Strona główna

Załącznik do zo


Pobieranie 27.54 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.54 Kb.

Załącznik do ZOUMOWA

dla zamówienia nr ZDN/IAiEPAN/WA/13/15
zawarta w Warszawie, w dniu ………………… r. pomiędzy:

Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa,

reprezentowanym przez:

Jerzego Maika – Dyrektora

Elżbietę Grobicką – Główną Księgową

zwanym dalej „Wydawcą”,

a ………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………………………………..……………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.


Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zm., zwanej dalej ustawą), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ...... prowadzonym zgodnym z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych IAE PAN Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Wydawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy niżej wymienionej publikacji według podanej poniżej specyfikacji obejmującej jej skład, łamanie i druk, oraz dostarczenia całego nakładu do budynku Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAiE PAN, 70-536 Szczecin ul. Kuśnierska 12/12a, tel./fax 91 433 69 13.


Specyfikacja zamówienia:
1) Książka: Andrzej Janowski. Groby komorowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Problemy wybrane

- format A4

- okładka miękka, kreda matowa min. 350 g, laminowana, CMYK 4+0

- 200 stron (+/- 10%), w tym: tekst, ryciny

- druk: 1+1 (czarny)

- papier min. 115 g, satyna (półkredowy matowy)

- nakład 300 egz.,

- dwukrotna korekta złożonych materiałów w wersji papierowej


Jakość publikacji – nie gorsza niż publikacjach wzorcowych Zamawiającego: np. „Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia”, red. M. Rębkowski i F. Biermann, Szczecin 2015.

Publikacje wzorcowe dostępne są np. w bibliotekach IAE PAN (Warszawa - Al. Solidarności 105, tel. 22620 28 81-87; Łódź – ul. Tylna 1, tel. 42 694 61 96; Kraków – ul. Sławkowska 17, tel. 12 422 29 05; Poznań – ul. Rubież 46, tel. 61 657 99 01/02; Wrocław – ul. Więzienna 6, tel. 71 344 16 08; Szczecin – ul. Kuśnierska 12/12a, tel. 91 433 69 13).


2) 2 krotne korekty składu (w wersji papierowej) i 1 egz. próbny publikacji – Wykonawca przedstawia do przedstawiciela Zamawiającego do uzgodnienia i do zatwierdzenia - do Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAiE PAN, 70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 12/12a, tel./fax 91 433 69 13 – dr Andrzej Janowski (tel. kom 601 68 72 16), najpóźniej w terminie do dni 9 listopada 2015 r.. Wydawca w terminie 4 dni od ww. terminu przedstawi dla Wykonawcy na piśmie (list, faks lub e-mail) swoje uwagi w stosunku do egzemplarza próbnego, które zostaną przez Wykonawcę uwzględnione w całym nakładzie publikacji.

3) Wydawca przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy, w Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAiE PAN, 70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 12/12a, tel./fax 91 433 69 13 dr Andrzej Janowski, informacje i dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia.


2. Warunki realizacji zamówienia - zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej umowie i Ofercie Wykonawcy stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy – Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.
3. Publikacja zostanie wykonana z materiałów własnych Wykonawcy.
4. Wraz z dostawą publikacji do Wydawcy Wykonawca przenosi prawa do rozporządzania publikacjami jak właściciel na Wydawcę.
5. Miejsce wykonania zamówienia i dostawy całego nakładu publikacji.

Miejsce prowadzenia korekt, konsultacji, uzgodnień dostarczenia egzemplarza próbnego i dostawy całego nakładu publikacji:Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAiE PAN, 70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 12/12a, tel./fax 91 433 69 13 – dr Andrzej Janowski. Dostawa obejmuje wniesienie całego nakładu publikacji do budynku.

Osoby upoważnione do podpisywania protokołów odbiorów: dr Andrzej Janowski.

Termin dostawy będzie odpowiednio wcześniej skonsultowany z osobą upoważnioną do realizacji zamówienia – dr Andrzej Janowski tel./fax 91 433 69 13, tel. kom 601 687 216

upoważnioną.


§ 2

Termin realizacji zamówienia: do 01.12.2015 r.


§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. wykonania dzieła w umówionym terminie,

2. wykonania dzieła zamówionej jakości,

3. niezwłocznego zawiadomienia Wydawcy o wszelkich przeszkodach w wykonaniu dzieła,

4. zwrotu otrzymanych materiałów redakcyjnych,

5. przestrzeganiu praw autorskich i edytorskich.
§ 4

Wykonawca bez zgody Wydawcy ma prawo powierzyć wykonanie dzieła lub jego części innemu podwykonawcy.


§ 5

Wynagrodzenie 1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonania zamówienia wyniesie brutto ……… zł (słownie……………. zł), w tym podatek VAT w wysokości 5 % w kwocie ……………….zł.

2. Należność za dostarczony przedmiot umowy zostanie uregulowana na podstawie faktury przelewem na podany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego po uprzednim przyjęciu przedmiotu umowy oraz sprawdzeniu zgodności dostawy z warunkami umowy, na podstawie pisemnego Protokołu odbioru bez uwag. W przypadku powstania kar umownych zostaną one odliczone od kwoty faktury.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w postępowaniu o zamówienie publiczne nie podlega zmianie w czasie trwania umowy, za wyjątkiem przypadku zmiany powszechnie obowiązujących stawek podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.


§ 6

Odbiór przedmiotu umowy


 1. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, na podstawie Protokołu Odbioru zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.

 2. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

 • jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub warunkami zamówienia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

 • jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem lub warunkami zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu kolejnego odbioru.

 2. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem lub warunkami zamówienia.

§ 7

Gwarancja


 1. Wykonawca gwarantuje dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia bez wad pomniejszających jego wartość lub ograniczających lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

 2. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela 12 miesięcznej gwarancji.

 3. Wykonawca ponosi pełne koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

§ 8

Kary umowne


Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

 1. Zamawiający:

 1. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

 2. za opóźnienie z winy Zamawiającego w realizacji płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy: odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

 1. Wykonawca:

 1. za opóźnienie z winy Wykonawcy w realizacji zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

 2. za zwłokę z winy Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

 3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9

Odstąpienie od umowy


 1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art.145 ustawy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

 1. nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

 2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

 3. pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10

 1. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnego aneksu.

 2. Na wniosek Zamawiającego, w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami losowymi dotyczącymi przedstawiciela lub podwykonawcy Zamawiającego uczestniczących w przygotowaniu materiałów do realizacji przedmiotowego zamówienia, Strony za obopólnym porozumieniem mogą zmienić termin realizacji prac objętych umową, określony w § 2, na podstawie pisemnego Aneksu do umowy.

§ 11

1. Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd.§ 12

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Wydawcy i 1 dla Wykonawcy.Załączniki do umowy:
Zapytanie Ofertowe z dnia ……………..

Oferta Wykonawcy z dnia ……………..
Wydawca: Wykonawca:

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość