Strona główna

Z odbytej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 26 listopada 2007r


Pobieranie 53.36 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar53.36 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr XII/2007
z odbytej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w dniu 26 listopada 2007r.

Sesję otworzył i przewodniczył obradom Pan Andrzej Jarosiński Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie

w godzinach od 14oo do 1850 .

Z ogółnej liczby radnych 15 w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% składu -

lista obecności w załączeniu.

Spoza grona Rady w sesji udział wzięli :

1. Pan St-w Marek Krak - Burmistrz Miasta i Gminy

2. Pan Janusz Mariusz Kozera - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

3. Pan Mirosław Pawlak - Poseł na Sejm RP

4. Pan Bogdan Gierada - Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego

5. Pan Zbigniew Wróbel - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

6. Pan Józef Szczepańczyk - V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Kieleckiego

7. Pani Adela Gołębiowska-Kołodziejska - Sekretarz Miasta i Gminy

8. Pani Wiesława Mazurkiewicz - Skarbnik Miasta i Gminy

9. Kierownicy jednostek organizacyjnych

10. Kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy.

11. Przewodniczący jednostek pomocniczych gminy - sołtysi.


Proponowany porządek obrad sesji był następujący :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami.

6. Informacja dotycząca realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

7. Informacja o pracy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej oraz stanu czytelnictwa

w Gminie Bodzentyn w 2007r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie :

a/ zmian w budżecie gminy na 2007r.

b/ zmiany uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

c/ zaciągnięcia kredytu

d/ obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008r.

e/ trybu i szczegółowości warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych

na których zaprzestano produkcji rolnej

f/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

g/ przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bodzentyn

h/ powiadomienia sekretarza i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczeń

lustracyjnych

9. Sprawy różne.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zamknięcie obrad

- 2 -
Do punktu 1-go :

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński otwierając sesję powitał przybyłych :

Pana Mirosława Pawlaka Posła na Sejm RP, Pana Bogdana Gieradę Członka Zarządu Rady Powiatu Kieleckiego, Pana Zbigniewa Wróbla Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,

Pana Józefa Szczepańczyka V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego,

Burmistrzów : Pana St-wa Marka Kraka i Pana Janusza Mariusz Kozerę, Radnych Rady Miejskiej, Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Panią Adelę Gołębiowską-Kołodziejską, Skarbnika Miasta i Gminy Panią Wiesławę Mazurkiewicz, Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Martę Janicka, kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy,

Przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, sołtysów oraz wszystkich obecnych

na sesji.


Do punktu 2-go :

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński zgodnie z listą obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum uprawniające do podejmowania uchwał i decyzji.

Poinformował, że proponowany porządek obrad Państwo Radni otrzymali wraz

z zaproszeniem na sesję.

Zabierając głos Radny Pan Piotr Gajek zaproponował zdjąć z porządku obrad pkt.8g dot. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Bodzentyn.

Pan St-w Marek Krak Burmistrz Miasta i Gminy zwrócił się z pytaniem do Pana Piotra Gajka jaka jest podstawa prawna, że osoba zainteresowana nie musi robić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, że zainteresowana osoba pokryje koszty we własnym zakresie.

Pan Piotr Gajek poinformował, że radni chcą poznać opinię prawną na temat ewentualnych konsekwencji i opinię w jakim celu ma powstać zmiana w planie.

Pan Marek Zaborowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że jest

za wycofaniem proponowanego punktu z porządku obrad. Podkreślił, że jest za każdą inwestycją tylko osoba zainteresowana powinna przedstawić sprawę na sesji.

Pan Andrzej Jarosiński Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że chodzi tylko o rozmowę z osobą zainteresowaną jakie ma plany odnośnie zagospodarowania nieruchomości.

Radny Pan Paweł Sokół zwrócił się z pytaniem do Pana Przewodniczącego czy przy jakiejkolwiek zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego trzeba będzie zapraszać osobę zainteresowaną na sesję. Podkreślił, że sprawa była analizowana w dniu 19 listopada na wszystkich komisjach i uważa, że nie ma takiej potrzeby.

Pan Marek Zaborowski wyjaśnił, że jest kwestia określenia, co będzie budowane na tej nieruchomości, czy jest to zgodne z kierunkami.

Radny Pan Wojciech Kózka stwierdził, że na wcześniejszej sesji była osoba zainteresowana, wszystko wyjaśniła i uchwała nie przeszła. Chcąc być konsekwentnym to nic się nie stanie jeżeli sprawa będzie rozpatrzona na następnej sesji. Podkreślił, że sprawa przekształcenia działek w Wilkowie ciągnie się od kilkunastu lat.

Pan St-w Marek Krak Burmistrz wyjaśnił, że jest zasadnicza różnica, osoba zainteresowana chce pokryć wszystkie koszty związane z przekształceniem działki, a w Wilkowie mieszkańcy nie wyrażają zgody na wykup działki.

Następnie przystąpiono do głosowania nad w/w propozycją zgłoszoną przez Radnego Pana Piotra Gajka - Rada Miejska w głosowaniu jawnym przy 11 głosach "za", 4 przeciw postanowiła wycofać z proponowanego porządku obrad punkt 8g.

- 3 -
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad z wniesioną poprawkę - Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad z wniesioną poprawkę.


Do punktu 3-go:

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński poinformował, że protokół

z poprzedniej sesji wyłożony był do wględu w biurze rady. Do protokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń - Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła protokół

z poprzedniej sesji.


Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński i Burmistrz Miasta

i Gminy Pan St-w Marek Krak złożyli gratulacje Panu Mirosławowi Pawlakowi Posłowi

na Sejm RP.

Pan Mirosław Pawlak podziękował za zaproszenie. Podkreślił, że zapoczątkowana współpraca w kampanii wyborczej rozciągnie się na dalszy czas trwania kadencji samorządowej i parlamentarnej. Zacieśni się współpraca z samorządem Bodzentyna

aby realizować wszystkie zamierzenia wynikające z rozwoju gminy i planu rozwoju gospodarczego. Poinformował, że będzie się starał pomagać samorządowi gminy Bodzentyn

z tego względu, że w wyborach uzyskał dużą liczbę głosów tj. 285. Podkreślił, że Polskie Stronnictwo Ludowe, które reprezentuje uzyskało 804 głosy co daje 24 % udziału.

Podkreślił, że PSL po porozumieniu koalicyjnym weszło do rządu jako współkoalicja

dla Platformy Obywatelskiej. Oczekiwania od rządu PO i PSL są duże i jest nadzieja, że zrealizuje się w 75 % zapowiedzianych rzeczy co przyczyni się do poprawy. Poprawa ma być również skierowana przez samorządy, gdzie ma być ograniczona władza wojewody.

Będzie pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji czyli będą ograniczone kompetencje Wojewody. Większość kompetencji będzie przekazana do samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Za kompetencjami mają iść pieniądze, żeby zrealizować wszystkie zamierzenia. Podziękował za spotkania przedwyborcze jakie odbyły się w gminie Bodzentyn tj. w Sieradowicach i Psarach zorganizowane przez Zarząd Miejsko-Gminny PSL. Poinformował, że na tych spotkaniach wyszły sprawy strażackie. Podkreślił, że OSP może otrzymać pomoc finansową tylko musi być deklaracja ze strony samorządu. Rada musi w swojej uchwale budżetowej w dziale ochrona przeciw pożarowa zaplanować jakieś pieniądze. Zarząd Główny OSP zgodnie z uchwałą na samochód do OSP Psary może przekazać 35 tys.zł. Natomiast na karosaż samochodu w Sieradowicach 45 tys.zł.

Podkreślił, że straż to nie tylko gaszenie pożaru ale ratownictwo wszelkiego rodzaju.

Wyraził zadowolenie, że w gminie Bodzentyn jest wspaniała orkiestra strażacka, która zdobywa osiągnięcia. Na zakończenie życzył wszystkim obecnym na sesji wszystkiego najlepszego, aby dalsze spotkania były z korzyścią dla mieszkańców gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński poinformował, że jeżeli chodzi o ochotnicze straże jest jeden punkt niepokojący sytuacja wypłacania ekwiwalentów.

Zapytał co się dzieje obecnie z ustawą, aby sytuacja była jasna dla samorządów.

Pan Mirosław Pawlak wyjaśnił, że problemu z ekwiwalentem nie było do kwietnia br.

do chwili kiedy pracownik RIO z Krakowa wydał opinię, że nie wolno wypłacać ekwiwalentu rolnikowi, bezrobotnemu, studentowi, uczniowi, emerytom i rencistom.

Podkreślił że ratownikiem jest osoba,która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 60.

Na dzień dzisiejszy przyjęte jest stanowisko Zarządu Głównego, że samorządy mogą wypłacać ekwiwalenty jak dotychczas. Samorząd realizuje ustawę, a nie opinię pracownika RIO krakowskiego. Za bezpieczeństwo w gminie odpowiada samorząd czyli Burmistrz.

- 4 -
Zabierając głos Pan St-w Marek Krak Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podziękował Panu Posłowi za deklarację. Poinformował, że w planowanym budżecie gminy na 2008r.

na OSP zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 tys.zł. Na pewno te dwie jednostki OSP o jakich wspominał Pan Poseł zostaną wyposażone. Zwrócił się z prośbą do Pana Posła

aby Zarząd Główny OSP w sprawie ekwiwalentu wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Następnie głos zabrał Pan Bogdan Gierada Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego. Podziękował za zaproszenie na sesję i otrzymane głosy w wyborach. Poinformował

o powstaniu młodzieżowego domu wychowawczego w Podzamczu, o ośrodku we Lwowie

o przekazaniu pod Zarząd Lasów Państwowych szkoły w Zagnańsku.

Następnie podkreślił, że jeżeli chodzi o drogi to na terenie gminy wybudowane zostały drogi :

w Śniadce, Orzechówce i Wiącce Zaskalu.

Następnie zadeklarował pomoc samorządowi gminy Bodzentyn. Poinformował o dobrej współpracy z burmistrzem gminy Bodzentyn.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Zaborowski zwrócił się do Pana Gierady odnośnie partycypacji w budowie dróg powiatowych. Zaproponował aby te pieniądze, które samorząd przekazuje na drogi powiatowe odebrać w opłatach drogowych.

Radny Pan Paweł Sokół zwrócił się z prośbą o udrożnienie przepustu na drodze powiatowej Bodzentyn - Psary i wybudowanie chodników przy szkole podstawowej w Psarach.

Zapytał jaki jest etap zaawansowania remontu drogi powiatowej Psary Podlesie.

Radny Pan Wojciech Kózka zapytał o remont gruntowny drogi powiatowej Św.Katarzyna - Mąchocice Kapitulne.

Radny Pan Czesław Wilkosz zwrócił się z prośbą o budowę drogi około 500 m

w miejscowości Orzechówka Aleksandrówka.

Radny Pan Włodzimierz Bąderski poruszył sprawę zimowego utrzymania dróg powiatowych, podkreślił, że w ostatnim czasie drogi nie były posypane i było bardzo niebezpiecznie.

Radny Pan Jan Jędrzejczyk poruszył wyczyszczenie rowów przy drodze powiatowej Leśna - Siekierno-Wąchock oraz ustawienie znaków informacyjnych w miejscowości Siekierno - Wykus, remont mostów w miejscowości Siekierno i Parcelach.

Radna Pani Jadwiga Dulęba zwróciła się z prośbą o odśnieżanie drogi w Wiącce na końcu wsi.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosińnski poruszył niebezpieczny zjazd

na drodze Siekierno - Wzdół Parcele i Wzdół - Hucisko - Psary.

Burmistrz Miasta i Gminy Pan St-w Marek Krak zwrócił się z prośbą do Pana Gierady

aby droga powiatowa z terenu gminy Bodzentyn weszła w zadania inwestycyjne z unii europejskiej.

Zabierając głos Pan Bogdan Gierada Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego wyjaśnił, że

po przeanalizowaniu pod względem prawnym rozważy się możliwość wybudowania drogi

powiatowej z środków unijnych . Wnioski są złożone i być może uda się zrealizować.

Jeżeli chodzi o drogę Mąchocice - Św. Katarzyna będzie się starał aby wybudować w 2008r.

W sprawie zimowego utrzymania dróg należy kontaktować się z p. Maniarą.

Pan Zbigniew Wróbel Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wyjaśnił :

- budowę chodników realizuje się wspólnie z gminą, budowa chodników musi być ujęta

w budżecie gminy

- droga Psary Podlesie - działki graniczyły ze ŚPN i obecnie geodeta wytyczył drogę i będzie

robiony podział nieruchomości

- droga Orzechówka Aleksandrówka - jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę to nie będzie

problemu z budowa
- 5 -
- czyszczenie rowów przy drodze Leśna Siekierno-Wąchock, znaki informacyjne i remont

mostów w miejscowości Siekierno i Parcelach zaplanuje się w przyszłorocznym budżecie

Radny Pan Krzysztof Nowak stwierdził, że nie wszystkie drogi powiatowe były posypane piaskiem, dzieci miały problemy z dojazdem do gimnazjum.

Radny Pan Paweł Sokół zwrócił się z pytaniem jakie środki finansowe zaplanowane są

w budżecie powiatu na drogi w gminie Bodzentyn.

Burmistrz Pan St-w Marek Krak zwrócił się z prośbą aby p.Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wyjaśnił zasadę współpracy między powiatem a gminą na partycypację

w kosztach budowy chodników. Poinformował, że droga Orzechówka Aleksandrówka umieszczona jest w przewidzianym projekcie budżetu gminy na 2008r.

Jeżeli chodzi o odśnieżanie nie można porównywać dróg z sąsiednimi gminami. Jadąc trasą E7 nie ma śniegu a w Bodzentynie jest. W naszej gminie w większości są północne stoki

i w miesiącach takich jak grudzień, styczeń, luty jest ślisko.

Pan Wiktor Wróbel Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych wyjaśnił, że powiat łagodzi skutki zimy, ale za 2 godziny znów trzeba te same miejsca posypywać.

Pan Bogdan Gierada Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego ustosunkował się do partycypacji w kosztach budowy dróg powiatowych, poinformował, że odnośnie partycypacji zawarte jest porozumienie z gminami, w którym jest mowa o 50 %.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Zaborowski stwierdził, że gminy biedniejsze powinny partycypować mniej niż 50%.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Szczepańczyk poinformował, że powiat obecnie jest na etapie tworzenia budżetu na 2008r. i jeżeli chodzi o drogi to jest problem

nie tylko w gminie ale i w całej Polsce. Powiat będzie chciał zwiększyć ilość pieniędzy na drogi powiatowe.

Podkreślił, że te problemy, które były poruszane na sesji będą uwzględnione.

Poinformował, że w Liceum Ogólnokształcącym w Bodzentynie też są potrzeby inwestycyjne i również będą uwzględnione, trzeba znaleźć pieniądze na poradnię i schronisko. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to powiat będzie się starał tak realizować zadania aby postęp był widoczny.

Następnie Pan Józef Szczepańczyk podziękował za współpracę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński podziękował gościom

za przybycie.

Do punktu 4-go:

Interpelacje i zapytania zgłosili:

1. Radny Pan Krzysztof Nowak poruszył następujące sprawy:

- zakończenie budowy drogi Bodzentyn - Leśna

- złe funkcjonowanie firmy ochroniarskiej na targowicy

- dietę dla p. sołtys z Bodzentyna - dlaczego nie pobiera

2. Radna Pani Jadwiga Dulęba poinformowała o braku dachu na przystanku w Wiącce

i braku przejścia do tego przystanku.

3. Radny Pan Włodzimierz Bąderski poruszył sprawy dotyczące :

- budowy boiska sportowego przy Gimnazjum w Bodzentynie

- uszkodzony słup telefoniczny między Podkonarzem a Kamienną Górą

4. Radny Pan Krzysztof Pytel zwrócił się z prośbą o 2 samochody kruszywa na drogę

w Śniadce Pierwszej.

5. Radny Pan Piotr Gajek poruszył sprawę przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich

w Bodzentynie tj. ulic: Kieleckiej, Szermentowskiego i Suchedniowskiej.

- 6 -
6. Radny Pan Wojciech Kózka poinformował o złym stanie drogi w Św.Katarzynie

na ul. Słonecznej. Zapropnował wyłączyć świało przy zbiorniku w Wilkowie

/ co drugą lampę/.

7. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Zaborowski zwrócił się z pytaniem kiedy będzie robiona przekładka wodociągu w Wilkowie.

8. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński poinformował o nie świecących się lampach na początku Wiącki i we Wzdole Kolonii obok cmentarza.
Do punktu 5-go:
Sprawozdanie z pracy Burmistrza między sesjami przedstawił Pan St-w Marek Krak Burmistrz Miasta i Gminy.

Rada Miejska przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie.

/sprawozdanie w załączeniu /
Do punktu 6-go:

Informację z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa Pan Jan Zygadlewicz.

/ informacja w załączeniu /

W dyskusji głos zabrali:
1. Radny Pan Wojciech Kózka poinformował, że mieszkańcy Wilkowa chcą się dołączyć

do wywozu śmieci przez Zakład Komunalny w Bodzentynie.

2. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński zapytał :

- czy w br. zakupiono dodatkowe pojemniki na segregację śmieci na terenie naszej gminy

- czy to jest prawda, że ceny w Promniku mają wzrosnąć

- czy zwiększyła się liczba koszy na śmieci w stosunku do ubiegłego roku

Następnie zaproponował zakupić rękawice dla dzieci do zbiórki śmieci w ramach akcji

sprzątanie świata.

3. Radny Pan Czesław Wilkosz zaproponował zorganizować grupę porządkową, która

zajęłaby się osobami, które w ogóle śmieci nie odprowadzają, nie posiadają pojemników.

Na w/w sprawy i zapytania odpowiedzi udzielili : Pan Jan Zgadlewicz Kierownik Referatu Budownictwa i Pan Robert Dąbek Inspektor ds. ochrony środowiska.

Następnie Sekretarz Miasta i Gminy Pani Adela Gołębiowska-Kołodziejska wyjaśniła sprawę dotyczącą utylizacji materiałów zawierających azbest. Poinformowała, że w sprawie tej trzeba przyjąć program usuwania materiałów zawierających azbest. W programie uszczegółowić zasady dofinansowania. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu wynosi do 40 %, pozostałe środki mają pochodzić z budżetu gminy. Zasady dofinansowania uzależnione są od priorytetów i warunków jakie uchwali rada w programie.

Na dzień dzisiejszy w pierwszej kolejności trzeba zrobić wykazy osób chętnych do utylizacji materiałów z azbestu.
Radny Pan Włodzimierz Bąderski opuścił obrady sesji - w sesji uczestniczy 14 radnych.

- 7 -
Do punktu 7-go:

Informację na temat pracy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej oraz stanu czytelnictwa

w Gminie Bodzenyn w 2007r. przedstawiła Pani Marta Janicka Kierownik Biblioteki.

Rada Miejska przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.
/ informacja w załączeniu /
Do punktu 8-go"a":

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. przedstawiła Pani Wiesława Mazurkiewicz Skarbnik Miasta i Gminy.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/44/2007

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. - o treści jak w załączeniu.
Do punktu 8-go"b":

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/41/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przedstawiła Pani Wiesława Mazurkiewicz Skarbnik Miasta i Gminy. Radny Pan Piotr Gajek stwierdził, że uchwała w /w sprawie była inna, a pani Skarbnik przedstawiła inną.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński ogłosił przerwę w obradach, podczas której radni otrzymali projekt uchwały w w/w sprawie.

Następnie przystąpiono do głosowania - Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/45/2007

w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr X/41/2007 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia

29 października 2007r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - o treści jak w załączeniu.


Do punktu 8-go"c":

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przedstawiła Pani Wiesława Mazurkiewicz Skarbnik Miasta i Gminy.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/46/2007

w sprawie zaciągnięcia kredytu - o treści jak w załączeniu

Do punktu 8-go"d":

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

na 2008r. przedstawił Pan St-w Marek Krak Burmistrza Miasta i Gminy.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym przy 13 głosach "za", 1 wstrzymującym się podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/47/2007

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008r. - o treści jak w załączeniu.

- 8 -
Do punktu 8-go"e":

Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej przedstawiła Pani Adela Gołębiowska-Kołodziejska Sekretarz Miasta i Gminy.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/48/2007

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej - o treści jak w załączeniu.


Do punktu 8-go"f":

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

przedstawił Pan St-w Marek Krak Burmistrz Miasta i Gminy.

Zabierajac głos Radny Pan Paweł Sokół zwrócił uwagę na dużą rozbieżność wysokości stawek w § 1 pkt.2 a dot. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 T o liczbie osi 2 tj. 500 zł i 1252 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Zaborowski stwierdził, że przyjmując podatek od środków transportowych w proponowanej kwocie zrobi się dobry układ w kierunku busów. Podatek będzie jeden z najniższych w rejonie. Zaproponował aby

na każdym przystanku był rozkład jazdy busa z podbitą pieczątką firmy, która powozi, żeby

na przyszły rok ocenić jazdę busów.

Burmistrz Pan St-w Marek Krak wyjaśnił, że na naszym terenie nie ma takich samochodów

o masie wyższej niż 12 T i nie powinno być problemu. Stawki zostały utrzymane na poziomie ubiegłego roku.

Następnie Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/49/2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - o treści jak

w załączeniu.
Do punktu 8-go"h":

Projekt uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania o skutkach prawnych jego nie złożenia w terminie przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/50/2007

w sprawie powiadomienia sekretarza i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oswiadczenia lustracyjnego oraz poinformowania o skutkach prawnych jego nie złożenia w terminie -

o treści jak w załączeniu.


Do punktu 9-go:

W sprawach różnych głos zabrali :

1. Radny Pan Piotr Gajek zapytał o następujące sprawy :

- czy gmina Pawłów zdecydowała się na wejście do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

- czy została odebrana ulica Partyzantów w Bodzentynie

2. Radny Pan Czesław Wilkosz poruszył oznakowanie w miejscowościach : Hucisko i Psary

Podłazy tj. jadąc od Psar Podłazów do Huciska brak znaku "skręt w prawo", w Hucisku w kierunku drogi wojewódzkiej brak znaku "ustąp pierwszeństwa" oraz brak tablicy informacyjnej Psary Podłazy.
- 9 -
3. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński poinformował o potrzebie zlikwidowania znaków drogowych na drodze Suchedniów - Wzdół Kolonia. Podkreślił, że linie ciągłe z drogi wojewódzkiej nie zgadzają się z oznakowaniem pionowym.

4. Radny Pan Krzysztof Nowak poruszył sprawę wyłapywania bezpańskich psów.

5. Radny Pan Wojciech Kózka zapytał o numery telefoniczne ludzi odpowiedzialnych

za odśnieżanie dróg. Zasugerował aby przy odœnieżaniu ulicy Łazy w Wilkowie

samochód dojeżdżał do samego końca ulicy.

6. Sołtys sołectwa Śniadka Pani Aneta Mróz zgłosiła brak ściany na przystanku autobusowym w Śniadce.

7. Radny Pan Czesław Wilkosz zwrócił uwagę na uporządkowanie drzewa przy pomniku

Św.Floriana w Bodzentynie.

8. Z-ca Burmistrza Pan Janusz Mariusz Kozera poinformował o następujących sprawach :

- potrzebie remontu ujęcia wody w Bodzentynie na ul. Suchedniowskiej i Opatowskiej

- zakupie nowego samochodu dla Zakładu Komunalnego

- katastrofalnej sytuacji finansowej w oświacie gminnej

- potrzebie uchwalenia regulaminu funduszu zdrowotnego

- odśnieżaniu dróg na terenie gminy


Do punktu 10-go:

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i interpelacje udzielili :

Pan Burmistrz St-w Marek Krak i Pan Janusz Mariusz Kozera, Sekretarz Miasta i Gminy

Pani Adela Gołębiowska-Kołodziejska, Kierownik Referatu Budownictwa Pan Jan Zygadlewicz i Inspektor ds. ochrony Środowiska Pan Robert Dąbek.


Do punktu 11-go :

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Jarosiński wobec wyczerpania porządku obrad zamknął sesję dziękując wszystkim za udział.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Andrzej JarosińskiProtokółowała :

Jadwiga Zygadlewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość