Strona główna

Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć wykonawcy) oferta cenowa


Pobieranie 21.66 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar21.66 Kb.
Załącznik nr 1 do siwz
.....................................

(pieczęć wykonawcy)
OFERTA CENOWA

Ja (My) niżej podpisany (ni) ........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ........................................................................................................

..........................................................................................................................................................(pełna nazwa wykonawcy)
..........................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)
REGON: ........................................................ Nr NIP: ..................................................................

Nr konta bankowego: ......................................................................................................................

nr telefonu: ................................................... nr faxu: ...................................................................

e-mail: ..............................................................................................................................................


w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

dostawa wyposazenia pracowni mechatroniki samochodowej w liczbie ośmiu stanowisk dydaktycznych”


składam(y) niniejszą ofertę:

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz

za cenę umowną:

brutto: ...................................

(słownie: .......................................................................................................... złotychnetto: ...................................

(słownie: .......................................................................................................... złotychpodatek VAT: ...................................

(słownie: .......................................................................................................... złotych 1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 10 grudnia 2008r. .

 2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą do 10 grudnia 2008r.

 3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

 4. Udzielamy 24 – miesięcznej gwarancji jakości na niżej wymienione urządzenie, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

  Lp.

  Nazwa urządzenia

  Producent/nr katalogowy

  Ilość

  1.

  Stanowisko dydaktyczne - system klimatyzacji.
  1

  2.

  Stanowisko dydaktyczne - sensoryka systemów pojazdowych.
  1

  3.

  Stanowisko dydaktyczne - aktoryka systemów pojazdowych.
  1

  4.

  Stanowisko dydaktyczne - układy zapłonowe pojazdu.
  1

  5.

  Stanowisko dydaktyczne - oświetlenie pojazdu samochodowego.
  1

  6.

  Stanowisko dydaktyczne - podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej.
  1

  7.

  Stanowisko dydaktyczne elektronicznych systemów pojazdowych ABS/ASR - system

  regulacji siły hamowania.


  1

  8.

  Stanowisko dydaktyczne elektronicznych systemów pojazdowych SRS - system

  bezpieczeństwa biernego.


  1

 5. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach.

1). ..................................................................

2). ..................................................................


 1. Ofertę składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach.

 2. Na ofertę składają się:

- wypełniony druk oferty cenowej (zał. Nr 1),

- podpisane oświadczenie (zał. Nr 2)

- odpis z właściwego rejestru.

- .........................................................

- .........................................................

- .........................................................


......................................, dn. ................................. ............................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość