Strona główna

Załącznik nr 1 do siwz – Wzór Formularza Oferty Część A


Pobieranie 385.21 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar385.21 Kb.
  1   2   3   4

UWAGA: Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez osoby upoważnione do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty - Część A

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Pomieszczeń Clean Room oraz Laboratorium Mems Back End - MBE

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP/99/D/PN/2013
ZAMAWIAJĄCY:

INŻYNIER KONTRAKTU:


Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Spółka z o.o.

Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum:
Grontmij Polska Spółka z o.o.,


ul. Stabłowicka 147

ul. Ziębicka 35, Poznań

54-066 Wrocław, Polska

Partner Konsorcjum:
Grontmij Nederland B.V.,
De Bilt, De Holle Bilt 22, Nederland

WYKONAWCA:

…………………………………………………………………………………………………………(reprezentowany przez): ………………………………………………….. KRS …………………… NIP ………………….. REGON …………………..      1. NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ:

       Lp.

       Nazwa Wykonawcy(ów)

       Adres(y) Wykonawcy(ów) 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

  Imię i nazwisko
  Nr telefonu
  Nr faksu
  Adres mailowy
 2. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

  1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz wszystkimi Załącznikami do niej i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń,

  2. Zobowiązuję(emy) się wykonać całe zamówienie zgodnie z treścią: SIWZ, umowy, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej zmianami,

  3. wartość mojej (naszej) oferty za pełną realizację zamówienia, na które składam ofertę obejmuje w szczególności:

 1. dostawy urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym,

 2. transport Sprzętu na warunkach określonych w Polska INCOTERMS 2010 DDP (loco): do miejsca docelowego : Wrocławskie Centrum Badań EIT+, 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, do pomieszczeń przeznaczonych na instalację urządzeń i sprzętu wraz z ubezpieczeniem do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,

 3. przyjazdu Wykonawcy na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia, jednak nie mniej niż 3 razy,

 4. montaż, instalacji, uruchomienia urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym,

 5. zgłoszenie w imieniu Zamawiającego (jeżeli jest wymagane przepisami prawa polskiego) w okresie trwania procedury odbiorowej lub z odpowiednim wyprzedzeniem do (odpowiedniego dla miejsca instalacji urządzenia) Urzędu Dozoru Technicznego i/lub Transportowego Dozoru Technicznego elementy urządzenia, które podlegają zgłoszeniu do w/w Instytucji, zgodnie z przepisami Prawa Polskiego i/lub Dyrektyw Unijnych. W przypadku, gdy jakieś urządzenie należące do w/w  instalacji podlega zgłoszeniu, po stronie Wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, dostarczenie odpowiedniej dokumentacji, zorganizowanie i nadzorowanie odbioru urządzenia przez w/w instytucje oraz odebranie od w/w instytucji Księgi Rewizyjnej i przekazanie jej protokolarnie do WCB EIT+. oraz przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji przedmiotu umowy (wraz z uzyskaną decyzją) do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie danego Zamówienia (Protokół Odbioru Końcowego – bez uwag dla danego Zamówienia). Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy w powyższym zakresie po podpisaniu umowy na etapie dokonywania uzgodnień przedinstalacyjnych,

 6. przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu,

 7. Zapewnienie gwarancji oraz sprawowanie usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ,

 8. przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania Systemowego, praw do korzystania Oprogramowania Systemowego dostarczonego wraz z urządzeniami – licencje autorskie,

 9. uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej:

 • opłat celnych,

 • kosztów opakowania oraz usunięcia opakowań po montażu,

 • wyładunku, wniesienia, rozładowania, transportu poziomego do miejsca instalacji, instalacji i testów,

 • kosztów instruktażu personelu Użytkownika,

 • kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,

 • kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP,

 • kosztów usługi agencji celnej,

 • kosztów przechowywania sprzętu (nie objętych Prawem opcji) do momentu dostawy do docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego „bez uwag”,

   • kosztów magazynowania sprzętu do momentu dostawy do docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego „bez uwag”- Prawo opcji pkt.3 Dział III SIWZ. 1. CAŁKOWITA CENA OFERTY - Cena podstawowa ogółem + Cena Prawo opcji ogółem1:
 1. Wypełnia Wykonawca mający siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i składający ofertę jako Wykonawca zagraniczny:


CENA CAŁKOWITA OFERTY NETTO (bez należnego podatku od towarów i usług VAT)

............................................................... PLN

(słownie:.............................................................................................................. PLN)

CENA PODSTAWOWA OGÓŁEM

Tabela 1a: Cena netto poszczególnych urządzeń i sprzętu:

Lp.

Nazwa Urządzenia

Ilość

Cena netto (PLN)

1

System Epitaksji Wiązką Molekularną (MBE)

1

CENA PRAWO OPCJI OGÓŁEM
Tabela 2a - Prawo opcji – Magazynowanie:

Lp.

Koszty

Cena jednostkowa netto za 1 dzień (PLN)

Ilość dni

Cena ogółem netto (PLN) 3x4

1

2

3

4

5

1

Koszty magazynowania Sprzętu do momentu dostawy w docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego za 1 dzień
150

 1. Wypełnia Wykonawca mający siedzibę / miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:


CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO (z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)

............................................................... PLN

(słownie:.............................................................................................................. PLN)

należny podatek od towarów i usług - stawka {…………….…...} % (w przypadku różnych stawek podatku VAT dla elementów składowych załączyć stosowną kalkulację, wyszczególniającą stawkę VAT za poszczególne elementy):

- dla oferowanych urządzeń

- za magazynowaniePrzy czym podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

CENA PODSTAWOWA OGÓŁEM:
Tabela 1b: Cena brutto poszczególnych urządzeń i sprzętu:

Lp.

Nazwa Urządzenia

Ilość

Cena netto ( PLN)

Cena brutto ( PLN)

1

System Epitaksji Wiązką Molekularną (MBE)

1
CENA PRAWO OPCJI OGÓŁEM:
Tabela 2b - Prawo opcji – Magazynowanie:

Lp.

Koszty

Cena jednostkowa netto za 1 dzień (PLN)

Cena jednostkowa brutto za 1 dzień (PLN)

Ilość dni

Cena ogółem netto (PLN)

3x5

Cena ogółem brutto (PLN)

4x5

1

2

3

4

5

6

7

1

Koszty magazynowania Sprzętu do momentu dostawy w docelowych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego za 1 dzień150
 1. OŚWIADCZAMY, ŻE:

 1. niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni,

 2. oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam(y) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków,

 3. akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Załączniku nr 5 do SIWZ,

 4. udzielamy gwarancji na dostarczony sprzęt: 24 miesiące gwarancji na każdy element wyposażenia, w tym na monitor i jednostkę centralną 24 miesięczna gwarancja producenta z czasem naprawy do 72 godzin na każdy element wyposażenia,

 5. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją zabezpieczeniem należytego wykonania, w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ,

 6. oświadczam(y), że zaoferowany przedmiot zamówienia będzie dopuszczony do obrotu na terytorium RP będzie posiadał wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia będzie spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi oraz, że dokumenty te dostarczę(ymy) na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, jednak nie później niż przed dniem dostawy,

 7. oświadczam(y), że wraz z dostawą oferowanego sprzętu dostarczę(ymy) Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności CE wydaną przez producenta

 8. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,

 9. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

 10. Oświadczam(y), że wadium zostało wniesione w formie …………………………….…..……
  w kwocie:.........................................,

 11. Oświadczam(y), że w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń3 w sytuacji gdy zaistnieje przesłanka do zatrzymania wadium określona w Dziale VIII pkt. 12 lub 13 SIWZ wskażemy podmiot, który na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wykonana żądanie Zamawiającego wynikające ze złożonej gwarancji lub poręczeń. Ponadto zobowiązujemy się do poniesienia wszelkich kosztów z tytułu wykonania gwarancji lub poręczeń i oświadczam(y), że nie będziemy z tego tytułu wnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych,

 12. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu ………………………………………………………..

 13. Złożona przez nas oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia w następującym zakresie 4:…………………………………………….......................... (nazwa części postępowania i aparatury)

Dla rozwiązań równoważnych, określonych jak w wyżej wskazać (podać dokumenty, tj. atesty polskie i europejskie, certyfikaty art. potwierdzające równoważność proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w trybie art. 29 ust. 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, dołączając wykaz w/w dokumentów z podaniem nazwy podmiotu wydającego przedmiotowy dokument, jeżeli były również wymagane do podania dla danego przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego – (w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia). 5:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 1. na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania6:
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)od

do


 1. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]7:
l.p.

Nazwa części zamówienia


 1. Będę/ nie będę8 podlegał na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów i oświadczam ( my), że będą one /nie będą9 brały udział(u) w realizacji: przedmiotu umowy.Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

PODPIS(Y):


Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy

(ów)


Miejscowość

i data


1)
2)
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość