Strona główna

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Lubicz Nr xiv/156/2011 z dnia 30 września 2011 Plan Odnowy Miejscowości Jedwabno


Pobieranie 33.23 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar33.23 Kb.
Załącznik do Uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XIV/156/2011 z dnia 30 września 2011

Plan Odnowy Miejscowości

Jedwabno

1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja.


  - położenie miejscowości, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności,

Miejscowość Jedwabno położona jest w centralnej części Gminy Lubicz. Od południa graniczy z sołectwem Lubicz Dolny, od zachodu z miejscowością Grębocin, od północy z miejscowością Rogówko, zaś od zachodu - z Młyńcem I, Młyńcem II i Krobią – poprzez rzekę Drwęcę. Powierzchnia miejscowości wynosi ok. 481 ha i należy do średnich w gminie.

Liczba ludności Jedwabna systematycznie rośnie, co ma bezpośredni związek z faktem przenoszenia się na jej teren ludności miejskiej z pobliskiego Torunia. Dalej jednak największą część mieszkańców stanowią rodziny rolnicze. Obecnie w Jedwabnie mieszka ok. 440 osób, podczas gdy w 1995 roku było to ok. 360 osób. Przyrost liczby mieszkańców w okresie ostatnich 12 lat wyniósł więc aż 83%!.
  - historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie układu przestrzennego,

Jedwabno nosiło nazwy: 1338 Syden, Seyden, Syde, Sydow, Seydav, Seide, Zeyde, Zydow, Suide, Saide, Seiden, Zidau, n.niem.Seyde.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1338 r., z dokumentu w którym Wielki Mistrz Zakonu Dytrych von Altenburg nadaje dobra Syden - Fryderykowi Juvenis, synowi Fryderyka z Głuchowa.
W latach 1381-1441 jest folwarkiem komturstwa toruńskiego.
W roku 1454 Król Kazimierz Jagiellończyk nadaje folwark pokrzyżacki Syde – Tielmanowi von Wege. W 1457 r. wieś przechodzi z nadania królewskiego na dobro Rady Miejskiej Torunia, które to w 1507 otrzymuje w zastaw wdowa po Janie von Wege – Katarzyna.
Zygmunt I w zamian za zamek w Świeciu oddaje wieś w 1520 r. miastu Toruń. Wieś leży przejściowo a od 1815 r. definitywnie w granicach Prus.
W 1846 r. dobra nabywa Johann von Gask i Josephine z d. von Trzebuchowska. Kolejnym właścicielem zostaje w roku 1882 – Oskar Struebing.
Wieś o nazwie Żyda należała kolejno do: w 1906 r. Carla Kürbisa i Pauliny z d. Kühn, w 1910 r. do Jacoba Dunajskiego i Johanna z d. Gatza, w 1919 r. Jakuba Dunajskiego, w 1920 majątek o powierzchni 463 ha nabywa Stefan Scholl.
Nazwa Żyda zmienia się na Jedwabno za sprawą kolejnego właściciela, którym zostaje Jan Czarnowski w1925 r. do 1928 r., kiedy to nowym właścicielem zostaje Edward Myslakowski.

Majątek Jedwabno przejmuje Skarb Państwa w roku 1946
  - określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie: 


      * dominanty przestrzennej (np. kościół usytuowany na wzgórzu, ruiny zamku); 

Jedwabno jest miejscowością położoną na wysoczyźnie nad dolina Drwęcy. Centrum wsi znajduje się w delikatnie wyżłobionej niecce. W centrum wsi dominującym elementem są dwa zespoły dworsko -parkowe, odrestaurowane, obecnie w rękach prywatnych. Na skrzyżowaniu dróg w Jedwabnie znajduje się kapliczka Matki Boskiej.
      * otwartych przestrzeni wspólnych (np. rynek, centralny deptak, plac targowy)

Miejscowość posiada centrum funkcjonalne w postaci placyku przy skrzyżowaniu dróg. Tamże mieści się plac należący do Gminy, na którym planuje się budowę placu zabaw.
      * elementów charakterystycznych dla danej miejscowości (np. typ zabudowy, detale architektoniczne, układ zagrodowy).

Miejscowość wciąż posiada charakter zwartej wsi chłopskiej, o układzie krzyżowym, z zabudowaniami gospodarskimi typu pomorskiego. Starsze budynki we wsi kryte są dachówką w kolorze czerwonym i ceglanym. Charakterystyczna zabudowa wsi to budynki wybudowane w okresie lat 70-80 tych.
2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.
  - zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, parki narodowe obszary chronionego krajobrazu)

Formy ochrony przyrody w Jedwabnie obejmują:

- na ponad 2/3 terenu wsi Obszar Ochrony Krajobrazu „Obszar Dolny Drwęcy”, gdzie m.in. występują obostrzenia w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

- rezerwat przyrodniczy „Rzeka Drwęca” – o charakterze ichtiologicznym. Rezerwat położony jest w pasie bezpośrednio przylegającym do rzeki.

- pomnik przyrody – lipa drobnolistna o obwodzie w pniu sięgającym 5,3 metra

W miejscowości znajduje się mały kompleks leśny.
  - dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy sentymentalnych)

obiekty wpisane do rejestru zabytków:
-dwór z k. XVIII w., rozbudowany w początkach wieku XX,( A/500 z dnia 30.12.1985 r.)
-park dworski o powierzchni 5,97 ha z końca XIX w. (A/558 z 07.06.1984 r.),
-grodzisko dz. 19/1.

Grodzisko( n.niem. Schwedenschanze) położone jest bezpośrednio przy korycie rzeki Drwęcy, około 1,5 km. na południowy wschód od zabudowań wsi Jedwabno. Zajmuje ono obszar nieznacznie wypiętrzonej terasy rzecznej. W rezultacie erozyjnego działania Drwęcy pozostała jedynie część masywu grodziska o pierwotnej formie prawdopodobnie eliptycznej. Zachowana część pierwotnego grodziska obejmuje powierzchnię około 70 x 50 m., ze śladami wałów od strony południowej i fragmentarycznie zachodniej. W południowo-zachodniej części grodziska rysuje się w wale wyraźne zagłębienie, prawdopodobnie ślad pierwotnej bramy grodu. Bezpośrednio na zachód od grodziska widoczne są zagłębienia terenu, będące śladem zasypanej, dookolnej fosy. W trakcie wieloletnich badań tego obiektu stwierdzono mocno zniszczone nawarstwienia kulturowe pochodzące z okresu od VIII do XIII w., na których zalegała około 1-metrowa warstwa późnośredniowieczna. Z materiałów zabytkowych ruchomych w trakcie kampanii wykopaliskowych uzyskano znaczną ilość ułamków naczyń, przedmiotów żelaznych, ułamki cegieł, kości zwierzęce i inne.

Obiekty o wartości historyczno-kulturowej:

-zespół folwarczny składający się z: kuźni-warsztatu, wozowni-stajni murowanych z cegły z ok. XIX w., spichlerz- pompownia murowane z cegły z k. XIX w., obory, chlewni, stodoły, szopy i bramy parku.


Budynki folwarczne ulegały po 1945 r. licznym przebudowom.
-cmentarz bezwyznaniowy – Gräberfeld, całkowicie zatarty,
-zabudowa mieszkaniowa, murowana z około 1900 r.


  - obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki),

Miejscowość posiada funkcjonalne centrum na skrzyżowaniu dróg powiatowych. Znajduje się tam sklep spożywczy, przystanek, świetlica wiejska i plac gminny, na którym przewidziano budowę placu zabaw. Przez wieś przebieg szlak turystyczny rowerowy, zielony - ze Złotorii do Gronowa.
  - infrastruktura społeczna (np. domy kultury, biblioteki, muzea, izby pamięci)

We wsi znajduje się mała świetlica wiejska. Nie ma tu szkoły, ani przedszkola. W Jedwabnie brak jest również placu zabaw, a także biblioteki.
  - infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniające dostęp do podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, itp,

Miejscowość nie posiada systemu kanalizacji zbiorczej. Jest zwodociągowana w 90%. Istnieje dość dobry dostęp do infrastruktury energetycznej i teletechnicznej. Obsługą sieci wodociągowej zajmują Lubickie Wodociągi . Wywóz śmieci zapewnia toruńskie MPO na podstawie odpowiedniej umowy z Gminą Lubicz. Przez miejscowość przebiega linia PKS. W odległości ok. 1,5 km w Lubiczu Dolnym znajduje się przystanek MZK Toruń.
  - gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze)

W Jedwabnie zarejestrowanych jest 28 podmiotów gospodarczych, z czego 9 zajmuje się handlem, zaś 6 produkcja i usługami. Wyróżniają się firmy produkujące: ceramikę ozdobną, kostkę brukową oraz układające kostkę brukową, a także firmy wydobywające kruszywa (żwir i inne). We wsi powstało gospodarstwo agroturystyczne działające na bazie zespołu dworskiego.
  - kapitał społeczny i ludzki (organizacje działające na terenie miejscowości).
W miejscowości nie istnieją organizacje społeczne. Mieszkańcy Jedwabna są członkami działającego w pobliskim Rogówku koła gospodyń wiejskich .

  
3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja.Mocne strony

Słabe strony

- dobrze rozwinięta przedsiębiorczość

- wieś jest zadbana, czysta, estetyczna

- tworzy się baza turystyczna


- brak organizacji społecznych

- brak miejsca dla zabaw i wypoczynku

- niewykorzystany potencjał dziedzictwa historycznego

Szanse

Zagrożenia

- rozwój małej przedsiębiorczości wiejskiej w oparciu o środki unijne

- rozwój silnego rolnictwa

- wykorzystanie grodziska na cele turystyczne

- zniszczenie dróg w trakcie budowy autostrady

- upadek rolnictwa

  
4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie 2008-2015


1. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w centrum wsi na działce gminnej przy skrzyżowaniu dróg.

Plac zabaw powinien zostać wybudowany, aby dzieci mogły w bezpieczny i godny sposób znaleźć miejsce do zabaw i wypoczynku. W miejscu tym należy również ustawić ławki, celem umożliwienia rodzicom swobodnej i wygodnej opieki nad bawiącymi się dziećmi. Wejście na plac zabaw powinno być odpowiednio wyprofilowane, aby mogły się tam również dostać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.

Koszt budowy: szacunkowo 25 - 32 000 zł.

Czas realizacji: do września 2009 roku.

Źródło finansowania: PROW 2007-2013 – „Odnowa wsi”.

2. Zagospodarowanie na cele turystyczne grodziska w Jedwabnie

Odkryte w Jedwabnie grodzisko obecnie nie jest w żaden sposób eksponowane dla turystów, czy mieszkańców gminy i uczniów interesujących się historią Gminy. Warto byłoby więc zagospodarować ten niezwykły zabytek prehistorii wsi poprzez:

- odpowiednie jego oznakowanie i opis

- wybudowanie dogodnego dojazdu

- urządzenie grodziska – uporządkowanie terenu, wycięcie krzewów itp.

- promocję obiektu

Koszt szacunkowy: 150 000 zł

Czas realizacji: sukcesywnie do 2012 roku

Źródło finansowania: PROW 2007-2013 – „Odnowa wsi”, środki Gminy Lubicz, środki Ministerstwa Kultury

3. Rewitalizacja świetlicy wiejskiej w Jedwabnie

Istniejące świetlica nie posiada programu działania, wymaga remontu i jest słabo wyposażona. Należałoby rozważyć albo przekształcenie jej w małe przedszkole wiejskie albo przywrócenie jej funkcji typowej świetlicy wiejskiej. Koszty obejmowałyby: remont, zakup wyposażenia.

Koszt szacunkowy: co najmniej 100  000 zł w przypadku przedszkola i świetlicy

Czas realizacji: w przypadku przedszkola – do polowy 2009 roku , w przypadku świetlicy – do grudnia 2015 roku (przebudowa i wyposażenie)

Źródło finansowania: PROW 2007-2013 – „Odnowa wsi”, środki Gminy Lubicz, środki Ministerstwa Kultury . W przypadku przedszkola – środki prywatne w oparciu o PO KL.

4. Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych”.

Źródło finansowania - fundusz sołecki. „małe projekty”

5. Kształtowanie wizerunku i estetyki miejscowości

Źródło finansowania - fundusz sołecki. „małe projekty” , „Odnowa wsi”, środki Gminy Lubicz

6. Rozwój infrastruktury komunalnej miejscowości

Źródło finansowania - fundusze strukturalne Unii Europejskiej, fundusz sołecki, środki Gminy Lubicz

  

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość