Strona główna

Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2015


Pobieranie 26.63 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar26.63 Kb.
Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2015

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia „Zasad rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu

oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy”Zasady rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

§ 1

Podstawa prawna

Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)

 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588)

 2. Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.);

§ 2

Słownik

Ilekroć w niniejszych zasadach mowa jest o: 1. „ Urzędzie” – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu,

 2. „Oświadczeniu” – należy przez to rozumieć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,

 3. „Podmiocie” – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, działalność rolniczą lub osobę fizyczną (nie prowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej) składający oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

§ 3

Zasady ogólne

 1. Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy mogą wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy (180 dni) w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (jest to tzw. procedura uproszczona).

 2. Łączny okres wykonywania pracy przez danego cudzoziemca na podstawie oświadczenia nie przekraczać 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów powierzających wykonywanie pracy. Okres dopuszczalnego zatrudnienia nie musi być wykorzystywany w sposób ciągły.

 3. Podstawowym warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest rejestracja w Urzędzie „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy”.

 4. Cudzoziemiec wymieniony w oświadczeniu może wykonywać pracę w Polsce tylko wtedy, gdy uzyska tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy – są to:

 • wiza (z wyjątkiem wizy turystycznej oraz wiz wydanych na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy o cudzoziemcach) lub

 • zezwolenie na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach) lub

 • wiza lub dokument pobytowy wydane przez inne państwo obszaru Schengen lub

 • pobyt na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie był uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

 1. Podstawowe obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • sprawdzenie przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca ważności dokumentu uprawniający do pobytu w Polsce oraz przechowywanie jego kopii przez cały okres wykonywania pracy,

 • zawarcie z cudzoziemcem umowy pisemnej, zgodnej z warunkami zadeklarowanymi w oświadczeniu,

 • zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy oraz comiesięcznego odprowadzania za tę osobę składek w należnej wysokości w przypadku zawarcia z cudzoziemcem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej objętej obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne ,

 • w przypadku powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę (a także na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli podmiotem tym jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) odprowadzanie z tytułu tej umowy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowy, chyba że odpowiednia umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej.

 1. Procedura rejestracji oświadczenia jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i dla cudzoziemca.

 2. Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy powinien złożyć wniosek do wojewody (właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi) o wydanie dla tego cudzoziemca zezwolenia na pracę. Jeżeli cudzoziemiec był poprzednio zatrudniony u wnioskodawcy na podstawie oświadczenia przez okres powyżej 3 miesięcy na takim samym stanowisku jak we wniosku o wydanie zezwolenia, zezwolenie jest wydawane w trybie uproszczonym (bez informacji starosty) pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia, umowy uwzględniającej warunki zadeklarowane w oświadczeniu oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (jeżeli były wymagane).

§ 4

Procedura weryfikacji i rejestracji oświadczeń

 1. Rekomendowany druk oświadczenia wraz z pouczeniem dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (www.pup.kalisz.pl) w zakładce „dla pracodawców i przedsiębiorców – informacje o zatrudnianiu cudzoziemców” oraz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/).

 2. Formularz oświadczenia należy wypełnić starannie i czytelnie (najlepiej drukowanymi literami). Oświadczenia wypełnione niekompletnie / nie wpisane wszystkie wymagane dane/, nieczytelnie oraz noszące znamiona przerabiania i skreślania nie będą podlegały rejestracji.

 3. Wypełniając oświadczenie należy obowiązkowo podać :

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy:

 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą: nazwę firmy, adres siedziby, telefon, fax, NIP, REGON

 • w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, miejsce pobytu stałego, telefon, PESEL

 • sektor działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności /PKD/ na poziomie podklasy (dostępna na stronie internetowej: www.stat.gov.pl ) oraz typ działalności zaznaczając czy jest to działalność gospodarcza, rolnicza czy też nie jest to żadna z nich,

 • przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez cudzoziemca ,

 • zawód w jakim będzie pracował cudzoziemiec według grup elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności (dostępna na stronie internetowej: www.psz.praca. gov.pl w zakładce – Klasyfikacja Zawodów)

 • miejsce wykonywania pracy ( dokładny adres)

 • rodzaj umowy na podstawie której ma być wykonywana praca ( umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło/inna)

 • przewidywaną wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie (w przypadku umowy o pracę oferowane wynagrodzenie dla pełnego etatu nie może być niższe niż określona ustawowo corocznie płaca minimalna)

 • dane cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić:

 • obywatelstwo (wykreślając niewłaściwe),

 • imię /imiona i nazwisko cudzoziemca (zgodnie z pisownią alfabetem łacińskim w paszporcie),

 • datę urodzenia,

 • nr paszportu,

 • dokładny adres stałego zamieszkania (państwo, obwód i miejscowość)

 • cel wydania oświadczenie (wykreślając niewłaściwe); w przypadku oświadczenia dla cudzoziemca przebywającego w Polsce należy dodatkowo podać: nr i okres ważności wizy lub karty pobytu, oraz nazwę organu który wydał wizę lub kartę pobytu .

 1. Po wypełnieniu oświadczenia i zapoznaniu się z pouczeniem (dotyczącym istotnych kwestii związanych z powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcowi) należy podpisać druk na obydwu stronach.

 2. Podpisane oświadczenie wraz z kopią należy złożyć w Urzędzie w pokoju 105 tut. Urzędu, celem weryfikacji danych podmiotu składającego oświadczenie oraz rejestracji oświadczenia.

 3. Oświadczenia osobiście składa i odbiera podmiot powierzający wykonywanie pracy. W szczególnych sytuacjach oświadczenie może złożyć i odebrać pełnomocnik podmiotu tj.:

 • pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy,

 • inna osoba (członek rodziny) legitymujący się pisemnym upoważnieniem.

Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku osób umocowanych do reprezentacji podmiotu (dane tych osób będą weryfikowane w oparciu o rejestr KRS)

 1. Oświadczenie może zostać złożone również przez agencję zatrudnienia pod warunkiem, że agencja będzie zatrudniać cudzoziemca dla własnych potrzeb (np. do prac biurowych) lub gdy świadczy usługi pracy tymczasowej. Pośrednictwo innego rodzaju jest nielegalne. W przypadku gdy powierzającym wykonywanie pracy jest agencja pracy tymczasowej wskazane jest wpisywanie przy „miejscu wykonywania pracy” siedziby pracodawcy użytkownika lub miejsca, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika.

 2. Weryfikacja podmiotu odbywa się w oparciu o okazane dokumenty lub w oparciu o wiedzę organu, m.in. doradca klienta sprawdza fakt prowadzenia działalności przez podmiot lub tożsamość podmiotu oraz weryfikuje czy dokumenty są podpisane przez właściciela lub przez osobę upoważnioną.

 3. W momencie składania oświadczenia po raz pierwszy, podmiot zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi Urzędu do wglądu aktualnych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu:

 • w przypadku rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne – zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego,

 • osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ani rolniczej – dokument tożsamości.

 1. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą weryfikacja statusu pracodawcy następować będzie po sprawdzeniu danych w rejestrach publicznych: Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 2. Przyjmowanie oraz rejestracja oświadczeń odbywa się w pok. 105 tut.Urzędu, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00-14:00. Odbiór zarejestrowanego oświadczenia odbywa się w indywidualnie ustalonym terminie, również w godzinach: 8:00-14:00

 3. Urząd rejestruje oświadczenia bez zbędnej zwłoki , w terminie do 5 dni od daty jego złożenia.

Oświadczenie zatem powinno być złożone co najmniej na 5 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data zatrudnienia jest wcześniejsza niż 5 dni od dnia złożenia oświadczenia, nie zostanie ono zarejestrowane.

 1. Pracownik Urzędu dokonujący rejestracji oświadczenia może przedstawić podmiotowi kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 2. Zarejestrowany oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, natomiast kopia pozostaje w dokumentacji Urzędu.

 3. Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę w celu wykonywania pracy (wiza „05”) lub zezwolenia na pobyt czasowy (jeżeli cudzoziemiec przebywa już w Polsce).

Jeżeli podmiotowi szczególnie zależy, by cudzoziemiec podjął pracę terminowo (zwłaszcza gdy przebywa poza Polską), rejestracji należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem (należy wziąć pod uwagę czas związany z dostarczeniem cudzoziemcowi oryginału dokumentu oraz czas trwania procedury wizowej – nawet do 2 miesięcy).

§ 5

Monitorowanie oświadczeń

 1. W celu zapobiegania wykorzystywaniu uproszczonej procedury niezgodnie z przeznaczeniem, Urząd współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną i placówkami konsularnymi (na ich wniosek Urząd udziela wszelkich informacji związanych z rejestracją oświadczeń).

 2. W przypadku, gdy w ocenie Urzędu zachodzi podejrzenie wystąpienia nadużyć związanych z wykorzystywaniem oświadczeń do innych celów niż powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi, zatrudnianie cudzoziemców na warunkach innych niż wskazane w oświadczeniu (nie zawarcie umowy na piśmie, nie opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne itp.) lub naruszenia przepisów prawa pracy, Urząd powiadamia o tym fakcie (telefonicznie lub pisemnie) właściwe organy kontrolne (m.in. Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy, Policję).

§ 6

Dodatkowe informacje

 1. Złożenie oświadczenia niezgodnego z rzeczywistym zamiarem może powodować odpowiedzialność karną za współudział w przestępstwie wyłudzenia wizy.

 2. Żądanie korzyści majątkowej w zamian za wystawienie oświadczenia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akty prawne wymienione w § 1 niniejszych zasad są dostępne na stronie internetowej Urzędu – www.pup.kalisz.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy wymienione w §1.

 3. Niniejsze zasady zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu nr 39/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. i obowiązują od dnia jego podpisania.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość