Strona główna

Załącznik do Zarządzenia Nr prezydenta Miasta Gdyni z dnia


Pobieranie 17.94 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.94 Kb.
Załącznik

do Zarządzenia Nr …………………

Prezydenta Miasta Gdyni

z dnia …………………..

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej (PES) na terenie Miasta Gdyni. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpić powinno w miesiącu lipcu 2010 r., a zakończenie nie później niż
  w miesiącu grudniu 2011 r.
 1. Przedmiot konkursu przyczynia się do realizacji następujących zadań powiatu zgodnie z ustawą z dnia 05 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz.U. Nr 142, poz.1592
  z 2001r. z późn. zm.):

  1. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

  2. wspierania osób niepełnosprawnych;

  3. pomocy społecznej. 2. Przygotowanie warunków do uruchomienia PES polegać powinno przede wszystkim na:

  1. współudziale w przygotowaniu koncepcji działalności PES w ramach Gdyńskiego Zespołu Inkubacji PES powołanego przez Prezydenta Miasta,

  2. technicznym zabezpieczeniu funkcjonowania PES - przygotowaniu budynku wskazanego przez Miasto Gdynię do prowadzenia działalności przez PES, realizowanym w dwóch etapach:

 1. organizacja i przygotowanie planów technicznego zabezpieczenia funkcjonowania PES - w tym projektu remontu / adaptacji i wyposażenia bazy PES,

 2. wyłonienie wykonawców oraz koordynacja prac remontowych / adaptacyjnych i wyposażeniowych obiektu bazy PES.
 1. Wszystkie działania przygotowujące warunki do uruchomienia PES powinny wpisywać się
  w Gdyński Plan Inkubacji Podmiotu Ekonomii Społecznej i być zgodne z ideą Porozumienia Partnerskiego zawartego pomiędzy Miastem Gdynia a Stowarzyszeniem Razem.
 1. Do działań szczegółowych w ramach zlecanego zadania należy:

  1. zapewnienie prawidłowości merytorycznej i legalności procesu doboru wykonawców projektu remontu/ adaptacji i wyposażenia bazy PES – w szczególności zapewnienie zgodności z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

  2. koordynacja prac remontowych i adaptacyjnych tj. zadbanie o to, aby prace te wykonane były w sposób najbardziej adekwatny do przyszłych potrzeb PES,
   a w szczególności osób z niepełnosprawnościami, które będą w nim zatrudnione;

  3. koordynacja wyposażenia bazy PES tj. zadbanie o najwłaściwszy dobór sprzętu, jego zamówienie i instalację. Sprzęt i sposób jego instalacji powinien odpowiadać w jak najwyższym stopniu celom działalności PES i stwarzać optymalne warunki do pracy osobom w nim zatrudnionym, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami;

  4. Udział w spotkaniach zespołu roboczego, który zarządza procesem inkubacji PES. Przygotowanie techniczne wiąże się nierozerwalnie z merytorycznym wymiarem działań na rzecz uruchomienia PES. Dlatego też podmiot realizujący przygotowanie
   w obszarze technicznym powinien na bieżąco zapoznawać się z postępem prac merytorycznych - w tym rekrutacją osób, ich przygotowaniem do zatrudnienia, przygotowaniem systemu wsparcia przyszłych pracowników PES.
 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiedniej kadry do wykonania działań.
 1. Realizacja zadania będzie prowadzona na bazie obiektu będącego własnością Miasta Gdyni.
 1. Podmiot przystępujący do konkursu przedstawi Ofertę, zawierającą w szczególności:

a) całościowy plan przeprowadzenia działań przygotowujących do uruchomienia PES (w tym harmonogram działań uwzględniający etapy wskazane w punkcie 3 w powiązaniu z planem finansowym),

b) szczegółową kalkulację kosztów,c) udział środków własnych w realizacji zadania.


 1. Za wydatki kwalifikowane realizacji zadania uznaje się wydatki:

  1. niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem działań zawartym w ofercie) w części dotyczącej realizacji zadania,

  2. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 1. Wydatkami kwalifikowanymi realizacji zadania są w szczególności:

  1. wydatki na zakup usług projektowych dotyczących remontu / adaptacji i wyposażenia budynku stanowiącego bazę PES,

  2. wydatki na zakup usług remontowych / adaptacyjnych bazy PES,

  3. wydatki na zakup i instalację wyposażenia bazy PES.
 1. Podmiot zlecający zadanie zabezpiecza środki finansowe na realizację zadania na okres od lipca 2010r. do grudnia 2010r. do kwoty 120.000 PLN. Środki dotacji przekazane zostaną Podmiotowi realizującemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
 1. Podmiot zlecający zadanie dopuszcza możliwość zwiększenia środków na realizację zadania w roku 2010 lub 2011 w oparciu o przedłożone kosztorysy ofertowe prac remontowych / adaptacyjnych i wyposażeniowych obiektu powstałe w wyniku realizacji zadania, do wysokości sumy kwot ustalonych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie w/w prac, ale nie wyższej niż 200.000 PLN. Podjęcie decyzji dotyczącej zwiększenia środków na realizację zadania nastąpi po zakończeniu I etapu prac, o którym mowa w punkcie 3b), na podstawie w/w kosztorysów podlegających weryfikacji oraz uzgodnień dokonanych z Podmiotem realizującym zadanie. Zasady przekazania środków,
  o których mowa, określi aneks do umowy zawartej z Podmiotem realizującym zadanie. 2. Uzupełniony szczegółowo wniosek o dotację z budżetu miasta stanowiący załącznik do specyfikacji (Oferta Podmiotu uprawnionego) należy złożyć w terminie do dnia 25.06.2010 r. w Urzędzie Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, w sekretariacie B1, I piętro, pokój 121, do godz. 12.00.
 1. Uzgodnione elementy Oferty Podmiotu, który został wyłoniony w postępowaniu konkursowym, stanowić będą integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 1. W przypadku, gdy:

 1. Oferent utraci osobowość prawną,

 2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową Oferenta,

 3. w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo,

nastąpi odmowa podpisania umowy i przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu
w konkursie.


Strona


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość