Strona główna

ZAŁĄcznik 2 Ocena oddziaływania na środowisko akustyczne przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu unieszkodliwiania I odzysku odpadów w gminie Skarbimierz


Pobieranie 250.81 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar250.81 Kb.
ZAŁĄCZNIK 2

Ocena oddziaływania na środowisko akustyczne przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów w gminie Skarbimierz

Wykonał:


Mgr inż. Katarzyna Dołomisiewicz


 1. Wstęp.

Niniejsze opracowanie obejmuje analizę wpływu projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów w gminie Skarbimierz, powiat brzeski, województwo opolskie.

Celem opracowania jest identyfikacja możliwych źródeł halasu i szacunkowa ocena ich oddziaływania na środowisko akustyczne, to znaczy sprawdzenie czy planowana inwestycja nie pogorszy klimatu akustycznego w najbliższym otoczeniu i czy ewentualne strefy ponadnormatywnego hałasu nie obejmą terenów podlegających ochronie akustycznej. Przyjęto, że wielkości i skala oddziaływania odniesione będą do równoważnych poziomów hałasu obowiązujących dla terenów zabudowy zagrodowej w ciągu dnia (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 VI 2007).
W opracowaniu wykorzystano:


 • Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. W sprawie wartości progowych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 8, poz. 81);

 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007, W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 z dnia 5 lipca 2007, poz. 826);

 • PN-N-01341. Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego;

 • PN-81/N-01306. Hałas. Metody pomiaru;

 • PN-ISO 1996-3/1999 Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu;

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316)

 • Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338 Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku;

 • Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 308 (Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku;

 • Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1993;

 • Informacje od inwestora;

 • Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 1. Lokalizacja inwestycji, planowane instalacje i funkcjonowanie zakładu

Teren przyszłej inwestycji znajduje się w województwie opolskim obok miasta Brzeg po jego południowej stronie, w gminie Skarbimierz. Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane będzie na wydzielonej działce Nr 92/2. Nieruchomość zajmuje powierzchnię 2,5 ha. Działka leży na terenie należącym kiedyś do lotniska wojsk byłego Związku Radzieckiego.

Lotnisko wojskowe w Brzegu jest poniemieckim obiektem wybudowanym przed 1939 r. a po wojnie w 1945 r. przejęte przez stacjonujące tu wojska radzieckie. Przez następne dziesięciolecia obiekt ten był przebudowywany i dostosowany do eksploatacji bojowych samolotów odrzutowych.

Na terenie działki znajdują się dwa hangary przeznaczone dla samolotów odrzutowych. Wymiary hangarów – długość 20m (bez komory spalania), szerokość 11m, wysokość 5,5m, cięciwa dachu 5,5m. Z uwagi na dobry charakter zachowania hangarów planuje się ich wykorzystanie i modernizację.

Planowany zakład pracować będzie w trybie dwu zmianowym.

Przewiduje się wyposażenie obiektu w: • wagę samochodową najazdową do ilościowej ewidencji odpadów,

 • system magazynowania odpadów dostarczanych na teren zakładu (plac magazynowy, silosy dla substancji pylistych),

 • instalację do unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych wraz z systemem dozowania i systemem sterującym,

 • urządzenia przygotowujące produkt i odpady po procesie (prasa ślimakowa granulatu, taśmy transportujące),

 • system magazynowania produktów poprocesowych,

 • system odprowadzania wód opadowych oraz ewentualnych odcieków wraz ze zbiornikiem retencyjnym wyposażonym w separator,

 • pomieszczenia socjalno-bytowe,

 • laboratorium chemiczne prowadzące monitoring procesowy,

 • instalacje wewnętrzne zakładu: instalacja wody zimnej, instalacja wody ciepłej, instalacja kanalizacyjna, instalacja wentylacji grawitacyjnej, instalacja c.o., instalacja elektryczna, instalacja siłowa, gniazd wtykowych, oświetlenia, telefoniczna, komputerowa, sterownicza, alarmowa, odgromowa, połączeń wyrównawczych oraz instalacji telewizji przemysłowej.

Zakład będzie funkcjonował jako zakład unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych przy pomocy innowacyjnej technologii opracowanej przez Ecotech Polska Sp. z o.o. – EnviroMix®.

Na teren zakładu będą trafiały odpady transportem samochodowym zewnętrznym ADR. Po ich ilościowej ewidencji na wadze samochodowej i przekazaniu karty odpadu będą one magazynowane na placu bądź w silosach w zależności od ich morfologii.

Po dobraniu właściwych parametrów procesu odpady będą trafiały do systemu dozowania instalacji, której głównym składnikiem będzie pionowy mieszalnik do pracy ciągłej WAH 4800. W mieszalniku odpady będą poddane homogenizacji wraz z głównym składnikiem stabilizującym technologii EnviroMix® oraz z katalizatorami. W przypadku odpadów suchych do instalacji będzie również doprowadzona woda. Będzie ona dodawana wyłącznie do otrzymania odpowiedniej konsystencji mieszaniny (konsystencja pasty). Czas mieszania około 60 sekund. Na wylocie mieszadła będzie podłączone bezpośrednio urządzenie granulujące lub brykietujące w zależności od charakteru odpadu. Stabilizowany odpad będzie następnie transportowany do miejsca dojrzewania. Pełny czas stabilizacji chemicznej przyjmuje się na okres 14 dni, jednakże czas zestalenia do ciała stałego zajmuje 24-48 godzin. Następnie w zależności od przeznaczenia odpadów stabilizowanych będą one transportowane na zewnątrz zakładu. W przypadku odpadów nie mających charakteru produktu do wykorzystania będą one trafiały na składowisko jako odpad 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04. W przypadku kiedy odpady będą miały odpowiednie właściwości mechaniczne (m.in. wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność itd.) i będą posiadały stosowny certyfikat ich zastosowania inżynieryjnego - będą transportowana bezpośrednio do odbiorców.


W niniejszym opracowaniu przyjęto, że równoważne poziomy hałasu muszą odpowiadać dopuszczalnym poziomom hałasu obowiązującym dla terenów zabudowy zagrodowej (Rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 - Dz. U. Nr 120 z dnia 5 lipca 2007 r., poz.826 ) – tab. 1.

Przeznaczenie terenuDopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB

Drogi lub linie kolejowe

Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym

pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe60

50

55

45

Tabela 1. Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB
Zgodnie z powyższą tabelą dopuszczalny równoważny poziom dźwięku dla rozpatrywanego rodzaju terenu i instalacji i pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu wynosi:

Do dalszych rozważań przyjmujemy, że zakład unieszkodliwiania odpadów pracować będzie w trybie 2-zmianowym w ciągu dnia (w godz. 6:00-22:00), dlatego też dotrzymana musi być norma dzienna.


 1. Emisja hałasu
  1. Źródła hałasu

Na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów źródłami hałasu będą następujące procesy i urządzenia: • samochody ciężarowe przywożące odpady niesegregowane i odowożące odpady ustabilizowane,

 • mieszarka WAH 4800 wraz z systemem dozowania,

 • urządzenie do granulacji, brykietowania

 • systemy transportujące (taśmy itd.)

 • ładowarka samobieżna i/lub wózek widłowy,

 • wentylatory/klimatyzatory dachowe na hangarach.


Pojazdy ciężarowe poruszające się po stacji

Pojazdy poruszające się po stacji poruszać się będą głównie w sposób niezorganizowany (zwłaszcza dotyczy to wózka widłowego czy ładowarki samobieżnej), z różną częstotliwością w czasie, dlatego też wyodrębniono drogę dojazdową, odjazdową oraz punkty postojowe i zastąpiono je zastępczymi punktowymi źródłami hałasu.

Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych podano za instrukcją ITB nr 338/2003 Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku:

Operacja

Moc akustyczna, dB

Czas operacji, s

Start

105

5

Hamowanie

100

3

Jazda po terenie m.in. manewrowanie

100

300(wartość ustalona dla ZUO)

Tab. 2 Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych
Do dalszych rozważań przyjęto, że dziennie będzie po stacji poruszać się 5 pojazdów ciężarowych przez 5 minut każda.

Dla każdego punktu wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej według wzoru 1.1 przedstawionego niżej:

G
dzie:

LAWeqn – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu, dB

LAWn – poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako LW, dB

ti – czas trwania danej operacji ruchowej, s

T – czas oceny dla którego oblicza się poziom równoważny

Ponieważ w każdym punkcie drogi pojazdy mogą hamować, startować i jechać więc w dalszej części opracowania obliczono wartości wypadkowe wartości równoważnego poziomu dźwięku ze wzoru 1.2:

Wyznaczone wartości przedstawiono w tabeli 3.
Rodzaj operacji ruchowej

ti

n*ti

LAW (dB)

LAweqi (dB)

LAeqwyp

Start

5

0,42

105

71,4

84,4

Hamowanie

3

0,25

100

64,1

Jazda po terenie

300

25

100

84,2

Tab. 3 Równoważny poziom mocy akustycznej dla pojazdów ciężarowych
Mieszarka WAH 4800 wraz z systemem dozowania

Poziom ciśnienia akustycznego przy pracy bez produktu wynosi poniżej 83 dB(A). Poziom ciśnienia akustycznego przy pracy z produktem zależy od właściwości mieszanych substancji. Pracodawca zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań, mających na celu zredukowanie do minimum zagrożeń związanych z codziennym obciążeniem hałasem. Do dalszych rozważań przyjęto, że poziom mocy akustycznej mieszarki podczas pracy wynosi 85 dB a wg informacji otrzymanych od inwestroa czas jej pracy wyniesie 420 minut w ciągu dnia pracy.

Równoważny poziom hałasu wyznaczony ze wzoru 1.1 wynosi więc:

LeqWAH = 81,4 dB
Urządzenie do granulacji, brykietowania

Do dalszych rozważań przyjęto dane dotyczące brykieciarki BP 900, której moc akustyczna według danych producenta wynosi 75 dB. Inwestor przewidział, że brykieciarka pracować będzie również 420 minu w ciągu dnia.

Równoważny poziom hałasu wyznaczony ze wzoru 1.1 wynosi więc:

LeqBRYK = 71,4 dB
Systemy transportujące (taśmy itd.)

Do dalszych obliczeń przyjęto wartości równoważnego poziomu za Raportem dotyczącym oddziaływania na środowisko składowiska odpadów przemysłowych sp. „keramzyt” z dodatkowymi kwaterami na odpady niebezpieczne i na odpady zawierające azbest – autor J.Polkowski, gdzie podano wartość 66,1 dB dla taśmociagu.


Ładowarka samobieżna i/lub wózek widłowy

Poziom mocy akustycznej dla wózka widłowego przyjęto jak dla wózka UGD02A30/32(P)Q o mocy 39 kW – 74 dB (dane literaturowe).

Poziom mocy akustycznej dla ładowarki samobieżnej przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316) gdzie ustalono maksymalny poziom hałasu dla urządzeń typu ładowarki o mocy poniżej 55 kW, który wynosi 101 dB.

Czas pracy zarówno wózka widłowego jak i ładowarki przyjęto na 120 minut dziennie.

Równoważny poziom hałasu wyznaczony ze wzoru 1.1 dla wózka widłowego i ładowarki wynosi więc:

LeqWÓZEK = 65,0 dB

LeqŁAD = 91,9 dB
Zauważyć jednak należy, że mieszarka WAH 4800 wraz z systemem dozowania, urządzenie do granulacji czy brykietowania oraz systemy transportujące zlokalizowane będą w betonowym hangarze.
Wentylatory/klimatyzatory dachowe na hangarach

Przyjęto, że wentylacja i/lub klimatyzacja budynków działać będzie w oparciu o klimatyzator typu roof - top Bah 020SHM firmy Frigo, który zostanie zamontowany na dachu budynków na specjalnej konstrukcji poziomującej.

Kanały nawiewne i recyrkulacyjne zaizolowane będą od wewnątrz izolacją termiczno-akustyczną, zaś zewnętrznie wełną mineralną na powłoce aluminiowej. Instalacja klimatyzacyjna wykonana będzie zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" cz. II "Roboty sanitarne i przemysłowe.

Zgodnie z informacjami producenta poziom mocy akustycznej klimatyzatora Bah wynosi 83 dB. Wentylator działać będzie tylko w ciągu dnia.
  1. Rozkład hałasu

W niniejszym opracowaniu korzystano z programu Zewhalas92 ver.4.x autorstwa Witolda Mikulskiego, który korzysta z metody obliczeniowej opartej na instrukcji ITB 308 (określenie emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku), . Do dalszych obliczeń przyjęto, że wszystkie źródła hałasu działają równocześnie.

Wyodrębniono następujące źródła hałasu: • samochody ciężarowe przywożące odpady niesegregowane i odowożące odpady ustabilizowane – 84,4 dB

 • mieszarka WAH 4800 wraz z systemem dozowania – 81,4 dB

 • urządzenie do granulacji, brykietowania – 71,4 dB

 • systemy transportujące – 66,1 dB

 • ładowarka samobieżna – 91,9 dB

 • wózek widłowy – 65,0 dB

 • wentylatory dachowe – 83 dB

Wyodrębniono 2 ekrany akustyczne (tabela 7)
Numer

Symbol

Rodzaj ekranu

Długość, m

Szerokość, m

Wysokość, m

Współczynnik odbicia 

1

E1

hangar1

20

11

5,5

1,0

2

E2

hangar2

20

11

5,5

1,0

Tabela 9. Ekrany akustyczne znajdujące się na terenie projektowanej rozlewni.
Aby obliczyć imisję hałasu wyznaczono punkty obserwacji (odbioru) na siatce prostokątnej, na którą podzielono rozpatrywany obszar. Punkty zlokalizowano w węzłach siatki a odległości między nimi ustalono na 10 metrów.
3.3 Wyniki obliczeń.

Wyznaczone wartości równoważnego poziomu dźwięku dla pory dziennej przedstawione zostały w załączniku 1. Poniżej na rysunku 1 przedstawiono graficzne odwzorowanie zasięgu oddziaływania w siatce punktów obserwacji.
Rysunek 1 Wyznaczone wartości równoważnego poziomu dźwięku dla pory dziennejdla punktów siatki prostokątnej. 1. Analiza otrzymanych obliczeń

Analiza obliczeń dla poszczególnych punktów obserwacji pozwala sformułować następujące wnioski:

 • Obliczone symulacyjnie równoważne poziomy dźwięku pokazują, że dopuszczalne wartości 55 dB (dla pory dziennej) są przekraczane w okolicy źródeł hałasu i nieznacznie wykraczają poza teren inwestora,

 • Wartości ekwiwalentnego poziomu dźwięku A w siatce punktów obserwacji osiągnęły najmniejsze wartości w punkcie 135 (46,03 dB) a najwyższe w punkcie 69 (68,38 dB),

 • Najwyższe wartości wystąpiły w najbliższej okolicy źródeł hałasu o najwyższych wartościach równoważnego poziomu dźwięku (ładowarka oraz samochody ciężarowe) – zaznaczyć jednak należy, że do wyliczeń przyjęto maksymalny poziom mocy akustycznej ładowarki wynikający z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316) a moc akustyczną pojazdów ciężarowych przyjęto z instrukcji ITB nr 308 – w rzeczywistości wartości te powinny być mniejsze ze względu na produkcje coraz nowszych i cichszych maszyn oraz pojazdów,

 • Wartości równoważnego poziomu dźwięku maleją bardzo szybko wraz z odległością od źródeł dźwięku – jeżeli w odległości 10 metrów wynoszą średnio około 50 decybeli, to już w odległości 50 metrów spadają do średnio do 38 dB. Wynika to z logarytmicznego rozkładu natężenia dźwięku w powietrzu,
 1. Zalecenia

Na podstawie wniosków przedstawionych wyżej po przeanalizowaniu ewentualnych możliwości ograniczenia emisji hałasu z terenu planowanej inwestycji oraz zastosowania urządzeń technicznych spełniających wymagania w zakresie dopuszczalnych równoważnych poziomów mocy proponuje się na tym etapie realizacji następujące zalecenia:

 • zainstalowanie obudowy dźwiękochłonnej na klimatyzatory/wentylatory dachowe;

 • posadzenia roślinności (drzew i krzewów) wokół placu manewrowego dla pojazdów ciężarowych;

 • zastosowanie ładowarki samobieżnej o mocy akustycznej mniejszej niż maksymalna wyznaczona zarządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 1. Wnioski końcowe

 • Analiza szacunkowych wyliczeń oraz rysunków przedstawiających zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko (rys. 1) pozwala stwierdzić, że zakład unieszkodliwiania odpadów w gminie Skarbimierz nie będzie stanowił zagrożenia dla ludzi i środowiska ze względu na wystąpienie podwyższonego poziomu hałasu;

 • Wartości równoważnego poziomu dźwięku A na terenie ocenianego obiektu przekraczają normy ustalone dla terenów zabudowy zagrodowej jedynie w promieniu około 40 metrów od głównych źródeł hałasu;

 • Zauważyć należy, że niniejsze obliczenia symulacyjne wykonywane były przy założeniu, że wszystkie źródła hałasu działają równocześnie, a w rzeczywistości taka sytuacja być może nie będzie miała miejsca, czyli wartości równoważnych poziomów dźwięku mogą być niższe;

 • Dodatkowo wyznaczone wartości natężenia dźwięku źródeł najbardziej uciążliwych (czyli ładowarka samobieżna i pojazdy cięzarowe) została wykonana przy założeniu, że moce akustyczne tych źródeł są maksymalne (albo wg Zarządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska albo wg instrukcji ITB nr 308) a w rzeczywistości moce te powinny być mniejsze ze względu na wchodzenie a rynek coraz nowszych i cichszych urządzeń;

 • Przedstawione w niniejszej ocenie wartości uciążliwości akustycznej należy traktować jako wstępne i szacunkowe. Zaleca się określić dokładny stopień i zasięg uciążliwości zakładu unieszkodliwiania odpadów w analizie porealizacyjnej;

 • Dopuszcza się zmianę położenia poszczególnych urządzeń technicznych.

Wyznaczone wartości równoważnego poziomu hałasu w punktach siatki


Numer punktu

Współrzędne punktu

Równoważny poziom dźwięku dB

X, m

Y, m

Z, m

1

60.00

220.00

1,5

46.58

2

60.00

230.00

1,5

47.12

3

60.00

240.00

1,5

47.58

4

60.00

250.00

1,5

47.93

5

60.00

260.00

1,5

48.15

6

60.00

270.00

1,5

48.20

7

60.00

280.00

1,5

48.06

8

60.00

290.00

1,5

47.76

9

60.00

300.00

1,5

47.32

10

70.00

220.00

1,5

47.42

11

70.00

230.00

1,5

48.08

12

70.00

240.00

1,5

48.68

13

70.00

250.00

1,5

49.16

14

70.00

260.00

1,5

49.48

15

70.00

270.00

1,5

49.57

16

70.00

280.00

1,5

49.40

17

70.00

290.00

1,5

48.99

18

70.00

300.00

1,5

48.41

19

80.00

220.00

1,5

48.29

20

80.00

230.00

1,5

49.10

21

80.00

240.00

1,5

49.88

22

80.00

250.00

1,5

50.57

23

80.00

260.00

1,5

51.07

24

80.00

270.00

1,5

51.25

25

80.00

280.00

1,5

51.02

26

80.00

290.00

1,5

50.42

27

80.00

300.00

1,5

49.61

28

90.00

220.00

1,5

49.14

29

90.00

230.00

1,5

50.17

30

90.00

240.00

1,5

51.19

31

90.00

250.00

1,5

52.18

32

90.00

260.00

1,5

53.04

33

90.00

270.00

1,5

53.48

34

90.00

280.00

1,5

53.11

35

90.00

290.00

1,5

52.10

36

90.00

300.00

1,5

50.91

37

100.00

220.00

1,5

49.95

38

100.00

230.00

1,5

51.22

39

100.00

240.00

1,5

52.56

40

100.00

250.00

1,5

53.99

41

100.00

260.00

1,5

55.56

42

100.00

270.00

1,5

57.01

43

100.00

280.00

1,5

56.19

44

100.00

290.00

1,5

54.02

45

110.00

300.00

1,5

52.24

46

110.00

220.00

1,5

50.65

47

110.00

230.00

1,5

52.18

48

110.00

240.00

1,5

53.90

49

110.00

250.00

1,5

55.83

50

110.00

260.00

1,5

58.46

51

110.00

270.00

1,5

65.01

52

110.00

280.00

1,5

60.53

53

110.00

290.00

1,5

55.77

54

110.00

300.00

1,5

53.42

55

120.00

220.00

1,5

51.19

56

120.00

230.00

1,5

52.96

57

120.00

240.00

1,5

55.09

58

120.00

250.00

1,5

57.64

59

120.00

260.00

1,5

60.42

60

120.00

270.00

1,5

62.53

61

120.00

280.00

1,5

60.12

62

120.00

290.00

1,5

56.93

63

120.00

300.00

1,5

54.34

64

130.00

220.00

1,5

51.49

65

130.00

230.00

1,5

53.43

66

130.00

240.00

1,5

55.92

67

130.00

250.00

1,5

59.38

68

130.00

260.00

1,5

64.56

69

130.00

270.00

1,5

68.38

70

130.00

280.00

1,5

62.69

71

130.00

290.00

1,5

57.97

72

130.00

300.00

1,5

54.91

73

140.00

220.00

1,5

51.51

74

140.00

230.00

1,5

53.46

75

140.00

240.00

1,5

56.00

76

140.00

250.00

1,5

59.70

77

140.00

260.00

1,5

66.86

78

140.00

270.00

1,5

-

79

140.00

280.00

1,5

63.12

80

140.00

290.00

1,5

58.11

81

140.00

300.00

1,5

54.98

82

150.00

220.00

1,5

51.25

83

150.00

230.00

1,5

53.06

84

150.00

240.00

1,5

55.29

85

150.00

250.00

1,5

58.08

86

150.00

260.00

1,5

61.26

87

150.00

270.00

1,5

57.25

88

150.00

280.00

1,5

56.86

89

150.00

290.00

1,5

56.32

90

150.00

300.00

1,5

53.67

91

160.00

220.00

1,5

50.79

92

160.00

230.00

1,5

52.39

93

160.00

240.00

1,5

54.24

94

160.00

250.00

1,5

56.31

95

160.00

260.00

1,5

56.34

96

160.00

270.00

1,5

54.47

97

160.00

280.00

1,5

53.78

98

160.00

290.00

1,5

53.98

99

160.00

300.00

1,5

52.46

100

170.00

220.00

1,5

50.19

101

170.00

230.00

1,5

51.60

102

170.00

240.00

1,5

53.16

103

170.00

250.00

1,5

55.99

104

170.00

260.00

1,5

54.00

105

170.00

270.00

1,5

53.36

106

170.00

280.00

1,5

51.53

107

170.00

290.00

1,5

50.57

108

170.00

300.00

1,5

50.89

109

180.00

220.00

1,5

49.52

110

180.00

230.00

1,5

50.72

111

180.00

240.00

1,5

52.37

112

180.00

250.00

1,5

-

113

180.00

260.00

1,5

51.99

114

180.00

270.00

1,5

51.60

115

180.00

280.00

1,5

49.97

116

180.00

290.00

1,5

49.20

117

180.00

300.00

1,5

48.32

118

190.00

220.00

1,5

48.49

119

190.00

230.00

1,5

49.69

120

190.00

240.00

1,5

50.57

121

190.00

250.00

1,5

48.47

122

190.00

260.00

1,5

49.90

123

190.00

270.00

1,5

49.71

124

190.00

280.00

1,5

48.19

125

190.00

290.00

1,5

47.87

126

190.00

300.00

1,5

47.11

127

200.00

220.00

1,5

47.78

128

200.00

230.00

1,5

48.44

129

200.00

240.00

1,5

47.06

130

200.00

250.00

1,5

47.01

131

200.00

260.00

1,5

48.28

132

200.00

270.00

1,5

48.14

133

200.00

280.00

1,5

46.75

134

200.00

290.00

1,5

46.44

135

200.00

300.00

1,5

46.03


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość