Strona główna

Z tematami lekcji


Pobieranie 0.86 Mb.
Strona1/15
Data19.06.2016
Rozmiar0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Alicja Cholewa-Zawadzka

Jadwiga Gajda

ROZKŁAD MATERIAŁU

Z TEMATAMI LEKCJI

(opracowany zgodnie z podstawą programową

obowiązującą od 2012 r.)

PRZEZNACZONY NA
120 GODZIN LEKCYJNYCHPoziom III.0 i III.1

grudzień 2014SMART TIME 2 (poziom A2) – Rozkład materiału

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową – III.0 i III.1)przeznaczony na 120 godzin lekcyjnych

____________________________________________________________________________________________________________________


Smart Time 2 to druga część czteropoziomowego kursu dla uczniów gimnazjum przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Głównym celem autorek jest zapewnienie uczniom umiejętności niezbędnych do skutecznej komunikacji, stąd podręcznik przede wszystkim rozwija umiejętności językowe uczniów, umożliwiając jednocześnie ich przećwiczenie w kontekście egzaminu gimnazjalnego dzięki zestawom zadań w sekcjach Gimnazjum Exam Practice odpowiadającym formatowi egzaminu i podporządkowanym treściowo każdemu z ośmiu rozdziałów podręcznika. Zadania te można wpleść w realizację poszczególnych lekcji lub – co zaproponowano w rozkładzie materiału – wykonać je po zrealizowaniu materiału z danego rozdziału.

Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału do podręcznika Smart Time 2 jest propozycją, a więc może być modyfikowany i dostosowany do konkretnych warunków i możliwości edukacyjnych uczniów (wymiar godzin, liczebność klas i grup uczniów, środki dydaktyczne, uzdolnienia i preferencje młodzieży itp.).Materiał zawarty w podręczniku Smart Time 2 może być zrealizowany w trakcie 120 godzin lekcyjnych, czyli przy ok. 4 godzinach języka angielskiego tygodniowo. Rozkład materiału zawiera informacje na temat każdej z lekcji zawartych w podręczniku, w odniesieniu zarówno do materiału leksykalnego i zagadnień gramatycznych (znajomość środków językowych), jak i do ćwiczonych umiejętności językowych (rozumienie, tworzenie i przetwarzanie wypowiedzi oraz reagowanie na wypowiedzi). Orientacyjny czas realizacji materiału opiera się na następujących założeniach:

 • lekcja organizacyjna – przeprowadzenie testu poziomującego (tzw. Placement Test) w celu określenia poziomu zaawansowania językowego uczniów – 1 godzina dydaktyczna;

 • zajęcia wstępne (Starter) – wprowadzenie/przypomnienie podstawowego słownictwa i gramatyki (np. liczebniki główne i porządkowe, czasowniki to be i have got) i umiejętności (np. podawanie i uzyskiwanie informacji nt. danych osobowych, przedstawianie się, podawanie czasu, opisywanie rodziny) – 3 godziny dydaktyczne;

 • każda z trzech pierwszych lekcji (a, b, c) w rozdziale – wprowadzenie nowego materiału leksykalnego i gramatycznego – po 2 godziny dydaktyczne;

 • lekcja (d) – rozwijanie umiejętności językowych w kontekście kulturowym (Across Cultures) – 1 godzina dydaktyczna [opcjonalnie: lekcja 3d];

 • lekcja (e) – rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu – 1 godzina dydaktyczna;

 • lekcja (f) – rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczniów w zakresie codziennego funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym (np. wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii, preferencji) – 1 godzina dydaktyczna;

 • lekcja (g) – budowanie umiejętności tworzenia różnego typu tekstów – 1 godzina dydaktyczna [opcjonalnie: lekcja 3g, 6g i 8g];

 • lekcja CLIL – łączenie nauki języka z nauką innych przedmiotów szkolnych (np. geografii, biologii) – 1 godzina dydaktyczna [lekcje 2 i 3 łącznie];

 • lekcje Gimnazjum Exam Practice (poziom podstawowy i poziom rozszerzony) – ćwiczenie technik i strategii egzaminacyjnych – po 2 godziny dydaktyczne;

 • zadania z lekcji Progress Check – powtórzenie materiału leksykalno-gramatycznego i funkcji językowych – uczniowie wykonają podczas zajęć powtórzeniowo-utrwalających lub samodzielnie jako zadnie domowe;

 • po realizacji każdego z rozdziałów nauczyciel przeznaczy 1 godzinę dydaktyczną na zajęcia powtórzeniowo-utrwalające i 1 godzinę dydaktyczną na sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów (Teacher’s Resource Pack & Tests/ Diagnostic Tests Multi-Rom).

Nauczyciel – w zależności od możliwości i tempa pracy uczniów – może realizować materiał dodatkowy (zaznaczony w rozkładzie – jako opcjonalny – innym kolorem).

Podręcznik posiada nowoczesną obudowę: • oprogramowanie do tablic interaktywnych (Interactive Whiteboard Software) – umożliwia uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych i poszerzenie treści nauczania;

 • interaktywny eBook (i-eBook) – zachęca i wdraża ucznia do samodzielnej pracy nad językiem (poza materiałem prezentowanym w książce zawiera m.in. krótkie filmy wideo, w tym dokumentalne, oraz interaktywne gry leksykalne i gramatyczne oraz kwizy).

W rozkładzie materiału zastosowano następujące skróty i kolory czcionki: • (WS…) – wymagania szczegółowe dla poziomu III.1 (zielony kolor czcionki);

 • (WS…) – wymagania szczegółowe dla poziomu III.0 (pomarańczowy kolor czcionki);

 • E Med. – realizacja zadań edukacji medialnej, w tym kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;

 • E Obyw – realizacja zadań edukacji obywatelskiej, w tym kształtowanie postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poznawanie i tolerancja wobec innych kultur i tradycji, kształtowanie postaw obywatelskich, szacunku dla innych ludzi i gotowości do uczestnictwa w kulturze;

 • E Zdr – realizacja zadań edukacji zdrowotnej, w tym rozwijanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 • SB – podręcznik ucznia;

 • WB – zeszyt ćwiczeń;

 • i-eBook – interaktywny eBook;

 • * …… – informacje (data zajęć) do uzupełnienia przez nauczyciela;

 • **materiał ćwiczeniowy (wyszczególniony w ostatniej kolumnie tabeli wyróżnionej innym kolorem tła) znajdujący się w zeszycie ćwiczeń (WB) i interaktywnym eBooku (i-eBook), którego realizacja będzie zależała m.in. od liczby godzin wg ramowego planu nauczania, liczby uczniów w klasie/grupie oraz ich indywidualnych preferencji i uzdolnień. Ćwiczenia te mogą stanowić doskonałą pomoc zarówno dla uczniów, którzy wolniej przyswajają materiał i wskazane jest wykonanie przez nich większej ilości ćwiczeń w celu utrwalenia wiadomości i umiejętności, jak i dla tych przygotowujących się do konkursów czy olimpiad językowych.


ROZKŁAD MATERIAŁU – SMART TIME 2 (120 godzin)

ROZDZIAŁ

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI

& PRZETWARZANIE WYPOWIEDZI

TWORZENIE WYPOWIEDZI

& REAGOWANIE NA WYPOWIEDZI

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY**
DATA*

LEKCJA 1

…………

Temat lekcji: 1. Lekcja organizacyjna. Placement Test – test poziomujący.

LEKCJE 2–4

STARTER

SB: str. 6–9, GR1–GR3

Leksyka:

 • kraje i narodowości

 • liczebniki główne i porządkowe

 • powitania i pożegnania

 • podstawowe dane osobowe

 • wyposażenie pomieszczeń

 • członkowie rodziny

 • określanie czasu na zegarze

Gramatyka:

 • użycie czasowników to be, have got w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach

 • użycie zaimków osobowych w formie podmiotu i dopełnienia, przymiotników i zaimków dzierżawczych

 • użycie przedimków a/ an, the

 • tworzenie liczby mnogiej rzeczowników: przykłady regularne i nieregularne

 • użycie zaimków wskazujących this, these, that, those

 • użycie konstrukcji there is/ there are w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach

 • użycie przyimków miejsca

 • użycie dopełniacza saksońskiego ‘s/ s’

 • użycie some, any, no i określeń ilościowych z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

 • zaimki pytające: who, where, why itd.

(WS 1.1, 1.2, 1.5)
(WS 1.1, 1.2, 1.5)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) dialog między nowo spotkanymi osobami (powitania, przedstawianie się, pożegnanie); wybór właściwych słów (dwie opcje)

Słuchanie:

 • zaznaczanie właściwego czasu na zegarze (dwie opcje)


(WS 2.1, 2.3, 3.3, 3.6)
(WS 2.1, 2.3, 3.2)


Mówienie:

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. danych osobowych osób na ilustracjach

 • rozmowa trzech osób: przedstawianie się (w oparciu o model)

 • krótki opis wyposażenia pomieszczeń na ilustracjach, z użyciem konstrukcji there is/ are i z przyimkami miejsca

 • krótki opis swojej rodziny

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi nt. członków rodziny, z użyciem dopełniacza ‘s

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. określania czasu na zegarze

 • udzielanie odpowiedzi na pytania o dane osobowe

Mówienie i pisanie:

 • tworzenie pytań sterowanych z czasownikami to be, have got oraz ustne udzielanie odpowiedzi

Pisanie:

 • tworzenie zdań z czasownikiem have got/ haven’t got


(WS 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.4)
(WS 4.1, 5.1, 6.1, 6.3)


WB Grammar Bank Starter, str. 84–91

…………

…………


…………
Tematy lekcji: 1. Countries & nationalities, numbers – słownictwo. Personal data, greetings & introductions – dialogi. Czasowniki to be, have got – odmiana,
tworzenie pytań i przeczeń.

2. Użycie przedimków a/an, the, zaimków osobowych i wskazujących oraz liczba mnoga rzeczowników – ćwiczenia w mówieniu.

3. Użycie konstrukcji there is/are, dopełniacza ‘s/s’ i some, any, no. Telling the time – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Question words – pytania
i odpowiedzi.

UNIT 1 – DAY IN, DAY OUT

TEMATY: CZŁOWIEK, SZKOŁA, PRACA, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, ŻYCIE SPOŁECZNE, ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH I O POLSCE

(WS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.14) (WS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5)

LEKCJE 5–6

1a

Reading

SB: str. 10–11

Leksyka:

 • czynności życia codziennego

 • działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i pomocy innym

 • słowa wyróżnione, np. communities, ordinary, puts on

 • kolokacje, np. to feel proud, make sure, surf the Net


(WS 1.5, 1.14)
(WS 1.5)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) The Real-Life Superheroes; zadanie typu P/ F oraz odpowiedzi na pytania do tekstu

Mówienie:

 • opisywanie działań Superheroes w oparciu o skrót graficzny tekstu

Pisanie:

 • notatki do tekstu; uzupełnianie streszczenia tekstu


(WS 3.1, 3.3, 8.1, 9)
(WS 3.1, 3.2, 8.1, 9)


Mówienie:

 • porównywanie życia bohatera tekstu do swojego życia codziennego, z użyciem notatek do tekstu


(WS 4.1, 4.2, 9)
(WS 4.1, 4.2, 9)


WB str. 4
i-eBook:

INNE TREŚCI NAUCZANIA:

E Obyw: kształtowanie wrażliwości społecznej i gotowości pomocy innym

(WS 9)
(WS 9)


…………

…………


Tematy lekcji: 1. The Real-Life Superheroes – praca z tekstem, odpowiedzi na pytania.

2. Superheroes – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.LEKCJE 7–8

1b

Vocabulary

SB: str. 12–13

Leksyka:

 • zawody i miejsca pracy

 • przymiotniki określające cechy charakteru, w tym tworzenie przymiotników negatywnych przy użyciu przedrostków un-, im-, ir-

 • formy spędzania czasu wolnego

 • czynności życia codziennego (c.d.)

 • korzystanie ze słowników w ćwiczeniach leksykalnych

(WS 1.1, 1.4, 1.5, 9)
(WS 1.1, 1.4, 1.5, 9)


Słuchanie:

 • wypowiedź Kate o swojej pracy; uzupełnianie luk

 • wypowiedź Marka o formach spędzania czasu wolnego, lista form lubianych i nielubianych

Czytanie i mówienie:

 • dobór czynności do ilustracji i opis życia codziennego Piotra w formie wypowiedzi ustnej

Czytanie:

 • I love Saturdays; uzupełnianie luk podanymi czasownikami


(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 8.1)
(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 8.1)


Mówienie lub pisanie:

 • tworzenie zdań dot. miejsc pracy osób wykonujących różne zawody

Mówienie:

 • opis cech charakteru swoich/ kolegi

 • tworzenie zdań dot. swoich sposobów spędzania czasu wolnego

 • porównywanie form spędzania czasu wolnego swoich i Marka

Pisanie:

 • tekst porównujący sposoby spędzania sobót przez siebie i przez Sandrę(WS 4.1, 4.2, 5.1, 5.2)
(WS 4.1, 4.2, 5.1, 5.2)


WB str. 5
i-eBook:


…………

…………

Tematy lekcji: 1. Jobs & places of work, character adjectives – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.

2. Free time activities & daily routine – słownictwo, ćwiczenia w słuchaniu, czytaniu i mówieniu.LEKCJE 9–10

1c

Grammar in use

SB: str. 14–15

Gramatyka:

 • użycie i struktura czasów Present Simple, Present Continuous w twierdzeniach, pytaniach, przeczeniach wraz z określeniami czasu

 • stosowanie końcówek -es/-s, -ing i zmiany w pisowni

 • czasowniki, które nie mają formy ciągłej

 • przysłówki częstotliwości i ich użycie w zdaniu

 • porównanie obydwu w/w czasów(WS 1.1, 1.4, 1.5)
(WS 1.1, 1.4, 1.5)


Czytanie:

 • dowcip komiksowy z użyciem czasów Present Simple, Present Continuous; znajdowanie przykładów użycia w/w czasów

 • dialog dot. planów spędzenia popołudnia, uzupełnianie luk odpowiednimi formami czasowników


(WS 3.3, 3.6)
(WS 3.2)


Pisanie:

 • tworzenie zdań o sobie z użyciem czasowników like, enjoy, don’t like, hate oraz zdań o sobie/ kolegach z użyciem przysłówków częstotliwości

 • krótki tekst o swoim typowym tygodniu i planach na ten weekend

Mówienie:

 • krótkie sterowane dialogi z użyciem w/w czasów + dialogi dotyczące czynności wykonywanych codziennie i planowanych na ten weekend


(WS 5.2, 5.5, 5.7, 6.4)
(WS 5.2, 5.4, 5.6 6.3)


WB str. 6–7
i-eBook:

…………

…………

Tematy lekcji: 1. Czasy Present Simple, Present Continuous – użycie, struktura, ćwiczenia gramatyczne.

2. Activities: every day & at the weekend – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Adverbs of frequency – ćwiczenia.LEKCJA 11

1d

Across Cultures

SB: str. 16–17

Tematyka i leksyka:

 • życie codzienne i praca na ranczo w Australii

 • słowa wyróżnione i ich synonimy lub antonimy, np. scenery i view, sunrise i sunset

 • kolokacje, np. wish me luck, oraz z czasownikami do, make

Gramatyka:

 • użycie przyimków on, at, in z określeniami czasu(WS 1.4, 1.5)
(WS 1.4, 1.5)


Czytanie:

Mówienie:

 • przekazywanie wybranych informacji z tekstu

Słuchanie:

 • rozmowa telefoniczna o pracy w charakterze Jackaroo; dobór obowiązków do dni tygodnia


(WS 3.3, 8.1, 2.3)
(WS 3.2, 8.2, 2.3)


Mówienie i pisanie:

 • uzupełnianie tabelki informacjami z tekstu i opis typowego dnia Jillaroo

 • zdobywanie informacji i prezentacja zawodu popularnego w Polsce i związanego z pracą na świeżym powietrzu (projekt ICT)


(WS 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.9, 8.1, 8.3, 9, 11)
(WS 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 9, 11)


WB str. 11

Vocab Bank, str. VB1
i-eBook:


…………

INNE TREŚCI NAUCZANIA:

E Med: korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
(WS 11)

(WS 11)

Temat lekcji: 1. A Day in the Life of a Jillaroo – praca z tekstem, słownictwo. A Jillaroo’s day & Jackaroo’s work – ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu. Time
prepositions & collocations –
ćwiczenia.

LEKCJA 12

1e

Listening skills

SB: str. 18

Leksyka i gramatyka:

 • czynności życia codziennego (c.d.)

 • hobby uprawiane w pomieszczeniach i na zewnątrz oraz przymiotniki je opisujące

Fonetyka:

 • intonacja pytań ogólnych i szczegółowych

(WS 1.1, 1.4, 1.5)
(WS 1.1, 1.4, 1.5)


Słuchanie:

 • 5 krótkich wypowiedzi dot. życia codziennego; zadanie na wybór wielokrotny (tekst + ilustracje), wyszukiwanie słów kluczowych

 • wypowiedź Paula o hobby swoich kolegów; dobór osób do rodzaju hobby


(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.3)
(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.2)


Pisanie lub mówienie:

 • tworzenie zdań nt. różnych hobby

 • porównanie porannych czynności swoich i ostatniej rozmówczyni z wypowiedzi dot. życia codziennego (tekst ze słuchu)


(WS 4.2, 5.2, 4.5, 5.5)
(WS 4.2, 5.2, 4.4, 5.4)


WB str. 8
i-eBook:
…………

Temat lekcji: 1. Daily life & hobbies – ćwiczenia w słuchaniu, słownictwo, intonacja pytań.

LEKCJA 13

1f

Speaking skills

SB: str. 19

Leksyka i gramatyka:

 • czasowniki i zwroty określające upodobania, np. can’t stand, enjoy, fond of, oraz użycie po nich form czasownika z -ing

 • zwroty, zdania wyrażające propozycje oraz ich akceptację i odmowę

 • dane w ogłoszeniu o pracy + tworzenie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. tego ogłoszenia


(WS 1.1, 1.4, 1.5)
(WS 1.1, 1.4, 1.5)


Czytanie, słuchanie i mówienie:

 • (zintegrowane) dialog dot. propozycji spędzenia weekendu; wyszukiwanie podstawowych informacji + odgrywanie dialogu i zastępowanie wyróżnionych zwrotów i zdań innymi, podobnymi(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 6.6, 6.8)
(WS 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 6.5)


Mówienie:

 • pytania i odpowiedzi dot. upodobań

 • dialog sterowany dot. propozycji wspólnego spędzenia weekendu

 • zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi dot. ogłoszenia o pracy(WS 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 8.1)
(WS 6.1, 6.2, 6.3, 6.5)


WB str. 9
i-eBook:
…………

Temat lekcji: 1. Making suggestions & expressing likes/dislikes – dialogi. A job advert – pytania i odpowiedzi.

LEKCJA 14

1g

Writing

SB: str. 20–21

Leksyka i gramatyka:

 • czynności życia codziennego i formy spędzania czasu wolnego (c.d.)

 • krótki opis typowego dnia w szkole i zainteresowań zajęciami szkolnymi

 • podstawowe dane osobowe

 • upodobania (c.d.)

 • układanie słów we właściwym szyku w zdaniach twierdzących i przeczących

 • użycie spójników: and, too, but, because

Ortografia i interpunkcja:

 • podstawowe zasady użycia wielkich liter oraz kropki, przecinka, znaku zapytania i wykrzyknika


(WS 1.1, 1.3, 1.5)
(WS 1.1, 1.3, 1.5)


Czytanie:

 • analiza przykładowego e-maila do nowego kolegi pod kątem treści i formy; wyszukiwanie podstawowych informacji + przykładów stosowania prezentowanych zasad ortografii i interpunkcji


(WS 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7)
(WS 3.2, 3.4)


Pisanie (ćwiczenia przygotowawcze):

 • przepisywanie zdań z prawidłowym użyciem wielkich liter oraz zastosowanie prawidłowej interpunkcji w zdaniach

 • układanie słów we właściwym szyku w zdaniach

 • łączenie zdań za pomocą w/w spójników

 • zastępowanie wyróżnionych zdań innymi, podobnymi

Pisanie:

 • e-mail sterowany do nowego kolegi, w oparciu o plan i przydatne zwroty oraz korekta własnej wypowiedzi(WS 5.2, 5.5, 5.9, 7.1, 7.2, 7.6, 9)
(WS 5.2, 5.4, 7.1, 7.2, 9)


WB str. 10
i-eBook:

…………
Temat lekcji: 1. An email about your daily routine & free time – analiza wypowiedzi, ćwiczenia w pisaniu (interpunkcja, użycie spójników itd.).

LEKCJA 15

1

CLIL: PSHE

SB: str. 22

Tematyka i leksyka:

 • wskazówki dotyczące zachowania w sytuacjach poznawania nowych osób


(WS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.14)
(WS 1.1, 1.3, 1.4, 1.5)


Czytanie:

 • (zintegrowane ze słuchaniem) How to make a good first impression; test luk sterowanych + ćwiczenie leksykalne (wybór właściwych słów w kontekście)

Mówienie:

 • krótkie przekazanie treści tekstu


(WS 3.3, 3.6, 8.1)
(WS 3.2, 8.2)

WB str. 11 CLIL: Geography
i-eBook:
…………

Temat lekcji: 1. How to make a good first impression – test luk sterowanych, praca z tekstem.

LEKCJA 16

1

Progress Check

SB: str. 23, GR4–GR5

+

Powtórze-nieTematyka i leksyka – powtórzenie:

 • Unit 1 – tworzenie poprawnych kolokacji, wybór właściwych słów w kontekście, dopasowywanie przeciwieństw, odpowiedzi do pytań (krótkie reakcje językowe)

Gramatyka – powtórzenie:

 • Unit 1 – wstawianie poprawnych form czasownikowych oraz przysłówków częstotliwości we właściwym miejscu w zdaniu

 • ćwiczenie Grammar in Focus: tekst z lukami (wstawianie poprawnych form czasowników + wybór właściwych zaimków i przyimków)


WB

Grammar Bank 1, str. 92–93

Quizzes, str. Q1

Translator’s Corner, str. TC1

Glossary, str. G1
i-eBook:

…………

Temat lekcji: 1. Progress Check 1 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, krótkie reakcje językowe. Powtórzenie materiału z rozdziału 1.

LEKCJA 17

Test 1

…………


Temat lekcji: 1. Test 1 – sprawdzian wiadomości i umiejętności (rozdział 1).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość