Strona główna

Załącznik nr 1 do siwz – Formularz ofertowy


Pobieranie 23.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.85 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

___________, dnia __________WYKONAWCA: __________________________ADRES WYKONAWCY : ul. __________________________, nr _______, kod pocztowy __________________________, miejscowość __________________________, tel. __________________________, fax. __________________________, REGON __________________________, NIP __________________________, adres email __________________________, numer rachunku bankowego __________________________
OFERTA PRZETARGOWA


 1. Działając w imieniu __________________________ z siedzibą w __________________________, niniejszym oświadczam, że __________________________ przystępuje do przetargu nieograniczonego na Dostawę amunicji dla Polskiego Związku Biathlonu, oferując realizację zamówienia za cenę pojedynczej sztuki jak w tabeli.

 2. Ponadto oświadczam, że:

 1. wskazana w punkcie 1 cena uwzględnia wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy i montażu regałów, oraz nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy,

 2. spełniamy wszelkie wymagania zwarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,

 3. wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

 4. zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

 5. udzielamy gwarancji na regały na okres …….. miesięcy,

 6. dostarczona amunicja będzie fabrycznie nowa.

 7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,

 8. zamówienie zamierzamy wykonać:1

 • przy pomocy podwykonawców powierzając im do realizacji _______% zamówienia,

 • samodzielnie,

 • jako podmiot zbiorowy (konsorcjum), reprezentowany następująco:

_____________________ - Wykonawca – lider konsorcjum,

_____________________ - Wykonawca - członek konsorcjum,

_____________________ - Wykonawca - członek konsorcjum.

UWAGA! Prosimy o wycenienie po jednej sztuce dla każdego rodzaju amunicji


 1. Nazwa


Opis słowny

Parametry techniczne

Inne
Cena za jedną sztukę amunicji

amunicja sportowa STANDARD PLUS (SK LAPUA) lub równoważna

Amunicja treningowa bocznego zapłonu do broni długiej, kaliber .22 LR

Masa pocisku: 2,59 g

Vo=320 m/sOpakowanie: 50 sztuk
amunicja sportowa bocznego zapłonu LAPUA POLAR BIATHLON lub równoważna

Amunicja specjalistyczna bocznego zapłonu, kaliber .22 LR odporna na wpływ ciężkich warunków atmosferycznych takich jak niskie temperatury do -22 stopnie Celcjusza i zawirowania powietrza.

Masa pocisku: 2,59 g

Vo=328 m/sOpakowanie: 50 sztuk

Możliwość doboru odpowiedniej serii do karabinka sportowego poprzez indywidualne testowanie amunicji w komorach z niską temperaturą powietrza


amunicja sportowa bocznego zapłonu LAPUA PREMIUM CENTER-X lub równoważna

Amunicja wyczynowa bocznego zapłonu, kaliber .22 LR

Masa pocisku: 2,59 g

Vo=320 m/sOpakowanie: 50 sztuk

Możliwość doboru odpowiedniej serii do karabinka sportowego poprzez indywidualne testowanie amunicji w komorach z niską temperaturą powietrza


amunicja sportowa bocznego zapłonu LAPUA PREMIUM MIDAS+ lub równoważna

Amunicja wyczynowa bocznego zapłonu, kaliber .22 LR

Masa pocisku: 2,59 g

Vo=320 m/sOpakowanie: 50 sztuk

Możliwość doboru odpowiedniej serii do karabinka sportowego poprzez indywidualne testowanie amunicji w komorach z niską temperaturą powietrzaRazem:
______________________pieczęć i podpis Wykonawcy

1 Niepotrzebne skreślić

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość