Pawłowi Rafalskiemu.

Uchwałą nr III/33/11 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 r.


w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy funkcję wiceprzewodniczącej Komisji, Rada powierzyła radnej
Marii Wierzchoń.

Uchwałą nr III/ 34/11 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, radna Marta Sylwestrzak została wybrana na wiceprzewodniczącą Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.W 2012 roku Komisja Kultury, Sportu i Promocji pracowała w następującym składzie osobowym:

 1. Paweł Rafalski – przewodniczący komisji

 2. Marta Sylwestrzak – wiceprzewodnicząca komisji

 3. Maria Wierzchoń – wiceprzewodnicząca komisji

 4. Anna Gręziak – członek komisji

 5. Andrzej Jędrasiak – członek komisji

 6. Maciej Ryszkowski – członek komisji

 7. Anna Wyganowska-Krzynówek – członek komisji

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 9 posiedzeń, podczas, których zajmowano się poniżej wymienionymi sprawami:
I. Opiniowaniem projektów uchwał i sprawozdań:

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2011 rok.

 • Projekt uchwały Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2012 r. (komisja zaopiniowała 6 projektów uchwał.)

 • Projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy oraz nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (dot. ulicy Budy i zmiany nazwy na ulicę Stara Górczewska).

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazw niektórych ulic i skweru w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (dot. ujednolicenia nazw ulic na terenie m. st. Warszawy).

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (dot. zmiany nazwy odcinka dotychczasowej ul. Narwik zlokalizowanego pomiędzy Aleją Obrońców Grodna i ul. Dywizjonu 303, na ul. Witolda Łokuciewskiego).

 • Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2013 r. – dzielnica Bemowo.

 • Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Promocji za 2011 rok.

 • Sprawozdanie z realizacji na terenie Dzielnicy Bemowo Programu „Zima w mieście 2012”.

 • Sprawozdanie ze współzawodnictwa sportowego szkół bemowskich w roku szkolnym 2011/2012.

II. Sprawami bieżącymi:

 • Sporządzeniem planu pracy komisji na 2012 rok.

 • Planem imprez kulturalnych i sportowych zaplanowanych do realizacji w roku 2012.

 • Zakresem zadań realizowanych oraz potrzeb BCK podczas posiedzenia wyjazdowego: Amfiteatr – Park Górczewska, Bemowskie Centrum Kultury.

 • Funkcjonowaniem basenu na Osiedlu Ogrody Bema przy ul. Osmańczyka – (Rozpatrzenie sprawy na prośbę mieszkańca).

 • Funkcjonowaniem i realizacją zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo (podczas wyjazdowego posiedzenia komisji).

 • Nadaniem nazwy jednej z bemowskich ulic Macieja Kalenkiewicza oraz wybudowania pomnika pamięci (na prośbę przedstawiciela Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej).

 • Rozważeniem możliwości utworzenia na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy „Muzeum perfum” (propozycja właścicieli perfumerii „Quality Missala”).

 • „Stanowiskiem Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w sprawie kształtowania przestrzeni publicznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy” - projekt.

 • Wystąpieniem Przedstawicieli Stowarzyszenia Historycznego Cytadela, w sprawie
  zorganizowania wystawy historycznej, p.n. „Zachodni odcinek obrony Warszawy w 1939 roku” oraz wykonania kopii sztandaru Batalionu Stołecznego.

 • Rozpatrzeniem sprawy dotyczącej nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Górczewska – Lazurowa „Rondo Chopina”, (propozycja zgłoszona przez mieszkańca Dzielnicy Bemowo).

 • Realizacją zadań merytorycznych wydziałów Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
  w ramach środków zaplanowanych w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2012 rok.

Poza ww. sprawami, przez cały rok na bieżąco Komisja zajmowała się korespondencją skierowaną przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza Dzielnicy Bemowo.

Przewodniczący

Komisji Kultury, Sportu i Promocji
Paweł Rafalski

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość