Strona główna

Z sesji rady gminy gorzyce


Pobieranie 56.93 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar56.93 Kb.
PROTOKÓŁ NR XVI / 11

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE

odbytej w dniu 18 listopada 2011 r.


Przewodniczący Rady Gminy, Pan Mirosław Kopyto o godz. 1310 otworzył obrady
XVI sesji Rady Gminy Gorzyce. Powitał przybyłych na sesję Radnych, Wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego, Przewodniczących Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla, przedstawicieli portalu internetowego, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców.

W sesji uczestniczyło 13 radnych, sesja była prawomocna do podejmowania uchwał.

Następnie Przewodniczący przedstawił zaproponowany porządek obrad.
Porządek obrad:


 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przedstawienie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Gorzyce” na lata
   2007-2013;

  2. ogólnego i bezpłatnego udostępniania dla wszystkich mieszkańców wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, które wybudowane zostanie na działce nr 279/3 w Trześni-przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej;

  3. uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok;

  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok;

  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012;

  6. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości;

  7. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce;

  8. zwolnień z podatku od nieruchomości;

  9. określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do wymiaru podatków lokalnych;

  10. opłaty od posiadania psów;

  11. opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na 2012 rok;

  12. zmian budżetu na 2011 rok.

 1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Sesji.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego porządku obrad Wójt zgłosił uwagi do porządku obrad. Zaproponował usuniecie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Gorzyce” na lata 2007-2013. Zmiana ta została podyktowana tym, że nie zostały spełnione wymagania formalne tzn. zmiana Planu nie została zaaprobowana przez mieszkańców Osiedla. Inicjatywa, żeby nie uchwalać zmian wyszła od Pana Andrzeja Stasiaka. Zaznaczył, że postaramy się zorganizować jeszcze raz spotkanie na Osiedlu, zaprosić większą liczbę osób i przekonać do zmiany Planu. Nie możemy zamykać sobie możliwości pozyskiwania środków finansowych, gdyż rozbudowana na cele kulturalne Remiza w Gorzycach będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Dodał, że nie należy stawiać granic między Sołectwem a Osiedlem, dzielić mieszkańców, należy dbać o zrównoważony rozwój całej Gminy.

Na obrady spóźnił się radny Tadeusz Turek. W obradach uczestniczy 14 radnych

Głos zabrał radny Andrzej Stasiak stwierdzając, że nie chce dzielić Gorzyc, zawsze był za współpracą i nie jest przeciwny rozbudowie remizy Straży Pożarnej w Gorzycach, ale chce otrzymać uczciwą informację dotyczącą charakteru tej rozbudowy. Jeśli będzie rzetelna informacja, to nie będzie nieporozumień.

Pan Wójt zaznaczył, że Projekt rozbudowy był na zebraniu mieszkańców Osiedla
i przybyli na to zebranie mogli się z nim zapoznać. Pan radny Rafał Wajs przekonywał, że takiego projektu na zebraniu mieszkańców nie było.

Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy Jan Czech dodając, że szczegóły rozbudowy są na tym etapie mało istotne a zebranie mieszkańców o szczegółach nie decyduje, a jedynie wyraża intencję rozbudowy.

Kolejna głos zabrała radna Halina Jaskuła prosząc o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyce.

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Gdy ich nie stwierdził przeszedł do głosowania nad porządkiem obrad wraz


z zaproponowaną uchwałą:

Za: 14


Porządek obrad wraz z zaproponowanymi poprawkami został przyjęty jednomyślnie.
Ad 3
Pan Przewodniczący zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z sesji, która odbyła się 28 października 2011 r. i czy są do niego jakieś uwagi.

Radny Józef Chmielowiec poprosił o zmianę zapisu jego wypowiedzi dotyczącej uzbrojenia działek, gdyż została ona błędnie zaprotokołowana. Zauważył również, że nieprawidłowo zapisano wypowiedź dotyczącą wału i ograniczenia ruchu kołowego


w Zalesiu Gorzyckim. Przewodniczący odpowiedział, że zapisy ten zostaną sprostowane.

Ad 4
Wójt przedstawił informację o działaniach między sesjami. Poinformował, że:

 • odbył się bezpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych;

 • nie odbył się, zgłoszony przez wykonawcę, odbiór placu zabaw w Furmanach ze względu na to, że nie nadawał się on do odbioru;

 • odbyła się kontrola z udziałem wykonawcy i inspektora nadzoru na placu budowy remizy w Trześni ;

 • w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości;

 • 11 listopada 2011 r. odbył się Bieg Niepodległości, w którym wzięło udział około 150 osób;

 • 10 listopada 2011 r. odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla;

 • 11 listopada 2011 r. odbyła się uroczysta Msza św. Za Ojczyznę, po której złożono wieniec w hołdzie tym, którzy oddali życie za Ojczyznę;

 • 11 listopada 2011 r., przy pełnej sali, Orkiestra, soliści i chór dali koncert;

 • następny koncert zaplanowany jest na grudzień br. w Sokolnikach;

 • 13 listopada 2011 r. na zebraniu mieszkańcy sołectwa Gorzyce uchwalili zmiany „Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce” na lata 2007-2013;

 • na tym zebraniu wpłynęła również od jednego z mieszkańców deklaracja dostarczenia 10 tysięcy sztuk cegły z przeznaczeniem na rozbudowę Remizy
  w Gorzycach.

Pan Wójt zaznaczył również, że w okresie między sesjami prowadzone były działania
o charakterze bieżącym tj. przygotowano wnioski dotyczące odbudowy dróg, trwały prace związane z przygotowaniem projektu budżetu na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, 15 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi.

Wójt nadmienił, że wraz z dużą częścią pracowników Urzędu zaabsorbowany jest kompleksową kontrolą prowadzoną przez Regionalna Izbę Obrachunkową. Urząd Kontroli Skarbowej dostarczył wnioski pokontrolne. Trwa także kontrola z Archiwum Państwowego.

Odbyło się spotkanie w terenie dotyczące stanu dróg przy modernizowanych wałach,
w którym udział wzięli przedstawiciele Podkarpackiego Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych, firm Mostostal i Skanska oraz Urzędu Gminy. Inwestor zadeklarował, że przed wiosennym przeglądem wałów drogi te zostaną poprawione. Dodał, że Urząd będzie tą sprawę monitorować.

Pan Wójt odniósł się do publikacji prasowych na temat Gminy Gorzyce. Zauważył, że prasa nie pisze o wykonanych inwestycjach, a drobne usterki wyrastają do rangi ogromnych. To dotyczy zarówno remontu w Orliskach (sprawa montażu „szpalet” na oknach), masztu antenowego oraz boiska we Wrzawach. Wyjaśnił również procedurę przetargową zamówienia wykonania boiska sportowego we Wrzawach, terminy przetargów, podpisania umowy


i wykonania zamówienia. Zaznaczył, że do końca listopada zaczekamy na efekt. Jeśli go nie będzie, wezwiemy wykonawcę do uzupełnienia trawy na boisku.

Głos zabrał Sylwester Kotwica - Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego omawiając wykonanie boiska Gimnazjum w Gorzycach, wykonanego częściowo „własnymi siłami”.

Radna Maria Wydra wypowiedziała się w sprawie masztu we Wrzawach. Wyjaśniła, że nie przedstawiono mieszkańcom żadnej dokumentacji dotyczącej tego masztu. Ponadto dodała, że jest w posiadaniu opinii lekarzy i informacji o szkodliwym oddziaływaniu takiego masztu na zdrowie mieszkańców. Jeśli zaś chodzi o boisko we Wrzawach uważa, że za późno został wykonany siew trawy.

Pan Wójt odpowiedział, że mieszkańcy byli w sprawie budowy masztu w Urzędzie


i udostępniono im dokumentację..

Pan Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do informacji przedstawionej przez Wójta. Gdy ich nie stwierdził, odniósł się do odpowiedzi na interpelację w sprawie skrzyżowania obok Urzędu Gminy na drodze krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl. Nadmienił, że jest zaskoczony taką odpowiedzią. Następnie odczytał protokół spotkania z 26 lipca 2011 r. na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu. Zauważył, że nie ma w tym protokole wszystkich zgłoszonych wcześniej uwag dotyczących m. in. likwidacji skosów oraz poprawy skrętu w ulicę Pańską. W następnej kolejności odczytał otrzymaną od Wójta odpowiedź na interpelację w tej sprawie, którą odebrał jako obronę GDDKiA. Pan Wójt przedstawił Radzie dodatkową informacje o oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. Przewodniczący poinformował


o oświadczeniach radnych.

Pan Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. Gdy ich nie stwierdził przeszedł do kolejnego punktu obrad.


Ad 5
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Pan Krzysztof Maruszak:

 1. Zwrócił uwagę na sprawę opuszczonych budynków w Furmanach (naprzeciw sklepu GS oraz naprzeciw przystanku autobusowego), które zagrażają bezpieczeństwu dzieci;

 2. Poruszył sprawę przepustu na ul. Młynarskiej w Trześni, na którym zarywa się asfalt;

 3. Zadał pytanie czy będzie wożony kamień.

Radny Pan Andrzej Stasiak: 1. Poruszył sprawę składu Zespołu Interdyscyplinarnego;

 2. Zwrócił uwagę, że nie dostał odpowiedzi w sprawie progów na terenie Osiedla;

 3. Zapytał, czy podjęto działania dotyczące budowy basenu;

 4. Zapytał, jak wygląda sprawa przygotowania Gminy do zimy. Zwrócił przy tym uwagę, że w opinii Komisji Rewizyjnej, sprzęt ZGK jest w bardzo złym stanie.

Radna Pani Halina Nowak: 1. Zwróciła się z pytaniem czy Gmina zawarła porozumienie z ZGK na zimowe utrzymanie chodników i zatoczek przy drodze krajowej 77.

Radna Pani Maria Wydra: 1. Zapytała czy melioracja we Wrzawach jest już zakończona;

 2. Poruszyła sprawę przedłużenia rury odprowadzającej wodę oraz przepustu obok Pana Partyki;

 3. Zadała pytanie kiedy będzie odgrzybiony Ośrodek Zdrowia we Wrzawach.

Radny Pan Marek Chmiel: 1. Zwrócił uwagę na problem braku podjazdu dla wózków w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach;

 2. Poinformował, że o uszkodzonym kablu oświetlenia przy ul. 11 Listopada
  w Gorzycach.

Radny Pan Józef Turbiarz: 1. Zwrócił uwagę na złą jakość wody pitnej;

 2. Poruszył sprawę plagi szczurów i myszy;

 3. Zwrócił się z pytaniem, czy będzie zrobiona ul. Nowa w Sokolnikach;

 4. Zapytał czy będzie odbierany jeszcze w tym roku eternit i w związku z tym pytaniem zwrócił uwagę na zalegający w rowach i w lesie eternit;

Radna Pani Małgorzata Turek: 1. Zwróciła uwagę na problem braku zjazdów na pola uprawne z drogi biegnącej od Sokolnik do Grębowa

Radny Pan Józef Chmielowiec: 1. Poruszył sprawę odpowiedzi dotyczącej bezpieczeństwa na skrzyżowaniu obok Urzędu Gminy na drodze krajowej nr 77. Zauważył, że nie satysfakcjonuje go odpowiedź, że w 2012 roku zostanie założone lustro na skrzyżowaniu. Dodał, że na skrzyżowaniu jest słaba widoczność, a przez to istnieje zagrożenie dla ludzi
  i może dojść do tragedii. Na wyjaśnienie Wójta, że po naciskach ze strony Urzędu GDDKiA obiecała, że w styczniu 2012 r. lustro zostanie założone, poprosił o ponaglenie w tej sprawie.

Radny Pan Mirosław Kopyto: 1. Zwrócił uwagę, że nie wszystkie wnioski dotyczące problemu na skrzyżowaniu zostały ujęte w protokole spotkania z 26 lipca 2011 r.

Radny Pan Tadeusz Turek: 1. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo przy przechodzeniu przez jezdnię przy kościele w Trześni, pytając czy jest możliwość wykonania pasów lub oznakowania w tym miejscu;

 2. Poruszył sprawę wyrównania ziemi wygarniętej na pobocze, wyrównania rozlewisk w okolicy Żabich Dołków oraz nawiezienia ziemi na teren przy ulicy św. Floriana;

Radny Pan Krzysztof Maruszak: 1. Zwrócił uwagę na problem skrętu w lewo na drogę krajową przy moście (obok posesji Trela, Sadrakuła) ze względu na linię ciągłą;

Radny Pan Mirosław Kopyto: 1. Zwrócił się z pytaniem kto w Gminie przeprowadza audyt, jaki jest zakres tego audytu;

 2. Zapytał, czy wpłynął protokół z kontroli NIK, na co Wójt odpowiedział, że protokół wpłynął, ale nie ma jeszcze zaleceń pokontrolnych;

Radny Pan Józef Chmielowiec:

 1. Zwrócił się z pytaniem czy jest jakiś ustawowy termin w jakim muszą wpłynąć zalecenia z kontroli NIK.

Pan Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś zapytania, a kiedy ich nie stwierdził, przeszedł do kolejnego punktu obrad.Ad 6
1/ Uchwała w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania dla wszystkich mieszkańców wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, które wybudowane zostanie na działce nr 279/3 w Trześni-przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Pan Sekretarz przedstawił uzasadnienie do uchwały.

Pan Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad uchwałą:

Za: 14


Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 02/ Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzyce
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok;

Pan Sekretarz przedstawił uzasadnienie do uchwały oraz odpowiedział na pytania radnych dotyczące zadań gminy w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Za: 14


Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 03/ Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Pan Sekretarz przedstawił uzasadnienie do uchwały. Radny Pan Andrzej Stasiak przedstawił poprawki do uchwały zaproponowane przez Komisję Budżetu: • W Dziale III wykreślić ust. 2 tj. zapis: „Wójt Gminy wykonując zadania Programu oraz rozpatrując wnioski i inicjatywy zainteresowanych osób, podmiotów i instytucji zasięga opinii Komisji”;

 • W Dziale IV wykreślić punkt 2 w ust. 3 w brzmieniu: „udział w pracach
  posiedzeniach) Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie, w którym członek Komisji jest jej przedstawicielem i odpowiednio do grup roboczych tworzonych przez ten Zespół”;


 • Zachować dotychczasowy układ preliminarza;

 • Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok w wersji zaproponowanej przez Komisje Budżetową.

 • Na wniosek Sekretarza w preliminarzu w ust.1 ppkt e 1/ w brzmieniu „ usługi w zakresie organizacji imprez lub organizacji wypoczynku oraz usługi edukacyjne” w ust.1 ppkt e 3/ w brzmieniu „zakup materiałów i wyposażenia
  i nagród dla uczestników konkursów”.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawkami:

Kto jest za wykreśleniem w Dziale III ust. 2 w brzmieniu: „Wójt Gminy wykonując zadania Programu oraz rozpatrując wnioski i inicjatywy zainteresowanych osób, podmiotów
i instytucji zasięga opinii Komisji”

Za: 11

Przeciw: 3

Wstrzymujące się: 0
Kto jest za wykreśleniem w Dziale IV w ust. 3 punktu 2 w brzmieniu: „udział
w pracach posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, w którym członek Komisji jest jej przedstawicielem i odpowiednio do grup roboczych tworzonych przez ten Zespół”
Za: 11

Przeciw: 3

Wstrzymujące się: 0
Kto jest za przyjęciem wersji zaproponowanej przez pana Wójta:
Za: 3

Przeciw: 11

Wstrzymujące się: 0

Kto jest za przyjęciem wersji Komisji Budżetu:


Za: 11

Przeciw: 3

Wstrzymujące się: 0

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad całą uchwałą:


Za: 11

Przeciw: 3

Wstrzymujące się: 0

4/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

Radny Andrzej Stasiak przedstawił wersję uchwały przyjętą na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego


Kto jest za przyjęciem uchwały w wersji zaproponowanej przez pana Wójta:
Za: 0

Kto jest za przyjęciem uchwały w wersji opracowanej wspólnie przez Komisję Budżetu


i Komisję Gospodarki Komunalnej:
Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

5/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Radny Andrzej Stasiak przedstawił wersję uchwały przyjętą na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawkami:


 1. Stawka podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –

Propozycja Pana Wójta 0,14 zł od 1 m2 powierzchni;

Za: 0
Propozycja Komisji 0,13 zł od 1 m2 powierzchni;

Za: 13


Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 1

 1. od budynków lub ich części mieszkalnych

Propozycja Pana Wójta 0,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Za: 2
Propozycja Komisji 0,38 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

Za: 11


Przeciw: 2

Wstrzymujące się: 1


3) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Propozycja Pana Wójta 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Za: 0

Propozycja Komisji 19,60 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowejZa: 14

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0


 1. od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

Propozycja Pana Wójta 3,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Za: 0

Propozycja Komisji 3,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowejZa: 11

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 3

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad całą uchwałą:


Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 3

6/ Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce

Kto jest za przyjęciem uchwały w wersji zaproponowanej przez pana Wójta tj. 36 zł:


Za: 0

Kto jest za przyjęciem uchwały w wersji opracowanej wspólnie przez Komisję Budżetu


i Komisję Gospodarki Komunalnej tj. 34,40 zł:
Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 3

7/ Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Pan Sekretarz przedstawił uzasadnienie do uchwały. Radny Andrzej Stasiak przedstawił pozytywną opinię uchwały przyjętą na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie:


Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0
8/ Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji do wymiaru podatków lokalnych

Pan Sekretarz przedstawił uzasadnienie do uchwały. Radny Andrzej Stasiak przedstawił pozytywną opinię projektu uchwały Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji.


Pan Przewodniczący zarządził głosowanie:
Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0
9/ Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów
Pan Sekretarz przedstawił uzasadnienie do uchwały. Opinia dotycząca uchwały, przyjęta na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego, była pozytywna.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie:


Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

10/ Uchwała w opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na 2012 rok
Pan Sekretarz przedstawił uzasadnienie do uchwały. Radny Andrzej Stasiak przedstawił wersję uchwały przyjętą na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju
i Promocji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie:

Kto jest za przyjęciem uchwały w wersji zaproponowanej przez pana Wójta:
Za: 0

Kto jest za przyjęciem uchwały w wersji opracowanej wspólnie przez Komisję Budżetu


i Komisję Gospodarki Komunalnej:
Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0
11/ Uchwała w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.

Pani Skarbnik i Pan Wójt przedstawili uzasadnienie do uchwały. Radny Andrzej Stasiak przedstawił pozytywną opinię projektu uchwały Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju


i Promocji.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie:


Za: 14

Przeciw: 0

Wstrzymujące się: 0

11/ Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Gorzyc.
Pani Sekretarz przedstawił uzasadnienie do uchwały. Radny Józef Turbiarz przedstawił pozytywną opinię projektu uchwały Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie:

Za: 13

Przeciw: 0Wstrzymujące się: 0

Głosowanie odbyło się bez udziału radnej Haliny Jaskuły, której sprawa dotyczy (właściciel działki).Ad 7

Protokół został przyjęty, pod warunkiem uwzględnienia uwag radnego Pana Józefa Chmielowca.


Ad 8

Wolne wnioski:    1. Pan Wójt odczytał ogłoszenie dla rolników o firmie z Pysznicy gotowej do zakupu trzody oraz odczytał odpowiedź otrzymaną od GDDKiA dotyczącą planów budowy dróg i chodników na najbliższe lata – do 2013 r.

    2. Pan Marian Chmura, sołtys miejscowości Motycze Poduchowne, zwrócił uwagę na sprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu oraz trudności, jakie spotykają rolników, którzy chcą przejechać przez to skrzyżowanie dużymi maszynami rolniczymi. Poinformował również o sprawie rolników, którzy zgłaszają, że Rejonowy Związek Spółek Wodnych ściąga zaległe od 2007 r. składki przez windykację.

    3. Pani Teresa Czerwińska – sołtys wsi Gorzyce, zaproponowała odłączenie od Spółek Wodnych, utworzenie własnej.

    4. Pan Marian Kopyto, sołtys miejscowości Wrzawy:

- odniósł się do wcześniejszej uwagi Pana Wójta, dotyczącej jego wypowiedzi do prasy w sprawie budowy masztu oraz boiska we Wrzawach,

- zwrócił uwagę na zniszczony przepust na Pasterniku, na Goczałkowicach oraz śluzę na Łapiszowie, która nie jest oczyszczona,

- poruszył sprawę wycinki drzew.


    1. Radny Pan Wacław Pyrkosz odniósł się do wypowiedzi sołtysa w sprawie śluzy na Łapiszowie.

    2. Głos zabrał trener juniorów Pan Stanisław Wierzgacz. Zwrócił się on do Rady
     z wnioskiem o wygospodarowanie w budżecie Gminy kwoty 7 tysięcy złotych na organizację w styczniu 2012 r. obozu sportowego dla dzieci i młodzieży. Poinformował o turnieju piłki nożnej, który odbędzie się 3 grudnia 2011 r. Wywiązała się dyskusja na temat klubów sportowych i ich dofinansowania. Głos w dyskusji zabierali radni Pan Krzysztof Maruszak i Pan Józef Chmielowiec.

    3. Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał, czy są problemy przy budowie sali gimnastycznej w Trześni. Wójt udzielił odpowiedzi na to pytanie.

    4. Pan Przewodniczący zaapelował do radnych z Osiedla, żeby uchwalili Plan Odnowy Miejscowości Gorzyce na lata 2007-2013. Zaapelował także, żeby pracownicy Urzędu nie dzielili Gorzyc. Zwrócił uwagę, że jest jeszcze czas na naniesienie poprawek do Planu. Wywiązała się dyskusja na ten temat. Głos
     w dyskusji zabierali: Sekretarz Gminy, radni Pan Rafał Wajs i Pan Wacław Pyrkosz.

    5. Radny Pan Józef Chmielowiec zadał pytanie jak ma wygląd budynek OSP
     w Gorzycach. Zwrócił uwagę, że dotychczasowe informacje dotyczące rozbudowy remizy nie są konkretne i w związku z tym trzeba jasno określić, co w tym budynku ma się znajdować.

    6. Sekretarz Gminy zabrał głos w sprawie budynku Urzędu Gminy Gorzyce, który nie spełnia warunków pracy, posiedzeń Rady i obsługi klientów. Powinno to być przedmiotem przyszłych dyskusji przemyśleń.Ad 9
Pan Przewodniczący zakończył obrady sesji o godz. 19.15

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Kierownik Ref. Org. Mirosław Kopyto

Marta Jarosz©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość